Ugrás a hozzászólásokra!

Folytatás! Tudatmódositás hamis Hitler-képpel 2012.02.11

 

 Tudatmódositás

Drábik János "sikerének" titkai.
 

Átrágtam magam kétezerkilencszázkilencvenér' háromszázkilencven oldalon. [Ismerőseim régen célozgatnak, tán' nem vagyok normális. Ezen most kezdek komolyabban elgondolkodni...]

Tulajdonképp miért is vesződtem ezzel az izével? Igazándiból nem csupán Drábik mondanivalójára voltam kiváncsi, hanem arra is, hogy tudja magát olyan jó áron eladni az u.n. "szélsőjobboldalnak": a Barikádnak, a Nemzeti Internet Figyelőnek, a Kuruc Infonak, stb.

Ahogy befejeztem a könyvet azon kezdtem töprengeni mit is olvastam tulajdonképpen. Erre sikerült rájönnöm. Prózai antológiát olvastam. "Az antológia több alkotó műveit tartalmazó válogatás, bizonyos szempontok (például nyelvterület, korszak, irányzat, műfaj) szerint válogatják össze a műveket. Lehet vers vagy szöveggyűj temény..." [Wikipédia]

Nos Drábik a zsidókérdést cca. 95 %-ban [egymással és önmagukkal is vitatkozó] zsidó szerzők müveinek segítsé gével járja körül. Ez tökéletesen megfelel annak a talmudista módszernek, hogy minden küzdelmet mindkét oldalon zsidóknak kell vezényelniük, akkor 'fair', azaz kóser a dolog. A "mű" azt bizonyítja, hogy a szerző is ebből a nézőpont ból "antologizál".

A betütengerben evickélve a szerző mondanivalóján túl észjárását is ki akartam ismerni. Ez sikerült is - talán.

Nekem, aki ingyen írok, minden betühely "drága", ezért egyetlen példá val illusztrálom a szerző gondolkodásmódját. Churchillt idézi, aki szerint
"gondolkodó ember nem kérdőjelezheti meg azt a tényt ... hogy a zsidók alkotják a legfélelmetesebb fajt amely valaha is létezett a világon ... A keresztény evangélium és az Antikrisztus szentírása arra ítéltetett, hogy ugyanazon nép soraiból származzék ... Folyamatosan növekszik az a 'világméretü összeesküvés' (!) amelynek célja a civilizáció felszá molása..."  [Id. mü. 67 - 68 old.] Nos mit szól Drábik ehhez, az embermilliárdok keserű tapasz talata által bizonyított tényhez? Nem fogják elhinni! Churchillról azt állitják hogy anyai részről maga is részben zsidó származású volt. Azonban "e sorok írója azt gondolja ezt [a  részben zsidó származást) semmi érdemleges bizonyíték nem támasztja alá és így (!) elfogultnak vagy legalábbis érdekeltnek tekinthető (!!!)" [Id. mü. 69 old.]

Ami a Churchill által emlitett keresztény evangéliumot és az "Antikrisztus szentírását" illeti a következőkre kell gondolni.

Már gyermeklelkünkbe beplántálták tiszteletes, ill. tisztelendő uraink azt a magasztos jelenetet, amikor Mózés a Sinai hegyről leslattyog a kőtáblákkal. Azt hittük, hogy a Tízparancsolat az egész emberiség erkölcsi törvénykönyve, amely megvédi isten gyermekeit minden rossztól. Nem tudtuk, mert a jámbor prédikációkból nem derült ki, hogy "ez" az isten nem minden gyermekét szereti egyformán. Kedvenc gyermekei, választott népe, akik az ő nevében a Tórát írták. Ebből a "szent könyvből" kiderül, hogy a törvények csak "ez" isten zsidó gyermekeire vonatkoznak. Ami a többi gyermekeit illeti a szabályt és kezelésmódot [a nácik úgy mondták: sonderbehandlung] Mózes, a Tóra lapjain, így beszéli el.
2,31 Monda pedig az Úr nékem: Lásd: elkezdem átadni néked Szihont és az ő földét; kezdj hozzá, foglald el azt, hogy az ő földe örököd legyen.
2,32 És kijöve Szihon mi előnkbe minden népével, hogy megvívjon velünk Jahácznál.
2,33 De az Úr, a mi Istenünk kezünkbe adá őt, és levertük őt és az ő fiait és minden ő népét.
2,34 És elfoglaltuk minden ő városát abban az időben, és fegyverre hánytuk az egész várost: férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket; nem hagytunk menekülni senkit. [Mózes 4. könyve].

"Ez" Isten kedves gyermekei amúgy szeretnek agyalni és irsogálni [erre példa Drábik is] és évszázadok alatt megal kották a világ legförtelmesebb
 irományát a Talmudot. Ebből tudhatjuk, mit jelent a Sinai név. "A Sinai név gyűlöletet jelent, mert a Sínai hegyen a gyűlölet szállott le a föld népeire." (Sabbath 89a.) [A további idézetek forrása Luzsénszky Alfonz talmudfordítása, a tizenhetedik kiadás 1922-ből.] A Talmud szerepe kiemelkedően fontos mivel ez a könyv "... A rabbiképzők tananyaga, a zsidó hitoktatás szellemének irányítója, a zsidó erkölcstan zsinórmértéke, az igazi zsidó életmód tükre, normája és a legfőbb zsidó irányelvek lexikona." A Talmud igazi veszélye nem csupán ebben rejlik, hanem főleg abban ha gój hatalombitorlók érvényesitik a normáit, pl. az amúgy dislexiásnak mondott George W. Bush.

A Drábik által kifundált kettős mérce igazi alapja a Talmud azon tanítása, hogy a gójok nem emberek, emberi jogaik nincsenek.
"Valamint előbbvalók az emberek az állatoknál, úgy a zsidók a föld többi népeinél." (Zeror hamar l0lb.) "Az idegennek magva, aki nem. zsidó, barommag." (Jebamoth 94b. Tosephot.) ... A nagy Menachem mondja: "Ti izraeliták, emberek vagytok, de a többi népek nem emberek, mert ezeknek lelkei a tisztátalan szellemtől származnak, Izraeléi pedig Isten szent Lelkéből." (Sira 14a. par. 1.) ... Az Írás ezt mondja: Álla az Úr és megméré a földet és átadá Izraelnek a népeket... s átadá minden javukat az Izraelitáknak." (Baba kamma 37b.) Ezért mondja Alba rabbi, hogy "Isten hatalmat adott a zsidóknak minden népek javai és vére fölött." (Seph. Ik. 3., 25. fej. it. Jalk., Sim. n. 563). ...  "Felebarátodat nem szabad megrabolnod, de ez nem vonatkozik gojra, aki neked nem felebarátod: egy gojt szabad megcsalnod és tőle uzsorát venned: ha azonban felebarátodnak adsz el valamit, vagy tőle valamit veszel, akkor testvéredet ne csald meg" (Baba mezia 61a. Tosep hot.) Mi sem természetesebb, minthogy a Talmudnak nincs "hitelesnek" elismert fordítása, ill. minden fordítás hamisítvány nak minősül. Magam is többször is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Lásd "Hamisítják a Talmudot?"  ill. "Mégsem Hamisitják a Talmudot!". c. kommentárjaimat. Szerencse, hogy neves talmudisták szeretnek fecsegni, így alárulnak egyet - mást a Talmud szövegéről, szelleméről. Egyikük Ovádja Yosef Izrael állam volt szefárd főrabbija, neves hittudós, akitől Drábik az alábbi sorokat idézi. "A gojok azért születtek, hogy minket szolgáljanak". [Id. mü. 388 old.] A főrabbi úr kijelentéseit magam is méltattam annakidején "A hangos Talmud"  c. írásomban.

