"Megszülte hűtlen gyermekét,
Nem sírt, akkor sem ha elvetélt,
Akármi történt, mindig büszke nő maradt, Így élt a sok-sok év alatt."

[Varga Miklós dala Európáról]

 

Ugrás a hozzászólásokra!

 

Földjében túl sok már a vér?

Európa Hitlere - Hitler Európája

Ki ne ismerné Varga Miklós fülbemászó dalát a vén Európáról. Aki netán nem ismeri, a You Tube-on megnézheti, meghallgathatja. Elég az hozzá, hogy amikor a szöveg és a dallam odaér, hogy "Megszűlte hűtlen gyermekét. Nem sírt akkor sem, ha elvetélt", megjelenik az őrültre montírozott Hitler. Ez a lemez mára lejárt. Az öreg hölgy már nem a régi. Hazudik a strófa is, amely a megírásakor sem volt igaz:

 "Magából ad, ha enni kérsz,
Testével véd, amikor visszatérsz,
Ölén a szerelem minden öröme hívogat,
Arcában látod az arcodat"

Európa már nem népeinek anyácskája, hanem a zsidó uzsorások ringyója - adósságbehajtója. Tulajdonképp dalművet sem szabadna írni egy bizonyos könyv gondos tanulmányozása nélkül. A könyv a "Cion bölcseinek jegyzőkönyvei", amelyet ugyan a cári Ochrana ügynöke hamisított (...), de valami csoda folytán mégis sikerült a zsidó világtőke működésének hatásait hallatlan pontossággal jellemeznie, sőt prognosztizálnia.

Idézet
20. sz. jegyzőkönvből.

"Tehát mi is lényegében az államkölcsön, főleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti, hogy az állam kormányváltókat bocsát ki, amelyek a kölcsöntőke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget, negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét, hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad - kifizetetlen adósságnak. Ebből világos, hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetőktől az utolsó garasokat is csak azért, hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját, akiktől pénzt vett kölcsön ahelyett, hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elő az államkölcsönt megtetőző kamatfizetési kötelezettség nélkül. Addig, amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak, csupán arról volt szó, hogy a gójok a szegények zsebéből a gazdagokéba rakták pénzüket, mihelyt azonban szert tettünk a megfelelő személyekre, hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket, az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége, a miniszterek megvesztegethetősége, valamint más vezető személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez - mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országa ikat akkora összegek erejéig, hogy teljesen lehetetlen azokat visszafizetni."

Ha ez netán nem jellemezné kisérteties pontossággal a jelenlegi világgazdasági helyzetet, ill. Európa helyzetét, tessenek szólni, hogy helyesbíthessek és bocsánatot kérhessek.

Európa Únióba szédült (ostoba) népei mára kezdenek rájönni, nem ilyen lovat akartak és szabadulni szeretnének  Már az új idők új dalai döngicsélnek: "Ki az Únióból"! Igenám, de az adósok börtönéből csak szökni, vagy inkább fellázadni és kitörni lehet. Viszont akkor az őrség lőni fog! Lássuk hát minek nézünk elébe!

A Führer jól látta, hogy Németország talpraállításának alfája az országra kirótt háborús jóvátétel fizetésének megta gadása, ami 1933-ban meg is történt. [Az utód Németország 1953-ban a Londoni Egyezményben vállalta az adósság megfizetését. Az utolsó részletet 2010-ben, Németország újraegyesítésének 20 évfordulóján fizette ki. Így is lehet...]

Hitlernek ennél súlyosabb bűne is volt. Drábik János "Kiválasztottak" c. könyvéből való az alábbi, Churchilltől származó, kijelentés. "Németország megbocsáthatatlan bűne a II. világháború előtt az volt, hogy kísérletet tett gazdasá gának kiszakítására a világkereskedelmi rendszerből, és arra, hogy kialakítsa saját pénzügyi   rendszerét, amelyből a pénzvilág nem tud többé profitálni (...) Lemészároltuk a gaz disznót." [Id. mü 198 old.] Ebből következik, hogy mindazok az országok, népek, egyének akik (amelyek) a nemzetközi pénzvilág profitjának megszüntetésére, vagy csökkentésé re törekszenek, le lesznek mészárolva mint a disznók, feltéve hogy hagyják magukat...

A már csöppet sem vidám barakkot elhagyni csak elvileg lehetséges. A
Lisszaboni Szerződés hiteles szövegét sikerült lehalásznom a Net-ről, de - jogász létemre - egyáltalán nem lettem tőle okosabb. Az 50 cikk (1) és (2) bekezdése így szól "Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. A kilépést elhatározó tagállam ezt a szándékát bejelenti az Európai Tanácsnak. Az Európai Tanács által adott iránymutatások alapján az Unió tárgyalásokat folytat és megállapodást köt ezzel az állammal, amelyben az érintett államnak az Unióval való jövőbeli kapcsolataira tekintettel meghatározzák az illető állam kilépésének részletes szabályait. Ezt a megállapodást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (3) bekezdésének megfelelően kell megtárgyalni. A megállapodást az Unió nevében a Tanács köti meg minősített többséggel eljárva, az Európai Parlament egyetértését követően." Ha a kedves olvasó az aláhúzott részeken külön elgondolkodik rájön, hogy a kilépés módja voltaképp nincs szabályozva, mert a tényleges feltételek nincsenek egyértelmüen definiálva. Értelem szerüen a fogoly csak akkor távozhat, ha rendezi a cehhet. Ám mi van akkor ha a fogolykeresmény nem fedezi a rabtartás költségeit? Márpedig a kijárat felé kacsingató valamennyi európai ország vonatkozásában ez a helyzet.

Ebből következik, hogy "megegyezéses válás" nem lehetséges. A szabaduláshoz a hálót el kell szakítani, vagyis meg kell "sérteni" az Európai Únió "jogát".  Ez nem nehéz, tekintettel arra hogy az EU pók a legszorgalmasabb hálószövő. Európa államainak és polgárainak többszáz ezer (!) jogszabályhoz kell(ene) igazodniuk. Minden moccanás belakad valami lyen szabályba.

Aztán meg az EU tagjai "demokratikus" államok. A "demokrácia" pedig hosszú évekre, hacsak nem évtizedekre, korlátlan játékteret biztosít annak a pénzügyi háttérhatalomnak, amelynek több évszázados gyakorlata van mindenfajta elége detlenségi mozgalom felmorzsolásában. Erről szól, többek között,  "Amerika, a gonosz birodalma" c. írásom.

Az európai feszültség gócok "naprakész" nyilvántartására egy új módszert  ötlöttem ki. Az Európa térképre kattintva megnyíli egy nagyobb térkép és amelyik EU tagállam "zűrössé" vált, ill. válik, oda egy  -jelet teszek. Err kattintva lehívhatók lesznek az aktuális ország-információk, már amennyire sikerül utolérnem önmagamat és az esemé nyeket... A kurzor alatt megjelenika dátum és az információ témája. [Ez a szolgáltatás fokozatosan lép életbe.]

Ami mármost az európai "politikai eseményeket" illeti, senkinek se' legyen a leghal ványabb kétsége aziránt, hogy e folyamatok minden elemét a háttérhatalom mozgat ja: a kormányokat és az ellenzéket egyaránt. E szabályozás lényege, hogy a "meg szorításokat" ne érintse a kormányok változása. Ennek szemléltetésére jó példák Magyarország, Franciaország és Görögország.

Magyarországon a Soros pojáca "szabadságharcot" vivott, miközben a pénz-prést folyamatosan szorította; majd száznyolcvan fokos pördülettel látványosan behódolt és így már minden "rendben" van (lesz).

A franciaországi politikai "változások" kapcsán a Nyugat úgy tesz, mintha mélységesen aggasztanák Hollande [e gyenge hiéna] várható politikai húzásai. Ám elég csak a Klub Rádióban csácsogó zsidókat hallgatni, akik már most örvendeznek azon, hogy a kakasnak háromszor se kell kukorékolnia, hogy Hollande elfelejtse választási ígéreteit és a maga részéről is szavatolja országa "békés" kirablásának folytatását.

Ami Görögországot illeti,  még
2010. február 12-én látott napvilágot
"A ti kutyátok kölyke - Hellász" c. blogbejegyzésem. Az akkor már haldokló országot még Papandreu szimbolizálta, akinek azért kellett buknia, mert holmi népszavazásról fecsegett. Ha az olvasó megnyitja a blogot, és az ott írtakat összeveti a friss hírekkel, látni fogja, hogy két évi tipródás után Görögország helyzete csak romlott. Most ott tartanak, hogy júliusban bekövetkezhet az államcsőd, vagyis az állam nem tud fizetni alkalmazottainak és nyugdíjasainak. Tömeges csődök várhatók a magánszektorban is, vagyis a bérből és fizetésből élők minden rétegét eléri az éhkopp.

Törvényszerü, hogy ilyenkor jobb és baloldali "szélsőséges" pártok kezdenek lármázni. A végletes politikai polarizáció folytán kormányalakítási nehézsé gek keletkeznek. Görögországban is új választásokat kell kiírni. [A "legjobbkor" támad a migráció is. Még a görögöknél is nyomorultabb páriák tömegei lepik el Hellász földjét.]

Kérdések kérdése, hogy a népnyomor tevőleges ellenállásba torkollik e? Ha igen, a munka nélküliek, a nyugdíjasok, a rokkantak és a kismamák "terrorizmusa" ellen bevetik az Eu-Gend-For hóhér különítményeit és Görögország koncentrációs táborrá, vagy második Afganisztánná változik.

Milyen üzenetet közvetít a világnak az, ha az EU felségterületén is elindulnak a népirtó hadműveletek? A táborok és a megsemmisítő berendezések már készen vannak. A tudományos pontosságu válaszért bizony el kell látogatni a Munkáspárt, Thürmer Gyula honlapjára. [Mindíg sejtettem én, hogy nem hiába végeztem marxista esti egyetemet. Most pl. visszaemlékeztem a régi szlogenekre és látom, azok még mindíg "érvényesek"...] A fejlett demokráciának álcázott kapitalizmust a marxista klasszikusok imperializmusnak, azaz "fasizmusnak" minősítik, ma is. "1935-ben a Komintern VII. Kongresszusán hangoztak el Georgi Dimitrov szavai, amelyek azóta is a fasizmus legteljesebb marxista meghatározását adják: a fasizmus a finánctőke „legreakciósabb, legsovinisztább és legimperialistább elemeinek nyílt terrorista diktatúrája”.De ez még nem minden! Eszembe jutott egy másik ősrégi szlogen is. Azt is megtaláltam. Aktuális az is, ma is... Egy vadonatúj blogon, a "Mi Időnkön"  bukkantam régi kedvenc mondatomra "Az imperializmus a szocialista forradalom előestéje." Az hát! De milyen szocialista forradalomé? Hát' a nemzeti szocialista forradalomé! Így került a cikk elejére Hitler. Persze ezt kissé bővebben kell indokolnom. A Mein Kampf-al  kezdeném. Nagyon sokat írtam már róla, most csak annyit, amit - számtalan méltatás között - a Kúltúrpart internetes portál ír róla.  "A Biblia mellett talán nincs még egy olyan könyv, melynek eredeti címe bárhol a világon ismerősen cseng. Minden provokáció nélkül állíthatjuk: a Mein Kampf sok tekintetben a szent könyv – sátáni – párja. Ahogy a Bibliánál is, felmerül a kérdés, vajon olvassák-e, és ahogy a Bibliánál soha, felmerül az is, vajon tiltott gyümölcs-e." Mi érdekes a Mein Kampf-ban ma? Az ami benne írva vagyon? Nem, legalábbis nem elsősorban, hanem a benne lefektetett elvek alapján megvalósított társadalmi, gazdasági, pénzügyi reformok! Ezekről Joannes Öhquist számolt be "A Führer Birodalma" c. könyvében.

Hitler ízig vérig akarnok volt. [Mi marxisták úgy fejezzük ki: voluntarista.] Az infláció megfékezéséről pl. olyasmiket mondott, próbáljon csak valaki árat emelni, majd SA embereim meglátogatják a boltját és... Ez egy marxista egyetemet végzett egyén szemében abszolut baromságnak tűnik, mert ott a gazdasági törvények objektív voltáról tanultunk. Ha viszont becsukjuk a marxista egyetemi jegyzetet és Soros könyveit kezdjük olvasgatni, mit látunk? Soros szerint a gazdaság müködését a spekulatív ügyletek szabályozzák, vagyis nem objektív törvények.

Így jöhetett létre Hitler parancsuralmi rendszerében a "parancsuralmi gazdaság". Hogy működőképes volt e? Ojvé, de még mennyire! Mi sem jellemzőbb erre mint Hack Péter neves jogász és neves hitgyülekezetis presbiter megnyilatko zása egy Juszt Lászlóval folytatott televíziós csevely alkalmával. Pinochetről és Hitlerről szólván kijelentette, hogy gazdaságirányításuk akár sikertörténetnek lenne tekinthető, ha rendszereikhez nem tapadna annyi vér.

Nos próbáljuk kissé körüljárni, milyen elméleti és gyakorlati pilléreken épült fel a német "gazdasági csoda"?

Hitlerről legtöbbször azt állítják, hol dícsérve, hol szapulva, hogy a végletekig pragmatikus gondolkodásu volt. Ez igaz is, amennyiben a pragmatizmus fogalmából indulunk ki. "A pragmatizmus amerikai eredetű filozófiai irányzat, mely szerint egy elmélet igazsága vagy helyessége annak gyakorlati működőképességében és eredményességében nyilvá nul meg." [Wikipédia]

Lássuk, mi a különbség a marxista alapú szocializmus és a hitleri nemzeti szocializmus között?

Az előbbiről azt tudjuk, hogy zsidó agyalmány és csinálmány. Célja a nem zsidó, azaz a nemzeti kapitalizmus [nemzeti burzsoázia] elpusztítása volt. A cionizmus megalapítója Herzl tulajdonképp elismeri ezt, amikor a zsidó nép fogalmába egyaránt besorolja a zsidó tőkéseket és a zsidó forradalmárokat. Ebben nincs semmiféle ellentmondás. 

Hitler a nemzeti tőkésosztályra támaszodva épített szocializmust. Ebben sincs semmiféle ellentmondás. Mégis sokan nem akarták megérteni. Azért kellett az SA teljes vezérkarát lemészárolni "hosszú kések éjszakáján", mert ezek a romantikus lelkek kapitalisták nélküli szocializmusról álmodoztak.

[Ebből a szempontból Mao Ce tung is "nemzetiszocialista" volt, amennyiben kiírtotta vagy kiüldözte külföldi érdekeltségű "komprádor" burzsoáziát, ugyanakkor nemzetépítő osztálynak minősítette a nemzeti burzsoáziát. "Nemzetiszocialista" Putyin orosz elnök is, aki a rácsok mögé dugta Hodorkovszkijt és még jónéhány "idegen szívű" burzsujt. Kina és Oroszország is nacionalizálta a nemzeti erőforrásokat és a "hazafias" tőkéseket felhasználja ezek gazdaságos müködtetésére, Így az állam mindkét helyen "jó gazda" lehet.]

