Könyvekről "Ex Libris" címmel szokás írni. Dugin "korszakalkotó művének" előre harangoznak. Nyilván nagyon fontos és nagyon sürgős ez a valami.
Ha az, úgy az előzetes recenzió is az. Ezért készült az "Ante Libris" c. írás...

 

 Frissítések 1.) 2.)

 


 

Anti Dugin

Miről csivitel Putyin udvari szajkója?

 

Mindíg felhúzom magam a szélsőjobboldali portálok tájékozatlanságán és elvtelenségén. Így vagyok a Hidfő. Net által közölt Dugin interjúval  is. Nem a közlés, hanem a kommentár nélküli közlés bosszant, ez ugyanis egyetértést, elvi azonosulást jelent és a legnagyobb mértékben alkalmas az olvasók félrevezetésére Putyint és Dugint illetően.

A szöveget teljes terjedelmében hozom a képekkel együtt. Észrevételeimet a sorok közé illesztem. A Duginnak feltett kérdéseket aláhúzom

- A szélesebb közönség egyelőre nem sokat tud az Ön munkásságáról, beszélne egy keveset arról az intellektuális útról, amit az orosz közéletben bejárt? 

Tisztelettel, ez egy igen hosszú út. Először, korai fiatalkoromban mélyen megérintett és inspirált René Guénon és Julius Evola tradicionalizmusa. Első ként ezt a tábort választottam - a szakrális tradíció oldalán, a modern (és poszt-modern) világ ellen. Ez a választás és annak minden következménye még mindig jelen van. Határozottan kiállok azon spirituális és vallási értékek mellett, melyek a dekadens materialista és perverz kultúra ellen valók. Későbbi munkásságom is a tradicionalizmus filozófiája köré épült, azon alapult.
A materialista kultúrához dekadens és perverz jelzőket kapcsolni perverzitás, ráadásul neveletlenség és hülyeség is. 

Ugyanebben a szellemben később felfedeztem a konzervatív forradalom trendjét, annak újjáéledését a francia Alain de Benoist Új Jobboldal irányzatában, aki személyes barátommá vált és közvetlen is hatást gyakorolt rám. Ugyanakkor érdekelt a geopolitika, felfedeztem Mackinder, Mahan, Spickman és Haushoffer klasszikus munkáit. Nagyon hasonló ideákat azonosítottam az 1920-1930-as évek béli orosz eurázsianisták szövegeiben, akik egy új ideológiát próbáltak létrehozni a tradíció, konzervativizmus, szlavofil koncepciók egybeépítésével, határozott elképzelésekkel a kortárs geopolitika (Szavickij) és strukturális nyelvészet (Trubeckoj), jog (Alexejev), történettudomány (G. Vernadszkij), stb. terén.
Lukács (Löwinger) Györgyöt jellemző módszer az olvasottság bemutatása. A felsorolt urak közül Alain de Benoist néhány könyvét ismerem. Az egyikhez kommentárt is fűztem. Hát nem a "szakrális tradíciók" talaján áll, arról szól, "hogyan lehetünk pogányok... ". A szakrális meg a pogány tehát barátok. Nem ez az egyetlen furcsaság Dugin körül.

Így ez volt a 80'-as években általam kidolgozott "neo-eurazsianizmus" kezdőpontja, mikor az új világ jellegzetességei határozottabban láthatóvá váltak számomra. Később, a korai 90'-es években elkezdtem a kiterjesztett és részletesebben kidolgozott neo-eurazsianizmus kereteit alkalmazni a jelen hazai és nemzetközi helyzet politikai elemzéséhez. Így megalapítottam a geopolitika orosz iskoláját, ismertebbé tettem a főbb szövegeket és szerzőket, valamint új és eredeti koncepciókat.
Ez kapitális nagyképüség és ebben a formában nem is igaz. Ilyesmit még Marx se mondott önmagáról. Az "orosz geopolitikai iskoláról" őszintén szólva nem tudok, létezését kétségbe vonom.

Ugyanakkor lefektettem az alapjait egy tradicionalista gondolkodásmódnak, ami Guénon és Evola ideáit az orosz ortodox keresztény tradícióra alkalmazza. Szintén felfedeztem a történelmi értékeken alapuló orosz konzervatív forradalom mezejét. Miután a szovjet időszakban anti-kommunista voltam, 1991-ben változtattam nézeteimen, egy liberális felkelés kellős közepén, amit jóval rosszabbnak ítéltem a szocializmusnál. Ennek az elemzésnek az eredménye volt az első komolyabb változás a világnézetemben: szakítottam az anti-kommunizmussal és inkább az anti-liberalizmusra koncentráltam, mivel a liberalizmus a legvégső megtestesülése annak a modernitásnak, amit mindig is abszolút gonosznak (Guénon és Evola értelmezésében) és legfőbb ellenségnek ítéltem.
A tradicionalista gondolkodásmóddal kapcsolatos állítás érthetetlen. Ha érteni vélem, hajmeresztőnek tartom. Az emberiség, az oroszság, Putyin, vagy a saját gondolkodásmódjáról beszél? Mi a franc az "orosz konzer vatív forradalom mezeje"? Kik, hol, milyen jelszavakkal, ill. zászlók alatt vívják. Eszmei, vagy politikai forrada lomról van szó? Felsorolhatná a harcterek, a győzelmek, ill. a vereségek listáját. Úgy tűnik, a levegőbe beszél...