Mindezekkel szemben mit tudhatunk meg a Talmudról ha csak Drábikot olvassuk? "1600 évvel ezelőtt jelent meg a jeruzsálemi Talmud, majd két évszázaddal később a babiloni Talmud. Ez részletesen szabályozta a társadalmi élet minden formáját, így a kamatot és a nyereséget is ... A spekuláció is tilos ... A kartellezés tilalma is megjelent ... A Talmud a korszarű gazdálkodás szinte minden problémájával foglalkozik, legyen az ... adózás, a munkához és sztrájkhoz való jog, vagy a szolidaritás. [Id. mü 227 old.]

Drábik "összefoglaló" művében nem beszél (?!) "zsidó magyarokról", ill. "magyar zsidókról", azt se állítja: "valahogy rokonok is vagyunk". Ennél sokkal felháborítóbb, amit leír
"E sorok írója is keresi a választ arra, miként alakul ki gyakran feszültség a különböző befogadó népek és a közöttük élő zsidó közösségek között. Kölcsönös tiszteleten alapuló mély kapcsolat fűzi több zsidó származású barátjához. Ezért személy szerint is közvetlenül érdekelt, hogy közös otthonunkban, a magyar hazában mindenki harmonikus, teljes életet életet élhessen. A válaszok csupán gondolati kisérletek, amolyan munkahipotézisek, amelyek tudományos kutatómunkát és ténybeli alátámasztást, illetve megalapozott cáfo latot igényelnek. [Id. mü 69. old.] Ez a mondat könyv alapgondolatának is tekinthető és éppen itt vagyok azzal megakadva, hogy ezt a mondatot Drábik mint református "magyar magyar", mint "zsidó magyar", ill. "magyar zsidó" vetette e papirra? Ez a kérdés, mű tárgyát tekintve, semmiképp sem elhanyagolható. Sajnos arra kell következtetnem, Drábik mint "zsidó zsidó" próbál kavarni agytekervényeinkben. Ami a "gondolatkisérleteket" illeti, az agytornát a következő feladvány megfejtésével kellene kezdenie. Hogy van az, hogy a hatalmas földrajzi térben és a történelem többezer éves idődimenziójában a zsidó közösségeket a befogadó népek előbb utóbb üldözni kezdték és kivetni igyekeztek a "közös otthonból"? Egy gyú-elegyről kell kideritenünk azt, hogy ez a matéria a befogadó népek ben, vagy a befogadott zsidókban rejtezik? A válasz egyértelmű. Az emberiség történelme során érvényesült az asszimiláció törvénye, vagyis ha
"a nemzet, nemzetiség, népcsoport vagy annak tagja nem képes saját értékeinek megtartására, és alkalmazkodik a többségi vagy más etnikumhoz, akkor beolvadásról (asszimiláció) beszélünk. A beolvadás lehet egyedi vagy csoportos, továbbá önkéntes vagy erőszakos." A zsidóság ezzel szemben a faji elkülönülés elvét vallja és gyakorlatát folytatja. Drábik is említi Naftali Kraust, aki "úgy fejezi ki magát egyik írásában, hogy az a zsidó aki vállalja a vegyes házasságot, nagyobb bűnt követ el, mint a holokauszt" [Id. mü 59 old.] Nos ki ez a Naftali Kraus? Egy obskurus vidéki rabbi talán? Dehogy! Ünnepelt "hittudós"! A magyar nyelven is kiadott "Az ősi forrás" c. könyve, amelyhez Dr. Schőner Alfréd főrabbi és Shlomo Marom izraeli nagykövet írtak előszót (!), a következő kitételeket tartalmazza. "Mózes nem egy megjegyzése aktuális, olyan mintha ma hangzott volna el ... Örök kévaló a te istened, bevisz téged az országba és elűzi előled a sok idegen népet ... és a kezedbe adja őket ... ne kössél szövetséget velük és ne kedveskedj nekik. Ne házasodj össze velük, lányaidat ne add fiaihoz, és leányát ne vedd a fiadnak ... mert az Örökkévaló haragja fellobban, és egyhamar megsemmisít benneteket." [232 - 233 old.] 
Ha Drábik az elemi tisztesség szabályait követni akarta volna  a könyv írásánál, nem tehette volna meg, hogy oldalakon, de legalábbis bekezdéseken keresztül idézgessen több mint száz (!) olyan szerzőtől, akik angol, vagy ivrit nyelven publikáltak és teljességgel ismeretlenek a magyar olvasók előtt; ugyanakkor Naftali urat elintézze egy másfélsoros utalással, egy szó idézet nélkül.

Drábik azon az alapon állítja elénk a zsidóság követésének szükségességét, hogy ennek a népnek sikeres túlélési stratégiája van, amelyet eltanulhatnánk tőlük. De hogy értelmezik, alkalmazzák ezt a stratégiát maguk a zsidók? Drábik (Isaac) Kadmi Cohen nézeteinek ismertetgetése közben a következőket jelenti ki. "A zsidó nép történetében mindíg hangsúlyozott szerepet játszott az idegenekkel való házasság tilalma. Ez még ma is kulcsszerepet játszik ... A keveredés elutasítása példaí nélkül állóan sikeres túlélési stratégiát tudott megvalósítani." [Id. mü. 375 old.] Ez a Cohen (Kohn) kétségtelenül szerencsés merítés Drábik részéről. Az illető úrról ugyanis a Der Stürmerben olvashatók épületes részletek azáltal, hogy Vicomte Leon De Poncins ismert antijudaista író idéz Cohen "Nomádok" c. könyvéből. Drábik nagy előszeretettel támaszkodik hétpróbás cionistákra, csak nem "naturban" tálalja őket [lásd Naftali Kraus], hanem édes ostyában, hogy a gojok könnyen lenyeljék. [Le is nyelik...]

Sajátos módon táncolja körül a Cion Bölcsei Jegyzőkönyveinek kényes problémáját is. E könyv esetében a vita két területen folyik. a.) Ki írta és kinek a számára? b.) A jegyzőkönyvekben lefektetett program hatályosulása kimutatható e napjainkban? Ki más mint a zseniális közgazdász Drábik János vállalkozhatna arra, hogy a forgatókönyvet (szcenáriót) egybevesse a világszinpadon játszódó drámával. Nos Drábik egy bizonyos Henry Makow háta mögül, vele azonosulva, jelenti ki "A Cion Bölcseinek Jegy zőkönyvei nem zsidó dokumentum, hanem illuminátus pamflet." [Id. mü. 107 old.] Slussz! Hát így legyen az ember Drábiktól okosabb kétezerkilencszázkilencvenér'...

Drábik kedvence Israel Shamir. [A képen jobboldalon...] Hosszú passzu sokat idéz tőle és róla. Éppen említhetné, de nem említi Shamir magyarul is megjelent kitünő könyvét a "Rasszista államot" , ehelyett "össze foglalja" Shamir nézeteinek esszenciáját eképpen. "Samir hisz abban, hogy a szervezett zsidóság hegemóniáját a többi zsidóval együttműködve lehet leküzdeni." [Id. mü 349 old.] Elegendő az említett könyv bevezetőjéből egyetlen mondatot idézni annak kimutatása végett, hogy Drábik megmásitja az író mondanivalóját. "Palesztina felsza badulását meghozhatja a világ sokszínű mozaikjának győzelme a globalizáció mindent elborítani igyekvő szürkesége fölött, a Szellem győzelme a Mammon fölött, a közbeszéd demokratizálása, a vagyoni szakadék felszámolása és a bal és a jobboldal dialektikus egysége. De ez a felszabadulás más módon is bekövetkezhet: ha és amikor Palesztina felszabadul, akkor a közbeszéd is felszabadul, s ráadásul vereséget szenved a globalizáció, és kiegyenlítődnek a jövedelmek. E tanulmányok Palesztinát a világ modelljének tekintik. Olyan erők működnek itt, amelyek el akarják tüntetni az őshonos lakosságot, le akarják rombolni templomait és mecsetjeit, s tönkre akarják tenni természeti környezetét. De élnek ezzel szemben fellépő anyagi és szellemi, régi és új erők is, amelyek a legjobb embereket vonják be a Palesztináért folyó csata küzdelmeibe." Igen! Palesztináért harc (!) folyik és ennek kimenetele dönti el a világ modelljének, áttételesen a világnak a sorsát. Ezt a harcot Drábik egy zsidó tekli - meklivel helyettesíti. Undorító!