Hitler tehát meghagyta a tőkéseket és garantálta profitjukat.  Mitől lett rendszere mégis nemzeti szocialista? Nagyon egyszerű! Csak a nemzeti termelésben (!) keletkező értéktöbblet elsajátítását engedte meg a tőkéseknek, korlátozva egyúttal annak mértékét. Mit "hagyott el", mit küszöbölt [írtott] ki a hagyományos kapitalizmusból? Hát a spekulativ tőkét. Mit tekintett e tőke legfontosabb ismérveinek? Pl. azt a részvénytársasági formát, amelynél

Nos a tőkének ezeket az embertelen kinövéseit Hitler kimetszette. Hogy ez sok zsidót érintett? Meglehet, hisz épp ezen a területen voltak leginkább túlreprezentálva... 

A hitleri nemzeti szocializmus alapvető reformokat léptetett életbe a föld és a paraszti osztály vonatkozásában is. Az erre vonatkozó intézkedések Öhquist: "A Führer Birodalma" c. könyvéből  ismerhetők meg. Itt csak a leglényege sebbeket említem. A föld árújellege megszünt [a parazita földspekulánsokkal együtt...] Felfüggesztették, majd törölték a földárveréseket. A III. Birodalom alapvető nemzetfenntartó osztálynak a földművelő parasztságot [a sokgyerme kes paraszti családokat] ismerte el. Nem bízta azonban rájuk, hogy a kis parcellákkal küszködjenek. Az állami fölbirtok alakítási program keretében földrendezéseket hajtottak végre, amelyek révén életképes birtoktesteket alakítottak ki. Ezeken telepítették le a parasztcsaládokat, akik a gazdálkodás beindításához kapcsolatos anyagi forrásokhoz kamatmentesen, vagy kigazdálkodható névleges kamat ellenében jutottak hozzá. Az állam szabályozta a mezőgazdasági termékek árait, ugyanakkor a termelési költségtényezőket is a vetőmagtól  kezdve a napszámbérekig. A paraszt "telepesek" vígan láttak hozzá a földműveléshez és a gyerekcsináláshoz. Az eredményeket a statisztika adatai igazolják. Ezzel kapcsolatos kezdeti ismereteimet nagybátyámtól szereztem, aki textilfestőként dolgozott és alapított családot Németországban. Elmondta, hogy a közszolgáltatások az államszervezet teljes szétzuzásáig szünetmen tesen működtek. Ezen belül az élelmiszer fejadagot is megkapta mindenki. Ha kellett, a betegágyhoz szállítva a csoma got. Végig működött az ú.n. "felistápolási" rendszer, amely az elesettekről [öregek, betegek, gyermekek, ellátatlanok] "hivatal ból" gondoskodott.

Nem volt infláció! A frontot a hátország nem döfte hátba ["dolchstoss"], mert a potenciális lázítók, spekulánsok, stb. jóelőre koncentrációs táborokba kerültek.

Azt mondhatnók, hogy a náci diktatura drótjain rángatott német gazdaság a nemzetközi együttmüködésre képtelenné, alkalmatlanná vált [inkompatibilitás]. Mondhatnók, de nem mondhatjuk, mert a nemzetközi kooperációs és kereskedel mi kapcsolatok a háború alatt is müködtek. A szövetséges hatalmak befektetői megkapták és pirulás nélkül zsebre is tették a náci állam által fizetett osztalékokat.

További liberális dogma, hogy a dinamikus müszaki fejlődés alapfeltétele a szabad versenyen alapuló gazdaság. Az egyre inkább ostromlott erőddé váló Németországban nem volt szabad verseny. Ennek ellenére a gazdaság innová ciós képessége minden képzeletet felülmult. "Szabad verseny" a szövetséges hatalmak között alakult ki, a "győze lem" után, a német találmányok megkaparintása érdekében. Nem ellenérv, hogy csak a haditechnika fejlődött, hisz a lakosság kényelmét szolgáló találmányok döntő többsége békeidőben is a hadiipari kutatások keretében születik. A polgári adaptációra Németországnak nem volt ideje, de semmi kétség, a praktikus németek előbb utóbb megoldották volna a hadiipari kutatások eredményeinek "civilizálását".

[E praktikus - pragmatikus német gondolkodás sajátos megnyilvánulása a Wehrmacht zsidópolitikája. Mára tudott, hogy a Luftwafféban számos zsidó harcirepülő szolgált, nyert előléptetést és kapott kitüntetéseket Reichmarsall Göring jóvoltából. Zsidó volt a Luftwaffe főfelügyelője Erhard Milch tábornok is. Magáról Hitlerről olvastam [csak már nrm tudom, hol...] hogy a műgumi, vagy a műbenzin zsidó feltalálója esetében "führer befehlt" bocsátott ki, amelyben az illető urat kiemelte a "faji tisztátalanság mocsarából" és árjává fogadta...]

Mit adott a jövőnek Hitler a "közgazdász"? Nem kevesebbet, mint egy olyan modellt, amely a gazdasági versenyképes séget a tömegek létérdekeivel képes összehangolni. A III Birodalom romjai maguk alá temették Hitlert, de nem pusztít hattak el egy feltalált és sikeresen kipróbált gazdasági modellt. A "képlet" ugyan befagyott a zsidókapitalizmus jegébe, de virulens maradt és ahogy a jég olvad, újra érvényesülni kezd.

Hol és hogyan, kérdezhetik a szkeptikusok, pontosabban a fantáziátlan csőlátók. A válasz pedig egyszerü. Létrejött a nemzeti bázisra támaszkodó gazdaságok rendszere! Hirtelenjében Kínára, Oroszországra, Braziliára, Argentínára, Venezuelára, Boliviára és Kubára gondolok. Közülük a legjelentősebbeket a BRIC államszövetség tömöríti.

Kétségtelen, hogy ezen államok társadalmi, gazdasági rendszerei egymástól jelentősen különböznek. Vannak azon ban közös vonások is. Közülük a leglényegesebb az, hogy nem adósrabszolgái a nemzetközi tőkének, Churchill világfelfogása szerint "disznók".

Külön említendő, hogy a Szovjetúnió szétzüllesztése után Oroszországot nem sikerült a kapitalizmus világrendszeré be beilleszteni. Emiatt sajátos világhelyzet alakult ki. A putyini Oroszország képében egy olyan nagyhatalom jött létre, amelynek törekvései kibékíthetetlenül ellentétesek Amerika (Izrael) törekvéseivel. Miért? Azért, mert mindkét csoportosulás létérdeke az európai térség fölötti hegemónia megszerzése, ill. megtartása. Egyelőre Amerika (Izrael) van birtokon belül. Mára azonban kérdésessé vált, sikerül e a status quo megőrzése. Ez egy virágzó Európában magától értetődő lenne, egy tönkretett, kiszipolyozott Európában viszont szerfölött kétséges.

A kérdés tehát az, hogy Európa totális válsága milyen opciókat nyujt Amerikának (Izraelnek), illetve Oroszországnak? Induljunk ki abból, hogy a nyugati hatalmak gyorsuló ütemben épitik át Európát - börtönhajóvá... Ebből következik, hogy Gőrögországot nem engedhetik kiválni az Európai Únióból, mert ezáltal a helyén lék keletkezik, amely süllyedéssel fenyegeti az egész hajót. Tömni kezdik tehát a léket és müködésbe hozzák a szivattyukat. Ezzel az igyekezettel a hajótörést néha el lehet kerülni, néha nem. Különösen akkor nem, ha a léket nem sikerül betömni és pláne akkor nem, ha újabb lékek keletkeznek. Ezzel számolni kell, hisz a "potenciális lékek" száma nagy. Mihamar szivárgás keletkezhet a portugál, spanyol, stb. fertályokon is. Ebben az esetben a katasztrófa elkerülhetetlen.

[A fenti képen látható hajómodellt az internetről kölcsönöztem. Az ötlet onnan eredt, hogy több európai állam használ, ill.  tervez börtönhajókat, pl. Anglia és Olaszország.  A hajón feltünő a mentőcsónakok hiánya...]

A mi problémánk, mi lesz velünk ha süllyedni kezd a börtönhajó?

Úgy gondolom, hazánk hovatartozásának kérdése akkor kerül napirendre, ha megnyílik a Déli Áramlat gázvezeték, azaz bezárul az orosz harapófogó két szára. Ennek perspektíváit bátorkodtam már korábban szóbahozni.

Hol tart akkorra Európa? Sokan úgy vélhetik, akik írásaimat olvasgatják, hogy mániám Hitler és mint Mórickának mindenről Az oroszvilag.hu címlapja"az" jut eszembe. Nos, nem. Nem egészen. Rendszeres olvasója vagyok az Oroszvilág internetes portálnak. Ezen olvastam Stephen King cikkét [nem azo nos a rémregény íróval]. Az írás címe Európa visszatér a '30-as évekhez Egy rövid idézet. "1931-ben Ausztria nagyjából hasonló megszorító intézke déseket vezetett be, mint amit most próbálnak ráerősza kolni Dél- Európára. Az akkori aranytsandard mellett az egyetlen eszköz az ország versenyképességének visszanyerésére: a bérek reálértékének csökkentése volt. Az eredmény, hogy számos vállalat tönkrement, a gazdaság helyzete tovább romlott. 1931-ben tönkrement a Creditanstalt nagy bécsi bank, ami nagyjából ugyanaz volt, mint a közelmúltban a Lehman Brothers csődje. A Creditanstalt csődje után lett a Nagy Recesszióból Nagy Depresszió. Néhány év múlva a bécsi tömegek ujjongva ünnepelték az utcákon a bevonuló Hitlert. Ja, Ausztria! Tudják, miben sántikálnak a sógorék? Népszavazással akarnak kilépni az EU-ból! Indokolás: "Ausztria az Európai Unióhoz egy szövetségi alkotmánytörvénnyel csatlakozott,amelyet népszavazás kísért. Tehát az EU-kilépésnél is így kell eljárni. Az első és legfontosabb mondata az osztrák szövetségi alkotmánynak, az 1. § így hangzik: 'Ausztria egy demokratikus köztársaság. A jog forrása a nép.' Tehát az osztrák köztár saság nem ismer olyan magát demokratikusnak valló szerve zetet, amely akadályozhatná a népet, hogy maga döntsön arról, hogy kilépjen az EU-ból vagy ne. A cikkhez, amely erről szól, egy hangulatjel is mellékelve van... Az igazi hódító ez esetben nem Hitler volt, nem is az SS, hanem a nemzeti szocializmus rendszere.

De merre tartunk mi? Orbán nem is olyan régen a kelet elleni forradalomról beszélt. 2007. október 23-án az Astoriánál, azon véleményének adott hangot többek között, hogy a Kelet uralma megmé telyezte és tönkretette országunkat, a keleti politika nem tűri az önállóságot, a függetlenséget és a szabadságot, vagyontalanná tesz, kiszolgáltatottá vetkőztet, ha kell, megfélemlít." Aztán hipp hopp Kazahsz tánban termett és lejattolt Nurszultan Nazerbajev elnökkel. Erről a hülyeségről (is) szól Felmerült az Orosz opció című írás, amelyre visszatértem a honlap "Retro" rovatában  a "Városnézés Asztanában c. írásban.

Aztán megint fordult Orbán esze-kereke és ma ott tartunk, hogy a szolga parlament rövidesen törvényt hoz az Európai Unió szentségéről és sérthetetlenségéről. Erről szól az  MTV "Ma reg gel" [2012.05.17-i adás] Gyüre Csaba
nyilatkozata amely szerint a Kormány az Európai Uniót védi a Btk. módosítása útján. Az új 336 § azt tartalmazza, hogy aki uniós jogi aktus ellen általános engedetlenségre uszit, amely a  köznyuga lom megzavarására alkalmas, bűncselekményt követ el. Gyüre ezt - teljes joggal - össze függésbe hozza  2014 május 1-el amikoris lejár a "moratórium" és magyar termőföld megvásárolható lesz a külföldi állampolgárok által. Emlékeztett arra, hogy az első Orbán kormány idején irták alá az EU társulási szerződésnek a tőke szabad áramlásáról szóló fejzetét. Ha jól emlékszem a 3/3-as Martonyi. Ebben a termőföld is tőkének minősül, azaz bekerül a "szabad árúforgalomba" azaz kirántják a paraszt talpa alól. [Gyüre kitér arra is, hogy tálalja a Fidesz a törvénymó dosítást a Parlament elé. A módosítási terveet 2012 feb ruárjára készült el, de azt suba alatt több mint 30 ponton változ tatták. E változtatásokat azon ban nem bocsátották a képviselők rendelkezésére...] Szerinte ez már egy megfélemlítés. Annak deklarálása, hogy van egy határ, amit nem lehet büntetlenül átlépni.

Mindez azt (is) jelenti, hogy Orbán beteg. A kórisme: moralis insania.

A kérdés az, sikerül e neki a magyar földet a spekulánsok kezére játszania? Megva lósul e Simon Peresz kijelentése Magyarország felvásárlásáról? Tudom, ez a vásár sokaknak nem fog tetszeni Európában, sőt azon kívül sem. És te mit szólsz ehhez kétharmados bamba fülkemagyar? Hát te aztán semmit! Nem a te asztalod.

Nekem azonban valami azt súgja az igazi "Hazák Európája" jobban fog hasonlítani a nemzeti szocialista modellre amely bevált,, mint egy (egykori) délamerikai banánköztársaságra, amely nem vált be és mára szörnyü emlék csupán. Igaz, rég nem igaz amit szegény Petőfi vélt látni bennünk a "Magyar Nemzet" c. versé ben.

Járjatok be minden földet,
Melyet isten megteremtett,
S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.
Vajon mit kell véle tenni:
Szánni kell-e vagy megvetni?
Ha a föld isten kalapja
Hazánk a bokréta rajta!
Oly szép ország, oly virító,
Szemet-lelket andalító,
És oly gazdag!...

De egy Új Izrael Európa szívében a legőrültebb agyrém, amit a bomlott zsidó elme valaha is kitalált. Meglátjátok, nem fog menni! Az újjászülető Európa egészséges szervezete kiveti az idegen szövetet.

2012.05.17

Sz. Gy.
 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a 2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

 

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

 2011.05.19

 Anonym

Tisztelt Leirat Szerzője!
Nagyon figyelmesen elolvastam munkáját,és meg kell vallanom hogy rendkívüli mértékben hiteles az anyag!Részemről sok felismerés és gondolat futott át az agyamon és szeretném ezeket megosztani önnel. A Föld Bolygónkon uralkodó Pénzügyi és Banki manipulációk egy 12 főből álló titkos társaság kezében vannak akik nem kizárt hogy Zsidók ízig vérig /Szabad Kőműveseknek titulálják őket/. Írásában kitért Hitlerre is és az ő törekvéseire arra hogy mit miért tett.Hitler csak egy eszköz volt. Aberációktól szenvedett Psychiátriai eset volt.Rendszeres Psychiátriai kezelést kapott orvosától/ami azt a beültetést adta hogy mit kell tennie/Amit ő véghez vitt a 2.világháború kapcsán elősegítette a jövőjüket a 12 Szabad Kőművesnek akik a Hitler által deportált halál táborokba meghalt tehetős Zsidók pénzét, vagyonát,értékeit gyűjtötte össze,és ebben az akció tervben volt ő eszköz csak csupán.Amikor elvégezte feladatát likvidálták. 
Hitlerrel kapcsolatban több hasonló kombináció olvasható. Ha észrevette, ebben az írásban, és a korábbiakban is, Hitler gondolotait, cselekedeteit és főleg ezek utóéletét, a jelenre és a jövőre vonatkozó hatásait igyekszem vizsgálni. Márpedig a nemzeti szocialista állami - gazdasági rendszer nem a nemzetközi zsidóság kedve szerint való. Sz. Gy.

