Ugrás a hozzászólásokra!

"Si tacuisses philosophus mansisses." (Ha hallgattál volna bölcs maradtál volna.)

 

Zsidó magyar - magyar zsidó.

 Drábik János metamorfózisai.

Hallgatni? De mikor tudott Drábik hallgatni? Soha, sehol! Hála szószátyárságának a nagy leleplező most leleplezte önmagát. Úgy esett a dolog, hogy legújabb könyve bemutatóján (szokása szerint) átvette a szót könyvének kiadójától Dr. Kovács Lajos Pétertől és egy előadást rög tönzött, nem is kicsit. A duma videóra került, letagadni  semmit sem lehet. A terjengős szövegből idézem a legvelősebb kijelentéseket és biztosítom olvasóimat, a gondolat mazsolák az eredeti szövegkörnyezetben is ugyanolyan összefüggéstelenek, mint idézetek formájában. Észrevételeimet eltérő színnel kapcsolom az elhangzottakhoz.

Mondatok a videoklip szövegéből.

Kovács: Egyikünk sem antiszemita. Számos zsidó barátunk van. Kiadója vagyok Schweitzer főrabbi urnak ... Mintha ez a könyv egy gondolkodási folyamat lezárása, csúcspontja lenne.
Csúcspont? Szentigaz! A hosszú kanyargós irodalmi alagút végén kibukkant az igazi Drábik!
 

Drábik: Valójában a tisztelet íratta velem ezt a könyvet. ... A zsidók egy olyan túlélési stratégiát mutattak fel, amely példakép lehet a magyar népnek ... A zsidó nép és a zsidó nép által képviselt világ civilizáció ... Egy öntörvényű világcivilizációról van szó ...

A zsidó világcivilizáció a zsidó rasszizmus alapvető dogmája. A történelmi civilizációk jellemzője a földrajzi és időbeli behatároltság. [Oswald Spengler a civilizációkat az élő szervezetekhez hasonlítja, azaz keletkezésükben, kiteljesedé sükben és elmúlásukban vizsgálja.] A zsidóság az üldöztetéseknek tulajdonított szétszóródásról [diaszpóra] azt képzeli, hogy történelem feletti [öröklétű] világszervezet keletkezett. E zsidó metasztázisokról azt hirdeti [Drábikhoz hasonlóan], hogy ez a polipszerü képződmény valamiféle kultúra, ill. civilizáció hordozója. Erről azonban szó sincs!

A zsidóság "túlélési szívósságát" Hitler is "méltatja".
"A föld egyik népénél sem oly erõsen fejlett az önfenntartás ösztöne, mint éppen az ún. "kiválasztott nép"-nél. Ezt legjobban az a tény bizonyítja, hogy ez a faj még egyáltalán létezik. Nincsen a világon még egy nép, amely az utolsó két évezred folyamán oly keveset változtatott volna jellegzetességén, karakterén, mint éppen a zsidó. Másrészt egy nép sem ment ez idõ alatt nagyobb megrázkódtatásokon keresztül, mint a zsidó, és mindennek dacára változatlanul bontakozott ki az emberiség legnagyobb katasztrófáiból. Mily megrendíthetet len élni akarást és fajfenntartási ösztönt tükröz vissza ez a tény!" [Mein Kampf: 11. fej. "Nép és faj"]

Ami mármost a "civilizációt" illeti, e fogalom csak a "kultúra"  fogalmával együttesen értelmezhető. Ez meghaladja e cikk témáját és kereteit. Adjuk vissza a szót Hitlernek.
"A zsidóban nincsen semmiféle kultúraalkotó erõ, mert hiányzott és hiányzik belõle az idealizmus, amely nélkül valódi nemes lelkület el sem képzelhetõ. Az õ puszta értelme sohasem lesz képes építeni, hanem mindig csak pusztítani ss legfeljebb talán lázítani. ... Az emberiség a kultúra terén nem a zsidóság tevékenységének következtében, hanem annak ellenére halad... Mindennek a zsidóban azonban nyomát sem találjuk; õ sohasem volt nomád, hanem mindig csak más népek testén élõsködõ parazita. Sohasem hagyta el saját jószántából tartózkodási helyét, hanem azért, mert az õt vendégül látó nép idõnként kitessékelte. Terjeszkedése sajátos élõsdi tulajdonság, fajtája számára mindig új, szűz talajt keres. [Ugyanott.]

Hitler persze "sarkosítva" fogalmaz. Kérdés, hogy megállapításai nem igaztalanok e? Úgy tünik, nem. A zsidóság történelme során négy nagy civilizációval került közelebbi kapcsolatba: az egyiptomi, a görög, a római és az iszlám civilizációval. Tanulságos, hogyan viszonyult ezekhez a civilizációkhoz, hogy viszonyultak hozzá azok és milyen eredményeket produkáltak a kultúra területén?

Ami Egyiptomot illeti, ott állítólag rabságban voltak. Istenük tíz csapást küldött Egyiptomra, hogy elősegítse szökésü ket. Ez az egyiptomi história egészében és minden részében vitatott, ill. cáfolt a tudomány oldaláról. Egy dolog vitatha tatlan: a Tórában a zsidó lelkiség - a gyűlölet - maradandó emléket állított - önmagáról.

Görögországgal nem kerültek közvetlen politikai konfliktusba, annál inkább a Római Impériummal amely a görög kultú ra, ill. civilizáció folytatója volt. Mint tudjuk, a Római Birodalomnak nem sikerült a zsidóságot integrálni [nemhogy "asszimilálni"], ezért rombolták le [ismételten] a jeruzsálemi templomot és "kényszerítették" a zsidóságot arra, hogy szétszóródjék az egész világon.

Róma azonban nem csupán terjeszkedni és rombolni tudott, hanem integrálni és építeni is. Az átvett görög szellemi ség jegyében virágzó (!) kultúrát teremtett a mediterrán térségben, népek sorát emelve fel a görög arculatu római civilizáció szinvonalára.

Első látásra talán csak érdekes, kissé átgondolva viszont természetes, a zsidóság viszonyulása e kultúrához. A zsidók nem a brutális római hatalmat szapulják politikai alapon, hanem a görög szellemet (kultúrát), vallási alapon.

A római birodalomba a "Paulinus Egyház" [Szent Pál] zseniális koncepciója segitségével sikerült integrálódniuk. Ezt Drábik ekként fejezi ki.
A siker titka, hogy nekik volt egy rendkivül erős karakterü nemzeti vallásuk. Nemzeti istenük univerzális isten lett ... Kellett a kereszténység meg Jézus is, de a zsidóságnak megvolt a saját istene ... Kemény törvényeik tették lehetővé, hogy mint népi közösség együtt maradjanak ... Ha kellett is integrálódniuk mindig elkerülték, hogy asszimilálódjanak, beolvadjanak ... Külön história, hogy a zsidó vallási csoportokból hogy lettek a Római Birodalomban üldözött keresztény szekták és hogy váltak oroszlán-tápból elismert vallás képviselőivé.