Hamis képzetet kelt egy Shamirtól vett szószerinti idézet is. Arról zagyvál, hogy a "szervezett zsidóság" irányítói tévednek, ha azt hiszik, hogy továbbra is fenn tudják tartani az ellenőrzést a többi zsidó fölött, de "tévednek, mert a zsidók ugyanúgy asszimilálhatók, mint minden más nép fiai" [Id. mü 349 old.] Ehhez illeszti a Shamir idézetet.
"Amerika számára az a kihívás, hogy el kell 'zsidótlanítani' a zsidókat, mielőtt azok elzsidósítják őket." [U.o.] Ez pont az ellenkezőjét jelenti annak, amit Drábik belemagyaráz. A "zsidótlanítás" valami egészen mást jelent, mint az asszimilá ció. Kénytelen vagyok itt ismét idézni fentről az asszimiláció fogalmát.
"A nemzet, nemzetiség, népcsoport vagy annak tagja nem képes saját értékeinek megtartására, és alkalmazkodik a többségi vagy más etnikumhoz, akkor beolvadásról (asszimiláció) beszélünk. A beolvadás lehet egyedi vagy csoportos, továbbá önkéntes vagy erőszakos."

A fogalom tele van vagylagosságokkal. A "zsidótlanitás" egyértelműi, ill. kategórikus. Dehát voltaképp nem is erről van szó!

Az asszimiláció mellett, ill. helyett létezik még egy fogalom az előnyös együttélés, a szimbiózis.  "A mutualizmus (kölcsönösség) fogalmát a résztvevők számára egyaránt előnyös populációk közti kapcsolatra (néha a szimbiózis szinonimájaként) alkalmazzák. ... Szimforizmus: más élőlényen való rajtaélés, anélkül, hogy a hordozó szervezet kárt szenvedne." [Wikipédia]

Nos a zsidósággal nem az a fő probléma, hogy nem akar asszimilálódni, hanem az, hogy szimbiózisra [szimforizmus ra] sem képes, ill. hajlandó. A zsidóság életmódja - a Tóra és a Talmujd tanításaival teljes összhangban - az élőskö dés"Az élősködő az életciklusának jelentős részét a gazdaegyeden (gazdaegyed ben) éli, abból táplálkozik, csökkenti annak túlélési és szaporodási esélyeit (tehát virulens), esetleg tünetekkel jellemezhető betegséget is okozhat (tehát patogén is lehet). Az élősködők rend szerint nem ölik meg a gazdát. A parazita-gazda kapcsolat tehát hosszas, „intim”, egyedi kapcsolat." [Wikipédia] A zsidó közösségek úgy élnek és virulnak a befogadó nép testén, mint a fagyöngyök a fán, amely elsenyved miattuk. Az allegória módszerét sem kell különö sebben erőltetni ahhoz, hogy a válság sújtotta világot az élősködők által sanyargatott fához hasonlitsuk - vagy fordítva... Az "intim" kapcsolat valóban fennmarad, hisz Ovadja főrabbi formulája szerint gójoknak pedig lenniük kell, hogy a zsidókra dolgozzanak.

Most térjünk át Drábik "írói" módszereire.

Az előszóban maga jelenti ki, hogy ez a könyv olyan írásokat tartalmaz - gyüjteményes formában - amelyek más kötetekben korábban már megjelentek. Ezért is helytálló részemről a könyvet valamiféle antológiának tekinteni.

A könyv viszont kétségtelenül politikai iromány. Ezért - ellentétben a szépirodalommal, amely inkább csak gyönyörködtetni akar - bizonyos szabályokat kell(ene) alkalmaznia. Mik ezek a szabályok?

A könyv gondolatfűzése és a minden mértéket meghaladó idézet anyag, ill. a "magyarázatok" besuszterolá sa semmiféle logikai vonalhoz nem igazodnak. A fejezetcímek ennélfogva semmiféle tájékozódási támpontot nem adnak. Az egész anyag egy olyan mocsár, amelyben útjelzők nincsenek, amelyen át utak nem vezetnek.

A tartalomjegyzék haszontalan, mert nem a mű gondolati tartalmát vázolja, hanem az antológia egyes részeit jelzi. Ezt is következetlenül, mivel váltva személyekre és bizonyos témákra utal, minden logikai rendszer nélkül.

A könyv elolvasása után az olvasó fejében zűrzavar, jobb esetben üresség marad. A könyv nem nyujt megjegyezhető, használható ismereteket és nem jelöl szellemi irányt [hál' istennek...]. A "kritikust" abba a helyzetbe kényszeríti, hogy áttekintés helyett innen is onnan is felkapjon valamit, mint egy túlzsúfolt turkálóban. A könyvet olvasni akkora bosszú ság, hogy azt csak egyvalami mulhatja felül, a "méltatás".
 

* * *

És most arról a rejtélyről, hogy válhatott Drábik a zsidófaló - szélsőjobboldali orgánumok, a Barikád, a Nemzeti Internet Figyelő, a Kuruc Info, stb. ünnepelt primadonnájává? Már ott tartanak, hogy "virtuális miniszterelnöknek" titulálják, nem is túl viccesen, az öreg szabadeurópást.

Nem szegény portálokról van szó. Módjukban állna kritikai elemzés alá vetni az olyan műveket is, mint Drábik szóban forgó könyve. Elképzelhetetlen hogy azokat a visszásságokat ne vennék észre, amelyek kis töredékét cikkem tárgyal ja. Lehetetlen, hogy az intenzív ripacskodás ne keltsen ellenszenvet iránta.

És mégis... Hol a magyarázat, mi a magyarázat? Más helyen utaltam már a megfagyott Jobbik Net "Kuruc hívja a labancot" c. cikkére. Nem olvastam sem cáfolatról, sem perről, sem büntető feljelentésről.

A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben olvasható a sajtó irányításáról szóló passzusban [XII jegyzőkönyv] "A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket, melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni, mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. Igazi, elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni előttünk kártyáikat."

Hát erről lenne szó? A dolog mindenesetre elgondolkodtató. A magyar "hazafiság" ma teljesen kimerül abban, hogy cselekvésre képtelen emberek zsidózó portálokra írsogálnak. Mások ezeket az irományokat olvasgatják, esetleg hozzászólásaikkal tódítják az olvasottakat. Ez a "szellemi önbeporzás" tulajdonképp meddő, semmi sem sül ki belőle. A pótcselekvés viszont kielégülést és kellemes zsibbadtágot okoz. Nem árt és nem is használ senkinek. Jottányit sem befolyásolja a társadalmi, gazdasági reálfolyamatokat. Van viszont egy kockázata, ill. mellékhatása. Lehetővé teszik az "illetékesek" számára, hogy úgy olvassanak a békétlen lelkekben, mint egy asztalra kiterített kártyapakliban.