Számomra a liberalizmus kommunizmus felett aratott győzelme volt ennek legfőbb bizonyítéka. Így a klasszikus jobboldali tradicionalizmustól elmozdultam a baloldali tradicionalizmus felé, amit 'nemzeti bolsevizmusnak' neveztem. A gyakorlatban azonban ez nem volt se kommunizmus, se bolsevizmus. Annak a liberalizmusnak a teljes visszautasítása volt, ami a kommunistákkal és fasisztákkal vívott harcban végül a legkövetkezetesebb modern ideológiának bizonyult, a modernitás legbelső lényegének volt megfeleltethető.
Mi a fenéről beszél? Oroszország közelmúltjának történetéről, vag valami olyanról, amely - katyvasz formában - a fejében létezik. Lenin nemzetközi, azaz zsidó, bolsevizmusát Sztálin felszámolta, a cionista ügynököket - Trockijt és bandáját - kiírtotta. Ami ezután következett az lenne a "nemzeti bolsevizmus"? Arra vonatkozna, hogy mint "legkövetkezetesebb modern ideológia" győzött a fasizmus fölött? Ha arra vonatkozik, miért nem nevezi néven Sztálint és rendszerét? Ha nem arra vonakozik, mi az anyja ... kínjáról locsog.

A politikatörténetben bekövetkezett fordulat 1991-ben bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a fasizmus és kommunizmus sokkal kevésbé volt modern, és több anti-modern kellékkel is rendelkezett. Közel nyilvánvaló volt ez a fasizmusra nézve, de kevésbé volt nyilvánvaló a kommunizmusra vonatkozóan. Így javasoltam a marxizmus és szocializmus jobboldali olvasatát, és a baloldal vizsgálatát a tradicionalizmus szemszögéből. A 90'-es évek ennek a baloldali-jobboldali anti-liberális szintézisnek a felkutatásával telt.
Ember legyen a talpán ezeken a zagyva mondatokon eligazodik. Az írásbeli közlés alapszabálya, hogy a mondanivalót a köznyelv szavaival kell kifejezni. Ha elkerülhetetlen idegen kifejezés használata, annak tartalmát meg kell magyarázni. [Ilyen módon íródtak a XIX század magyar jogszabályai. Így a lakikus is megérthette pl. a Védjegytörvényt.] E megoldásoktól eltérnek a "vájtfülüek" közti kommunikációban használt "tolvajnyelvi" kifejezések, amelyeket csak a beavatottak értenek. Ez rendben is van, csak az ilyen halandzsát nem kell magyarra fordítva a "plebsnek" szánt portálokon közzéten ni.

A kortárs politikában ez Borisz Jelcin politikájának teljes visszautasítását jelentette, valamint részvételemet a legkülönbözőbb jobboldali patrióta és baloldali ellenzéki csoportokban. Ez a nemzeti-bolsevista periódus 1991-től 1998-ig tartott. 1998-tól, miután az orosz kormány számos lépést tett a patriotizmus irányába (Primakov politikája), elkezdtem kidolgozni utóbbinak egy lényegében ugyanaz, külsőségeit tekintve azonban mérsékeltebb változatát a radikális közép kontextusában. Az alap elgondolás az volt, hogy a modern Nyugat abszolút középpontjában a liberalizmus áll (jobboldali és baloldali egyidőben - jobboldali a gazdaságban, baloldali kulturális és szociális értelemben). Így a Nyugat számára a két anti-liberális szélsőség szintézise teljességgel helytálló. Azonban, Oroszországban a liberalizmus valami formális, és nem pedig lényegi. Ezért népszerűsítünk egy olyan radikális középet, ami nem a baloldal és jobboldal egyes elemeiből létrehozott mesterséges teremtmény, hanem sokkal inkább az orosz ortodox ideológián alapszik, ami egyáltalán "nem liberális, nem kommunista és nem nacionalista.  Az eurazsianizmus nem illeszkedik se a jobboldal, se a baloldal kontextusába".
Újabb halandzsa. Jobbos is vagyok, balos is vagyok. Én fejlesztem tovább a kormánypolitikát. Aztán hipp - hopp feltalálom a spanyolviaszt az "eura zsianizmust", amely se nem jobbos, se nem balos, azaz "se hús - se hal". Hogy micsoda? Na micsoda? Keressük hova dugta Dugin a választ. Én próbáltam. Nem jártam sikerrel... Az általam használt kifejezésnek kettős jelentése pedig olyan valami, aminek "a) nincs határozott jellege, nem számít ható se ide, se oda, b) hűvösen tartózkodó, színt nem valló vagy közönyös ember magatartásának jellemzése." Később látni fogjuk, hogy Putyin halandzsái is ezt a a módszert követik.

1998-tól 2004-ig az orosz országgyűlés elnökének, G. Seleznyevnek voltam tanácsadója, valamint az Állami Duma Geopolitikai Szakértői Bizottságának igazgatója voltam. 2000-ben Putyin hatalomra jutott. Ez volt a váltás a Jelcin féle nyugati liberalizmus-imitációból egy sokkal organikusabb orosz politikába. Ez volt a radikális közép és az eurazsianizmus ideje. Az Eurázsia Mozgalmat formálisan azok hálózata alkotta, akik elfogadták ugyanezt a politikai filozófiát. Később létrejöttek az Eurázsia Mozgalom külföldi ágai és a szervezet nemzetközivé vált. Putyinnal a nézőpontom már 1998-tól a radikális középtől a fősodor felé kezdett tolódni, és az orosz kormány részben elfogadta az eurázsiai ideákat. Attól az időszaktól az orosz politikai berendezkedésben betöltött szerepem már nem egy extrémizmus volt, hanem egy elfogadható, orosz patrióta attitűd.
Blabla ez is, mint az előbbiek. Miféle "izmus" miféle ideák, miféle mozgalom, miféle szervezet, miféle ágak? Ki hallott valaki valamit ezekről? Mi az elnevezésük, postacímük, E-mail címük, telefonjuk, stb. Vagy a Hidfő. Net olvasói általános műveltsége feltételezi ezen adatok tudását? [Az "eurazsianizmus" mint elgondolás lentebb szóba kerül!]