A zsidók jól érezték - érzik, hogy "univerzális istenüknek" nem a római impérium, nem is a Római Katolikus Egyház az ellenfele, hanem a görög kultúra. Az a kultúra, amely számtalan istent ismert és tisztelt és ennek ellenére - vagy épp ezért - az emberi lélekben olyan alkotó erőket szabadított fel, amelynek irodalmi, filozófiai és képzőművészeti, építé szeti teljesítményeivel szemben a zsidó "kultúra" úgyszólván semmit sem tud felmutatni. Ezért irányul a zsidó "simfelés tudomány" minduntalan és unos untig a görög szellemiség irányába

Drábik azáltal, hogy hamis zsidó értékekeket dicsér ill. ajánl, kilépett a pártatlan tudós szerepéből és immár handlé lett. Árúja azonban aligha lesz kelendő.

Ami a Katolikus Egyház és a zsidóság viszonyát illeti, finoman szólva nem volt zavartalan. A Szalonikiben letelepedett zsidók kapcsán egy mondat utal arra, hogy "... Ezek spanyolországból odakerült szefárd zsidók voltak. A cordobai kalifá tusban a pénz révén az irányítás a zsidó közösségek kezében volt!" Hát igen! A zsidóság nagyszerüen kijött a mór hódí tókkal, csakúgy, mint Magyarországon a megszálló török hatalommal. Aztán a mórok mentek, a zsidók maradtak. Ám kivételezett gazdasági státusukat a spanyolok nem türték. Itt nem vált be a szaloniki trükk sem, amit Drábik így jellemez. "A szaloniki Cédi megváltónak adta ki magát. A szultán le akarta fejeztetni. Hiveivel felvette az iszlám vallást török ruhákba öltöztek. Otthon viszont zsidók voltak továbbra is." Spanyolországban a kikeresztelkedetteket maranu soknak nevezték. A spanyolok viszont rájöttek, hogy otthon zsidók maradtak. Ebből sarjadt a "Szent Inkvizíció" amely a "tarisznyahitűek" százezreit pusztította el.

Drábik a zsidó ősvallásból eredezteti a keresztény és az iszlám vallást. "Mózes találkozott az Úrral és vallásilag ott lett egy kiválasztott nép a zsidó nép ... A zsidóság létrehoza a Tórát. Később ehhez hozzánőtt a (babiloni) Talmud. Úgy alakult ez a zsidó vallás, hogy később kivált, kifejlődött belőle a kereszténység. Másrészt kifejlődött belőle az Iszlám. A Talmudból gyökerezve kialakult egy szellemi lelki spirituális irányzat a Kabbala, amely számok és betük kombinációja. A szupergazdag bankár dinasztiák kabbalisták ... A Tóra zsidóság és a talmudista zsidóság is mindig várták az igaz Messiást. Jézust nem fogadták el messiásnak. A talmudista és a kabbalista zsidó abban különbözik, hogy a kabbalisták nem várják a messiást. Azt mondják a Messiás mi vagyunk." Ez így érthető is lenne, de nem ad választ a következő kinzó kérdésekre. A zsidóság mára uralma alá hajtotta a Római Katolikus Egyházat. II. János Pál és XVI. Benedek szánalmas kanosszajárásai árulkodnak erről. Rábízhatnák tehát az általuk felfeszíttetett Jézust arra a keresztény egyházra, amely legfőbb szentjévé tette és isten fiaként imádja, a szentháromság ördögi tana keretében. Nem! Azsidók "művelés" alá vették a krisztus-kultuszt is. Elegendő, ha a Hit Gyülekezetére és "prófétájára" Németh Sándorra, meg amerikai védnökére Pat Robertsonra gondolunk. A zsidó mentalitással tökéletesen összefér Krisztust a Talmudban gyalázni, zsidó vezetésü szekták keretében viszont isteníteni az ájulásig lelkesitett gójok előtt. Németh annyival okosabb Drábiknál, hogy sohasem beszél a Talmudról, csak a Bibliát [Tórát] lengeti a hívők orra előtt. Drábik viszont együtt emlegeti őket "A zsidókkal a magyarok együttélése sikeresnek mondható szögezi le. Majd megállapítja " ... A két nép együttélésben voltak problémák, de valahogy rokonok is vagyunk..." Hajmeresztő! Ilyet csak egy hülye mondhat, vagy az aki hallgatóit, olvasóit nézi hülyéknek. Drábiknál az utóbbi eset vélelmezhető. Minden valamirevaló gój tudja ugyanis, hogy a Talmud fattyúnak minősíti Jézust és cédának anyját Máriát. A gojokról viszont azt állítja, hogy ember testű állatok.

Drábik a zsidó fajt két alfajra osztja zsidó-magyarok és magyar-zsidók vannak. Meghatározza ezen alfajok ismérveit is. Ilyen zsidó magyar (volt) a kiváló Somló Bódog, akinél a híres Lukács György doktorált. Trianont nem tudta elviselni. Vagyonát egy olyan társaságnak adta át, amelyik az igazságtalanságot jóvá akarta tenni. A házzsongárdi temetőben öngyilkos lett ... Ami Somló Bódogot illeti, lényegében stimmel a dolog. Drábik azonban mellé suszterolja Lukács Löwinger Györgyöt a gyilkos népbiztost, a tömeggyilkos Lenin talpnyalóját is. Ez alkalmasint azt jelenti, hogy Lukács Löwingerben is egy zsidó-magyar rokont kellene tisztelnünk. Ez aligha fog menni, kedves Drábik úr!

Eztán következik egy hihetetlen történet arról, mi jellemzi a zsidó-magyarokat. A Story egy zsidó közösségben zajlik. Valaki felveti, énekeljük el a magyar himnuszt. Ezt a magyar-zsidók ellenzik. Mire a zsidó-magyarok kifakadnak. 
Aki nem énekli magyar himnuszt menjen Tel Avivig... Az asztalt verték cipővel [mint Hruscsov az ENSZ közgyűlésén]. Erről egy magyar daltöredék jut az ember eszébe: "túl szép amit te mondsz ahhoz, hogy így igaz legyen".

Drábik azt akarja velünk magyar-magyarokkal elhitetni, hogy a zsidó példa követése a magyarság jövőjének záloga. Zsidó tudósokkal rabbikkal konzutálva közelítem meg a problémát. Mit jelent ma kiválasztottnak lenni? Ha egy nép azt érzi magáról, hogy kiválasztott az segiti őt a túlélésben ... Ha egy népnek van transzcendens dimenziója ez olyan erőket szabadít fel, amelyet más nem tud pótolni. Mi magyarok tanuljuk meg a túlélést egy olyan néptől, amely több évezrede már mindig talpra tudott állni, sikeres népnek nevezhető. Tanuljunk tőlük. Ez rendben is lenne, ha menne. De nekünk magyar-magyaroknak nem passzol a zsidó módi, mert hiányzik belőlünk az ehhez szükséges mentalitás. Ami a túlélést illeti, ázsiai eredetünk a mondák homályába vész ugyan, de egyszer (vagy kétszer) megtelepedtünk a Kárpát medencé ben és azóta a túlélés csodáit mutatjuk fel évszázadról - évszázadra. Túléltük (levertük) a '19-es véres zsidó diktatúrát. [Megszalajtottuk Löwinger népbiztos urat is.] Aztán '56-ban felkeltünk a zsidó-szovjet diktatúra ellen. Majdcsak megta láljuk a zsidó-amerikai diktatúra ellenszerét is.