Hát erre megy az egész? Hogy ennél többet érdemelnénk? Hát' sajnos, nem!

2012.02.05

A képre kattintva olvasható a "Félelmetes Óz leleplezése" címü mese részlet... 

Folytatás! Tudatmódositás, hamis Hitler-képpel

Újabb szenzációs leleplezés a Neményi.net-en Dr. Ilkei Csaba tudományos kutató tollából Hitler és Amerika big businesse címen. A cikk mondanivalója nem új. Könyvtárnyi irodalma van annak a teóriának, hogy a III. Birodalmat a Wall Street pénzelte. Ezt Ilkei a cím megválasztásával úgy állítja be, hogy Hitler és Amerika személyes üzletéről van szó. Erre ugyan semmiféle történelmi adalék nincs. Ilkei beállít egy álszereplőt, imígyen.  "A Thyssen féle náci vállalkozás New York-i részlegének elnöke az idősebb George Bush apja: Prescott Sheldon Bush volt, 11 évig az USA szenátora, a családi vagyon megalapozója. . 1942-ben az amerikai kormány jelentése megállapította, hogy a Bush irányította bank szorosan összefonódott a Vereinigte Stahlwerkevel, a Fritz Thyssen vezette Egyesült Acélművekkel, amely a hitleri Németország öntött vas termelésének 50 százalékát, hengerelt vas-és acélárújának több mint 40 százalékát, horgonyzott lemezeinek 39 százalékát, a csövek és vezetékek 45 százalékát, a drótárúk 22 százalékát és a robbanóanyagok 35 százalékát állította elő." Arra sincs adat, hogy Hitler és P.S. Bush egyáltalán tudtak volna egymás létezéséről. De mit is beszélek, hogyne volna bizonyíték! Ilkei, úgyis mint tudományos kutató, egy fényképet prezentál, amelyen Hitler és P.S. Bush egymás mellett állanak. Íme a corpus delicti! Ez már indokolja a cikk hangütését. A két férfiú egymás mellett áll. Az együtt állásból pedig egyenesen következik a nagy biznisz, legalábbis Ilkei logikája szerint. Apropó logika! Ilkei jogász. Mint ilyen állandóan a logikát alkalmazza. Én még Fogarasi Béla Logika c. müvét olvasgattam. Abból tanultam az induktiv és a deduktiv logika szabályait, a szillogizmusok rejtelmeit. Erre alapozva mondom, az Ilkei féle konklúziót [Hitler és Amerika üzleti kapcsolatban álltak] semmiféle logikai módszerrel nem lehet levezetni.

De most nem ezzel, hanem a két férfiú együtt állásával akarok foglalkozni. Nem tudom látott e Ilkei Hitler képet. Ha látott, észre kellett (volna) vennie, hogy Hitler, csakúgy mint a többi náci, kitüntetését zubbonya baloldalán (!) hordta.

Hogy lehetett Hitler zubbonyát úgy átrendezni, hogy az elsőosztályu vaskereszt a jobboldalra csússzon? Egyszerü fotótrükkel, amit úgy neveznek, hogy tükrözés. Eddig rendben is volna a dolog, de a fototrükközésnek még számtalan módszere van. Egy további módszer a retusálás. Ezt alkalmazták a szovjet fotósok is, amikor csoportképeken a kivégzett elvtársakat eltüntették a még ki nem végzett elvtársak mellől. Másik bevett módszer a fejek kivágása és más fejekkel történő "helyettesítése". Egy ilyen trükk "áldozata" lett (?) a nagytudományu Ilkei Csaba is.

Nézzék csak a másik, az eredeti (!) képet. Azért gondolom eredetinek, mert így passzol a zubbony... De nini itt a sötétruhás úr Hitler jobboldalán áll. A ruha ugyanaz, a fej nem! Felismerik? Nem? Hát Chamberlain brit miniszterelnök áll Hitler jobbján. Csakhogy ekkor nem a big businessről, hanem a müncheni paktumról volt szó, amely Hitler világraszóló diplomáciai győzelmét jelentette a szövetséges hatalmakkal szemben. Ez a kép az Internetről többféle keresőszóra, sok példányban lehalászható. Ezt csak illusztrálom egy olyan egykorú képpel, amelyen fel van tüntetve, hogy hol, mikor, milyen alkalomból készült.

[A négyes találkozón Daladier, Chamberlain, Mussolini és Hitler vettek részt és "döntöttek Európa sorsáról".]

Mindezek után térjünk vissza a kitűnő cikk kitűnő szerzőjére. Mint jogásznak tudnia kell, hogy ha valamely bizonyításban hamis bizonyítékot használnak fel, megdől az egész bizonyítás, így van ez akkor is, ha megjelenik a Leleplezőben, amint ez előre jelezve van.

De nem is ez a kérdés, hanem Ilkei tudati viszonya a hamisított képhez. Ha tudta, hogy hamis, nagy baj, mert erkölcsi hitelét veszti. Ha nem tudta az is baj, mert szakmai hitelét veszti. Azt hiszem a választás joga Ilkeit illeti egy olyan kutyaszorítóban, amelyben választania kell két rossz között.

Arról a perverzitásról nem is beszélek, hogy a győztes Führert ábrázoló képet a seftes Hitler bemutatására használja valaki...

Meg aztán, olvassa Ilkei a Leleplezőt, ill. Drábik könyveit? A "Kiválasztottakban" ugyanis az olvasható, hogy "1960-ban Bernben ... így fogalmazott Churchill. Németország megbocsáthatatlan bűne a II. világháború előtt az volt, hogy kísérle tet tett gazdaságának kiszakítására a világkereskedelmi rendszerből, és arra, hogy kialakítsa saját pénzügyi rendszerét, amelyből a pénzvilág nem tud többé profitálni (...) Lemészároltuk a gaz disznót." [Id. mü 198 old.] Nos ki tudja jobban? Én Churchillre tippelek. Más kérdés, hogy Hitler nem csupán kisérletezett, hanem felépítette a nemzeti szocializmus gazdasági, pénzügyi, ill. szociális rendszerét, amelyet valóban lemészároltak alkotójával együtt. Drezda égő poklából azonban főnixként támad fel épp napjainkban a nemzeti szocialista állam, mint "jó gazda" eszméje.

Elgondolkodtam kissé Ilkei úr "szakmai" életrajzán is. Az a körülmény, hogy gyökerei a pártállam talajába kapaszkod tak, több mint természetes. Figyelemreméltó, hogy "1983-ban ösztöndíjat nyert az amerikai Syracuse Egyetem Tömegkommunikációs karára és szakmai gyakorlatokon vett részt a CBS, ABC, NBC televíziós társaságoknál. Amerikából visszatérve létrehozta az Új Reflektor Magazin című érdekvédelmi riportműsort (1984-1999). A magazin következetesen képviselte a kisemberek érdekeit a hivatalossággal szemben. A rendszerváltás éveiben, az MDF színeiben politizált, több pártfunkciót is vállalt, 1990-1994 között országgyűlési képviselőnek is megválasztották 1990-1991 között MDF, 1991-1994 között független képviselő." Mindez az MTV Arcképcsarnokban olvasható, egyéb épületes részletekkel együtt, ha valaki veszi a fáradtságot...

Ezek után teszem fel a kérdést, immár többesszámban, voltaképp mire játszanak ezek az urak? Kit akarnak leleplezni és miért? Hogy álltak a "szélsőjobb" élére és miért? Utólag már tudjuk, hogyan építette fel a háttérhatalom az MDF-et. Lám, Ilkei úr is Antall mellől indult, a rendszerváltáskor, mint a "nyugodt erő" katonája. "Amerikás" multja nyilván jó ajánlólevél volt a sok hülye pártkáderrel szemben, akikből az MDF verbuválódott akkoriban. [A tükrözés segit ségével "bizonyítható" hogy a mester és a famulus balra néznek, de az is, hogy jobbra.]