Ebben az időszakban lett végül kidolgozva a "Negyedik Politikai Elmélet", folytatván a radikális közép és az eurazsianizmus ideáit. Itt történt egy második, jelentős változás az ideológiai fejlődésemben: a kommunizmus és nacionalizmus részleges - azok anti-liberális vonatkozásaiban - elfogadását követően eljutottam arra a felismerésre, hogy túl kell haladni a politikai modernitás összes formáját - beleértve a kommunizmust és fasizmust is.
Itt van a kutya eltemetve. Duginnak [és ahogy majd lentebb látjuk, hogy Putyinnak] nem tetszenek a létezett társadalmi formák, agyal és feltalálni vél valamit... 

2008-tól, mikor a Negyedik Politikai Elmélet határozottabb formát öltött, lemondtam a második és harmadik politikai elmélethez (kommunizmus és fasizmus) fordulásra tett próbálkozásokról, és egy teljesen független Negyedik Politikai Elmélet kidolgozásába kezdtem, ami megszakít minden, a modernitáshoz fűződő kapcsolatot. A Negyedik Politikai Elmélet ehelyett egy a premodernitás (premodern tradicionalizmus) és posztmodernitás (heideggeri egzisztencializmus és a Dasein politikai alanyként állítása) közti szövetség.
Az én hülye agyam itt akadt ki végleg. Ezért kérve kérem a Hidfő.net nálam nyilván műveltebb szerkesztőit - olvasóit, küldjék meg nekem a magyar fordítást.

Eközben Putyint harmadszorra is újraválasztották, és ez volt az a pillanat, amikor végleg szakított a liberaliz mussal. Most Putyin elfogadja az eurazsianizmust és radikális középet, napról napra közelebb jut ahhoz, amit Negyedik Politikai Elméletnek nevezhetünk. Tehát jó irányba haladnak a dolgok. Ezzel egyidőben az a szerep, amit én a politikai rendszerben betöltök, szintén elmozdul - Putyin követőinek patrióta szélsőségétől a politikai fősodor szívébe. Tehát Putyin politikai realizmusa találkozik a Negyedik Politikai Elmélettel, és egy "továbbfej lesztett eurazsianizmussal". Jelenleg itt tar tunk. [2014 május 29., Asztana - megalakult az Eurázsiai Gazdasági Unió.]
Mint tudjuk Putyin kétlényegü. Mint ilyen kétarcu is. Ha el is hiszem, hogy Putyin agyában a zseniális Dugin zseniális eszméi kerengenek, akkor sem tudom elképzelni, hogy mint a világ második [vagy negyedik] leggazdagabb tőkés oligarchája, hogy tudja a vagyonához kapcsolódó liberalizmust összeegyeztetni a hatalmához kapcsolódő "továbbfejlesztett eurazsianizmussal"? Hagy jelentsem ki, sehogy. Ezért halandzsázik - ugyanúgy, mint Dugin...

- Mi az "eurazsianizmus", amit mára sokan a Putyin külpolitikája mögött álló geopolitikai stratégiának tartanak?

Az eurazsianizmus a multipoláris világ elgondolásán alapszik, és az amerikai hegemónia folytatásaként fennálló egypólusú világrend teljes vissza utasítását jelenti. Ennek a multipolarizmusnak az alapja nem a nemzetállam vagy egy ideológiai blokk, sokkal inkább a nagytér (Grossraum), a közös civilizáció stratégiai egyesülése. Egy tipikus nagytér például Európa, vagy az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó egyesítése, valamint Nagyobb Kína, Nagyobb India, a mi esetünkben pedig Eurázsia. Eurázsia a cári orosz birodalom vagy a Szovjetunió területe. Nagyobb Oroszországnak vagy Eurázsi ának nevezzük, ami az amerikai hegemóniától független térség. Hogy ez a függetlenedési törekvés még egyértelműbbé vájon, egyesítenünk kell azokat a különböző országokat, melyek valójában egységes geopolitikai, gazdasági és társadalmi entitást alkotnak. A multipoláris világkép elismeri a közös civilizációs alapokon nyugvó integrációt. Így eurázsiai civilizációról nem csak egy nagyobb Oroszország, szláv országok, vagy keresztény népek vonatkozásában beszélhetünk, de a török népek és Közép-Ázsia, Szibéria és a Kaukázus népeinek vonatkozásában is. Putyin külpolitikája a multipola ritás és eurázsiai integráció köré szerveződik, vagyis egy független pólus megalapítása felé.
Ez egyszerüen szólva hülyeség, közönséges hülyeség! Putyin Európa Ukrajna és Szíria "politikája" homlokegyenest ellentmond mindannak, amiről Dugin locsog. Putyin az elnök megakadályozhatta volna a Kijevi zsidópuccsot, azaz Ukrajna eltávolodását mindenféle putyini "entitástól". A veszett fejsze nyele utáni kapkodás első mozzanata sikeres volt. A krimi "anschlusst" követően azonban biztosítani kellett/lehetett volna a "korridort", vagyis el lehetett volna ismerni a két hős törpét (Luhanszk, Donbassz). Ehelyett "szíriaizálja" ezt a területet is. Belső népirtás-szerü "áldozatokat" hoz e szeren csétlen népek rovására és nagy esélyt "biztosít" Oroszország számára, hogy e területeket ugyanúgy elveszítse, mint Szíriát.

- Mi vezette arra, hogy Putyint támogassa?