Drábik úr a zsidók "transzcendens dimenzióit" kitűnő példákkal is személteti. Ezért hálásak lehetünk neki. Elszólásai miatt azonban a zsidók esetleg megharagszanak rá és úgy vélekednek, hogy ebben a korban már nem szerencsés kötetlenül [papir nélkül] fecserészni. Jakob Schiff adott annyi pénzt Trockijnak, két milliárd dollárt, hogy így már meg tudott jelenni Petro grádon. Max Warburg a bankár a német titkosszolgálat vezetője volt. Ő finanszírozta Lenint. Kerenszkit utasitották, adja át a hatalmat [Leninnek]. Bankárkaszt nélkül nincs bolsevizmus. Ezek az öregesen ostoba elszólások alátámasztják azt amit Henry Ford "A nemzet közi zsidó" c. könyvében az oroszországi bolsevik forradalomról állított. Azt nevezetesen, hogy a "forradalmat" a zsidóság szervezte és pénzelte. Célja azonban nem az orosz nép felszabadítása, felemelése volt, hanem annak pontosan ellenkezője. A zsidóság totálisan ki akarta írtani, és ki is írtotta, az orosz nép tudathordozó rétegét. Bosszúból azokért a pogromokért, amelyeket a zsidóság késztetett ki élős ködő életmód jával. A lenini diktatúra intézményei kísérteties pontossággal utánozzák a zsidó "kahal"-okat. Ez nem is csoda, hisz a népbiztosok mintegy 90 százaléka zsidó, jobbára Kelet New Yorkból átdobott zsidó volt.

* * *

Az író (költő) hivatása a társadalmi tudat bevilágítása. Drábik János írásaival a magyar-magyarok tudatában homályt gerjeszt, zűrzavart kelt. Egy olyan írói "eszmerendszerben", ahol pozitiv előjelet kap Löwinger - Schiff és Warburg, minden zavarossá válik.

A végére hagytam, de a téma kapcsán nem hallgathatok arról, hogy Drábik János káros közéleti és irodalmi munkásságára már rég felfigyeltem és ennek hangot is adtam, honlapomon is. Ennek köszönhető, hogy Drábik János is egyike volt azoknak, akik a bíróság előtt rágalmazással vádoltak. A feljelentők később feljelentéseiket visszavonták, kivéve Dr. Timár Györgyöt - Drábik elv és harcostársát - aki antiszemitizmussal vádolt, amiért őt cionistának neveztem. E régi históriák esetleg tanulságosak lehetnek a mai Drábik megítélésénél, ezért a honlapom idevágó linkjeit felsorolom.

2004.07.14   A "Harmadik Erő Pártja"  Drábik, Tőke, Timár puccskisérlete
2004.07.15
   Pártalapítás  Drábik pártja - a "Harmadik Erő"
2004.08.28
   Denevérek honfoglalása. Dr. Timár György a pártalapító
2007.01.06
   Képzelt riport egy valóságos tárgyalásról  Lezárult a "Timár affér"?
2008.02.09   A lelepleződött leleplező A minden lében kanál Drábik János

A fenti előzményekből következik, hogy személy szerint semmi bajom Drábikkal. Útjaink azonban időnként keresztez ték egymást. Ilyenkor megszólaltam, ha olyat tett mondott vagy írt, amely jogos rosszallást válthat ki minden magyar- magyar emberből. Így vagyok legújabb könyvének szóbeli méltatásával is.

* * *

Aki szelet vet vihart arat, tartja a mondás. Drábik újabb zsidó manifesztációját mások is észrevették és minősítették, kivéve a "zsidófaló" Kuruc Infót. E jeles orgánum kétarcúságát többször tapasztaltam már. Ezúttal (is) dicsérő szavakkal méltatja Drábikot, a videofelvételt és a könyvet. Az Info, a jelek szerint, aféle szent tehénnek tekinti Drábikot, akit csak hódolat illethet, bírálat nem. No comment. [Majd máskor. Gyüjtöm az anyagot...]

A Kommunista Net sokmindent összehord  Drábikról. Felemlíti többek között beteges grafomániáját is... Tagadni illenék ezt?

A Hunhír Info ugyancsak "illojális" Drábikkal szemben. Munkásságát minősítve a
"trójai faló" hasonlatot használja.
 

* * *

Általában nem szoktam megmagyarázni, kit - mit - miért tűzök tollhegyre [bár cikkeimből ez esetleg kiderülhet] . Az adott téma kapcsán azonban kivételt teszek. A remélt magyar kilábalás alapfeltétele a gondolkodás függetlensége. Drábik összes műveiben úgy csépeli az uzsora civilizációt, hogy lebirhatatlan hatalmának érzékeltetésével tulajdon képp reménytelenséget gerjeszt. Most viszont a "zsidó magyar" fantom megalkotásával erőszakos "hittérítővé" vált. Ezt vissza kell utasítani.

2012,01,01

Sz. Gy.  


A honlap új szolgáltatása az
anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a
2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sor

Dátum

            Név

                                      Hozzászólás

   1

   2012.01.02

               K.Á.

A királyi udvarokban mindig voltak udvari bolondok, akik viszont általában egyáltalán nem voltak bolondok, sőt igenis jól tájékozottak és sok esetben cselszövések kivitelezői vagy éppen a király bizalmasai voltak, de szinte sohasem "csak" bolondok. Nos Dr.Drábik is a jelenkori Magyarország udvari bolondja, aki egyáltalán nem bolond sőt. Valószínű, hogy a király és császár érdekét szolgálja, de mára már tudjuk , hogy ez az érdek nem a magyar nemzet és Magyarország érdeke, bár látszólag kétségtelenül megkapó és bizalomba férkőző jelenségként "tündöklik" a magyar róna kék egén.K.Á.