Mondhatnám, ha rosszindulatú lennék, hogy ezek az urak az élére álltak valaminek amit ők [vagy a mögöttük, fölöttük állók] nem tudnak legyőzni. Dehát erről szó sincs. Mérsékelt habzású zsidózásra nálunk feltétlen szükség van! Az urak, érzésem szerint, épp ebben ügyködnek a "szélsőjobbos" sajtóorgánumok teljes háttértámogatásával. Ennek köszönhető, hogy műveiket veszik - eszik mint a cukrot. Ez a nagy üzlet [big business].

Erről az egészről Az Óz, a csodák csodája (The Wizard of Oz) című film L. Frank Baum népszerű meseregényének filmváltozata jut eszembe. Pontosabban a smaragdvárosi kaland, ahol a Nagy Fej mögött rejtőző varázslóról Ózról, Toto kutya jóvoltából, kiderül, hogy egy aprótermetü kopasz illuzionista, semmi több. A bájos történet könyvalakban is megjelent. Az Interneten a "Mesetárban" olvasható.

2012.02.11

Sz. Gy.

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a 2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

2012.01.05

Gyzoltán 

Drábik János "sikerének" titkai. Drábiknak talán egyetlen sikertitka van, az, hogy zsidónak született!
Viszont szívesen idézném írásának keserű, de vitathatatlan záró sorait...
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az egész ország a zsidóság jólétéért robotol. Szembe kell néznünk, hogy a liberálisnak nevezett, de hiánytalanul zsidó, kommunikáció sodródó áldozatai vagyunk, kiknek marad az Ön által zsidózónak nevezett honlapokon a pótcselekvés... A kérdés az, hogy tényleg pótcselekvés-e, vagy alkalmas a nemzeti önvédelem, a nemzeti tudati önvédelem felidézésére, karbantartására?
Szembe kell néznünk azzal, hogy a kormányzati szervek következetesen Magyarország, a magyar nemzet ellenében nyilatkoznak, mint most is tette, hazug módon, a külügyminisztériumi közlemény! -Lásd: napi friss hírek. Vallom, és hirdetem is visszatérően, hogy ma Magyarország ott tart, mint az oroszok 1942-ben Sztálingrádnál: nincs már mit feladnunk, nincs hová hátrálnunk! Hiszem és vallom, hogy 2012 év ténylegesen olyan gonoszul elviselhetetlen lesz, hogy bízom benne, hogy ténylegesen nem viseljük el!
Gyzoltán
Épp most hallom  az ATV ujságiró klub tagjainak beszélgetését. Szóbahoztak egy kutatási eredményt. Ezek szerint az internetre szorult szélsőjobb részben terjeszkedik, részben szerveződik és ezáltal kezd veszélyessé válni. A próféta beszéljen belőlük... Sz. Gy.

2

2012.02.05

K.Á.

Drábik siker avagy sikér. Gyula már korábban megírtam, azt hiszem nem is egyszer, hogy Drábik az a fajta, aki elolvas három könyvet és ír belőle egy negyediket. A témát ügyesen megválasztja, akad kiadó bőven és talán elég sok "kelekótya is aki megvásárolja. Gondolom, ugyanúgy fog szárnyalni e könyve után is a "magyar" médiában mint eddig vagy lehet hogy még jobban. A magyarok nem ismernek fel egy fontos dolgot, hogy egymásnak kellene dolgozniuk,ha ezt felismernék és betartanák, az élősködőknek felkopna az álla.K.Á.
Tényleg vannak ilyen "kelekótyák..." Nem veszed át a könyvet diszkont áron? Sz. Gy.

3

2012.02.05

Anonym

Akár a mai magyar helyzetet is jellemezhetné, pedig de sok idő telt el azóta, mikor a lenti sorokat írták. Szó szerint másolom ide, gondolkodjatok el ezen és Gyula barátunk által írtakon. Az időköz majd száz év!
"A MUNKÁSOK KERESETE ÉS A TŐKÉSEK PROFITJA OROSZORSZÁGBAN" (Lenin, 1912. augusztus 8.)
1908-ban összeírásokat folytattak le Oroszország gyáraiban és üzemeiben. Ezek az összeírások kétségtelenül eltúlzott számokat eredményeztek a munkások keresetével, s a valóságnál alacsonyabbakat a termelés méreteivel és a kapitalisták profitjával kapcsolatban, mert hiszen nálunk az efféle összeírásokat tisztán hivatalos úton hajtják végre, miközben csak a kapitalistákat kérdezik meg, a munkásokat nem tartják szükségesnek megkérdezni.... A mindkét nembeli munkások száma 2,25 millió.....Mindezeknek a munkásoknak munkabére több, mint félmilliárd rubelra rúgott (555,7 millió).
Hogy az egy munkásra eső átlagos bért megtudhassuk, a munkabér összegét el kell osztani a munkások számával. Ha ezt a műveletet végrehajtjuk, az eredmény 246 rubel.
Eszerint Oroszország két és negyedmillió gyárimunkása 1908-ban hozzávetőlegesen, vagyis kerek számban egyenként mindössze húsz rubel 50 kopejkát keresett havonta.
Ha figyelembe vesszük, hogy ebből az összegből családot kell eltartani - méghozzá a mostani magas lakbérek és drága megélhetés mellett - úgy ezt a bért nem nevezhetjük másnak, mint éhbérnek.
Vegyük szemügyre most, hogy milyen profitot értek el a kapitalisták. A profit kiszámítása céljából az össztermelésnek, vagyis a gyárak és üzemek együttes termelésének értékéből le kell vonni a kapitalisták kiadásait. Az össztermelés - több mint négy és félmilliárd rubel (4651 millió). A kapitalisták kiadásainak összege négy milliárd (4082 millió)rubel. Ez azt jelenti, hogy a kapitalisták profitja több, mint félmilliárd (4082 millió) rubel.Ebből a profitból átlag 270000 rubel jut egy-egy üzemre. (20000 üzemmel számolt)
Minden egyes munkás minden évben 252 rubel profitot termel a tőkésnek.
Hasonlítsuk most össze a munkások keresetét és a tőkések profitját. Átlag (vagyis egyre-másra) minden munkás 246 rubel bért kap egy évre, ugyanakkor pedig egy év folyamán 252 rubel profitot termel a kapitalistának (a munkás egy évben összesen 498 rubel új értéket termel).
Ebből következik, hogy a munkás a napnak kevesebb mint felében dolgozik önmagára, míg a nap több mint felében - ingyen - a tőkésre dolgozik...."
KÉRDÉSEM (PERSZE CSAK KÖLTŐI): EGY ÉVSZÁZAD ALATT ANNYI MEG ANNYI GENGSZTERVÁLTÁS, SŐT CSILLAGVÁLTÁS (IS) VOLT EURÓPÁBAN ÉS HAZÁNKBAN, ÉS MI MAGYAR "MUNKÁSOK" GÁLYARABSÁGRA ÍTÉLTETTÜNK. EGY TAPODTAT SEM JUTOTTUNK ELŐBBRE, SŐT... MIVEL A GAZDASÁG AMÚGY EURÓPÁBAN CSAK-CSAK FEJLŐDÖTT, AHHOZ KÉPEST MI CSAK LEFELÉ CSÚSZTUNK A LEJTŐN, HOLOTT VOLT ITT KAPITALIZMUS, SZOCIALIZMUS, LENINIZMUS, SZTÁLINIZMUS ÉS TUDJ' ISTEN MÉG MI ÉS 20 ÉVVEL EZELŐTT EGY HAZUG CÉL LEBEGTETÉSÉVEL, ALTATÓGÁZZAL BÉNÍTVA BENYELTÜK A VARANGYOS-BÉKÁT.
ÉS MOST ITT A NYAKUNKON EURÓPAI UNIÓ, IMF, DEVIZAVÁLSÁG, STB. MAGYARUL A PÉNZ MINDENHATÓ HATALMA, AMELY HOSSZABBAN ÍRHATÓ CSAK LE (BILDERBERGEK).
Megjegyzem, hogy az idézet csak arra szolgál, hogy arányokat lássunk. Ne számolgasson senki deviza, valuta és egyéb huncutságokkal. Megtették már helyettünk, terhünkre. Érzed? Nem? Ha még nem, majd fogod!
Illik az idézet forrását megjelölni, mert most a szólásszabadság jegyében ezzel szarakodnak hatóságok. Hát lássák: Lenin művei. 4. kiad. 18. köt. 232-233. old. (oroszul)
Örülök hozzászólásának és külön annak, hogy a forrást megjelölte. Sz. Gy. 