Ahogy az első válaszban is kifejtettem; Putyin politikai realizmusa és érzelmi alapú patriotizmusa mind közelebb és közelebb került az én geopolitikai és ideológiai pozíciómhoz. Támogatom Putyint, mert bevallottan támogatja ezeket a célokat és ideákat.- Putyin egyszer azt mondta, a Szovjetunió összeomlása a XX. század legnagyobb geopolitikai tragédiája volt. Mit gondol erről az állításról? A hangsúly itt a geopolitikai szón van. Azt jelenti, Putyin nem a szovjet ideológia tartalmait sajnálja, hanem az egyesített "politikai tér összeomlását, ami a különböző történelemmel és kultúrával rendelkező népek civilizációs alapú egyesülését jelentet te".
A szovjet ideológia és a sztálini "praxis" ezek szerint nem voltak szükséges a Szovjetunió létrehozásához, világhata lommá építéséhez, és világháborús győzelemre segítéséhez? Kegyes szokás az elkészült házat megáldani. De ha ezután eladják belőle a tartó gerendákat, az ima és az áldás megtartják az épületet? Teljesen hülye, aki azt gondolja és le is meri írni, hogy a Szovjetunió "civilizációs alapu egyesülés" lett volna. A soknemzetiségü birodal makat vérrel - vassal hozzák létre és tartják egyben. Sztálin különösen kemény vassal és különösen sok vérrel dolgozott. Aki a leningrádi szlávok és a tadzsikisztáni tadzsikok közös civilizációjáról fecseg, rosszabb mint a közönséges hülye. Szemét is, mert másokat is hülyére akar venni.

A Nyugat semmit sem, vagy csak nagyon keveset tud Oroszország valós történelméről. Néha azt gondolják, a Szovjetunió egy tisztán kommunista kreáció volt, és az olyan országok, mint Ukrajna, Kazahsztán vagy Azerbajdzsán függetlenek voltak, mielőtt a Szovjetunió vagy a bolsevikok belekényszerítették őket a szovjet államba. A valóság az, hogy a gyakorlatban soha nem is léteztek, csak adminisztrációs körzetként az orosz birodalom, majd a Szovjetunió határain belül, de saját politikai vagy történeti jelentésük nem volt. Ezeket az országokat jelenlegi határaikon mesterségesen hozták létre a Szovjetunió összeomlását követően, összeomlásának eredményeként.Tehát Putyin igyekszik kihangsúlyozni ennek a folyamatnak a mesterséges voltát, valamint azt, hogy ezek nem csak mesterségesen létrehozott országok, de bukásra ítélt országok is. Hogy ezt a bukást elkerüljék, egy új geopolitikai keretbe kell integrálódniuk - ez az Eurázsiai Unió. Az Eurázsiai Unió nem hódítás, vagy teljesen független és sikeres országok orosz érdekszférába kényszerítése, hanem olyan "összeomlások megakadályo zása", mint a 2008-ban Grúziában vagy 2014-ben Ukrajnában történt "szakadások" voltak.
Ez a bekezdés - úgymond - felteszi a kalapot Dugin hülyeségeire. Dugin a megálmodott Eurázsiai Unió adhéziós képességét [vonzási energiáját] abban ismeri fel, hogy ezt a gravitációs erőteret az "összeomlások magakadályo zásának reménye" hozza létre. Ukrajna és Oroszország között valóban volt ilyen jellegű kötődés, de "szakadás" következett be, ukrán és főleg orosz árulás (!) következtében. Putyinnak az elnöknek kötelessége lett volna az árulót azonosíttatni, elfogatni, elítéltetni és kivégeztetni. Csakhogy az áruló maga az oligarcha Putyin volt, aki szégyentelenül kokettál a szadista zsidó gyilkossal Porosenkóval.

- Mit gondol a Krím annektálásáról, és a kelet-ukrajnai orosz felkelésekről?

Krím az Oroszországi Föderáció szerves részévé vált, és új köztársaságok (Donyeck és Luganszk) jelentek meg a korábbi Ukrajna politikai térképén. Mindez logikus következménye annak, hogy ultra-nacionalista csoportok 2014 márciusára puccsot hajtottak végre Kijevben és a nyugat-ukrán (főként neo-náci) identitást rá akarják kényszeríteni a teljes ukrán lakosságra. Tény, hogy kelet- és nyugat-Ukrajna teljesen különböző történelmi és kulturális identitással rendelkezett. Ukrajna egy tipikus posztszovjet, mesterséges állam, ami soha nem létezett 1991 előtt. Ukrajna nyugati részének van egy identitása, amivel a déli és keleti identitás gyakran teljesen ellentétes. A nyugati identitás Hitler-párti, banderiánus és erősen orosz-ellenes. A második oroszpárti, "anti-fasiszta és szovjetpárti (sztálinista)".
Mit fecseg Dugin úr olyan "köztársaságokról", amelyeket az Eurázsiáról fantáziáló Putyin (Oroszországa) még de facto sem volt hajlandó elismerni és navüket sem hajlandó a szájára venni? Jól mondja, hogy ezek a szakadárok szovjetpártiak, konkrétabban "sztálinisták"! Tényleg! Ezért harcolnak, ölnek és halnak lobogó szovjet (!) nem pedig orosz zászlók alatt. És mi lesz velük. Őket majd kiírtja a tőkés oligarcha Porosenkó "kolléga", Putyinnal a másik tőkés oligarchával a legteljesebb egyetértésben.   

Délkelet-Ukrajna pedig az orosz világhoz és az eurázsiai civilizációhoz tartozik. Így a jelenlegi háborús helyzet egy logikus következmény, gyakorlatilag arról van szó, hogy az orosz geopolitikai térségről mesterségesen leszakított részek visszatérnek oda, ahová tartoznak. Ez csak a folyamat kezdete: már most van egy 8 millió főt számláló lakosság, amely orosz eurázsiai identitással rendelkezik és kinyilvánította függetlenségét Oroszország határán. Csakhogy van még 12 millió ember, ugyanezen orosz identitással, aki még mindig Kijev ellenőrzése alatt él. Tehát a harc folytatódni fog.
Igen! Folytatódni fog, a Szíriában be nem vált recept szerint - az utolsó ukrán, ill. orosz kommunistáig... Ezt Dugin szövege implicite [benne rejlően] tartalmazza is!