 2

 2012.05.19

 Anonym

Nézem, hogy milyen feltételek mellett lehet hozzászólni. Ezen már nevetnem kell.  :)) Egyébként pedig kár lenne most itt Magyarország pénzügyi gondjait ( államadósság, magán devizahitelek, önkormányzatok és cégek devizahitelei) a  "zsidó világösszeesküvésre" fogni. A magán devizahitelek hátterében például Oroszország  áll. Az  Oroszország, mely az osztrák bankokat "trójai falónak" használta.  Tényleg nevetséges a dolog, tekintve hogy a portálok kb. 98 %-án nem lehet névtelenül hozzászólni. Az orosz falóra vonatkozó állítása érdekes lehetne, ha valami igazolná. Vagy köztudott a dolog? Sz. Gy.

3

 2012.05.19

Anonym

 Az a nevetséges, hogy a szerző ennyire be akarja biztosítani a hozzászólókat az adatvédelemmel kapcsolatban. :)
Ami az oroszok trójai falovát illeti, van egy írás a neten. A google keresőbe azt kell beírni, hogy :
"Rákosi pajtás és Gyurcsány pajtás". Ez a cím, így lehet megtalálni. Egyébként kormánykörökben ismert a dolog.  Nos, ott én nem forgok... A linket megtaláltam. A Fidesz szagtól bűzlő írás Gyurcsányra ken mindent szegény Orbánnal  szemben. Csakhogy Orbán baráti bankja is nyujtott frankhiteleket bőven! Erről szól "A svájci frank (alapu) krízis"  c. írásom, amelynek ismerete persze nem tartozik feltétlen az általános müveltséghez. Sz. Gy.

4

 2012.05.19

 Dochnal Róbert

Mindent összegezve, ez az írás egy nagyon kemény cikk. Én nem jártam a dolgok után, még annak ellenére sem, hogy nagyon sok utalás/hivatkozás/link van betűzdelve a sorok közé. Az átlag magyar polgár, akinek az eddigi iskolai tanulmányai olyanok amilyenek, eme cikk olvasása során, ha egyáltalán a végéig tud jutni, nagyon magas szintű konfrontációs képességgel kell, hogy rendelkezzen, mert első ránézésre félelmetes, alaposabb tanulmányozásnál pedig, olyan tabukat érint, melyektől az ember inkább nem is akar hallani, nemhogy  "belekeveredjen\".
Nagyon sok "helyzet-elemző" és "helyzet-leíró" cikket lehet manapság lelni a különböző médiákban, ahol foglalkoznak a sötét illetve eltitkolt múlttal illetve a kilátástalan és reménytelen jelennel, de még egyetlen egy cikket sem találtam, ahol valaki felvázolt volna egy célt, amit követni lehetne, és egy útvonalat a cél elérése érdekében.
Már sokan hangoztatják, hogy össze kell fogni, de mintha nem lenne ismeretes, hogy egy csoport tagjai akkor képesek összefogni, ha van egy kristály tiszta elérendő közös cél, mely minden egyénnek reális, hogy elérhető és egyben kívánatos is a számukra.
Az ember a boldogságát abban találja, ha látja a jövőt. A sötét múlt fantomjainak felidézése, a jelen árulóinak felsorolása, és a reménytelen jövő felvázolása nem vezet sehová. Az embereknek reményteli jövőképre van szükségük. A múlt hibái csakis arra említésre méltók, hogy levonjuk a tanulnivalókat, de az író dolga ennek a leírása is. E nélkül a rémhírkeltés egyszerűen egy gonosz tett, mert eléri, hogy az olvasónak legyen egy igazán pocsék napja.
Én azon vezető elméket keresem, akik képesek a múltat és a jelent reálisan értékelni a levonandó tanulnivalók tekintetében, majd az energiájuk nagyobbik részét arra szentelik, hogy felvázoljanak egy új és jobb univerzumot, melynek megvalósításában mindnyájan munkálkodhatunk. Ezért a művészek a civilizációnk zászlóvivői, mert új jövőt vázolnak, és az írok is közéjük kell, hogy tartozzanak!
Én egy olyan Magyarországot szeretnék, ahol nincs bűnözés és háború, ahol a tisztességes emberek jogai megadatnak, ahol a rátermett emberek eredményesek lehetnek, és ahol az ember szabadon szárnyalhatnak egyre magasabbra, a céljaik felé.
Csakhogy ez nem adatik önmagától. Szennyben és vérben gázolva lehet erre az "eszményi szigetre" eljutni! Sz. Gy.  Üdvözlettel: Dochnal Róbert (epitomester@dochnal.hu)

5

2012.05.19

 Anonym

Kiváncsi lennék azert, hogy aki megkérdőjelezi a fent leírtakat az olvasta e vagy egyáltalán fogta e a kezében a Bibliát, a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit., a Mein Kampf-ot és tud e valamit Badiny Jós Ferenc ről.Még folytathatnam a magyar tudomanyos akadémia jeles vezetői álltal eltitkolt és megsemmisített tekercsekkel. Jó lenne kicsit "szétnézni"! Hát igen. Ami engem illet, sokkalta többet olvasok mint írok. Ez persze lehet fordítva is. Ez utóbbi megoldás kényelme sebb... Sz. Gy.

 6

2012.05.20

Anonym

Megnéztem  a Szeszák úr által írt "Svájci frank  (alapú) krízist" .
Ha a "Rákosi pajtás és Gyurcsány pajtás" című, - általam ajánlott - írásból Szeszák úr azt szűrte le, hogy bűzlik a Fidesztől, akkor én a Szeszák úr írásából azt tudom leszűrni, hogy az meg bűzlik a Fidesz-ellenességtől.
De inkább csak maradjunk a tényeknél. Az első Orbán kormány idején mindössze 300 milliárd forint értékben helyeztek ki a bankok devizahiteleket, A Medgyessy és Gyurcsány kormány idején ez már 6000 milliárd forintra nőtt. Hússzoros arány. A devizahitelezést bármikor törvénnyel be lehetett volna tiltani, de nem tiltották be, hanem  a csapból is a hitelek reklámja folyt. Egyértelműen csapda volt.
Csányi Sándor úgy védekezhet, hogy ha a törvény és az MSZP-kormány megengedte a csalást és lopást, akkor versenyhátrányba kerül az, aki ebben nem vesz részt. Ezért csalt és lopott ő is. Ez akadályozza meg most a Fidesz-kormányt abban, hogy egyöntetűen fellépjen a bankok ellen, hiszen akkor Csányi is bajba kerülne.
Szeszák úr figyelmébe ajánlom a bankárblog többi bejegyzését is. Például : "Ha az OTP nem szarik, a Fidesz nem eszik\",  "Devizahitelek deviza nélkül, forintbetétekből" stb .

 7

2012.05.21

Jakab Károly

Kedves barátom.
Olvasva soraidat, olvasva a hozzászólásokat, kristálytisztán kiolvasható belőlük, a folyamatos változás, mely szerintem, a "kozmikus világrend" léptékével történik. Fontos és kihagyhatatlan, a megértéshez. Szerintem. A legfelsőbb törvény elismerése, az ember részéről. Ami az "Isteni Szabályrendszer" szerinti változás mint fő mozgatórugó. Továbbá kiolvasható belőlük, a mindenki részére más és más megadatott "tudatszint" mely napról, napra változik, fe j lődik tapasztal és reagál. Kiolvasható belőlük, a különböző információ hatására kialakult vélemény. Ez nálam azt jelenti, hogy ma így látom, de holnap már nem-biztos. Miért? Attól függően, hogy milyen információt kapok, vagy találok, vagy mit kell átélnem, a szerint alakul a véleményem, a szerint reagálok.
Itt be kell szúrnom egy kapott információt.
Ha az igazság megkérdőjelezhetetlen forrását meghamisítja valaki úgy, hogy arra senki nem jön rá, akkor, az azokra a forrásokra alapított következtetéseim, tevékenységem eredménye is csakis hamis lehet. De ki tenne ilyen aljas dolgot? Az akinek érdeke fűződik hozzá. Milyen érdek lehet egyáltalán ilyen?
Például, valamilyen érdekcsoport, mely a Földbolygón élő népek feletti egyeduralomra tör. Elég, ha a mai, háttérből, rejtetten, népeket irányító mindenkori kormányok cselekedeteinek irányát nézzük. Ők nem a népeiknek tartoznak hűséggel, hanem a háttérben megbúvó érdekcsoportnak. Ennek az összefüggésnek a "nem látása" ,"hihetetlennek tartása", "egyszerűen baromságnak tartása\" az ok. (a megkérdőjelezhetetlen vakhit)
Egyik hozzászóló, nagyon tisztán és éleslátással a következőt írta. Rendben van, hogy ezt a sok szutykot mind meg kellett, meg kell tapasztalnunk. Át kell élnünk emberhez méltatlan helyzeteket. De hol a kiút?
Hol az a mindenki által megértett, elfogadott, követhető, kiút?
Itt van az orrunk előtt. Sőt bennünk. Minden ember ezzel a tudással születik. Ezt neveztem fentebb "Isteni Szabályrendszernek" általánosan kifejezve. Példa. Minden ember, tanítás, tanulás nélkül tudja, mi a "jó" és mi a "rossz." Tudja, hogy mi a tisztességes, mi a becsületes. Az, hogy ma egyik sem kifizetődő, az egy másik kérdés, de tudja. A jelenlegi korszellem alapja a "Pénz" mely egy csodálatos találmány, ha a helyén kezeljük. Nem egyéb mint értékközvetítő. Nem pediglen cél. Mert ma cél. Ez okozza a rengeteg nyomort a világ népeinél. Egyszerű neve van. "Kamat"
Fentebb közölt leírásban, jól meg van fogalmazva. Vagyis a kiút, a jelenlegi felülről vezérelt világőrületből, vagy más néven "Nyugati Civilizációból" az  "Ősi civilizációhoz" való visszatérés, ahol az ember van a központban a pénz helyett.
Nálunk alkalmazott nevén: Szent Korona Értékrend. Nem tévesztendő össze a Szent Korona Tannal. Bár a mai napig, ez utóbbi a hivatalosan elfogadott verzió. Az előbbiről, bővebben a -
nemzetiegység.com  lapon olvasható pontos gyakorlati ismertető. Vagy az - szksz.com lapon, mely átfogó anyagot ad a gyakorlati változtatás lehetőségeiről, mely megvalósítható, követhető és főleg, visszatanulható. Mert az elmúlt közel 1100 évben, pontosan az Ősi civilizációnkat irtották és irtják a mai napon is. De ez kiirthatatlan, mert egyetemes. Kiirthatalan mert Isteni eredetű.
Egyszerű a definíció. Ember szabadsága, állam szabadsága, ezek feltételeinek biztosítása, és mindezek védelme. "Ezt a disznót nem lehet lemészárolni embernek". Nincs hozzá hatalma. Az emberi hatalom, e felett az Ősi civilizáció felett nem győzedelmeskedhet. Örjönghet. Pusztíthat. Emberek millióinak okozhat katasztrófát. De csak saját végét gyorsítja. Pedig a megoldás egyszerű. Természetesen szerintem.
A Földbolygón élő emberiség gazdasági, ipari, védelmi igazgatása összehangolása, nem kis feladat. A jelenlegi "Emberi Szabályrendszer" irányítóinak, minden eszköz a rendelkezésükre áll. Ezt a hatalmas tudást és gyakorlatot egyszerűen úgy lehet tovább folytatni, hogy a világméretű csoportérdek központú gondolkodásmódot,
népek köz-javát szolgáló gondolkodásmódra kell váltani. "Globalizáció" vagy más néven a Földbolygón élő népek központi irányítás alá vonása helyett, a népek nemzetek értékeinek összehangolt működtetése, irányítása, a népek nemzetek javára, a folyamatirányító, lebonyolító tisztes hasznával. Ez szerintem kivitelezhető, megoldható. Igaz, hogy ezzel a véleményemmel, eddig egyedül vagyok. Sőt, kaptam hideget meleget e megoldás felvázolása kapcsán.
Mottó - Utóirat.
A tisztulás útját, a megvilágosodás három lépcsőjét, mindenkinek saját magában kell megélni. 1.) Hit, ami vagy úgy van, vagy nincs úgy. 2.) Belső bizonyosság. Amikor a szívemmel látom, hogy mi az igazság. 3.) Eggyéválás. Mikor a személy maga az igazság. (Pl. Cselekedeteivel) Ehhez, senkit fülénél fogva odahúzni nem lehet. Üdvözlettel és szeretettel minden olvasónak.
jakab.karoly.karlo@gmail.com  A legkisebb közös többszöröst, avagy a legnagyobb közös osztót keressük mindannyian. A Szent Korona Értékrendnek, ill. a Szentkorona Tannak nem vagyok ellensége. Azt gondolom  azonban, hogy egy eszme logikai szépsége nem jár együtt tömegmozgósító hatással. Ennek a hatásnak a kiváltásához egységes világnézet, egyirányú akarás és a cselekvést felszabadító bátorság kell. A liberalizmus veszélye abban rejlik, hogy atomizálja a társadalmat és céltalanságba sodorja az egyént. Hitler példáját azért emlegetem, mert neki sikerült a németeket rávenni arra, hogy egy irányba nézzenek és egy irányba meneteljenek. Ennek alapja szintén egy kristálytiszta logika volt... A Szent Korona alapú gondolkodásnak - szerintem - az a hibája, hogy inkább áll a nyugati, mint az ősi civilizáció alapján, azaz túlságosan kötődik a szentistváni "államalapításhoz", amely erőszakkal választotta el a magyarságot az ősi civilizációtól és a nyugati civilizáció prédájává tette. Az Orbán rezsim alaptörvénye is ezen az alapon nyugszik. Ferenc József haladóbb volt sok magyar "hazafinál", hiszen engedte törvénybe iktatni az igazi államalapítást, az árpádi államalapítást. (Írtam erről!) Szerintem  minden nemzetegyesitő törekvésnek Árpádtól kellene kiindulnia, visszafelé három - négyezer évvel és előre cca. ezer évvel, mindenesetre úgy, hogy a jövő egy darabja is bekerüljön a (lelki) látómezőbe. Ezeken a dolgokon lehetne elmélkedni, akár ezen a honlapon is. Sz. Gy.

8

2012.05.21

Anonym

Egy névtelen "hozzászólás".
Szeszák úr! Miért olyan rossz a helyesírása?
Jesszusom! Olyan rossz, mint a Schmitt Pálé?