4

2012.02.06

Ny.Tamás

Viszont, Gyula bátyám, megint oda lyukadunk ki, hogy valódi spirituális magyar-szemlélet nélkül NEM LEHET MEGHALADNI EZT A CIONKAPITALISTA VILÁGRENDET(LENSÉGET), még a kritika szintjén sem!
A szokásos konzervatív-radikális-nemzeti kritikák ugyanis már borzalmasan unalmasak, erőtlenek, fárasztóak maguk zsidózó közhelyeikkel - és már unalmasak voltak a harmincas évekbe is, melyeknek a silány utánzata kerül tálalásra itthon is pl. Csurkától és a Gede testvérektől egészen a Kurucinfóig.
Nos, az a bizonyos népréteg, melyet a kommunikáció harmadik-negyedik szintjére szorított "nemzeti-radikálisok" folyamatosan bírálnak, nos, azok már 1867 után pár évvel lenyúlták egész Magyarországot (is). Na és akkor mi van? Tetszettek volna hamarabb felébredni! Viszont úgy néz ki, hogy még mindig alszanak - nem a nép ( mert az MINDIG TEKINTÉLYEKET KÖVET ), hanem az a bizonyos néhány ezer fős nemzeti értelmiség! Igen, a VALÓDI kritika tárgya ( amely mindig is hiányzott )EZ a 1867 óta szájtátó ( és olykor szájkaratéző )nemzeti értelmiség, mely felett elzúgott a történelem, és mára eljutott a teljes kisemmizettség állapotába!
A kiegyezés volt ugyanis az ŐSBŰN, amely elkezdte a nép és vezetői teljes kultikus önfeladását, megelőlegezve a Kádár-korszak impotenciáját és állandó megfelelés-kényszerét. ÉS A PARAZITÁK CSAK EZUTÁN JÖTTEK - ÉS NEM FORDÍTVA, ezt el ne felejtsük!
Igen. Az emancipációval kezdődött minden, amelynek része a kiegyezés is. Sz. Gy.
Tehát megint odajutottunk, hogy maga a magyar szellemi elit szellemtelensége, lelketlensége és ebből következő politikai vaksága, a néptől való gőgös elkülönültsége hozhatta létre azt a helyzetet, hogy a paraziták automatikusan megjelentek - mint Mátyás meggyilkolása után is, mint már korábban említve volt!
Nos, EZÉRT nagyon uncsi minden zsidózó kritika. Úgynevezett "radikális" oldalon másról már nem is lehet olvasni, csak róluk. De a VALÓDI okot, a magyar lelkiségnek a VALÓDI okát természetesen figyelmen kívül hagyják, azt ugyanis, hogy mi az IGAZI oka, hogy itt ennyire teret nyertek!
Szabad-e végre kimondani az igazságot? - Mit is?
Hogy a magyar nép a világ legrohadtabb népe!!! - És ebből a szempontból Kertész Ákoséknak TELJESEN IGAZUK VAN! Akármennyire is óbégatott Kertészre nemzetinek gúnyolt sajtó!
Nát, igen, ha idáig, eddig a felismerésig nem jut el egy magát nemzetinek gondolt értelmiségi, akkor még mindig csak a Monarcha sváb-zsidó magyarnóta- pörköltnokedli-judeokeresztény-jókais giccsvilágában él! Mint az egész rendszer(nem)válás \"jobboldali\" szalonnemzeti elitje a maga rockoperett-istvanakirályos-kisgazdás-csurkás-bocskais-gyászhuszáros Hősök terei csoportos maszturbálásaival. Mi tehát az első lépés az ébredéshez? Bevallani a belső törvényszékünk előtt, hogy már 1000 éve LELKILEG NEM VAGYUNK MAGYAROK! Minden más folyamatos hazaárulás és tragédia EBBŐL következik! Ny.Tamás

5

2012.02.06

gyuszuSS

Nekem csak egy apró értetlenségem van, ezzel a résszel:."Szimforizmus: más élőlényen való rajtaélés, anélkül, hogy a hordozó szervezet kárt szenvedne." [Wikipédia]
Nos a zsidósággal nem az a fő probléma, hogy nem akar asszimilálódni, hanem az, hogy szimbiózisra [szimforizmusra] sem képes, ill. hajlandó. A zsidóság életmódja - a Tóra és a Talmud tanításaival teljes összhangban - az élősködés."
Ha a szimforizmus "rajtaélést" jelent-igaz azt mondja anélkül ,hogy a szervezetben kárt tenne-akkor azt én élősködésnek nevezem,nevezhetem.
A következő mondatodban ,kedves Gyula meg az áll,hogy nem akar ill nem képes a szimforizmusra,de a harmadik mondatban pedig helyesen állapítod meg ,hogy az életmódja az élősködés. És itt akadtam meg ,ezt én ellentmondásként fogom fel.
Mindazonáltal az egy igen érdekes meghatározás,valamin úgy "rajtaélni",hogy az ne szenvedne kárt.Igen zsidósnak tűnik ez a meghatározás (is).
Nehogy bántásnak vedd hozzászólásomat,mert ez az írásod is kiváló,csak ezen az apróságon akadtam fel.Köszönöm a munkádat  a magyarságért, a felvilágosításért,de úgy látom semmi nem elég ennek a magyarságnak,hogy elkergesse a rajta (is) élősködőket. gyuszuSS
Gondolom nem úgy ismersz, mint aki egy észrevételért megsértődik. Párbajsegédeimet ezért ne várd... Szerintem a jelzett mondatot úgy lehet értelmezni, hogy a zsidósággal élhetnénk szimbiózisban (szimforizmusban) vagyis anélkül , hogy ez bármelyik félnek kárt okozna. Az élősdiség viszont a szimbiózis (szimforizmus) ellentéte. Sz. Gy.