- A jelenlegi ukrán helyzet egy kihívás, ami Oroszország előtt áll, hogy visszaszerezze nagyhatalmi pozícióját?

Igen, az. Ha Oroszország továbbra is kezelni tudja a helyzetet, egy többpólusú világban fogunk élni. Ha Oroszország elbukik, az egypólusú világrend fennmaradása egy kicsit tovább húzóik. De kétlem, hogy az amerikai hegemónia fennmaradna. Oroszország győzni fog. 
Oroszország mitől fog győzni? Ennél egy cigány kártyavető sokkal értelmesebben, konkrétabban tudna jósolni.

- Hogyan értékeli az orosz diplomácia szerepét a szíriai háborúban?

Jelentős eredményeket ért el. Putyin megmutatta mindenkinek a világban, hogy többé nem csak egy helyen dönthetnek arról, ki a jó és ki a rossz fiú. Az USA és közel-keleti hídfőállásai (Szaúd-Arábia, Törökország, stb.) támogatják a lázadókat. Moszkva és Kína támogatja az Asszád-kormányt. Tehát ez egy erős példa arra, hogyan néz ki a többpólusú világ. Ebben a krízishelyzetben több lehetőség van, és a főbb stratégiai döntések több pontja is igen problémás területeket érint.
Dugin úgy beszél Oroszország szíriai szerepvállalásáról, mintha - semleges államként - jószolgálati szerepet vállalna harcoló felek  konfliktusában. Oroszország Szíria katonai szöveségese, közvetett hadviselő fél. Kína viszont formálisan sem szövetségese Szíriának. Moszkva a szó szoros értelmében "halálra támogatja", nem az Asszad kormányt, hanem a szerencsétlen Szíriát. Ami ott folyik korántsem mutat a "második pólus" irányába. Putyin - az oligarcha - az "egy pólus" mocsarában dagonyázik és esze ágában sincs második pólust létrehozni, mert ennek a második pólusnak a hideg tiszta száraz levegője őt, a mocsári teknőst, percek alatt elpusztítaná.
 

- Mit gondol Oroszország homoszexualitás elleni törvényeiről?

Teljesen helyénvalóak. A liberalizmus ragaszkodik a kollektív identitás minden formájától való megszabaduláshoz. Ez a liberalizmus legbelső lényege. A liberálisok megszabadították az embert a nemzeti identitástól, vallási identitástól, és így tovább. Az utolsó ilyen kollektív identitás a nem. Így eljött az ideje annak, hogy ezt is önkényessé és szabadon választhatóvá tegyék. Az orosz lakosság abszolút többsége ellenzi ezt és konzervatív attitűdöt mutat a nemi identitás kapcsán és általánosságban véve is. Putyin ezekkel a törvényekkel nem csak a homoszexuális kapcsolatok ellen harcol, de a liberalizmus törvénnyé emelése ellen, a liberalizmus normává nyilvánítása és legitimálása ellen is, amit egyébként morális és pszichológiai perverziónak tartanak.
Ah az orosz lakosság, meg a véleménye! Ki nem szarja le? Putyin biztos leszarja. Ő nem az orosz lakosság, hanem a moszkvai, meg a nemzetközo rabbinátus véleményére kíváncsi. Ha nem így lenne, nem rendezett volna nemzetközi rabbi konferenciát Moszkvában és nem fényképezkedne a zsidó tömegyilkossal Porosenkóval kéz a kézben. Megkérdezte valaki az oroszországi, de főleg a donbasszi ls a luhanszki lakosságot véleményük felől? Ha Putyin a liberalizmus törvénnyé emelése ellen harcol, ügysen titkolja. Egyébként is mi kifogása lehetne egy tőkés oligarchának a liberalizmus törvényei ellen, hisz ebben a "törvényi környezetben" nőnek ki a trágyából a mérges oligarcha gombák?

- Egyszer a Financial Times hasábjain megjelent cikkében azt mondta, a világnak meg kell értenie Putyint. Hogyan történhet ez meg?

Putyin megértéséhez meg kell tanulni megérteni másokat. Oroszország a "mások". Más értékeink vannak, más történelmünk, más ideáink, más erkölcsünk, más antropológiánk, és másfajta tudásunk van, mint a liberális Nyugatnak. Ha a Nyugat saját értékeit univerzálisnak gondolja, Putyint sem fogja megérteni. Kritizálhatják és vádolhatják őt azért, amit tesz. Mert ő más (mint a modern Nyugat), máshogy gondolkozik és máshogy cselekszik. Vagy elfogadhatják az arra való jogot, hogy másnak más történelme és más kultúrája legyen. Ez egyben egy szimbolikus kérdés is, ami annak hiányát mutatja, hogy a mássághoz bármi pozitív tartalmat is társítanának. Mi készen állunk a kölcsönös megértésen alapuló dialógusra. De készen állunk arra is, hogy kezeljük at a gyűlöletet, ami a Nyugat egy részéből felénk árad. Ismerjük azokat az eurocentrikus, kulturális rasszista, univerzalista és imperialista módszereket, melyekkel a Nyugat viszonyul másokhoz. Így jobb, ha inkább próbálnak minket megérteni. "Próbálják figyelmesen olvasni klasszikusainkat... próbálják inkább megragadni az ortodox keresztény filozófiánk, teológiánk, misztikusaink és szentjeink, költőink és íróink (Doszto jevszkij, Puskin, Gogol) által közvetített tartalmakat, és úgy minden bizonnyal Putyint is könnyebb lesz megérteni."