 9

2012.05.22

Arma Gedeon

Ha már itt a Jegyzőkönyvek a "Bibliánk", amiből jó hitvitázók módjára idézgetünk (és én nagyon komoly forrásnak tartom), akkor az "antiszemita hatalmak" kérdésében idéznék a 9. Jegyzőkönyvből:
"Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül, jogilag azonban még megmaradt egy csomó. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk, ez csak a forma kedvéért, beleegyezésünkkel és utasításunkra történik, az ő antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához." Arma Gedeon

 10

2012.05.23

Anonym

Mivel szívügyem a helyesírás, kérdezem anonymtól, melyik az "olyan rossz"? Példá(ka)t kérek szépen. Hadd tanuljak még, még és még. Amennyiben nem tud példá(ka)t felvonultatni, rosszindulatúnak bélyegzem igen infantilis (gyermeki, gyerekes) hozzászólását. Különben pedig üdvözletem küldöm a szervilis tömegek szutykos és reménytelen fővárosából minden szőrszálhasogató anonymnak, a nevető 2-diknak, a tovább nevetgélő 3-diknak, a bankáranonymnak és a helyesírás-ellenőrző anonymnak is. Én úgy képzelem, hogy az illető úrnak is van honlapja, írt négy - ötszáz cikket és ezekben nincs egyetlen helyesírási hiba sem. Mellesleg a helyesírási hibák gyomlálása szak-lektori feladat és az ír helyesen, akinek pénze van lektorra. Sz. Gy.

11

 2012.05.24

Arma Gedeon

Szóval visszatérve arra, hogy Hitler rendszere szembefordult-e a globális uzsorahatalommal, ha jól rémlik, már vitattuk itt ezt. Kiadós irodalma van, hogy a bécsi utcai piktort, tehát egy SENKIT, akinek a világ egyik legnagyobb ipari és katonai hatalmában nulla esélye volt a csúcsra jutni, a globális zsidó nagytőke építette fel báb-Vezérnek. Harci feladata a hatalmas német potenciál szétzúzása volt, a zsidók tömeges palesztinába riasztása egy jó kis népirtással és az illuminá tusok másik mintaállama, a SZU kezére juttatni közel fél Európát. Továbbá a háború borzalmaival az EU-ba bekergetni a nyugati felét. Hogy átmenetileg a hadigazdaság keretében a rezsim megvaló sította okos technokraták Hitlert megelőzően kidolgozott terveit, pl. a paraszt birtok-politikáról (de az egy ősi német törvény volt a modern kor liberális deregulációja előtt!) az a fentin nem változtat. Arma Gedeon  Azt hiszem, nem pont ugyanarról beszélünk. Te a háttérhatalom  sakk - stratégiájáról beszélsz, én pedig arról, hogy néz ki a sakktábla ma, milyen lépések lehetségesek a továbbiakban. Vallom, a nemzeti szocialista modell a jövő egyetlen lehetséges alternatívája. Sz. Gy.

 12

2012.05.24 

Anonym

Gyula bátyám, a zsidó térnyerés nem úgy megy, csak úgy direktben. Ehhez kell először egy cigány térnyerés (támogatott szaporodással, ami viszont önmagában tovább csökkenti a magyar demográfiai adatokat), majd ha már minden csődben van akkor jöhet a zsidóság, akik majd palesztinizálják a cigányokat, s minden klappol.

13

2012.05.26

Anonym

Igen,ez lett, ez van! Sajnálom azokat a fiatalokat, akik 2010-ben éjfélig kitartottak,hogy leadják a szavazatukat! Úgy álltak ott, mint birkanyáj, mely a nyírásra vár! A nyírást, megkaptuk!! "Hajrá FIDESZ" csak így tovább!!!

 14

 2012.05.27

Szerkesztő

Hogy jártam  máma! Letöltöttem Nyírő "A mádéfalvi veszedelem" c. könyvét. Hát amint átteszem és megnyitom Wordben, mit látok....
 

 

 


 Na! Láttyák mik vannak!? Sz. Gy.

 15

2012.05.28

Arma Gedeon

Ha a művek (Nyirő) nem lennének fent a MEK-en ingyen, 70 éve, miközben még nem halt meg a szerző , felmerül hetne, hogy a kiadó kérte meg a románokat a jó kis cirkuszra, tegnap én is letöltöttem épp ezt a művet! :-) Viszont épp csak az első fél oldalt olvastam el és intuíciómmal kb. elhelyeztem magamnak, hogy mi lesz a folytatás. Hagy jöjjön most egy "szentségtörő" vélemény, vagy inkább "tabudöntögető", annak a felfogásomnak az alapján, mi szerint magyar nemzettudatunk mai formájában egy hitgyüli-szerű agymosó szektaideológia, ellenségeink ravasz propagandája alapján. És itt nem a mucsaizó zsidók nézeteire gondolok, hanem az azzal joggal szembeszálló becsületes, de megtévesztett hazafiakéra (akiket pl. a Fidesz is ezzel a módszerrel csapott be). A vége szándékosan provokatív, tessék érteni a jobbító célzatot:
A kollektív tudati öngyilkosságunk egyik nagyon hülye legendája Mádéfalva. Előzetesen: vannak embercsoportok, akik képesek évszázados stratégiák alapján működni. Adott helyzetben Erdély román többségű, de teljesen magyar irányítás alatt áll, plusz a szász zárvány és némi bécsi kinevezettek. A székely népfelkelősdi kb. 150-200 év óta elavult már, mint legutóbb Rákóczi kuruc martalócai esete is megmutatta. A "székelyszabadságot" a legbrutálisabb gyarmatosító hozáállással rég elvette János Zsigmond, Báthori István és Bocskai. A rég elavult népfelkelősdire hivatkozó adómentességnek már semmi értelme.
Ekkor a királynő józanul korszerű, reguláris véderőt szervez Erdélyben. A magyarok javára jóindulatúan fele-fele arányban tervezi magyarokból és románokból, pedig, mint tudjuk, Erdély már román többségű. A határőröknek fenntartja a régi adómentességet, aki nem fog katonáskodni, annak érthetően, indokoltan nem. A román ezredek felállítása megy, mint a kariikacsapás, mint kés a vajban, ezek tudják, hogy ha egyszer Erdély urai akarnak lenni, ahhoz korszerű haderő is kell. A protkur felforgatók által permanens kollektív hisztériában tartott és ekkor külön felhergelt székelyek ön- és közveszélyes módon minden eszközzel akadályozzák, hogy a román ezredek felállása után legyenek ugyanolyan létszámú magyar ezredek is Erdélyben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Én a román hatóságok helyében anyagilag hozzájárulnék Nyírő díszsírhelyéhez, amíg a magyarok körében ilyen marháknak van kultusza, addig nekik nem kell aggódniuk... (már egyáltalán nem kell) Arma Gedeon

16

2012.05.28

JJ

És ez a patás faj, ez készül Európai lenni! Mára a görögök, Á/T kinyilvánították akaratukat, mint ahogy azt már sokszor megjegyeztem, az EU nem más, mint Barroso utópisztikus víziója, Európa számára viszont rémálom, amibe el fog Európa, és Nemzetei pusztulni! Utalok itt az "Az EU és Izrael társulási szerződéséről szóló 01473-as törvény" a zsidó mentalitással, homlokegyenest, lehetetlen megfogalmazásaira és passzusaira! A zsidók meg a "békés" egymásmellett élés, Európában? Már a hasonlat is nonszensz, inkább egyenlőnek tűnik, a patkány- vadászgörény szindrómával! De mondhatnám, macska - kutya "békés" egymásmellett élésének is, elképzelhető, de a valószínűsége igen csekély! A BKV járművein is láthatjuk, milyen \"toleráns\" és alkalmazkodó képességéről híres és kulturált, faj készül megvetni a lábát (patáját) Európában! (igen, mert az ördögnek, patája van!) Ebbe, és a szinte olvasatlanul aláírt, mára már hirhedté vált, Lisszaboni Szerződésbe, és a palesztinokkal való \"egymásmellett élésükbe\" is kell, - kellett volna - a ratifikálás előtt, belegondolni! (JJ)

17

2012.05.28

gyuszuSS

Gyulám! Remek,összeszedett,gondos munka! Mint általában amit írsz! Az itt megjelenő anonym fanyalgók meg csak olvasgassák tovább a sok pc és/vagy zsidó szart!
Adolf Hitler az egyetlen a világon aki érdemben és eredményesen szembe szállt a zsidó rabigával,de sajnos csak a szokásos zsidó ármány győzte le nem pedig a szemtől szembe harc.Mert azt az aljasságot amit te -mint goj- ki sem gondolsz azt a zsidó rajtad -akár egy másik gojjal (zsidócsahos)- hajtatja végre. gyuszuSS

18

2012.05.29

Anonym

 "Soha ilyen szép tavaszra nem ébredt Erdély, a félelmes föld."
Már ez első mondat után legalább a
www.mkih.hu/ Információs Hivatalhoz kellet volna fordulni, nem az Eszközök menü Nyelvi Ellenőrzéséhez.

19

2012.05.29

Huliganthropus Agriensis

Azt gondolom, Benjamin Freedman 1961-es beszéde éppen ehhez a cikkhez való adalék. Kiegészítés, mely annyi év távlatából megadja az alaphangulatot a mai helyzethez. Lehetett volna akár bevezetés, vagy levezetés is e szöveg, egy \"megjavult\" zsidó szájából. De ahogyan kutyából nem lesz szalonna..., úgy a fenn említett úr kijelentései -mégha igazságtartalmuk megkérdőjelezhetetlen is- sem hoztak semmilyen kézzelfogható eredményt. Nem lett parazitamentes a világ. Fenntartható fejlődés = fenntartható (fenntartandó) zsidógyűlölet. A kívánt eredményt esetemben elérték. Fegyvert nem adnak? Vagy legalább gyufát... www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE Huliganthropus Agriensis

20

2012.05.30

Gyöngyösi Zoltán

 Európa már Hitlert megelőzően is súlyosan túl volt terhelve történelmi demagógiával, történelmi hazugságokkal, olyan mértékben, melynek akár érzékeltetése is messze meghaladják egy hsz. lehetőségeit. Ha ehhez hozzávesszük a zsidókérdést, és Hitler személyén túl a világ valódi tömeggyilkosait, máris egy olyan széleskörű anyaggal állunk szemben, melynek akár általános feldolgozása is egy emberöltőt kíván.., erre én már nem vállalkozhatom....
Lehet érdekes kérdéseket sorolni, például, hogy miért izolálták a britek Európát, a zsidóságot, ha úgy adódott fegyveresen is fellépve ellenük?
Számon-kérhető a népirtást folytató brit-USA bombázás, melynek zsidó áldozatait is sikeresen a németekre lehetett kenni.., sőt, talán a németek oldalán tevékenykedő zsidó vesztességeket is lehetséges, hogy holokauszt áldozatként számolták el.... Hazugság, hazugság hátán! Érthető, hogy törvénybe kellett iktatni, hogy a hazugságokat nem lehet vitatni! Igen, a zsidó világ ilyen! A mai napok világából egy megválaszolhatatlan kérdés:
mi a fészkes fenét keresett a debreceni úszó EURÓPA BAJNOKSÁGON az EURÓPAINAK SEMMIKÉPP SEM NEVEZHETŐ IZRAEL sportküldöttsége?
Tényleg! Ez eszembe sem jutott... Sz. Gy. Aminthogy más EURÓPA bajnokságo kon sincs semmi keresni valójuk! Miért tűri ezt a diszkriminációt a magyar, most történetesen az Orbán kormány? Diszkriminációt, mert minden más Európán kívüli ország nem kapott lehetőséget a részvételre! Gyöngyösi Zoltán 

21

2012.06.02

 Szerkesztő

A 16 - 20 alatti bejegyzések "elkövetőitől" elnézést kérek a késői közzététel miatt. A Világkongresszusi előadás anyagát kotortam össze... Sz. Gy.

22

2012.06.02

 Istóczy

 " Az állam birái elitélhetnek minket tetteinkért.
de a történelem a magasabb igazság
és az igazabb jog istenasszonya
mosolyogva fogja széttépni ezt az itéletet
hogy felmentsen minket a bűn és bűnhődés alól"

(egy utcai piktor).
Kedves Gyula!
Sokan nem tudják, de nem győzöm   mindig elmondani, hogy a Cion Bölcsek jegyzőkönyve  Hertzl Tivadar szerzeménye!!! 
Ezt tényleg nem tudtam Sz. Gy. Ő irta és az ő páncélszekrényéből lopták el, majd igy került az oroszok birtokába. Hertzl ezután aránylag fiatalon hunyt el szivinfarktusban. Mindezt Mónus Áron  Hódmezővásárhelyen élő honfitársunk bizonyitotta be a biróság előtt, amit természetesen sohasem az első oldalon közöltek. Mónus Áron a párizsi Sorbonne egyetem tanára volt, tehát nem armagedeon.
Ha valaki kicsit komolyabban foglalkozna Adolf Hitler életével és kizárná az ellene folytatott zsidó propaganda szennyhalmazt, akkor talán kicsi fény gyulna az agy baloldali féltekéjén vele kapcsolatban.
A zsidókérdés NEM  Hitlerrel kezdődött és nem is vele fejeződik be.
Elképesztő az a hazugság és terrrorhalmaz, amit a 99% zsidó média percről percre elkövet ellenünk, mindenki ellen.
A holocaust cimszó alatt mindent felülirtak és törvénybe foglaltak.Kiiktattak mindenféle ellenvéleményt, legyen az bármilyen hiteles dokumentum.
Jelenleg, a zsidóság szabja meg, mi kerülhet be a történelemkönyvekbe, vagy a köztudatba. Milyen érdekes, a Nemzetközi Vöröskereszt és a Német Államvasutak jelentése nagyon hasonló, a Magyarországról a munkatábo rokba  deportált zsidó  személyek számát illetöen.  Mindkét szervezet  20-22 ezerre tette   ezen személyek számát, (szemben a zsidók által " elfogadtatott\" 600 ezer fővel. )
Ez ellentmond személyes tapasztalataimon is alapuló Holokauszt véleményemnek, amelyet többször kifejtettem, ezen a honlapon is. Sz. Gy.
Soha nem beszéltek a visszatértekről,,,, de a Vöröskereszt szerint 18 ezer körüli volt a Magyarországra visszatértek száma. (Ezek fattyai élnek most közöttünk és döntenek mindenről!) Ez a téma egy ujabb topicot igényelne, de akkor ha lúd, legyen kövér.
Anno,   a németek annakidején mindent filmrevettek, a fű növésétől, a tej pasztörizálásáig, (amit az amerikai zsidóság ellopott és Nobel dijjal jutalmazta hitsorsosát.) Hogy lehet az, hogy nincs egyetlen (!!!) filmdokumentum az u.n. koncentrációs táborok hétköznapjairól?
Adolf Hitlernek volt  egy kicsi ideje felépetini országát  a zsidó uzsorából, de csak egy darabig. Az eredményt ismerjük. Ezt próbálta meg J.F.Kennedy is, de neki nem jutott elég idő. Ne bonyolódjunk bele mindenféle mellérendelt filozófálásba, maradjunk a földön. Jelenleg a PÉNZ az ur! Kérdésem, meddig? Istoczy.
Akár reinkarná ciója vagy Istóczynak, akár nem, tudnod kell: több mint száz éves kiesés van a tárgyilagos antiszemitizmus tekinte tében. Igyekezz!