     2

   2012.01.02

               Anonym

Drabik cikkhez.Volna egy-ket kerdesem azokhoz,akik olvastak ezt a legujabb konyvet. Kiter-e az iro annak fejtegetesere,hogy minek koszonheti a zsido nep a tuleleset? Mert a magyar, ismeretlen erohatasok allando kenyszere alatt, gyarapodas helyett szinte minden tortenelmi helyzetben vesztesre van kenyszeritve. Ha pedig kiderulne a siker titka, aminek alkalmazasaval mi is "kivalasztottak" lehetnenk, mit jelentene ez lelki vonatkozasban? Esetleg magunkeva kellene tennunk az ő Istenuket?
Gazdasagi es politikai fuggetlensegunk elvesztese utan mar csak a gondolat szabadsaga maradt,bar ezt is igyekeznek befolyasolni. Jahve elismeresevel feladnank magyar,igazsagossagon alapulo lelkuletunket is, ahonnan nincs tobbe feltamadas. 

     3

   2012.01.02

               Zsálya

Nem is elárulta magát, hanem inkább megerősítette azt, amit egy ideje gyanít az ember vele kapcsolatban. Talán 2 percet sikerült ebből a könyvbemutatóból meghallgatni, annyira idegesítő az a nyekegés, nyögés, ahogy erőt gyűjt, hogy kimondja a bűvszót: zsidó, aztán rögtön a szabadkozás, hogy ez nem negatív értelemben értendő, sőt! Mit akar? Legyen a zsidók szisztémája a példakép? Esetleg csodáljam őket egy kicsit? Annyira jó, hogy jön ez a sok itt sem élt ember, és mindnek van egy receptje, hogy nekünk, mit kellene tennünk! Bőven elég lenne, ha saját magunkra hasonlítanánk és nem mindenféle felvett marhaság ra. Zsálya Én mély lélegzetet vettem, többször végignéztem - végighallgattam a videót és kézzel írtam ki a legjel legzetesebb mondatokat. Az olvasók elismerésére, hálájára nem számítok, de részvétére igen. Sz. Gy.

     4

   2012.01.02

               Jenő

Nem egészen világosak előttem Drábiknak a szándékai úgy általában, de abban igaza van, hogy lehetne tanulni Mózeséktől. Amikor az egyszerű paraszt 1944-ben a német katonák újdonsült "barátaihoz" ment az ökrösszekéren, amikor kikísérték őket a pályaudvarra, munkaszolgálatra, stb, majd kenyeret adott nekik. Cserébe viszont aranygyűrűt, láncot, stb kért. Igen akkor és ott a kenyérnek ilyen magas volt az ára. Vagy amikor bújtatták újmagyarékat a nyilasok, németek, stb. elől, no persze pénzért. Igen, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Ezt nem szabadna elfelejteni. A magyar ember úgy élhette túl a 2. vh-t, majd az utána következő időszakot, hogy hasonló cselekedetekhez folyamodott. Persze ezek az alkalmi, egyszeri vásárlók, üzletfelek mentek a levesbe, de hát ilyen a történelem. Nincs ingyenebéd, a piac mindent beáraz... Ismerős szövegek, nemdebár? Itt az ideje, hogy mi is alkalmazzuk ezeket.  jenő

 5

 2012.01.03

 Anonym

Node ez az udvari bolond szemeket és elmét nyitogat évek óta. Ennyi kiadott könyv, előadás után kezdik kérdőjelezni a szerepét, hovatartozását vallási - faji alapon, pedig hatalmas vehemenciával adja elő a világot mozgató csoportok mibenlétét, leplezi le a politikai-gazdasági elitet. A leleplezettek, megnevezet tek pedig hagyják. Tehát "engedélye" van a tevékenységére. Ő nem elhallgatott, betiltott író, azonnal megjelenik a legnagyobb üzletekben: ő a legális leleplező, a rendszer fizetett szócsöve. Gondolom. Más válasz jelenleg nincs az ő munkásságára. Ez a válasz elegendő! Sz. Gy.

 6

 2012.01.03

 Anonym

Foglalkoztat a kérdés, hogy most, a bevezetett, a tért nyert zsidó-világ mellett. mikor a zsidó-világ ellen a zsidók tüntetnek,  Drábik ugyan hová csoportosul? Nyilván az izraelben "dúló" ortodox - cionista "konfliktusra" gondol. álláspontját kifejthetné bővebben is. Sz. Gy.

 7

 2012.01.04

 Diána

A Drábik is ügyes üzletember, és hasbeszélő. Ezekből találunk jó néhányat a különböző médiákban. Jó lenne tisztázni, a zsidóság trükjeit, mert hol vallásra, hol fajra, hol "kiválasztott" népre hivatkoznak. Döntsék el, ilyen hogy  "kiválasztott" nép nem létezik. EZ az ő találmányuk, mindent összeloptak, a kultúr népektől, a Mózes is egy kitalált figura.Persze a hazugság nincs a tizparancsolatban. AZ, hogy zsidó emberek magyarnak, ha más országban élnek akkor annak vallják magukat,ez nonszensz. A magyar emberekből se lesznek zsidók, még akkor sem ha felveszik a zsidó vallást, legfeljebb a bérenc szerepre jók. A kikeresztelkedett zsidók is megmaradnak zsidónak. Nos Drábik is ilyen szemfényvesztő , de sokan bedőlnek  neki, mert "jól tájékozott". Vajon honnan meriti a frankót?A beszéde árulkodó hová tartozik valójában. Diána

 8

 2012.01.05

 Cézárfi

Miközben Drábik a teóriáit fejtegeti: "Frank Gorenc vezérôrnagy, a Németországban állomásozó 3. Amerikai Légierô parancsnoka, ellátogatott Izraelbe, a közelgô hadgyakorlat végett, amiben több ezer amerikai katona fog résztvenni. Az eddig példátlan nagyságrendű gyakorlat során Az USA harcállás pontot fog létrehozni Izraelben és ugyanakkor az IDF (Izraeli Haderô) saját harcálláspontot  fog létesíteni az EUCOM németországi fôhadiszállásán, aminek célja közös harcegységek létrehozása a Közel Keleten esetleg kirobbanó nagyméretű konfliktus esetében. Az USA Izraelbe hozza a THAAD-ot (Terminal High Altitude Area Defense) és a hajóra telepített Aegis-t (ballasztikus rakéták elleni rendszer), hogy szimulálni tudjanak egy, Izraelt rakéta sorozattal támadó rendszer elleni védelmet"  Írta The Jerusalem Post www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=250249 Ezek szerint európai katonák is bevethetök lesznek Izrael védelmére. cézárfi. Mindannyian együtt Jeruzsálemért... Sz. Gy.

 9

 2012.01.05

 Anonym

6. sz. bejegyzések folytatása. ["Nyilván az Izraelben "dúló" ortodox - cionista "konfliktusra" gondol. álláspontját kifejthetné bõvebben is. Sz. Gy."]
Ez nekem nem megy, gój lévén.Egész egyszerûen az aktuális helyzet fonákságára utaltam. Talán, ha zsidó rabbi lennék, s birtokomban lenne a mindent látó szem, esetleg a bölcsek köve, volna remény, hogy a gój-szemszögbõl egységesnek látszó, ható, zsidó halmaz polarizáltságát feltárjam. Askenázi, szefárd, nincstelen galiciáner, avagy tehetõs brooklyni zsidó gengszter, származási ország szerint is motiválva, igen, ortodox, meg cionista, félelemmel gyûlölködõ, meg bátran felvállalva zsidóságát nyíltan emberiségellenes rasszista, további latens érdekcsoportok, érdek csoportocskák, alkalmi szövetségesek, meghatározó, uraló személyiségek, kazárok és nem kazárok, ránézésre is maga az egységbe tömörült káosz! Részemre feldolgozhatatlan.