 6

2012.02.07

Huliganthropus Agriensis 

Ajánlanék egy cikket olvasásra, mely szerintem az Ön figyelmét is felkelti. Címe: A bebörtönzés gazdaságtana Helye: --theintelhub.com/2012/02/06/the-economics-of-incarceration/--
Nem egy bizonyos cikkhez küldöm (esetleg mégis a "Drábik II"-höz), csak érdekelne mikor érjük el mi is az "amerikai álom" szintjét? Vagy elértük már? S mi is éhbérért dolgozunk a zsidók-bankárok-NWO rabszolgáiként, de legalább még szabadnak gondolva magunkat?
...és álljon itt is Bibliai idézet (egy [más] témára):
2 Mózes 4
24 És lőn az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala őt ölni.
25 De Czippora egy éles követ veve és lemetszé az ő fiának előrét és lába elé veté mondván: Bizony, vérjegyesem vagy te nékem! 26 És ( az Úr) békét hagya néki. Akkor monda: Vérjegyes a körülmetélkedésért.
1 Sámuel 18
25 Saul pedig monda: Mondjátok meg Dávidnak: Nem kiván a király más jegyajándékot, hanem csak száz Filiszteus előrét, hogy bosszút állj a király ellenségein; mert Saul a Filiszteusok keze által akará Dávidot elpusztítani. 27 Mikor Dávid felkelt, és elment embereivel együtt, és levágott a Filiszteusok közül kétszáz férfit; és elhozá Dávid előreiket, és mind beadta azokat a királynak, hogy a királynak veje lehessen. És néki adá Saul az ő leányát, Mikált, feleségül.
forrás:
--www.biblegateway.com-- Hungarian Károli (KAR)
...micsoda szép népszokás, távol áll a mieinktõl... De mint tudjuk, az ókori történelem tele van óriásokkal, állat fejû, állat testû, vagy végtagú szörnyetegekkel, különös képességû "emberekkel", félistenekkel, akiket a régi források mind istenek és ég-lakók földi asszonyoktól született gyermekeinek említenek. A zsidók - mint az istenek utolsó, minden undorító elképzelést felülmúló kísérlete - Ábrám szerzõdését követõen hasonló szörnyszülöttek génmanipulált utódjainak zárt rendszerben továbbörökített mutációi. Ma külsõre nem sokban különböznek az embertõl. De belül...!? ...az Ábrámmal szerzõdõ istenhez (sátánhoz) hasonlatosak. Ha idegen, nem földi lényeket keresünk, megtaláljuk a zsidókban. Ur városa (amit Nimród alapított) már régen virágzott, mikor közénk keverték õket. Már minden lakható terület foglalt volt, azóta is vándornépek, fajtársaikkal, a cigányokkal egyetemben. forrás:
www.imninalu.net/Romagyar.htm
Tisztelettel: Huliganthropus Agriensis  
Minden hozzászólás és főleg adalék köszönettel fogadtatik! Sz. Gy.

 7

2011.02.07

Nemo

"Huliganthropus Agriensis" 6. sz. alatti (2012. 02. 07-i) hozzászólását illetően: épületes látvány lehetett, ahogyan a "nagy" Dávid király (aki ekkor még ugyan nem király, csak Saul egyik udvari embere és csapat-tisztje) nyiszálja a holt filiszteusok pöcsét... Magam mindig jól szórakoztam ezen, amikor olvastam az Ószövetségben, s elképzeltem a jelenetet. Ez a Saul király nem is lehetett olyan hülye, hogy ilyen feltételt szabott Dávidnak - az üldözési mániája ellenére is... No de, hát mit nem a hatalomért?! - ugye Dávid "elvtárs"...
Egyébként a körülmetélés (a zsidóknál is!) eredetileg nem a Tóra-szövetség jele - bár ott így szerepeltetik - se nem  "higiéniai óvintézkedés", mint egyesek állítják e - szerintem - barbár szokás "védelmében", hanem a démonok elleni védekezés eszköze, módszere volt, és az emberáldozatot helyettesítette, miként a jeruzsálemi Templomban végrehajtott állat-áldozatoknak is ez volt az eredeti értelme és célja. Ehhez elég az itt 6. sz. alatt jelentkezett hozzászóló által felhozott idézeteket figyelmesen elolvasni, valamint több ószövetségi "ige-helyet" (amelyeket most nem sorolok fel, mert "fejből" nem tudom őket - csak kb. emlékszem rájuk) összevetni ezen állításommal.
A Természet (vagy Isten, kinek melyik "testhezállóbb") így alkotta meg a kérdéses szervet - nem kell azon semmit nyiszálni szerintem. A Természet (vagy Isten) szerintem "okosabb" az emberi eltévelyedéseknél, mert ez a fiú- (ill. leány- ! - ilyen is van...) metélés egy őskori csökevény és eltévelyedés.
"Jól van az úgy, ahogy van!" - mondotta volt Kodály Zoltán, amikor új magyar Himnusz írására akarták rávenni Rákosiék. Ugye, mennyivel okosabb volt Kodály "Rákosi pajtásnál"?...
Nos - szerintem - a Természet (Isten) dolgainak legtöbbjével is így van: jól van az úgy, ahogy van. Nemo
A körülmetélésnek ezt a magyarázatát nem ismertem. Kösz! Tegnap a Hír TV vetitett egy zsidó műsort, amelynek keretében bemutatták egy csecsemő körülmetélését is. Gyomorforgató volt. Sz. Gy. 

 8

 2012.02.07

 Ny. Tamás

Amikor Gyula bátyám arra kért, hogy fejtsem ki részlesebben a spirituális témát, akkor elég nehéz helyzetben vagyok, mert ahhoz pl. a konzervatív-nemzeti gondolkodásmód alapvetően GEOCENTRIKUS látásmódjával kellene szakítani - ami itt majdnem lehetetlen.
De egy példa erejéig próbáljuk meg :
Nos, kedves Huliganthropus Agriensis, a körülmetélés egyáltalán NEM FÖLDI SZOKÁS, hanem abból ered, hogy bizonyos földönkívüli fajok, akik az ősi időben a földre látogattak, ilyen anatómiai jellegzetességgel (is) bírtak, mármint hogy nem volt fitymabőrük.
És mivel VALÓJÁBAN MINDEN EMBERI KULTUSZ KÜLÖNBÖZŐ FÖLDÖNKÍVÜLI FAJOKTÓL ERED, ez a szemita szokás, amelyet hajdanában minden sivatagi nép követett, egy bizonyos csillagközi fajra utal, arra kozmikus szemita fajra ugyanis, amivel pl. Claude Vorilhon is felvette a kapcsolatot 1973. december 13-án.
(Ezt mindenképpen meg kellett jegyeznem, még ha tisztában is vagyok vele, hogy ez közlés teljesen túl mutat, mind a történelemtudomány, mind a szívüket ennek a Földnek/népnek adományozó nemzetiek tudati körén.)
Ami a spiritualizmust illeti. Az ember geocentrikus látásmódja is képes arra, hogy olyan jelenségeket is valónak fogadjon el, amelyek érzékszerveink számára láthatatlanok. A kvarkok is láthatatlanok, létezésük mégis megközelíthető, ill. elfogadható. Ami a földönkivüli fajokat illeti, magam is tudom, hogy minden ezzel kapcsolatos jelenséget vagy elhallgatnak, vagy félremagyaráznak, vagy kigúnyolnak. Tény azonban az is, hogy olyan bizonyíték [tudtommal] nem létezik, amely kiállná akár a tapasztalás, akár az elvonatkoztatott gondolkodás vizsgálati módszereit. Elfogadom, hogy az emberiség történetét [kulturtörténetét] "tudósaink" jóvoltából nem ismerhetjük meg. Az egyiptomi nagypiramis, mint a legvaskosabb valóság, egyenesen ordít keletkezésének a "hivatalostól" eltérő magyarázata iránt. Az ősrégi magas-civilizáció azonban nem lehet azonos egy világürben repkedő földönkivüli civilizációval. Ha ilyen ürlények valóban látogattak minket, semmi éplélektani okuk nem lehetett, hogy látogatásaikat ne örökítsék meg legalább olyan maradandó objektumok kal, mint a "Kheopsz" piramis. Ami engem illet, nem vagyok "csukott"  a spiritualizmussal szemben, de ahol belép az a kivánalom, hogy valamit érezni, vagy pláne hinni kell, akkor kikapcsolok. Lássuk tehát az argumentációkat. Sz. Gy. 