23

2012.06.02

 Anonym

Ez a cikk www.ihr.org/jhr/v13/v13n4p29_Weber.html , mely a INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW történelmi portálon olvasható, igen részletes képet fest Hitler (neve alapján: kalapkészítő), és a cionizmus összefonódásáról.

 24

 2012.06.03

 Arma Gedeon

Mónus Áron zsidó. Arma Gedeon Ez ismert tény. Esetleg ebből következik, hogy Hitlert a Wall Street eszközének minősíti. Ettől függetlenül Mónus Áron munkássága sok pozitív elemet is tartalmaz. Ahogy már sokszor jeleztem, a zsidó anyakönyvi kivonatot én nem tekintem "leleplező bizonyítéknak". Hitlert pedig az általa létrehozott III. Birodalom szemszögéből nézem, nem forditva. Sz. Gy.

25

2012.06.05

Harangi Árpád

Kedves Barát'im!
Érdemes nem "utána" - mint inkább "elébe"! -nézni alábbiaknak: - Kik - Kiket - Mért is? - Hova vezettek - vezetnek? - Putyin nem véletlenül mondta, hogy nem óhajt még egy \"Palesztinát\" látni...
- Így ér véget a világ dicsősége: Wallenberg aranyért, ékszerért árulta a zsidókat
Tegnap este szinte sokként érte a hir a svédeket a svéd állami TV-ben. Végre elmondták az igazat a svédek..
Amikor Budapesten elfogták az oroszok Raoul Wallenberget akkor 15 kg arany és több kiló ékszer volt a kocsijának a tankjában. Az oroszok menekülés közben fogták el. Ezek után nem vonom kétségbe azokat a \"mendemondákat\" melyeket gyerekkoromban hallottam, hogy Wallenberg ÁRULTA aranyért, ékszerért a
zsidokat. Ezért nem is törték magukat a svédek, hogy kiszabaditsák az oroszoktól Raoul Wallenberget.
Forrás: A svéd AFTONBLADET és a svéd állami TV azaz az STV írja.  Wallenberg hade 15 kilo guld i bilen
Nu Avslöjas hemligheten Raoul Wallenberg. Nya uppgifter om den försvunna svenske diplomaten
Raoul Wallenberg hade minst 15 kilo guld och smycken i bilen när han häktades av ryssarna 1945.
De nya uppgifterna kan vara förklaringen till den svenske diplomatens försvinnande, skriver Svenska Dagbladet.
Raoul Wallenberg ledde räddningsaktioner av judar i Ungern mellan 1944 och 1945. Tanken full med guld
I Rysslandskännaren Bengt Jangefeldts nya bok \"Raoul Wallenberg - en biografi\" avslöjas att när Wallenberg häktades av Sovjet hade han stoppat tanken full med mellan 15 och 20 kilo guld, smycken och kontanter. Värdet pa guldet beräknas i dag vara 1,7 miljoner kronor. Det kan förklara varför han häktades i Budapest 1945 och aldrig släpptes fri, och varför det inte finns nagot svar pa vad som hänt honom.
"Tysk konspiration" Ryssarna som redan ansag att han var inblandad i en "tysk konspiration" ska ha menat att han "försökt undansticka egendom tillhörig antidemokratiska personer", skriver SvD. Guldet kan ocksa ha lett till att svenska UD riktade misstro mot Wallenberg och därför inte ansträngde sig för att reda ut var han
fanns. - Aki ért svédül, utána járhat. - forrás: 'Polgári Hírszemle' Harangi Árpád
Egyáltalán nem jöttem zavarba a svéd szöveg miatt, mivel a honlapot Magyarország után Svédországban olvassák a legtöbben. Kedves magyar svéd olvasóim örömmel olvassák majd a svéd szöveget és helyretesznek, ha valami nem klappol... Gyula

 26

 2012.06.06

Nemo

Varga Miklós dalát a Vén Európáról főleg zeneileg, de szövegét tekintve is túlságosan "nyálasnak" (érzelgősnek) tartottam, ezért sohasem kedveltem... Mivel - bármiféle zenei tanultság nélkül (az általános iskolai énekóráktól eltekintve), pusztán hallás, ill. zenehallgatás alapján - már korán (20 évesen) eljutottam oda, hogy a "komolynak" nevezett zene területén "a zenei háromkirályokat": J. S. Bachot, Mozartot és Beethovent tartom a legna gyobbaknak, a legmagasabb színvonalnak (s közöttük is a "szívem csücske" Bach!), valamint, hogy a magas színvonalú zenének igenis ízlésfejlesztő hatása van, úgy gondolom  - minden szerénytelenség nélkül  - hogy meglehetősen jó ízlésem van és megalapozott a fenti véleményem erről a számról, ezért mindig visszatetsző volt számomra, amikor a médiában ajnározták ezt a művet - bár pénzkereset tekintetében bizonyosan jó és hasznot hozó volt a szerzőnek is...
Egyébként meg úgy vélem, hogy az EU (burkolt) népszerűsítésére "alkotta meg" Varga Miklós - így is lehet szolgálni idegen érdekeket úgy, hogy a "tejbepapi" is meglegyen.
S most a hozzászólásaim egy-két hozzászóláshoz:
"Istóczy" 22. sz. alatti (2012. 06. 02-i) bejegyzésével kapcsolatban: én is így ismerem a CBJ eredetét, amit azzal egészítek még ki, hogy 2. fokon megváltoztatták az 1. fokú bíróság ítéletét a CBJ hamisítvány-jellegéről, mondván, hogy a "bizonyítékok" nem kielégítőek, azaz: nem lehet bizonyítottnak tekinteni, hogy a CBJ valóban hamisítvány. Ezt persze a talmudista-cionista-kabbalás zsidóság "fülsiketítően" elhallgatja, s állandóan csak az 1. fokú ítéletre hivatkozva "ordítoznak"... - itt is a kettős mérce és a szelektív memória érvényesül, szokásuk szerint!
Harangi Árpád 25. sz. alatti (2012. 06. 05-i) hozzászólásához:
Svédül ugyan nem tudok, de - ismereteim szerint - Raoul Wallenberg a nagyon gazdag svéd (szinte természe tesen zsidó) Wallenberg-bankárcsalád tagja volt, amiből már igazán következhetett, hogy egy kis "csencselésért" ő sem ment a szomszédba (legfeljebb párszáz vagy párezer kilométerrel odébb is, ha ott volt kilátásban "némi" haszon)...
Diplomataként meg - mint a legtöbb diplomata - kém is volt (ki tudja hányszoros: kettős, vagy akár hármas ügynök), s a szovjet titkosszolgálatok ezért "kapcsolták le", s hogy még időben-e nekik, azt csak ők tudják.
Íme: a \"nagy humanista\" (persze csak zsidómentő, és az is csak jó pénzért...), akiről a zsidók-uralta Magyarországon utcákat neveztek el. Szerintem a budapesti "Raoul Wallenberg" utca-elnevezés(eke)t épp úgy el kellene tüntetni ezen \"kiderülések\" után, mint ahogy a Tudományos Akadémia előtti térről \"lemeszelték\" a Roosevelt nevet (miután kiderült, hogy a pearl-harbour-i  "USA-önmerényletnek" ő volt a főkolomposa - Churchill-lal "kart-karba öltve"). Ebben persze (mármint a tér átnevezésében) az is közrejátszhatott, hogy nem nagyon "emelgette" a II. vh. előtt és alatt a bevándorlási kvótákat a zsidó menekülők vonatkozásában, ami így utólag - naná, hogy Judapesten is - főbenjáró vétek... Nemo

27

2012.06.07

Arma Gedeon

Hogy vajon Hitler rezsimje szembeszegülés volt-e a cionizmust is eszközéül használó sátánista zsidó háttérhatalommal, vagy annak eszköze egy gonosz színjátékban, azzal analóg kérdés, hogy jogos-e a BRIC-országokhoz, benne a B-t jelentő Brazíliához anticionista, antisátánista reményeket fűznünk. Angolul tudóknak: www.henrymakow.com/xuxa_her_tv_show_illuminati.html  "Illuminati Push "Children\'s Rights" & Pedophilia in Brazil" Az illuminátus holland királynő egy brazil pornósztárral, akinek pedofil TV-gyermekshow-ja van, kampányol a család szétveréséért és a pedofil-sátánista szép új világért, aminek terrorjához a brazil törvényhozás biztosítja a törvényeket. Arma Gedeon A.G.! Te a hideg zuhany szerepét töltöd be a honlapo mon... Mivel erre is szükség van, szivesen teszem fel hozzászólásaidat. De kérlek, már nem először, adj valami fix pontot, amelyre a gondolat és a remény támaszkodhat! Sz. Gy.

 28

2012.06.07

Arma Gedeon

Kedves Gyula, azt hiszem, az egy következő lépés lesz (talán), hogy mibe vethetjük jogosan reményünket , illetve mit kell gyakorlatiasan cselekedni. Ehhez először tisztán kell látni, hogy mit a hamis hősök az őszinte hazafiak, őszintén jóakaratú emberek köreiben, akik kultuszát a háttérhatalom tudatipara gyártja le nekünk, hogy saját céljai kiszolgálására manipulálhasson minket is. (akaratunk ellenére) A magyar történelemből kapásból tudnék példákat mondani, amikor hazafiaink zöme görcsösen ragaszkodik hamis bálványaihoz, pedig az általuk gyalázott ellenfél az igazi hősünk. Hogy ne legyen levegőbe beszélés, kifejtés nélkül annyit mondok, hogy pl. nem az aljas  filoszemita bértollnok Mikszáth a valódi magyar hős, akit Lipusz Zsolt meghatottan dicsért a minap is a kurucinfón, hanem az általa hazugságokkal szidalmazott Antiszemita Párt általa hazugul lebunkózott ragyogó intellektusú képviselője, Zimándy Ignác plébános. Aki könyveiben figyelmeztetett a szabadkőműves világ összeesküvés veszélyeire annak máig aktuális terveit vérfagyasztóan korszerűen bemutatva, míg Mikszáth, Jókai, Móra és társaik nemhogy nem mutattak rá e veszélyre, hanem élenjártak a vakolásban. Csakhogy a vakoló cionista bértollnokok dicsőítették 48-at, míg az antiszemita, ezért feledésre ítélt Zimándy Kossuth gazemberségét leleplező könyveivel keresett vagyont, amit jótékony célra fordított, tehát a kortársak még tömegesen a pénztárcájukkal szavaztak e hiteles történelemszemlélet mellett. De ez csak kitérő volt felvetésedre válaszul.
Hitler gazdaságpolitikájának megítéléséhez itt egy mellbevágó felismerés: átmenetileg valóban jónak bizonyult modelljének receptje nem más, mint a Cion Bölcseinek 20. Jegyzőkönyve!!!
Egyik kedvenc leleplező szerzőm, a zsidó származású, ezért a zsidó illuminátusokat jól ismerő Henry Makow sok más zsidó szerzőhöz hasonlóan biztos benne, hogy Hitler az illuminátus háttérhatalom eszköze volt, több harci feladattal, Izrael létrejöttének elősegítése, Németország szétzúzása, az illuminátus zsidó bankárok által létrehozott és kontrollált szovjet birodalom kiterjesztése fél Európára és az európaiak belekényszerítése a leendő EU-ba. Irodalom többek között Kardel: Hitler, founder of Israel. Szájtján egy magunkfajta pénzügyi szakértő elemzi a pénzügyi politikáról szóló 20. Jegyzőkönyv alapján, hogy vajon lehettek-e a Jegyzőkönyvek hamisítványok. Szerinte nem, mert a világ pénzügyeinek olyan alapos ismeretéről tanúskodnak:
www.henrymakow.com/the_protocols_of_zion_-_debunk.html
A szóbanforgó jegyzőkönyv pl. itt olvasható:
www.freewebs.com/poluld/xx.htm
A hidegzuhany akkor jön, ha egybevetjük a Jegyzőkönyvet, Anthony Migchels értékelését és az itteni bejegyzés megállapítását, hogy az uzsorarabszolgaságból a hitleri modell a kiút.
Ugyanis a 20. Jegyzőkönyvből a többihez hasonlóan kiderül, hogy a cionista [pontosabban a cionizmust is cinikusan eszközéül használónak! Mert a cionizmus nem volt soha a zsidó tömegek érdekvédelme, a kiszsidók is csak ágyú- és kolbásztölteléknek kellenek a sátánista zsidó vezetőknek] háttérhatalom nagyon tudatosan alkalmazta a goj kormányzatok, államok gyengítéséhez, leigázásához a liberalizmust, uzsorauralmat, eladósítást, azonban saját leendő uralma, a cionista királyság, idejére egy ezzel ellentétes, józan, nem romboló pénzügyi politikát tervez. Pontosan olyat, amelynek mintegyi "főpróbájaként" valósították meg szakemberei az átmenetinek szánt, általuk feláldozott hitleri rezsim pénzügyi- és gazdaságpolitikáját! Melynek "kottája" egy az egyben a 20. Jegyzőkönyv. A \"próba" sikere nem az anticionistáknak ad okot ujjongásra, hanem a jegyzőkönyvek mögött álló világuralmi erők szakértelmét bizonyítja. Hogy ilyen történelmi próbákat tartanak, azt már magában a 20. Jegyzőkönyvben is leírják:
"Azok a költségelőirányzatok, amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni, A GÓJ ÁLLAMOKKAL FOLYTATOTT KÍSÉRLETEINK során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni, világosak és határozottak lesznek s az első pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlő előnyöket. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek, melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük, de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban."
Ha helyesen látjuk úgy, hogy Hitler rezsimje is az uzsorauralmisták bábja volt, akkor a hitleri gazdaságpolitikát is besorolhatjuk ezen elismert kísérletek közé, csak most épp az antiliberális, távlatinak szánt megoldás főpróbájá nak, méghozzá sikeres főpróbájának!
Természetesen az igaz, hogy egy valóban nem-cionista, nem-illuminátus, hanem valóban hazafias kormányzatnak is ilyesféle pénzügyi rendszert kellene működtetnie, azonban az, hogy Hitler ilyesmit működtetett, még nem bizonyítéka annak, hogy őszinte német hazafi lett volna, hiszen pénzügyi rendszere megfogalmazott receptjét épp a cionista Jegyzőkönyvekből ismerhette, aki ismerte már Hitler megjelenése előtt pár évtizeddel. Tehát attól, hogy Hitler gazdaságpolitikája valóban sok szempontból helyes modellen alapult (eltekintve attól hogy végső soron egy nagy német önmegsemmisítő hadigépezett táplált), még nem kell, hogy a náci rendszer és vezetője a hősünk legyen, sőt. A sátánista uzsorás-háttérhatalom pokolian gonosz, dialektikus és ravasz logikájának ismerete nélkül még arra sincs esélyünk, hogy eligazodjunk a történelmi események között és azokat helyesen értékelhessük, a kiút felé vezető cselekvés esélyéről nem is beszélve... Arma Gedeon
Így a hozzászólás, amely túl meghökkentő ahhoz, hogy az ember kapásból válaszoljon rá. A hozzászólást azonban követte egy levél....
"Küldtem  egy minden eddiginél 'hidegebb zuhany-hozzászólást', most látom, hogy magamnak nem  is mentettem  el. Gondolom, megjelenik, 'ha netán nem,' kérném  visszaküldeni e-mailben, mert magam  is írok belőle egy bejegyzést, elég érdekes dolog. Csak a biztonság kedvéért írom, nyilván feleslegesen. Sok reményünk valóban nincs... de legalább lássunk tisztán."  Ez viszont prompt válasz igényelt. "A.G.!.. Itt a hozzászólásod... Nem  ég le a pofádról a bőr, amikor azt feltételezed, hogy nem  teszem  ki? Gyula."  A viszonválasz. "Bocs, természete sen leégett!!! :-)" Ezt hivják úgy a diplomácia nyelvén, hogy a felek őszinte légkörben tárgyaltak... A dolog azonban ezzel nincs elintézve. Szeretném, ha kedves olvasóim segítenének abban, hogy e mefisztói érvelést tárgyilagos (!) kritika alá vegyük. Sz. Gy. 