 10

 2012.01.05

 Cézárfi

 8.sz. hozzászólás adalékaként. Az élezôdô világpolitikai helyzet eszembe juttatott egy 2010 márciusi hírt. A Ferihegyi repülőtér közelében észlelt két izraeli repülőgéppel kapcsolatban. A berepülés célja a gépek technikai tesztje lehetett - mondta a szakértő - például a hatótávolságuk kipróbálása. Ferihegyet pedig azért közelítették meg, mert - mivel szerinte tesztrepülésről lehetett szó - baj esetén a kényszerleszállást gond nélkül végrehajthatták volna. Úgy fogalmazott, hogy "tesztrepülést Izrael csak baráti országok irányában" tud végrehajtani. Írta az MTI index.hu/belfold/2010/03/18/tesztrepulest_tarthattak_az_izraeli_gepek/
Mi van ha ez a berepűlés valóban "teszt" (?) volt, de inkább arra szolgált, hogy ilyen vállalkozás után, mint az Irán elleni támadás lenne, Irán, vagy bárki más esetlek még a támadás után is képes visszacsapni, úgy, hogy Izrael "használhatatlanná" válik. Az esetben az onnan indult harci gépek, máshová kell, hogy visszatérjenek, pl. magyarországi repterekre. A "sértett fél" könnyen követni tudja öket modern megfigyelôeszközök segítségével és piri a parádé, hirtelen Magyarország is célpontá válik. cézárfi

 11

 2012.01.06

 Anonym

Nyilvánvalóan bajt hozhat a fejünkre, ha Magyarország pártoskodik. Nem szeretném szétlőve látni a városokat.
Visszatérve Drábikra, megnéztem évekkel ezelőtt jónéhány videoját, amit nyugtáztam, a következő: kemény, majdhogynem kegyetlen az arckifejezése, bár sokszor ez jól passzol a felindultsághoz, amellyel övezi a bankárkaszt elleni kirohanásait. Kiváncsi vagyok, Drábik János komolyan indulatos vagy csak megjátsza a szerep kedvéért.

 12

 2012.01.07

 Anonym

"...Drábik János komolyan indulatos vagy csak megjátsza a szerep kedvéért."
Véleményem, hogy célszerűen praktikus, taktikus! E zsidó világban trend zsidónak lenni.., van aki annak is született! Azon munkálkodik, hogy többek közt, helyi pénz bevezetésével, stb., milyen trükkel lehetne a bekövetkezett általános országos csőd közepette a vagyont, és a hatalmat átmenteni... Ami figyelemre méltó, hogy ennek ellenére a pánik, a frász, még nem tört ki!Ennek oka, hogy az elmúlt évtizedekben olyan magas-szintű, profi drillben részesítettek, hogy az sem jut el az agyunkig, amit saját szemünkkel látunk, amit hallunk, fogunk, tetten érünk, sőt azt sem fogjuk fel, amit a tények alapján saját magunk szűrünk le, hisz olyan hihetetlen...
A világvégének kell ténylegesen bekövetkezni, hogy végre felfogjuk, hogy már élve temetnek?!

 13

 2012.01.08

 Anonym

 Anonym /de teljes jog-felelõsséggel!
Igen, létezik a zsidó magyar! Az aki ugyan magyarnak született, de halálos fertõzést kapva, magyar lelkét elvesztve, felcsapott a zsidók  zsoldosának, végrehajtó pribékjének, önként dalolva!
Totális gyarmati helyzetünkbõl fakadóan természetesen az egész ország a parazita zsidóság jólétéért dolgozik, robotol, a túlélés érdekében. De (!) hogy ez így megtörtént, megtörténhetett, ehhez volt szükség az elembertelenedett, korrupt, bûnözõ bitangokra, a mindenkori kormányzatban, a mindenkori parlamenti csõcselékben! Mint jelenleg is!
A "magyar zsidó" kizárt fogalom! Errõl a ná-ci-on-ista rasszista zsidóság szigorúan gondoskodik!
Bródy Sándor zsidó újságíró mogul, aki lapjában annakidején helyt adott a "magyarkodásnak" szembe találta magát az egész náci-zsidó családjával, hitközségével, akik végül is, öngyilkosságba hajszolták.
A zsidónak született Radnóti Miklós, aki minden tehetségével magyar költõ kívánt lenni, ezért a zsidóság halálsorsra juttatta! Vitathatatlan, hogy a zsidóságra vészterhes idõkben is, megvolt a befolyása a zsidó vezérkarnak, hogy azt mentsék meg, akit csak akarnak.  Nos, Õt nem akarták, bûntették! Aztán magyaráz kodhatnak, hogy csak fél órán múlott a megmentése.

 14

 2012.01.09

 Anonym

Nos, ami az említett felvételt illeti, valóban -hogy finoman fogalmazzak- érdekes, de! A Drábikot fikázóknak emlékezetébe idézném a szerző egyéb műveit, szerepléseit, videóit. Évek óta figyelem, hallgatom, olvasom, sok dolgot értettem meg általa. A mostani "szerepléséről" csak annyit, hogy szvsz RÁSZÓLTAK. Hogy kik?
Hááát...eegeen... Van még kérdés?

 15

 2012.01.09

 Anonym

Gyula, az a bokrétás kalap, a zsidó magyar fején nagyon jó lett, gratula. De ki választotta ki őket meg ki választotta ki Drábikot? Senki, ők maguk. Remélhetőleg ezzel ki is írta magát a szófosó a "nemzeti" oldalról , mert sok barom hallgatta tátott szájjal. Megvallom, hat évvel ezelőtt engem is megtévesztett, de gyorsan átláttam a szitán, miután harmad magunkkal volt egy zártkörű beszélgetésünk. Drábik az a tipikus fajta, aki elolvas három könyvet és abból megír egy negyediket. Nincsenek önálló gondolatai, összema zsolázza az írásait innen onnan, egy igazi szószaporitó, de vakok közt félszemű a király.
A felületet kissé lesmirgliztem.... Elnézést! 

 16

 2012.01.10

 Anonym

Úgy vélem, hogy talán a többségnek megvan a maga személyes szívélyes kapcsolata egy-egy zsidó személlyel. Mégis kötelességünk kimondani, hogy aki társadalmi szinten védelmébe veszi a hódító-elnyomó, emberiségellenes, soviniszta, rasszista, parazita zsidóságot, az önmagáról állít ki bizonyítványt, saját ismeret hiányáról! Ily megnyilvánulás végzetes félreértéssel is járhat...
Alapnak ajánlom nekik "Sión bölcseinek jegyzőkönyvei"-t, e "hamisított\" iromány téziseit, valamint az ismert valóság összevetését, de maga a Talmud tanulmányozása is elég  ismeretet ad!