                                                                                                    *  *  *

Várható volt, hogy Dugin Putyin körbenyálazását egy nagyívű flikflakkal fogja befejezni. Szerinte Putyint az orosz klasszikusok gondolatain keresztül lehet megérteni, hisz Putyin lelkét az ő eszméik töltik el/fel. Én személyesen éltem meg a személyi kultuszt. Sztálin és legjobb magyar Tanítványa Rákosi bálványozására jól emlékszem. Miből állt ez a seggnyalás? Idealizált képek, szobrok, dombormüvek, plakettek, stb. alkotásában. Továbbá olyan dalokban, rigmusokban, költeményekben, stb. amelyek tartalmát többnyire primitív hizelgő jelzők és a bálvány vélt hőstetteinek recitálása alkották.
Az ortodox keresztény filozófiát és a klasszikusokat senkinek se' jutott eszébe, esetleg nem volt mersze, egy ex-kágébés alakjába integrálni az egész orosz ortodoxiát.

De mitől ortodox Putyin?

Nem
adhatok hitelt annak a híresztelésnek, amely szerint Putyin anyja zsidó, ő maga pedig szabadkőmüves volt, mert erre nézve nem rendelkeszem hitelt érdemlő adatokkal, gyanú alapokkal viszont igen.

Putyin 1952-ben született. Ehhez képest származása körül nem támadhatnának kételyek, hisz békeidőben az anyakönyvek hitelesek. Egy Vera Putyina nevű grúz nő azt állítja, Putyin az ő fia. Bejelentését felkapta a világsajtó, a témával foglalkozó újságírók közül többen (!) tragikus hirtelenséggel - elhunytak. Mindez lehet persze sajtókacsa.

De van más is!

Putyin alighanem
 szabadkőmüves (vagy csak volt).

"Richard Tomlinson, a Brit hírszerzés (MI6) tisztje szerint, Vladimir Putin 1994.-től Royal Arch átprogramozott 'Freemason' vagyis szabadkőműves tagként szolgálta a Rotschild birodalmat. Annyit tudni még, hogy Vlagyimir Putyin már nem Royal Arch szabadkőműves tag. Putyin anyja zsidó (!) volt, de áttért az orosz ortodox vallásra. A nyakkendő amit (a képen) Putyin visel, Illuminati jelképet jelent. Az "X" Ozirisz vezető helyzetben van a képen, a két háromszög-egy felfelé, a másik lefelé irányul, kívül-belül a gyémánt díszítéssel."

Kíváncsi vagyok, Dugin könyve tartalmaz e majd életrajzi adatokat?

Épp most akarom megvásárolni a jobboldali képen látható könyvet. Az
"előzetest" olvastam eddig. Épületes dolgok vannak abban is.

Már könyv címe is furcsa. Arra utalhat, hogy a KGB (FSZB) és persze a CIA gyakran "hoz létre" új identitásokat, vagyis a valódi multjuktól megfosztott embereket. Ezekhez mellékelik "múltjukat" is

Nem tudhatom, Sztaniszlav Belkovszkij állításai megfelelnek e a valóságnak. [Ezt a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei esetében sem lehet tudni. A szöveget viszont össze lehet hasonlítani a valósággal. Az egyezések kísértetiesek... ] Belkovszkij állításai pedig olyanok mint egy kódfejtő könyv! Érthetővé teszi Putyint! Állításai hajmeresztőek. Néhány mazsola közülük.

"Putyin sohasem teljesített hírszerző szolgálatot."
& "Nem volt a KGB-s rendszer embere." & "Putyin nem más, mint Borisz Jelcin valódi hamisítatalan örököse." & Nem törte össze a 'jelcini kurzust'. Ellenkezőleg, a kijelölt határig vitte azt tovább." & "Nem likvidálta a Jelcin korszak oligarchiáját, amely uralma alatt még erősebbé, még gazdagabbá vált. Ez alól van néhány kivétel, de ezek erősítik a főszabályt." & "Az oroszországi vezetők közül senki sem tett annyit, hogy véghezvigye az orosz birodalom széthullását és előkészítse egy európai tipusú nemzetállam létrejöttét. Elszabadította a birodalom széthullásának dübörgő erejét" & "Szovjetellenes (!). Minden olyan dolgot, ami a Szovjetunióra utal, visszataszítónak talál." &Putyin ruszofób (!!!) Igen kritikusan viszonyul az orosz néphez és nem tartja alkalmasnak a következetes építőmunkára. Az oroszok álmodozók, nem tevéke nyek."

Itt és most csak néhány egyezésre mutatok rá. Sokszor feltettem már a kérdést önmagamnak és olvasóimnak is: hogy szakíthatta ki Ukrajnát a leendő eurázsiai államok közösségéből egy tucatnyi zsidó terrorista, az ukrán SZBU és az orosz FSZB orra előtt? A válasz fent!

Hogyan vetemedhetett az orosz állam feje arra, hogy az ukránok és oroszok zsidó gyilkosának véres kezeit szorongassa? Mitől "ruszofób" Putyin? Hát attól, hogy zsidó! E gesztus folytán kiderült róla, hogy "nem frankó, hanem kóser... "

Putyin az egyetlen vezető politikus a világon, akinek az élete államtitok. Ennek sűrű függönyét - furcsa módon - a Nyugat sem akarja fellebbenteni. Azt pedig csak Rettenetes Iván és Nagy Péter cárok merték megtenni - amit ez a korcs megtett - hogy holmi kellemetlen nőszemélyeket kolostorba zárattak. Pontosan ez történt Putyin elvált feleségével, akit egy Pszkov városában levő monostorba zártak, amelyet a biztonsági szolgálat emberei őríznek és helikopterek kerengenek fölötte...

Ha Dugin mindezt nem tudja, baj. Ha tudja, szintén baj. Azt eredményezi hogy híg szájfosása büdös, undorító.

*  *  * 

[Az interjú május 17-én jelent meg az Open Revolt hasábjain, hetekkel az Eurázsiai Gazdasági Unió megalapítása előtt.]