29

2012.06.09

Gyöngyösi Zoltán

Ama Gedeon 28 sz. bejegyzésével nem kívánok hosszan-tartó vitába bonyolódni...
Viszont annyi megjegyzést azért hozzáfűznék, hogy ahogy még ma,. a számítógépek nyújtotta nagyobb ismerethalmaz birtokában. sem tudunk a ma igazságával megküzdeni, úgy elődeinknek is lehettek gondjai koruk megítélésében... Utólag az mindenképpen világos, egyértelmű, hogy a történelem akkori meghatározó szereplői közül, a zsidóság, Anglia, USA, Japán, Franciaország mellett, Németország és Hitler áldozatnak bizonyul!
Főleg akkor, ha értékelés alá tetszenek venni Anglia több évszázados, a mai napig tartó, Európa /a kontinens/ elleni politikáját, háborúit!  Gyöngyösi Zoltán

30

 2012.06.11

 Arma Gedeon

29-re: "Németország és Hitler áldozatnak bizonyult"
Nyitott szemmel nézve úgy tűnik, hogy Németország leginkább Hitler áldozatának bizonyult, ahol azonban Hitler csak ügynök volt. Érdemes higgadtan végiggondolni, mi vezetett Hitler mesebeli hatalomrakerüléséhez [a világ egyik vezető ipari-katonai hatalmában bejáratott elitutánpótlási pályák vannak, nem egy szomszéd országbeli utcai festőcske szokott teljhatalmat kapni], kik teremtettek olyan viszonyokat tudatosan, hogy az általuk a "szemétdombról" felcsípett figurát felépjthessék egyfajta nemzeti "megváltónak", majd annak közreműködésével holokausztot szervezhessenek nem utolsósorban a németség számára.Teljesen elégő áldozatot... És közben, ha sejrtésem helyes, kipróbálhatták a gyakorlatban, hogy működik egy nem uzsoraalapú gazdaságpolitika, melynek programja elvben rég kész volt jegyzőkönyveikben. Az interneten van szakirodalma az olyan latolgatásoknak, mennyi, látszólag érthetetlen hibával segítette Hitler ellenfeleit a háborúban, egyesek odáig mennek, hogy ez tudatos szabotázs volt. Mások azt kutatták ki, mennyire a cionisták érdekeit szolgálta a hitleri politika, pl. Izrael létrehozását és a zsidók odazavarását, megint mások dokumentálták Hitler, az SA és a nácipárt amerikai zsidó nagytőke általi korai finanszírozását és a későbbi folyamatos együttműködést. A kép nálam összeáll. Sok szempontból hasonló modell alapján építették fel ugyanezen körök Orbán Viktort és ugyanígy álcázta ő magát a haza megmentőjének. Arma Gedeon  
Ami engem illet, többször leírtam  már, azzal foglalkozom, "hogy müködik egy nem  uzsoraalapu gazdaságpolitika"  A nemzetiszocialista  gazdasági modell sokkal bonyolultabb, sokrétübb annál, minthogy vissza lehetne vezetni egy zsidószülte elméleti modellre. Meg aztán mi szüksége lenne a zsidók nak egy nem uzsoraalapu gazdasági modellre? Hol akarták volna bevezetni a III. Birodalom szétzúzása után? Igaz, a Jegyzőkönyvekben felvázolnak a eljövendő társadalmi - gazdasági modellt, csakhogy az már az "eljövendett" zsidó király birodalma! Ezt akarták volna épp Hitlerrel modelleztetni (?) hatmillió, vagy négymillió, vagy egymillió zsidó élete árán? Nem! Ez a Hitler = ügynök koncepció fantasztikus tévutakra visz. Minden társadalomnak megvan a szabályzata arra, hogyan pótolja saját elitjét. A történelem  azonban telis-tele van olyan példákkal, amikor egy kivülálló dúlja föl ezt a rendet. Itt gondolok pl. Napoleonra. Ő is felforgatta a meglevő rendet. Szintén szimpla ügynök lett volna? Aligha! Sz. Gy.

 31

2012.06.12

Huligantropus

Erőt és egészséget Gyula!
Van itt ez az új Indianai jogszabály, mely lehetőséget teremt a jenkiknek, hogy ha egy közalkalmazott, vagyis pl. rendőr szabálytalanul, jogellenesen tör rá egy polgárra otthonában, vagy autójában, minden teketória nélkül lelőhesse az. Elég, ha csak úgy érzi, úgy véli, bántódás érheti.
Ezzel szemben itt nálunk a bűnözőket védi a törvény, magyar embernek nem lehet komolyabb fegyvere, mert politikai \"vezetőink\" szerint nem vagyunk mi magyarok elég érettek a fegyveres önvédelemhez. A sorkatonai kiképzést pedig rég megszüntették. A cigánynak kardja, kése, baltája van, a zsidónak sorozatlövő fegyverei, mérgező vegyszerei, pénze, pénze és pénze. Ez utóbbi három pedig nélkülözhetetlen a népirtáshoz. Nekünk csak a puszta kezünk.
Mikor juthatunk el végre mi is az amerikai-álom-demokráciához? Mikor lőhetek én is legalább egy AK-val nem csak cigányra, zsidóra, de zsidóbérenc rendőrre is az ablakból büntetlenül egy esetleges sérelem, támadás esetén, mint szerencsés embertársaim ott az Usa-ban, ha úgy érzem kifosztanak, meglopnak, életemre törnek? Nah azért... látszik mennyivel előrébb jár még mindig az Usa. Legalább 20 évvel vagyunk lemaradva, bár lehet 20 hetük sincs már hátra, s nekünk e lemaradás akkor igen jól jön majd :)
A cikk: szövege
www.bloomberg.com/news/2012-06-05/nra-backed-law-spells-out-when-indianans-may-open
-fire-on-police.html

A törvény szövege: www.in.gov/legislative/bills/2012/SE/SE0001.1.html
 Huligantropus.  Ne bízd rám, hogy kitaláljam, melyik íráshoz szólsz hozzá. [Gyengül a fantáziám...] Sz. Gy.

 32

2012.06.12

Anonym

 Europa Hitlere,Hitler Europaja irashoz szolnek.Bar kevesbe hiheto az Arma Gedeon altal talalt eszmefuttatas, azert erdemes elidozni rajta.
Gyongyosi Zoltan emliti 29.sz bejegyzeseben, "amikor Nemetorszag es Hitler aldozatnak bizonyul",gondolni kell arra is,hogy lesznek meg tovabbi aldozatok is. A kerdes az, mikor es hogyan tudnak hatalomra juttatni egy Hitlerhez hasonlo szemelyt, aki megvalosithatja a nemzeti-szocialista eszmeket. Mukodhet-e a mai politikai es gazdasagi viszonyok kozott Magyarorszagon egy "nem uzsoraalapu gazdasagpolitika\"? Azt hiszem erre egyertelmu valaszt ad a 2010-es valasztasok ota eltelt ido.
"A jegyzokonyvekben felvazolnak egy eljovendo tarsadalmi,gazdasagi modellt,csakhogy az mar az "eljovendett\" zsido kiraly birodalma!" Talan erre lesz jo az uj Magyar Kiralysag? A Karpat-medencebol fog kiindulni egy Nimrodehoz hasonlatos vilagkiralysag? Ha ez a forgatokonyv bekovetkezik,akkor feltamadhat Atlantisz!
Nem viccelek,csak egy kicsit kell foglalkozni a CERN kutatasaival, ahol kozelednek "a teljesseg fele", es mindezt a tudomanyt az emberiseg szolgalojanak feltuntetve, megalkotjak az anyagot megsemmisito csodafegyvert. Mindezt az eltelt evtizedek alatt szerzett negativ tapasztalatok ellenere teszik, amikoris bebizonyosodott,hogy nem tudjak kelloen kontrollalni ezt a tevekenyseget. Eme csodafegyver birtokaban megvalosulhat a \"sotet ero" birodalma,es ezen erok birtokosai mintegy istent jatszva, elpusztithatjak az ember lakohelyet,ía Foldet is.Tobbek kozt errol is szolnak a hermetikus hagyomanyok. Ez,a "kiralyok kiralya" altal vezetett birodalom a fent emlitett csodafegyver segitsegevel johet letre, pillanatok alatt elpusztitva a most elo emberiseg legjavat,ugy, hogy semmi sem marad meg beloluk. A jogi alapok korvonalai latszanak a mai Magyarorszagon ennek megvalosulasahoz, a magyar nep es kiralya lesz a kovetkezo aldozat. Hol volt az Edenkert?Melyik nep Abel,es melyik Kain nemzet sege? De inkabb ugy kene feltenni a kerdest,hogy melyik melyiknek a helyebe akar kerulni,hogy megnyugtassa a lelkiismeretet?
Remélem, hogy az Apokalipszis nem egészen így fest majd. Sz. Gy. 

 33

 2012.06.12

Gyöngyosi Zoltán

Ama Gedeon!
A hozzászólás olyan kitételeket tartalmaz, amelyek nem felelnek meg a higgadt érvelés követelményeinek. A hozzászóló nem ért egyet Arma Gedeon Hitler koncepciójával, amelyhez kétségkivül joga van. Majd így folytatja.
Szeszák úr jó érzékkel nyúlt vissza ellenpéldáért Napóleonhoz! Tőle függetlenül, többek közt, magam is napóleoni példához nyúltam, mikor 29. hsz-om bővíteni kívántam. Sajnos direktbe írt hsz-em többórás áramszünet miatt elszállt, s a bosszúság kizárta, hogy újra nekiveselkedjek a témának...
Ki is volt Bonaparte Napóleon! Nos Ő volt a "Korzikai szörnyeteg", a Föld nem hordozott nála nagyobb gonosztevőt, az emberiség ellenségét, mint Bonaparte Napóleont, ahogy az akkori propaganda tálalta, miként azt a "Szentszövetség" megerősítette!
Ezzel szemben áll Napóleon a zseniális mérnökember, - a mai itáliai autóhálózat az általa tervezett nyomvonalon létesült. Napóleon, a tudományok elismerője, mecénása, racionális felfogásának megjelenítése volt az egyiptomi hadjárata során elhangzott jellemző vezényszava: "szamarak, tudósok középre!",  a Codec-Napóleon, a polgári jog megalkotója, stb.., akit mindenképpen el kellett takarítani, mert nem angolnak született, s nem Angliáért tevékenykedett!
Van, és nagy a párhuzam Hitlerrel... A szövetséges zsidó propaganda minden követ megmozgat részben Hitler nimbuszának megsemmisítéséért, részben rákényszerülve, hogy az általuk elkövetett háborús, emberiségellenes bűntetteket eltakarják, elfedjék, elfelejtessék! A kötelező felmondandó lecke: Hitler a félművelt, a félőrült, meg a bűnös nácik! Ez a kötelező sablon, a kötelező alap!
Rengeteg tényen, történelmi tényen kellene végigmennem, felsorolnom, hogy a vitathatatlan tényekkel szolgáljam (az általam vélt) igazságot: ezért nem kívántam vitatkozni, mert túl hosszadalmas, túl fárasztó, s a vitatkozók nagy többsége kellő információkkal sem rendelkezik.
A dilemma: most Hitlert, a 14-es háború kiváló, helytálló frontkatonáját kezdjem el értékelni, a weimari dekadens reménytelen mocskot érzékeltessem, ahonnét Hitler Németországot kiemelte, avagy a Szövetségesek minden ponton támadható hazugsághalmát bontogassam?
Miért is kell elmagyarázni, például olyan tudható eseményeket, mint például a szövetséges propagandában gyakran emlegetett Coventry bombázása? Miért nem közismert, hogy e megtorló német lépést Gallipoli gyilkos mészárosának
(Churchill ...) parancsára, a stratégiai brit légierő, a német városok elleni szisztematikus támadása váltotta ki, amiről egyébként még időben tudomást is szereztek. Ugyanúgy tudtak a retorzióról, mint az amerikaiak Pearl Harborról. Mire a kódfejtésben, gépelésben amatőr japán diplomaták dekódolták a távirat szövegét, addigra már az régen az amerikai elnök asztalán volt. De a kimunkált, tervezett folyamatot végig kellett vinni, csak úgy, mint annak idején a "Lusitania" elsüllyesztése kapcsán...
Moszkva politikáját, fegyverkezését, szándékát már ismertettem... Az őrült Hitler háborús politikáját mi sem jellemzi jobban, minthogy Németország 1942 végén, de inkább 1943-ban állt át hadigazdálkodásra...
Gondolat panelekkel nem vitatkozom, de mégis valamit:
Kezdve a Magyarországot negatív gazdasági spirálba taszító 56-os tömeggyilkos Kádártól, a mai napig bezárólag Orbánig, a nemzeti vagyont bűnös szándékkal elherdáló, társadalom- és nemzetellenes politikát, tevékenységet kifejtő maffiózó "vezetők" közül egy sincs, aki a töredékét megtette volna Magyarországért, a magyarokért, mint az ügynök Hitler a németekért... Gyöngyösi Zoltán
Vannak ebben a históriában egyéb érdekes "contrapunktok" is. Hitler röpke pár év alatt felépitett egy erős népjóléti (!) államot. Ezt a judeokapitalista hatalmak és a bolsevik birodalom  megsemmisítették, azaz porrá bombázták - ágyúzták. Aztán "béke" lett, majd kiesett a ringből a Szovjetunió. Látszólag semmi akadálya nem volt, hogy beköszöntsön az aranykor, végetérjen a történelem. És mi történt mégis? Az egész földgolyó forrong. Embermillikárdok készülnek a végső leszámolás ra. Közben Izrael, Amerika és Anglia súlyosabb károkat okoztak (többek között) Európának, mint a második világháború hódító hadseregei. A holnap tehát alighanem a fegyvereké. A holnapután viszont - ha lesz holnapután - a nemzeti szocializmusé. Sz. Gy.