 17

 2012.01.11

 Anonym

Nem szokásom hozzászólni a "zsidós" témákhoz, de most úgy érzem, hogy muszáj lesz... Nem értem, hogy mégis miért gondolja valaki azt, hogy aki zsidó, az "rossz" ember, és a zsidók csak ártani tudnak? Nem minden japán szorgalmas, és lelkiismeretes a munkában, nem minden német precíz, és akár milyen hihetetlen, de nem minden magyar okos és becsületes. Sajna, de ez az igazság. Meg kellene végre próbálni az embert nézni, nem pedig a hovatartozását. Lényeges dolog, hogy honnan származik az ember (genetika, nemzetiség, vallás), de ez csak egy kiindulási alap, tehát az út eleje. Az élet viszont tele van útelágazással, így mindenkinek lehetősége van útvonalat és ezáltal célt is választani. Pontosan e miatt egy magyar is lehet erkölcstelen, és fordulhat a teremtő isten ellen, illetve egy zsidó is lehet erkölcsös, és a valódi isten szolgálatában álló személy.
Drábik egyébként kijelent egy csomó igazságot, ha ez nem tűnt volna fel senkinek. Például: a zsidók összefogása példás. Most ezzel mi a probléma? Tényleg sokkal jobban összetart a zsidóság, mint a magyarság (ami ugye hihetetlenül felhígult, kedves "magyarkodók"), így sokkal jobban tudják érvényesíteni a céljaikat. Ez tény, nem vita tárgya. Ezzel most dícsérni akarom a zsidókat? Nem, mert a kollektív mentalitásuk pusztító az emberiség egészére nézve. Ez meg egy másik - történelmi - tény. Ami Drábik lezsidózását illeti... Egy becsületes, erkölcsös zsidó származású és/vagy vallású ember sokkal közelebb áll a valódi magyarsághoz, valódi magyar mentalitáshoz, mint az a magyar származású "istenfélő" ember, aki elvesztette magyar mentalitását, magyar szívét haragosságával, irigységével, kapzsiságával.
Ha esetleg valaki értelmes elemzést szeretne olvasni a zsidóságról, akkor annak ajánlom a következő linket:
www.2012.blogol.hu/read?perm=2779954#logdrb Minden jót kívánok mindenkinek! Aki engem ismer, nyilván nem lepődik meg azon, hogy nem állok meg Drábik videoclipjénél. Megvettem a könyvet és most sóhajtozva és átkozódva olvasom.... A jelen cikknek tehát folytatása lesz, magának a könyvnek a méltatása. Ennek keretében visszatérek a fenti hozzászólásra is, amelynek kritikus hangvétele egyáltalán nincs ellenemre. Sz. Gy.

 18

 2012.01.12

 Anonym

Tisztelt Szeszák úr!
Nagy meglepetéssel, de erősen bólogatva vettem észre újabb írását, aminek olvasása közben, elismerően konstatálom mindazt a tudást és harciasságot, amivel megpróbálja "mélymagyarba" taszított honfitársaink felvilágosodását szolgálni. Mint az a hozzászólásokból is látszik, sajnos sok még a tenni való, mert nagy káosz van még mindig a magyar fejekben, ugyanakkor látszik mindazon fáradhatatlan munka gyümölcse is, amit Ön és a valóban nemzeti oldalak elkövetnek a felvilágosodás érdekében. Ehhez tiszta szívvel gratulálok, a további "munkához" erőt, egészséget és kitartást kívánok Önnek. Őszintén remélem, hogy még részese lehet a szüretnek is.
Csak röviden szólnék azért a témához, ha megengedi. A Drábik-féle megnyilvánulások tömkelegét megnézve és az illuminati által elkövetett cselekedeteket figyelve, mindig olyan érzésem volt, hogy az uszítás és szarkavarás egyik előretolt bástyájával és nagybűvészével állunk szemben. Gyanakvásom abban nyilvánult meg, hogy miközben uszította(ja) a jónépet, persze többnyire az igazsággal, addig a háttérben lepaktál az ördöggel, mert olyan vehemenciával állott neki az előadásainak, mintha azok adnák neki az iránymutatásokat. Sajnos, a gyanakvásaim a későbbiekben beigazolódtak. Az emberek olyan befolyásolhatóak, hogy ami nagyon igaznak tűnik és ott van az orruk előtt, a szemeiket majd kiverve, azt egyszerűen már nem hajlandó elhinni. Az előadásaiban mindig olyan fordulatokat és előadásmódokat váltogat, hogy egy szitán át nem látó ember, könnyen bedől e trükknek. Lehetne még említeni néhány előadó mestert, akik szerintem egy tálból esznek és még médiát is tesznek alájuk, hogy még hihetőbbnek tűnjön a dolog. Meg kell valljam, hogy "siheder" koromban és is bedőltem a trükknek, de ahogy egyre több információt szívtam magamba, annál világosabbá vált az igazság és rájöttem, hogy a cionisták a világ legjobb illuzionistái és ez ellen nagyon nehéz védekezni, az emberi gyarlóság és butaság miatt, mint ahogy az a "Sárándi model" című írásában is nyilvánvalóvá vált és kifejtésre került.

 19

 2012.01.12

 azombori

"azombori" sem érti, miért kellett Drábik dr-be belerúgni. Rengeteg embernek nyitotta fel a szemét, rengeteg embert indított el a "megvilágosodás" útján. Az Uzsoracivilizáció című műve alapmű, ha tényleg véleményszabadság lenne, megjelenhetne a fősodratú közgazdaságtanban, mint másik nézőpont (mondjuk érdekes volna egy Drábik - Bokros vita).
Tisztelt Szeszák Úr őszintén nagyra értékelem azt az utóvédharcot, amit folytat, de jó lenne néha, ha nem valami ellen, hanem valamiért vagy valakiért állna ki (szerintem a magyar ember alapvetően ilyen: kiáll a társáért, még akkor is, ha nem feltétlenül ért vele egyet; vö: "Minden magyar, felelős minden magyarért".) És ilyen lett vona pl, ha a Dr. Lehmann ügyet véleményezte volna. Tisztelettel: azombori
Önnek is az a válaszom, amit a 17-es bejegyzésre írtam. A könyv még világosabbá teszi Drábik szerepét, mint a videokclip. Én csak "tükrözöm" Drábikot, nem rugdalom. - Komplex véleményem nem kedvezett volna Lehmann úrnak. Indokolt volt tehát "tartózkodnom". Sz. Gy.