[Alexander Dugin (sz. 1962) a posztszovjet Oroszország egyik legismertebb írója és politikai elemzője. Az Eurázsia Mozgalom alapítója, több mint egy évtizeden át Vlagyimir Putyin személyes tanácsadója. Negyedik Politikai Elmélet c. könyve a közeljövőben megjelenik magyarul.]

2014.12.30

A Rotschild csel...

Ha a hír igaz, szentté avatásnak kell következnie.

A
 szenzációs (2014.12.31-i) híre (kivonatosan) a következő. "Mostanra lezajlott az a piaci művelet, amit az elemzők már elkezdtek a tőzsde megalapítása óta lefolytatott legzseniálisabb műveletnek nevezni. Oroszország a nyugati spekulánsok, az ellenséges liberális sajtó és a nyugati szankciós retorika felhasználásával fillérekért visszavásárolta a külföldi tulajdonban lévő orosz vállalatokat, napokkal az Eurázsiai Gazdasági Unió indulása előtt.
... "néhány nap leforgása alatt felvásárolta az orosz vállalatok 30%-át, ami mindeddig külföldi tulajdonban volt, és emellé mintegy 20 milliárd dollár profitra tett szert. A liberális nyugati sajtó heteken át azt a képet vetítette, hogy pillanatokon belül összeomlik az orosz gazdaság. Amikor az orosz jegybank gyakorlatilag semmit nem tett az értékének több mint 40%-át elveszítő rubel megmentésére, a nyugati sajtó ezt a gyengeség jeleként értékelte, ami csak hozzájárult a spekulánsok körében uralkodó pánikhangulathoz. A befektetők pánikszerűen menekültek Oroszországból, a moszkvai értéktőzsde mélyrepülésbe fordult, az orosz részvények eladói túlnyomás alá kerültek, a rubel pedig rohanásszerűen veszített értékéből (dollárban számítva). ... Egy hét késéssel  (tartott sajtótájékoztató) Putyin ... mosolygott, de nem jelentette be, hogy további lépéseket tennének a rubel megmentésére.
Mivel a spekulánsokat a nyugati sajtó sikeresen meggyőzte arról, hogy Oroszország maholnap összeomlik, lehetővé vált, hogy Moszkva néhány nap alatt felvásárolja a külföldi tulajdonban lévő orosz vállalatok részvényeit, (azaz) a valós érték töredékéért vette meg az idegen kézben lévő vállalatokat.
 2015. január 1-én kezdi működését Eurázsiai Gazdasági Unió, (épp akkor) amikor Oroszország visszanyerte függetlenségét a Nyugattól. Az új szövetségi rendszer megalakulását megelőző pillanatokban a nyugati befektetők nagy részét kitakarította az országból, és ezzel kiküszöbölte a legnagyobb biztonsági kockázatot, ami az Eurázsiai Gazdasági Unió indulását követően komoly nehézségeket okozhatott volna. Soros György piaci manővere a font térdre kényszerítésére mostantól kispályás húzásként szerepelhet a történelemkönyvekben, mert amit Moszkva néhány nap alatt végrehajtott, attól a nyugati országokban nagyon sokan fognak dührohamot kapni."
Nem mondhatom, hogy mindez túl szép ahhoz, hogy így igaz legyen. A "komoly" gazdasági elemző portálok még nem kapták fel a hírt. A lelkendezés sel tehát várni kell még néhány napot.

Nekem viszont "dèja vu" érzésem támadt a hír olvastán. Hát persze, a "Rotschild trükk"! A napóleoni háborúk idejéből való a következő.történet.
"1815. június 20.-án hajnalban, a Rothschildék futára nyolc órával korábban érkezett meg (a waterlooi csatatérről) mint magának Wellington hercegnek (az angol hadak fővezérének) a hírvivője !!!! Nathan Rothschild bement a tőzsdére. A helyében mindenki angol papírokat vásárolt volna, méghozzá tömegével. De egy szót sem szólva, elfoglalta megszokott helyét és részvényei, ill. az angol államkötvények eladásába kezdett. A tőzsdén végigszaladt a hír: Rothschild nyilván tudja, hogy a waterlooi csata elveszett ! Amikor a papírok ára a mélypontra zuhant, és a tőzsde még nem ébredt fel, (strómannjai útján) visszavásárolt mindent, az eladási ár töredékéért, mire a tőzsdére is megérkezett a hivatalos hír Napóleon waterlooi vereségéről. Nathan óriási profitot söpört be az kincstár és a család számára .140 évvel az eset után, így kommentálta az akkori eseményeket Frederic Morton, a dinasztia egyik életrajzírója. Ki sem lehet számítani, hogy hány kastélyt, versenyistállót, Watte au- és Rembrandt képet keresett meg azon a napon."
0A hír azt jelentené, hogy Putyin az oligarcha megmentette Oroszországot, és saját állami részvényeinek árfolyam emelkedése folytán most immár a világ leggazdagabb embere.Mindkettőhöz gratulálni kell A szőlő nem savanyú !Most az a kérdés - amit ünneprontási szán dék nélkül fogalmazok meg - mit kezd Oroszország elnöke az oligarcha alteregója fényes győzelmével. Ha a háborúhoz tényleg három dolog (pénz, pénz és megintcsak pénz) kell, Putyin az elnök bátran kiránthatja az Orosz Birodalom immár megaranyozott kardját... Ha ezt teszi, megmenti a békét és Rettenetes Iván meg Nagy Péter mellé emelkedik. Ha nem? Ez a kor kérdése!

2015.01.01 

Putyin pretoriánus gárdája...