 34

 2012.06.14

Arma Gedeon

Lehet [...] de  [...]  az én figyelmeztetésem épp arra irányul, hogy ne viselkedjünk Pavlov kutyáiként, amelynek a piros lámpára megindul a nyálelválasztása. Hogy a cionista háttérhatalom régóta futtatja saját kontrollált ellenzékét, az nem új. Elég a legújabb magyar példára hivatkozni, a Jobbikra, amely a zsidó liberális jogvédő Morvai hirtelen, a semmiből a cionista sajtó által keltett népszerűsége hátán jutott a parlamentbe. Most pedig a jövőnk.org-on dokumentumokkal zsidónak bizonyjtott Zsegedi Csanádot országos alelnökké való csúfos (megérdemelt) meg nem választása után is le akarja nyomni a pártvezetés a kedvéért szértvert legerősebb megyei szervezet, a borsodi, torkán, mint pártelnököt. És sorolhatnám a többi zsidót a Jobbikban.
Tehát a zsidók szívbaj nélkül élnek az eszközzel, hogy saját ügynökeik a legkeményebb antiszemita retorikát harsogják.
Ugyanez vonatkozik Hitlerre. Hitler hány zsidó nagytőkést küldött "gázkamrába\", most nem firtatva az egész gázkamra kérdés legendás jellegét??? A minap a Jad Vasem falaira az izraeli szervek által feltételezve olyan ortodoxzsidók festették fel, hogy "Köszönjük, Hitler!", meg hogy "Ha Hitler nem lett volna, a cionistáknak kellett volna kitalálni", akik körében régóta ismert nézet, hogy Hitlert a cionista globális zsidó uzsoranagytőke épjtette fel és e körök szervezték meg a kiszsidók tömeges irtását, hogy a túlélőket a Cionba kényszerítsék.
Nagyon jellemző, hogy a mi Hitgyülinkhez hasonló amerikai veszett cionista, Izrael-barát álkeresztény protestánsok egyik ismert vezetője, John Hagee ilyen kijelentésével okozott kisebb botrányt a 2008-as elnökválasztási kampányban: "HItler félzsidó volt és az Úr akaratát teljesítette be azzal, hogy visszahozta a zsidókat Izrael földjére, összhangban a bibliai próféciával". Lásd:
www.haaretz.com/print-edition/features/jewish-gene-theories-make-waves-in-germany-
go-unnoticed-in-israel-1.311182

Tehát zsidó és cionista körökben is jól ismert dolog ez, csak akkor mérgesek, ha valaki a kívülállóknak is kikotyogja. Ami Hitler konkrét háborús viselkedését illeti, kétség esetén elkezdhetem ide idézni azokat a cikkeket, amikben elemzik azokat a bődületes hibáit, amiket lényegében csak szándékos szabotázzsal lehet magyarázni, miszerint nem a német népnek, hanem a cionistáknak dolgozott. Arma Gedeon
Amint tetszenek látni, ez a hozzászólás is "cenzúrázva" lett. A legnagyobb toleranciával vagyok az eltérő nézetek közlése iránt, különösen akkor, ha az érvelést figyelemre méltó adalékokkal igyekszik a hozzászóló alátámsztani, mint a jelen esetben is. Azt azonban nem engedem, hogy más hozzászólást, vagy pláne hozzászólót, bárki személyes(kedő) megjegyzéssel illessen. Az indulatok lerontják a hozzászólások, azaz az egész rovat, sőt a cikk, sőt a honlap szinvonalát. Megértést kérek tehát. Sz. Gy.

 35

2012.06.15

 Gyöngyösi Zoltán

Ama Gedeon! A dekadencia fenntartásához érdemes minden szinten hozzájárulni, hogy a nemzeteken elhatalmasodjék a reménytelenség! Érdemes bebizonyítani, hogy minden járhatónak látszó út végül is zsákutca! Érdemes nyélbe ütni, lerombolni minden lehetséges példát, mert veszélyeztetheti a tömegek kezelhetőségét! Rám hatott világképed, már össze is zavarodtam.., így az is jótékonyan hathatna rám, ha felvázolnád a járható reális utat, mely kivezet téves eszméim labirintusából...Gyz  Mindketten a honlap immár nélkülözhetetlen "munkatársai" vagytok. Ezért sem engedem, hogy vitátok elfajuljon. Abban viszont kénytelen vagyok Gyöngyösi Zoltánnak igazat adni, hogy a honlap fölött az "Ember küzdj és bízva bízzál" jelmondatnak kell lebegnie. E nélkül valóban nem lenne semmi értelme az irsogálásnak. Viszont sz ember tragédiájához hozzátartozik az Úr, Ádám és Mefisztó is... Sz. Gy.

 37

 2012.06.18

Arma Gedeon

 Kedves Gyula, én eddig is higgadtan vitáztam és ezután is tartom  magam ehhez. Az érzelmek, indulatok egyébként teljesen természetesek, csakis a rajtuk való uralkodás indokolt, érthető okból. Normális ember természetesen felháborodik, ha olyan tényeket, vagy annak látszó dolgokat tapasztal, melyek szerint az embberiséget gonosz összeesküvő körök egy halálcsapdába csalják, vagy csalták.
Ami a pozitív kiút kötelező felmutatását illeti, ez egy téves elvárás. Nem érdemes abból az előfeltevésből kiindulni, hogy ha felismertünk egy gonosz szereplőt a történelemben, politikában,gazdaságban, akkor automatikusan rá akarjuk húzni a "JÓ" szerepét, az ellenfél szerepét bárkire, aki még a porondon van, csak azért, mert valamiben szembenáll a számunkra gonosszal, nem törődve azzal, hogy ez sima konkurenciaharc, netán szereposztásos színjáték, vagy valódi jó-gonosz ellentét.
A háttérhatalom számára a legkézenfekvőbb eszköz saját álellenzékének kitenyésztése, felépítése útján megtéveszteni az elnyomás ellen lázadozó embereket. Ennek technikája is meg van említve a Jegyzőkönyvekben, egyfajta pavlovi reflexet nevelnek belénk, a gonosz zsidó bankár figuráját teljesen tudatosan démonizálják (úgy értem, kb. nyíltan bemutatják) az ő zsidó szerkesztőik által kiadott antiszemita propaganda eszközökben (amik mellett elférnek az őszinték is), és a felháborodást becsatornázzák az általuk felépített ál-antiszemita politikai erők.
Hogy egy politikai-történelmi szereplő vajon igazi ellenerő-e a kabbalista világszétverők ellen, annak megítéléséhez nem a "JÓ"-erőt bárkire ráhúzni kész vágyunk a megfelelő eszköz, hanem a szokott tudományos módszer, vagyis a hipotézisünket (pl.: "Hitler az uzsoratőke, a zsidó világuralom ellenfele volt") a tények ellenőrzése, feltárása útján kell igazolni, vagy elvetni. A pozitív kiutat nem lehet parancsszóra, vágy alapján történő elvárásra felmutatni! Annyit tehetünk, hogy a sötétben kitapogatjuk körbe a barlang falát és ha egy korábban kijáratnak vélt beméklyedésről kiderül, hogy zárva van, akkor tapogatózunk tovább... Vagy véssük a falat, nem fokozom a hasonlatot, vagy van kiút, vagy nincs, de egy biztos, annak az embernek a szabadságfoka magasabb, aki nem hagyja magát becsapni, megtéveszteni, még ha el is kell vesznie... Az az agymosottság, a szolgaság egyik szintje, ha bekapjuk a háttérhatalom csaliját és elfogadjuk hősünknek az általuk nekünk e célra gyártott álhőst, ügynököt. Mégha jószándékból is tesszük, a Gonosz egyik arca ellen lázadva.A konkrét Hitler-kérdés talán megérne egy saját bejegyzést, de folytathatjuk itt is. Készek vagyunk-e arra, hogy tárgyilagosan ütköztessük a témában ismert elméleteket, tényeket, ha igen, rajta.
A.G.! A szövegből nem volt nehéz kitalálni, hogy ki a hozzászóló. Egyetértek veled is. Én voltaképp azt szeretném, ha adatokat, érveket vagdosnátok egymás fejéhez, nem  jelzőket! Ezeket továnbbra is könyörtelenül kigyomlálom,  a ti érdeketekben és a tisztességes vitakészség megőrzése érdekében. Ez úgy látom nálad sikerült, remélem  a többieknél is sikerül. Hitler valóban megérne egy külön misét. Az új cikk a "dialego" formáját ölthetné, ahol az "ördög ügyvédei" vitakozhatnának Hitler személye, tettei és életművének sorsa fölött. Ne felejtsd el, hogy - miként Napoleonnak - úgy Hitlertnek is van "utóélete" és ezt egyikük sem tervezhette meg előre. A honlapon kibontakozó vita síkjai egy kissé eltolódtak. Én inkább az "utóéleten" lovagoltam, te meg Hitler előéletén... Sz. Gy.

 37

 2012.06.18

Arma Gedeon

Nem muszáj leragadnunk kizárólag Hitlernél, bár javaslom a vitát róla is lefolytatni. Nagyon hasznos összevetni az ő esetét pl. a Jobbikéval, ami szerintem jelzi, hogy a módszer ma is él. Nem kérdéses, hogy a Jobbik Morvai Krisztina a semmiből hirtelen felépített ismertsége és a hazafiak számára népszerűsége hullámának hátán hajózott be az Európai Parlamentbe. A tömegmédiumok a háttérhatalom kezében vannak, aki nekik ellenségük, azt agyonhallgatják, a fő fegyver az ellenség ellen, hogy nem kaphat műsoridőt, hírfelületet. Ez pofonegyszerű dolog. Ehhez képest a csapból is elkezdett dőlni, hogy a gaz Morvai milyen gonosz antiszemita (azzal a családi háttérrel...) és mekkora veszély a demokráciára. És mi volt a fő jelszava? "Visszavesszük a hazánkat!!!"
Guglizzunk rá a kifejezésre és névre: "Sarah Palin" - "We will take aur country back!" A  háttérhatalom ugyanezt a hazafias szépasszony-figurát akasztotta le a szögről az amerikai Teaparty-mozgalom zászlóvivőjének, ugyanezzel a jelszóval, szó szerint, ugyanezen szavazóréteg megszólításához, bepalizásához! Szerintem az illuminátus kellék tárban külön száma, kódja van ezeknek a típusoknak... Csak Palin az ottani viszonyok miatt nem kapott utasítást zsidózásra. A Teapárt mögött a zsidó nagytőke áll. A Jobbik mögött is, csak még rejtettebben. A kurucinfó leközölte, cáfolta már Szegedi Csanád zsidó családfáját a jövőnk nyomán? Arma Gedeon
Ha valaki kitartóan izélgette a Jobbikot és Morvai Krisztinát, én voltam az. Nyilván olvastál  a tízegynéhány cikkből néhányat. Szegedi Csanád családfáját egyébként a "Jövőnk Info" derítette fel a legrészletesebben. Jobbik ügyben mostanában nem szólaltam  meg. Ennek több oka van. Az egyik, hogy a keresztlevél felől elvből sem támadok senkit. Csurka is felhúzott annakidején, amikor "leleplezte", hogy Horn Gyula anyja "izr." vallásfelekezetü volt... Közzétettem Varga Szibilla cikkét, amely azt kárhoztatta, hogy Posta Imre (állítólagos) zsidó származása miatt támadta le Vona Gábort.  Ami a Jobbik "elzsidósodását" illeti, ez "tollamra való téma" lenne, ha mára nem vált volna nyilván valóvá. Így már nincs mit írni róla... Abban igazad van, hogy a háttérhetelom praktikái közé tartozik a mester ségesen gerjesztett "zsidózás" is. Ebbe sok "szélsőjobbos" beleesik, esetleg úgy, hogy nem  is tud róla. A Hitler téma tovább kanalazásának ötletét egyébként te vetetted fel. Örülnék, ha szólnának mások is. Ha nem, kényszerüen elnavigálok erről az oldalról. Akad más témám is, de kár lenne itt abbahagyni. Sz. Gy.

38

 2012.06.19

Arma Gedeon

Akkor Hitler feltételezett ügynök-volta vitájához kezdetnek ezt javaslom, nem a legkeményebb vélemény ez ügyben, de a szerző fontos: www.pannonfront.hu/31/09Laszlo.htm  DR. LÁSZLÓ ANDRÁS : Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről
"Ahogy az Egyesült Államok elnökei helyzetek elé vannak állítva, úgy elképzelhető, hogy ez még olyasvalakivel kapcsolatban is felvethető, mint Hitler. Már beszéltem arról, hogy Hitler nukleáris fegyvere 1944-re kész lett volna, de nem három példányban, mint az amerikaiaknak, hanem tizenötben. Amellett a V-rakéták meg voltak tervezve; a V-1-et gyártották, a V-2-ből készült néhány darab, de megvoltak a tervek V-10-ig elmenően. Állítólag a V-9-es már interkontinentális volt, a V-10 pedig globális rakéta körülbelül 20 ezer km-es hatótávolsággal. (40 ezer km-es hatótávolságra nincs szükség, hiszen semmi szükség arra, hogy valaki önmagát a Föld megkerülésével semmisítse meg rakétával.) Ezt a fejlesztést a sztálingrádi csata elvesztésének idején és El-Alamein elvesztésének idején, amikor legnagyobb szükség lett volna a gyors fegyverfejlesztésre, Hitler visszafogatta, sőt szinte leállíttatta. Nem küldték szét a tudósi team-et, amely különben jobb volt, mint az amerikaiaké. Nemrég különben Marx György egyetemi tanár elmondta – amit valószínűleg nem mondott volna el, ha nem így lett volna –, hogy az amerikaiak tudósi gárdája egy igen kiváló gárda volt, de a németeké még kiválóbb volt. Az amerikaiaknál Oppenheimer, Teller, Fermi álltak, a németeknél Heisenberg, Weizsäcker és más jeles tudósok. A németek előnyben voltak minden tekintetben. Az amerikaiak 1945-re csináltak három bombát. Az egyiket felrobbantották a nevadai sivatagban, a másik kettőt Hirosimára, Nagaszakira dobták. A németek valószínűleg 15 rakétatöltetet csináltak; ők nem bombában gondolkoztak, hanem rakétában, méghozzá V-9 és V-10 által hordozott rakétákban. A háborút ily módon megnyerhették volna. De elveszítették. Így is nehezen tudták legyőzni őket, de végül is legyőzték, és ez Hitlertől indult ki. Hitler ugyanakkor azt mondta Szálasinak, hogy megvan az új fegyvere, már kész. A jelek szerint ezt Szálasi nem hitte el teljes mértékben, de úgy vélte, hogy körülbelül nyár közepére meglesz, és addig talán ki tudnak tartani a németek. 1945. április 17-én döntötte el magában, hogy a háborút nem nyerheti meg Németország, mert nincs kész a rakéta, nyárra sem lesz kész, de ha kész lenne, akkor sem tudnak nyárig kitartani. A hitleri utasítások értelmében soha nem is lett volna kész, noha Hitler azt mondta 1944. decemberében Szálasinak, hogy megvan az új fegyver, bármikor bevethető, de olyan borzalmas pusztítást végez, hogy megpróbálja konvencionális fegyverekkel megnyerni a háborút. Annyit tudunk majdnem száz százalékos bizonyossággal, hogy Hitler valamiféle neokathar szervezetnek volt a tagja. A katharizmus a manicheizmusnak egy későbbi formája volt. Ehhez a szervezethez eskü kötötte, és hipotézisem szerint lehetséges, hogy ennek a neokathar szervezetnek a hátterében valamilyen latomális vagy paralatomális szervezet állt, amiről neki nem is kellett tudnia. Miután utasításokat hajthatott végre, minden jel erre mutat, hogy nyilvánvalóan egy innen jött utasítást alapján döntött úgy, ahogyan döntött. A legelemibb józan ész is azt követelte meg, hogy Sztálingrád és El-Alamein után a fegyverkezést felgyorsítsák, nem pedig, hogy visszafogják. Annyira, hogy a tudósok bár nem lettek szélnek eresztve, de csak piszmogtak mindenfélével, hiszen attól kezdve semmi komoly dolgot nem csináltak. Nagyon keveset lehet erről megtudni, mert megpróbálták úgy beállítani, mintha a tudósok szabotálták volna el a dolgot, de sok jel arra mutat, hogy ez egyáltalában nem volt így; az amerikaiak ugyanis felvették e tudósok egymás közötti, a fogságuk idején lefolytatott beszélgetéseit, és ebből egyet-mást kiszivárogtattak. Nagyon nagy blamázs lett volna bevallani, hogy fő titkos szövetségesük maga Hitler volt. Ebben a kérdésben még nem lehet tisztán látni, de bizonyos dolgok nagyon élesen körvonalazódnak. A sötét erők a Német Birodalmat nem tudták úgy kezükben tartani, mint más országokat, de meg voltak azok a módszerek, amivel tulajdonképpen közvetve és részlegesen ezt mégiscsak megtették." Arma Gedeon  
Hozzászólásod hosszu idézet László András méghosszabb tanulmányából. Ezt a tanulmányt egészében hozzáférhetővé  tettem! A tanulmány iskolapéldája annak, milyennek nem szabad lennie egy tanulmánynak. A "költö" forrás megjelölést egyáltalán nem használ és irománya tele van feltételezésekkel, sanda célzásokkal. Ha valaki behívja a tanulmányt, látni fogja mire gondolok, mert sárga szinnel kiemeltem a legjellemzőbb részleteket. Szerencsére én is olvasgattam a témát illetően, sőt van egy könyvem is, amely a Peenemündei kisérleti telep regénye. Olyasvalaki írta, aki ott volt. László nem volt ott... Nem kétlem, hogy sok hasonló pamfletet elő lehet még ásni a Hitlert gyalázó "irodalomból". Lászlóra még visszatérek, de az ilyen mocskok elemzésére nem fordítok több időt. László irományáról pedig ítéljen az olvasó (is). Sz. Gy.