 20

 2012.01.12

 Anonym

 A 17-es bejegyzést olvasva is világos, hogy mely oldalról, mely szándékkal íródott. Akinek nem, annak az idézett "link" link szövege gyújtott világot, akinek meg nem, az már menthetetlen... Népek, nemzetek megítélését nem befolyásolhatja egy-egy "fehér holló"! A "választott nép", helyesebben a "kiválasztott nép" fogalma sajnálatosan valós! Miden értelemben...
Egyrészt, mint tapasztalhatjuk, globális világunk eseményeit, történéseit, vezetését, alapvetően a zsidóság határozza meg! Erről lehet vitatkozni, de a számtalan felhozható példa miatt, nem érdemes... Az eredmény? Tulajdonképpen kétségbeejtő! Az emberiség eljutott a lét-nemlét végső határához, hogy gyakorlatilag bármely pillanatban földi létünk is megszűnhet! Ami nem biztos, hogy tragédia, legalább is Föld-anyánknak.., néhány ezer évig nyugalomhoz jutna...
Másrészt, a "kiválasztott nép" fogalma a "Megváltó"-megváltás útján közelíthető meg. Vallási, szakrális alapon a "MEGVÁLTÁS" értelmet, tartalmat, sőt felmagasztalást, akkor nyer, ha nem a jókat kívánja jobbá tenni, hanem a leggonoszabbakat, a legaljasabbakat, a leghitványabbakat, a legbűnösebbeket váltja meg! Erre a szerepre a zsidóság bizonyult a legméltóbbnak! Ők a kiválasztottak!
Jó lenne tudni, ki választotta ki őket? Ha ön is olvasgatja Drábik könyvét bőségesen talál arra vonatkozó utalásokat, hogy a zsidóság egyik fontos szellemi irányzata a létező zsidóságot tekinti "Megváltó(k)nak" és cselekedeteiket minősíti "megváltásnak".  Sz. Gy.

 21

 2012.01.14

 Szabó Szibilla Anna

Ejj, de jó lett a cikk... Drábik zsidó, ezt csak a hülye nem tudja, tehát, aki kételkedik a cikk valóság tartalmával kapcsolatban, az legalább a faji jegyeket venhetné figyelembe. A többi nem téma, hisz aki így beszélhet, ekkora nyilvánossággal, és még el is hiszik neki, azok Thürmernek is elhinnék, ha ő mondaná. Mellesleg a könyvei csak azért nagy számba menő dolgok, és azt hiszik, micsoda leleplezések, mert a hülye magyar nem tud angolul és nem olvas az interneten, "a csecsemőnek minden vicc új" alapon lett híres Drábik, aki csak másolja az anyagot és kiszínezi. Szabó Szibilla Anna (MSO)

 22

 2012.01.19

 Dobszai Károly
Schuster Lóránt

Az alábbi szöveg nem hozzászólásként, hanem levélben érkezett. Dobszay Károly és Schuster Lóránt szövegét utóbbi hozzájárulásával teszem a hozzászólások közé. Sz. Gy.
Már vagy harmadszor nézem a nemzeti oldal éppen ügyeletes „összeesküvés-elmélet szakértőjének"
Drábik Jánosnak a legújabb könyvével (A kiválasztottak) kapcsolatos ominózus videofelvételt.
Egyszerűen nem tudok betelni az élménnyel. „Ha valamit nem tudsz megakadályozni, állj az élére!"
Valahogy önkéntelenül is a XIX. századvég talán legnagyobb hatású, de mindmáig agyonhallgatott kultúrfilozófusának,  Houston Stewart Chamberlain-nek szavai jutnak eszembe:
„Nem kell valakinek hiteles hettita orrot viselnie, hogy zsidó legyen. E szó mindenekfölött az érzés és gondolkodás mikéntjét jelenti. Az ember nagyon gyorsan lehet zsidó, anélkül hogy izraelita lenne. Némely embernek csak sokat kell zsidókkal érintkeznie, zsidó újságot olvasnia, zsidó életfelfogást, irodalmat és művészetet magáévá tenni, hogy azzá váljon. Pál apostollal be kell látnunk: nem az a zsidó, aki kívülről az, hanem aki belülről az.“ Dobszay Károly
www.nemzetifront.ning.com
Kedves Gyula! Örültem az írásodnak, mert az ember örül, ha azt olvassa, amit maga is gondol. Annak meg különösen örülök, hogy a Drábik írásaiból áradó üzenetre (törődjetek bele, kilátástalan a zsidók elleni harc) felhívtad a figyelmet. Az első könyvei után én is erre a következtetésre jutottam. De a Drábik nincs egyedül a "nemzeti" oldalon. A mi dolgunk ezek leleplezése a hívek előtt. Schuster Lóránt - Magyar Nemzeti Front

 23

 2012.01.20

 Anonym

Gyula! Dr. Drábik János a FÚSZ tiszteletbeli elnöke. Dr. Szeszák Gyula a FÚSZ tanácsadó testületének elnöke. Te érted ezt??? Én értem. Te is értenéd, ha elolvasnád a cikket és az abban megadott linkeket, amelyek az előzményekről szólnak. Mint anonym érd be ennyivel.  Sz. Gy.

 24

 2012.01.20

 Nemo

Szeszák úr cikke jó, találó, és "ülnek" a megállapításai. Örülök a szellemi frisseségének, s kívánom, minél tovább (élete legvégső pillanatáig) tartson ez nála!
Megnéztem a Drábik-videót, eléggé zavaros... Szerintem  a Tórából nem a kereszténység és az iszlám következik szervesen, hanem éppenséggel a Talmud, és azt követőleg meg a Kabbala!
Pontosan! Sz. Gy.
Azért van abban logika, amit a videón összehablatyol: ugyanis szálláscsinálást végez! Azért állítja a magyarok elé példaképül a (talmudista-cionista-kabbalás) zsidóságot, az emberiségre töméntelen szenvedést hozó világuralmi törekvéseiket és mentalitásukat, hogy a buta goj, a magyarság, minél kevésbbé álljon ellent Magyarország általuk történendő elfoglalásának, mi több: önként és "dalolva" fogadja a hódítókat, amikor majd százezerszámra vagy akár milliószámra jönnek Palesztínából, mert az arabok beleszorítják őket a tengerbe... Gondolom, ebben a meglátásban lehet némi igazság. Nemo