Röpke néhány év késéssel módosult
 Oroszország katonai doktrinája. Az erről szóló híranyagból egy elemet emelek ki azt, hogy "
Ramzan Kadirov csecsen elnök vezetésével több tízezer speciálisan kiképzett harcos jelentkezett önkéntesnek, hogy Putyin főparancsnoksága alatt megvédje Oroszországot bármilyen támadástól." A csecsen testőrgárda "belépője" elég hátborzongatónak tűnik... A doktrinába illesztett "csecsen fejezet" a védelemnek elég széles spektrumát foglalja magában. Úgy tűnik Oroszországot Új-Oroszországban kezdik védeni... [Ennek legeslegfőbb ideje.]

Azt jelenti ez a doktrina fazon-igazítás, hogy Putyin rájött, nem élhet meg
Razdvedka nélkül? És ha rájött, nem későn jött rá? Az idegen testőrség történelmi szerepe ugyanis kissé ellentmondásos...
Minden valamire való császárnak, királynak, diktátornak volt pretoriánus gárdája, amely nem feltétlenül az ural kodó nép fiaiból verbuválódott. [A fonnyadt tökű pápákat a svájci gárda védi…] Hitlernek is volt ilyen gárdája az SS Leibstandarte Adolf Hitler. De úgy adódott, hogy bunkerét végül is a francia Charlemagne SS hadosztály maradványai védték, ugyanolyan vitézül…

Putyin nem szeret írni. Lehet, olvasni se. Ez esetleg azt jelenti, nem tudja mit csinál… A pretoriánus gárdák közös tulajdonsága ugyanis, hogy híven szolgálják a méltó (…) uralkodót, de rövid úton lefejezik, ha alkalmatlanná, vagy méltatlanná válik tisztségére, no meg a gárda bizalmára. Nem biztos tehát, hogy Putyinnak feltétlenül szüksége van a muzulmán (!) Kadirovra. Viszont az orosz népnek (!) feltétlenül szüksége van egy olyan gárdára, amely lenyakazza a cárt ha… (lásd fent).

Arra őszintén kíváncsi vagyok, hogy Putyin kedvenc zsidajai fülének mennyire lesz mennyei zene a gárda “Allah Akbar!” ordítása? Ez a gárda tehát – ha jól sejtem – a sors verte Luhanszkban, ill. Donbasszban fog debütálni és különleges kezelést (sonderbehandlung) nyújtani Valcmann/Porosenkó "báránykáinak”. Amikor az első csecsen elvágja az első zsidó nyakát Novorosszia területén, megváltozik a világ, mert a kocka ezzel el lesz vetve [alea iacta est].

Az 1813. október 16–19. között lipcsei csatát a “népek csatájának” nevezte a világ. Micsoda marhaság. A népek csatája az lesz, amikor a világ népei felkelnek a(z önmagát) kiválasztott nép ellen. Ebben pedig különleges szerephez juthat Oroszország történelmi hivatása, amit “orosz messianizmusnak” is szoktak nevezni. Gogolnál, ill. Dosztojevszkijnél vannak ezek a
gondolatok szép kerekdeden kifejtve.

Szóval: nagy idők közelednek. A cionizmus régóta tekergő kígyójának a fejét eltiporja… Ki is? Hát' semmiképp se egy zsidóbarát oligarcha.

Putyint ellenségei és hódolói egyaránt szívesen ábrázolják aféle gólemként. Ám valójában semmi sem áll tőle távolabb, mint egy efféle szerep. Hacsak meg nem fordítja valaki egy damaszkuszi úton… Arra van már precedens (igaz csak a Bibliában), hogy hogy a zsidó gyilkosból szelid apostol lett. Dehát a damaszkuszi út kétírányu. Miért ne fordulhatna elő, hogy egy piperkőc kágébés kemény harcossá válik ha a történelem üllőjén megedzik kissé - a gerincét, meg a jellemét...

Meg kell említenem, hogy ennek a csecsen parádénak van egy másik lehetséges olvasata is. Hogy is szól az az ATV-ben (és máshol) az írás? "Hűségesküt tett Putyinnak (!) 20 ezer muszlim harcos." Jesszusom, én már olvastam ilyesmit! Hát persze! A Német katonai eskü szövegét, ami így szól... "Esküszöm Istenre e szent esküvel, hogy feltétlen engedelmességem ajánlom fel a Német Birodalom és nép Führerjének, Adolf Hitlernek (!), és bátor katonaként készen állok arra, hogy ezen esküért bármikor kockára tegyem életemet." A Wehrmacht egésze azonban nem maradt hű esküjéhez, azaz Hitlerhez. Gondoljunk csak Stauffenberg bombájára és az ezt követő véres megtorlásra, a tábornokok körében is.

Kadirov "idegenlégiójának" úgy lehet, egészen más szerepet (is) szán Putyin, akinek Hitlernél is több oka van arra, hogy egy tábor noki összeesküvéstől rettegjen.

A kérdés ki(k)nek szólnak a fentebb is hivatkozott "stadion parádé" lelkesitő/fenyegető jelenetei? Porosenkó "kollegának", a NATO-nak, az orosz népnek, a hadseregnek, a tábornoki karnak?

Ha azt mondom "is - is", beteges képzelgő vagyok? Nem gondolnám. A helyzetet talán úgy tudnám jellemezni, ahogyan a népi fantázia egy kényes, veszélyes helyzetet jellemez: "róka fogta csuka - csuka fogta róka".  A helyzet azért veszélyes, mert a mondóka így végződik: "varga fogta mind a kettőt..." Ki lesz a varga ebben a darabban?

Aligha vitatható, hogy Putyin végzetes játszmába fogott, amelyet jól megszokott - és eddig jól bevált - módszereivel, halandzsázással és vigyorgással, már nem tud levezényelni. Szörnyű baklövései [Szíria, Ukrajna, Novorosszia, stb.] Drámai aláfestést adnak mindennek, amit tesz, vagy mulaszt.

Lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés.

2015.01.03

Sz. Gy.

 

Megosztás