39

 2012.06.20

Siggo

Laikusként hozzászólva!Európa Hitlere?
Nos ha Arma Gedeonnak van egy kis igaza (mert kicsi azért van) akkor nem jó ez a fejléc mert ebben az esetben nem csak Európa Hitlere. Az utolsó hozzászólásával szinte 100%-ig hasonló a véleményem. Idézhetnék én is több forrásból tetteiből nem tetteiből, de nincs értelme.Mint embert vizsgálva viszont számomra ellentmondásos az egész élete. Arma Gedeonnak igaza lehet, hogy egy semmi kis ember (akármilyen festő)nem juthat csak úgy hatalomra.Ez nyilván magától nem megy ezt valakik eltervezték. Ami viszont a folytatást illeti valószínűleg nem így tervezték (ergó elszabadult a kegyenc és saját útját kezdte járni) Előfordul ez kis embereknél akik hirtelen jutnak hatalomra.Ekkor már azonban olyan nagy népi támogatottsága volt,hogy csak felhasználni lehetett, használni nem.Ezt viszont szakértelemmel csinálták.Tudjuk,hogy kirángatta pillanatok alatt Németországot a gazdasági válságból és ezért a nép imádta.Ha az első területi követelések után (Szudéta vidék stb.) megállt volna az irányítói hoppon maradtak volna.Ekkor már nem lett volna szüksége támogatásra és hitelekre mert beindult ezerrel a Német gazdaság. A hiteleket sem merte volna követelni senki mert megvolt hozzá már a katonai ereje, hogy leírják.Ismerték az ilyen típusú emberek gyengeségé (önteltség,hatalomvágy stb.) ami szinte általános hirtelen felemelkedett kisembereknél.Pszihótanácsadók már akkor is voltak.Ezért aztán belevitték olyan harcokba (Anglia,Afrika) mivel ez kevésnek bizonyult mert végül is lebecsülték,Oroszország. Kellett nekik még egy világháború azt az is bizonyítja,hogy fondorlatos módon belevitték Olaszországot (Mussolini aki szintén nem volt egy észkombájn) és egy császárságot (Japán) aki miért ne lett volna hataloméhes,hiszen az egész Japán történelem erről szól.Sztálinnal is le szerettek volna számolni de az akkor még túl nagy falat volt és sokkal dörzsöltebb volt Hitlernél.Most viszont már elfogyott vagy a türelmük vagy az idejük de ismét erre készülnek más módszerekkel mert tanultak a második világháború hibáiból.Csak azt nem tanulták meg,hogy a háború maga a hiba.Hitlerrel eredetileg valószínű az volt a céljuk mint most az EU. Egyesíteni Európát. Uniót létrehozni amit aztán később hozzácsatolunk az USA-hoz. Akkor nem érték el.Még most sem de már azt hiszik.Mivel céljaikról sohasem fognak lemondani,(vagyis tök hülyék) és Európában úgy látszik sok hasonszőrű idiótát találtak (nemcsak ott) valószínűleg nem fogjuk megúszni.Ebből ugyanúgy álomvilág kimaradni mint a másodikból. A másodikat sem Amerika nyerete meg hanem Hitler vesztette el. Azt meg végképp  
xxxxxnek tartom Arma Gedeontól,hogy Israel megalapításáért történt volna az egész. Az sokkal egyszerűbben is megoldható lett volna. Meg azért ennyire nem kel túlbecsülni őket.Veszíteni azt fognak már most is látszik de sok millió embert halálba és nyomorba dönthetnek.Ez pedig nem lehet cél.Ők is tudják,hogy egy hülye másik hülyén nem uralkodhat, ahhoz kellenek józanok is. Annyira azért nem hülyék.De ez csak az én véleményem. Tisztelettel:siggo.

40

 2012.06.20

Gyöngyösi Zoltán

Ama Gedeon! Természetesen száz százalékig igazad van! Hitler piti kis ügynök volt, csak azon csodálkozom, hogy arra még nem döbbentél rá, hogy Rudolf Hessnek azért kellett kirepülnie Angliába, hogy hiteles, megbízható személy közvetítse Churchill utasításait Hitler felé! Ezért őrizték szigorú némaságban Hesst, hogy nehogy kiderüljön ez a szoros kapcsolat, meg hogy a holokausztot is Churchill parancsára hajtották végre! Ez az igazság, minden más képtelenség...
Biztos vagyok, hogy előtted is ismert, hogy az angolok izolálták Európát, tűzzel-vassal akadályozták a zsidók kivándorlását! Bizonyára az is ismert, hogy az angolok visszautasították a németek kezdeményezését a zsidóság átvételére...
Talán arról is van tudomásod, hogy az angolok és a zsidóság ellentéte, elvezetett később, a Közel-Keleti angol katonai parancsnokság felrobbantásához...
A boldog emlékezetű Golda Meir mint tejeslány, a tejeskannában a robbanóanyaggal, járult hozzá az ügy sikeréhez...
Néhány éve, ez akár 15 év is lehet, felfigyeltem egy kis cikkre a magyar sajtóban, olyan mértékben, hogy ki is ollóztam, még az is lehet, hogy valahol meglehet, egy mozdulatot sem teszem, hogy próbáljam megkeresni, így is írás közben a gutaütés kerülget, arra meg kicsi az esély, hogy másnak is feltűnt a rövid cikk tartalma, s most megerősíthetne...
Arról szólt a nyilván átvett cikk, hogy egy angol háborús veterán, lelkiismerettől gyötörve, halálát közel érezvén, vallomást tett, hogy a háború végén tagja volt egy halállistával rendelkező titkos kommandónak, Churchilltől származó szigorú paranccsal, hogy a fellelt német listás személyeket azonnal, a kihallgatást is mellőzve kell likvidálni! Feltételezem, hogy megérdemelték sorsukat!
Engedd szabadon szárnyaló fantáziádat! Még hány hasonló feladatú kommandó működhetett? Kik lehettek a listás alakok?
A győztesek, a győztes bűnösök, a bírósági színjáték lefolytatása mellett, annak tették a nyakába a kötelet, akinek csak akarták, már pedig tették!
Lehetséges, hogy, ugyan súlyos bűnöket elkövető személyek, pontosan az angolok által beszervezett, vagy megzsarolt ügynökök voltak, kik London utasítása szerint jártak el! A zsidóság mozgatórúgója, katalizátora volt a Németország elleni háborúnak, ami nem csoda, hisz szinte a földi paradicsomból penderítette ki őket Hitler. Megjegyzem, felsorolásod ellenére is, ha lehet ilyet mondani, a szövetségesek tisztességben is alulmaradtak a németekhez képest, csak emlékezz Krétára, vagy ki kezdte a civil lakosságot bombázni?!
Hitler egyébként alaposan volt bekerítve, -Bormann-, ez alsóbb szinten is lehetséges volt...
Nos, erre voltak jók a halállistás ügynökök! -hogy szállítsák a propagandapiacon jól hasznosuló német rémtetteket! Indok legyen Németország felszámolására!
Remélem tetszett, tetszetősnek találtad érvelésemet, ami ugye teljes képtelenség...
Magam részéről feladom, ennél még az is jobb, ha a legnagyobb kánikula idején irtom a kertben fellelhető orbánokat-gyurcsányokat, szóval a gyomokat! Ami pedig Madáchot és a mi Urunkat illeti, mondanám, de rettenetes visszafogottságomban nem akarok protokollt sérteni...Gyöngyösi Zoltán

41

2012.06.20

Arma Gedeon

Az idézett szöveg nyilvánvalóan nem tanulmány, hanem szóbeli előadás volt, ezárt a hivatkozások, forrásmegjelölés teljes hiánya és valóban feltűnő az egész anekdotázós jellege. De írtam, hogy ez csak bevezető, a lényege csak az, hogy László szerint is irányította a háttérhatalom a hitleri birodalmat, ami azért érdekes, mert a lászlóisták is gyakran mitikus hősként tisztelik Hitlert. A folytatásban lesznek források is. Arma Gedeon

 42

 2012.06.23

 Huliganthropus Agriensis

Hogyan lehetnénk mi toleránsak a hazánkban álnéven, álruhában bujkáló, magukat magyarnak hazudó zsidókkal szemben, ha azok saját hazájukban nem tűrik el más népcsoportok ottlétét? Miért, mire fizetünk mi a szemitáknak, filoszemitáknak vagyonokat kárpótlásként, mikor sem hozzánk, sem Európába nem hívott senki zsidót? Azok saját felelősségükre pusztítják a fehér fajt, Magyarországon mégcsak holokauszt sem történt. Minden háborúban vannak veszteségek, ez alól a zsidó faj sem kivétel!
Izraelben forrong a zsidó, mert afrikai bevándorlók sokasága akar I  zraelbe jutni, ott rosszul fizetett alantas munkát vállalni, miközben az izraeli zsidók dőzsölnek az amerikaiak és az európaiak pénzén, bár lassan munka és megélhetés nélkül maradnak. Még a sötét bőrű etiópiai zsidó fajtársaikat is elutasítják, azok még iskolába sem járhatnak az echte-zsidókkal együtt. Emlékeztet ez az amerikai négerekkel szembeni, korábban alkalmazott faji megkülönböztetésekre, majd ennek mára kifordult fehér-gyűlöletté vált formájára. Ma a zsidók üldözik a néger munkavállalókat, ha elkapják őket, koncentrációs táborok várnak rájuk három év időtartamra, ugyanis kitoloncolásukra kevés remény van. Mindeközben épül az izraeli-nagy-fal. A nagy izraeli munkatábor, ahol ugyan bezárva, de a munka által szabadon élhetnek a valamire kiválasztott embertársaink... és így van ez jól, amíg bent vannak, addig nem kell róluk tudomást vennünk. Minden zsidót Izraelbe! Ha élve nem, hát holtan, de ott a helye mindnek. Ez legyen jelszavunk, tennivalónk. Mert mi sem akarhatjuk másként, mint ahogyan a Bibliai judeo- katolikus jóslat üzeni: Mind a 12 zsidó törzs összegyűlik a végítélet előtt Izraelben.
Huliganthropus Agriensis
www.guardian.co.uk/world/2012/may/29/levinsky-park-migrants-tel-aviv?INTCMP=SRCH
www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/24/israeli-politicians-anti-migrant?INTCMP=SRCH
www.veteranstoday.com/2012/06/21/putin-in-tel-aviv-sharpening-the-knife/

43

2012.06.29

Nemo

A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben fölvázolt "jóléti állam" - szerintem - a zsidóknak van szándékolva "jóléti államnak", mert az egyéb népek (a gojok) csak szolgái ill. rabszolgái lesznek a zsidóknak. E népeknek - várhatóan - egy szörnyen terrorisztikus, tyrannikus rendszer lesz. Ez mind a CBJ-ből, mind a Talmudból, mind az egyéb zsidó forrásokból és megnyilatkozásokból leszűrhető. Nemo

44

2012.08.24

Szabó Szibilla Anna

 A 2. hsz-hoz, idézem:
"Egyébként pedig kár lenne most itt Magyarország pénzügyi gondjait (államadósság, magán devizahitelek, önkormányzatok és cégek devizahitelei) a  "zsidó világösszeesküvésre" fogni. A magán devizahitelek hátterében például Oroszország  áll. Az  Oroszország, mely az osztrák bankokat 'trójai falónak' használta."
Pár évvel ezelőtti kutakodásaim alapján kiderítettem, hogy a magyarországi devizahitelek hátterében a USA mostani magyarországi nagykövete áll. Eleni Tsakopoulos Kounalakis, a kaliforniai ingatlanmágnás, aki apja cégének vezetését vette át, és felelős a kaliforniai ingatlan jelzáloghitelek bedőléséért, délkaliforniai kilakoltatásokért, felépítettek egy hatalmas ingatlan parkot, majd magyarországnyit, és a mesterséges eladósítással utána elárverezték a teljes területet, a lakókat pedig sátoros "rezervátumokba" telepítették. Kounalakis görög nagykövet szeretett volna lenni, de Görögország elutasította az ottani ingatlanbizniszek és jelzálogpiac összeomlásában való közreműködése miatt. Ide ideális alanynak bizonyult... Mellesleg ortodox görög katolikus, vélhetően zsidó gyökerekkel. Szabó Szibilla Anna
Nem győzöm emlegetni, hogy a "hozzászólás" elsődleges szerepe a cikk tartalmának kiegészítése, ill. helyebítése új (!) adatok felhasználásával. Ezzel nyugtázom a Kounalakis infót. Ahhoz csupán annyit, a hölgy szakértelme kiválóan felhasználható lesz a tömeges zsidó beköltözések idején. Sz. Gy.