 25

 2012.01.22

 Feri

Drabik muveibol csak azok az informaciok erdekelnek,melyek segithetik az embert a vilag mukodesenek megismereseben.Itt elsosorban a gyakorlati mukodes megertese a lenyeges,es ennek a mukodesi mechanizmusnak a feltarasa, mert ennek alapjan tudhatjuk meg,hogy a kovetkezo lepesunk mi legyen, ami esetleg nem fordulhat a visszajara.
Drabiknak van egy irasa, melynek cime "A csendes haboru nema fegyverei".Ebben megismerjuk a tarsadalom matematikai,fizikai torvenyekre atultetett mukodesi elvet. A penz, mint indukcios tekercs foglalja el a legfontosabb helyet abban a generatorban,aminek tobbi alkotoreszet megismerve,esetleg kovetkeztetni lehet a jovo esemenyeire. A generator mukodesehez szukseg van allo es forgo reszre is.
Jelkepesen atultetve a politikai rendszerek mukodtetesere, megfigyelheto azok forgoreszkenti ertelmezese eseten,hogy ennek a forgoresznek a szerepet a parlamenti partok toltik be. A penz altal generalt gazdasagi sokk (feszultseg) hatasat szamitogepen lehetseges elore modellezni,es a szabalyok differencia-matrixok (ket fuggvenyertek kozotti kulonbseget tartalmazo tablazatok)elore beepitesevel lehetseges a tomegeket a kivant iranyba terelve, a mozgast fenntartani,ezaltal elerhetove valik egy allandoan kormanyozhato tomeg kirablasa,ha a politikai partok iranyitasat sikerul allandoan kezben tartani,es a tomegeket mindig a kivant politikai tomorulesre szavaztatni.Igy gyakorlatilag maga az adott tarsadalom,a sajat maga altal alkotott szabalyok szerint tunteti el anyagi es szellemi ertekeit is,sajat maga felszamolasat segiti elo.A tarsadalmak demokratikus megszervezese matematikai szabalyok alapjan tortenik,ennek egyik legfontosabb eleme a valasztojog,es ha ez a jog nem az igazsagossag elve menten alakul ki,akkor gazdasagi eszkozokkel lehetsegesse valik,szinten matematikai alapokra helyezve,barmilyen,akar diktatorikus hatalom kiepitese is,oda es vissza.Hazankban ez a folyamat tart az 1989.evi XXXIV.torveny megalkotasa ota.Az akkor kialakitott valasztasi rendszer a meghatarozoja az egesz folyamatnak,ami azota is zajlik.
A Political Capital elemzeseben (Hibak a rendszerben,Valasztasi audit 090826.pdf)
olvashato: "A magyar valasztasi rendszert ideiglenes,"egyszer hasznalatos"rendszernek szantak,nem megkepo tehat,hogy az 1990-re vegleges formajat elero, akkor kiemelkedoen KORSZERUnek szamito szisztema csak reszben allta meg az ido probajat.A rendszer karbantartasa valamilyen ok miatt allandoan elmaradt,de igy megteremtette annak lehetoseget,hogy az egypartrendszer lebontasara tokeletesen alkalmazhato szisztema megtartasaval,mint lathattuk a 2010-es valasztasok alkalmaval, demokratikus szabalyok betartasa mellett,vegsosoron egypartrendszerbol atalakulhatott az allamforma demokratikussa,majd ujra egyparti diktaturava.Igy kiteheto az egyenloseg jele:Egypart diktatura=demokracia=tobbpart diktatura.Ha az egyenloseg jelet egy allando folytonossagba akarjuk atvinni,megrajzolhatunk ket,egymashoz csak gondolatban kapcsolodo kort,amit a haromdimenzios valosagba helyezve felveszi egy gyuru formajat.
A magyar valasztasi rendszerben a matrix, az eselyegyenloseg elvet sertve, az 5%-os kuszob megalkotasa jelenti.Ez a korlat kedvezmenyt ad a nagy partoknak,igy az eletszinvonal rontasaval fokozatosan hatterbe szorulhatnak a kisebb politikai szevezetek,de a mandatumok kiosztasanal a kis partokra leadott szavazatok a toredekszavazatok visszaszamlalasanal a nagy partok szamara ervenyesulnek a szazalekos arany megallapitasanal.Ezert lehetseges kevessel 50% feletti gyozelemmel legalabb 66.666%-os,ugynevezett ketharmados tobbseghez jutni,ami nem igazsagos ugyan,de szabalyos!.A gyuru uralmat nem lehet a szabalyok betartasaval megszuntetni,semmifele szervezodes nem allithatja meg,mert hatalma vegtelen,egybeforrt,mint a kor,amit a papirlapra lerajzolunk.
Ellenallas,harc is hiaba valo,mert fizikai uton nem lehet megsemmisiteni egy szellemi alkotast,amit atultettek az anyagi vilagba.
Mi, magyarok megszakithatjuk ezt a kort,bekesen,fejunket felemelve,ha megszakitjuk ennek a folyamatnak a jogfolytonossagat, mindossze azt kell tennunk,hogy az elkovetkezo valasztasokon nem veszunk reszt,igy nem vallaljuk fel az elottunk hatalmonlevok buneit. Ennek eleresehez NEM KELL SEMMIT SEM TENNUNK. Bekes interregnumra van szukseg.Ez az IGAZSAG. Feri. By,by,ring of Solomon!

 26

 2012.01.24

 Anonym

Kedves Feri! Az elemzésed oly tökéletes, hogy ehhez már nincs mit hozzáfűzni...hacsaknem azt, hogy ugyan fegyverrel nem lehet ezt a rendszert megdönteni, de sajnos az új fenntartásához, bizony fog kelleni, mert a sok féreg és parazita vissza fog szivárogni az új rendszerbe, akár erőszakkal is. Természetesen a hibás rendszer üzemeltetőit és csatlósait  a rendszerváltás után meg kell büntetni, amihez ugyan nem fontos a fegyver, mert elég egy kötél és egy lámpavas, esetleg egy erősebb faág.
Ami biztos, hogy mindenkinek fájni fog, de a mértékét azért lehetne csökkenteni, csak ez elsősorban nem tőlünk, rendszerváltóktól függ.

 27

 2013.04.28

 Sz. B.

Kedves Ügyvéd Úr, Drábik Jánossal kapcsolatos cikkéhez szeretnék hozzáfűzni egy gondolatot vagy inkább egy kérdést. Eddig Drábik egy könyvét olvastam (kíváncsiságból), melynek Sötét újkor volt a címe. Ez az írása a spekulatív tőke világgazdaság-romboló hatásával foglalkozott, pl. a kamatmechanizmussal, vagy a devizahitel-csalásokkal, és én úgy ítéltem meg, hogy hasznos olvasmány volt. Hogy látja Ön, Drábik János ezekben az - elsődlegesen makroökonómiai - kérdésekben is csúsztat/hazudik, vagy itt nagyjából a valóságot mondja? Válaszát nagyon köszönöm, az Isten áldja meg Ügyvéd Urat! (Bárcsak az Ön ügyvédjelöltjeként szerezhettem volna meg a gyakorlatomat, sajnos egy minden értelemben "silányabb" mentorom volt!)- Dr. Sz. B. jogtanácsos Drábik a legszorgalmasabb írók egyike a világon. Amit idéz külön - külön fedi a valóságot. Drábik azzal zavarja a tudatot, ill. gondolkodást, hogy össze - vissza idézget egymással ellentétes dolgokat és mire az olvasó végigrágja megát, teljesen összezavaro dik. Ez Drábik célja. Sz. Gy.