9

2012.02.07

K. Á.

   Gyula, ha majd "billeg az asztal lába" átveszem a könyvet diszkont áron: -)...K.Á.

 10

2012.02.08

Krisztián

Hát nekem nem volt szerencsétlenségem egyetlen földönkívüli fitymáját, vagy fitymátlanságát sem látni, meg amellett, hogy nem is vagyok rá kíváncsi, úgy gondolom, hogy a problémánkat tekintve teljesen érdektelen.
Egy biztos: ez a barbár szokás teljességgel ellent mond a természetnek, mindennek, ami emberi és ezáltal mindennek ami isteni, vagyis Isten ellen való!
Engem nagyon elszomorít, hogy az ilyen drábik-féléknek micsoda nagy számú hallgatósága van. Mikor először hallottam beszélni, tudtam, hogy az ürgével valami nem gömbölyű. De "ez" csak egy. Minden sarok mögött lapul egy "drábik". És a nyáj sosem széled szét...    :(  Üdv, Krisztián

 11

 2012.02.08

 Diána

Gyula bátyám! Ne olvasson szemetet, a pénzt másra költse inkább, ezért kár a téma felvetése.Üdv. Diána

 12

 2012.02.08

 Dobszay Károly

Aki nem most jött le a falvédöröl, az már Drábik életrajzából is tökéletesen kiolvashatja, hogy kivel állunk szemben. Drábik 1979-ben távozott Magyarországról az Egyesült Államokba. Minden jel szerint útlevéllel. Ott rögtön jól fizetö állásokat kapott, miközben - saját elmondása szerint - „reformátusként kiváncsiságból" a zsinagógákat látogatta, vagy zsidó barátai meghívására különbözö Magyarországról elszármazott zsidók összejövetelein tátotta a száját. Valószínüleg ezek hatása alatt alakult ki mérhetetlen tisztelete és csodálata a zsidó nép iránt, ami aztán végül ezen könyve megírásához vezetett. Az sem véletlen, hogy pont öt választották ki 1983-ban a szintén zsidó gócpontnak nevezhetö és Münchenben székelö Szabad Európa Rádió egyik szerkesztöi posztjára. Drábik a nyolcvanas években többek között azzal tünt ki, hogy amerikai zsoldban állva hüségesen kiszolgálta gazdáját, orrrba-szájba dicsérte azt az Amerikát, amelyet most olyan vehemenciával kritizál. Szolgálataiért késöbb Clinton elnöktöl személyes köszönö levélben részesült, amire mindmáig nagyon büszke. Attól a Clinton elnöktöl, aki elnöksége idején végig a zsidó maffia feltétel nélküli kiszolgálója volt, és elnökségének utolsó napján elnöki kegyelemben részesítette a zsidó alvilág számtalan prominens képviselöjét. De Drábik doktornak arra is futotta idejéböl a nyolcvanas években, hogy egy memorandumot írjon az Egyesült Államok kongresszusához és kormányához, amelyben a Ceausescu Romániájában élö zsidók és magyarok ellen elkövetett genocidiumra hívja fel a figyelmet, összemosva a jogos magyar sérelmeket az ott élö jelentéktelen zsidóság problémáival. A memorandum könyv formájában is megjelent 1982-ben - s mit ad Isten - véletlenül éppen Tel Aviv-ban. Közben pedig abban is szorgalmasan közremüködött a SZER szerkesztöjeként, hogy munkatársaival együtt felfuttassa és reklámozza az otthon Demokratikus Ellenzék fedönév alatt szervezkedö vegytiszta zsidó mozgalmat, amiböl aztán a késöbbiekben az SZDSZ nevü nyíltan magyargyülölö pártformáció kifejlödött. Tüzetes kutatások után sem találni semmi olyan nyomot, amely azt igazolná, hogy Drábik János „emigrációja" alatt bármiféle kapcsolatban állt volna az akkor még létezö magyar nemzeti emigrációval. Tevékenysége már akkor is csak az általa csodált „kiválasztottak" ajnározására korlátozódott.
Drábik jelenleg a Töke Péter nevével fémjelzett „Leleplezö" címü könyvújság föszerkesztö-helyettese. Töke önként tárta fel, hogy a pártállamban III/III-as besúgóként tevékenykedett, méghozzá meggyözödésböl. A zsák megtalálta foltját. Most már csak az a költöi kérdés, hogy egy ilyen múlttal (és jelennel) rendelkezö személy - mint Drábik - hogyan válhatott a nemzeti oldal megkérdöjelezhetetlen szaktekintélyévé, továbbá, hogy bizonyos, magukat nemzeti elkötelezettségünek valló újságok, televíziós csatornák,  vagy internetes portálok mindezek ismeretében miért falaznak nyilvánvaló szélhámosságaihoz? Dobszay Károly

 13

 2012.02.09

 Anonym

Köszönjük Dobszay Károlynak a tömör összefoglalót, részemről a Drábik téma le is van zárva, egyszer és mindenkorra tudomásul vettem, megértettem. Azt viszont soha nem fogom megérteni, hogyan válhatott a magyar értelmiség az elnyomó hatalom együttműködő kiszolgálójává. Mi vezette őket? Mi nem? Félelem, rettegés? Meggyőződés? Drábik János a mai napig olyanokkal lép egy pódiumra, mint Szántai, Molnár V. stb. Ergo, azt hihetnőnk, egy követ fúj velük. (vagy mégsem?)
A "magyar" értelmiségnek többszáz éves praxisa van ebben... Sz. Gy.

 14

  2012.02.09

 MillaNoa

Igen, mikor Európába olvadtunk, akkor vált szervilissé az értelmiség saját népe kárára, persze tisztelet a kivételnek mindig. Ismeretségi körömben az összes diplomás (óraadó filozófus tudós(!), felsőfokú nyelvvizsgás kommunikációs "szakember", festőművész) egyszerűen nem akarja észrevenni, mi folyik a világban. Szerintük a haladás, a globalizáció rögös útja ez csupán, nincs itt szó semmiféle tudatos, eltervezett, kierőszakolt központosításról, irtásról, elnyomásról. Drábik János megismeréséhez sem jut el ez a polgártípus, hiszen nemlát/nemhall/nembeszél a rosszról, a gondolkodók, kutatók botlanak belé, jó esetben megismerik, rossz esetben nem veszik észre szerepét. Évek óta értetlenkedem, ami az értelmiség passzivitását illeti, lassan megvilágosodom. Világszinten impotens az "értelmiség". Jelenlegi álláspontom szerint kivételt képeznek a tradicionalista gondolkodók (Guénon, Evola, Eliade a múltból és a fiatal magyarok közül Baranyi Tibor Imre a jelenből). Összegezve: nem várok segítséget az értelmiségtől. Praktikus teendőim után nézek inkább... MillaNoa "Gyorsfényképe" sajnos reális, de ne álljon közéjük. Baranyi Tibor Imréről nem is hallottam eddig. Kösz. Majd megkeresem a Neten. Sz. Gy.

 15

 2012.02.09

 Diána

Gyula bátyám! Azért még annyit a Drábik könyv kapcsán -tudjuk, tapasztaljuk, hogy minden vezető poszton, beleértve a parlamentben ülő egyedeket, a sajtót, a televiziót, a karitászt és sorolhatnám, mindenütt a zsidót találjuk.Kinyitjuk a tv-t, és azt látjuk, hogy egy négyzetméteren többen vannak mint kéne. Ez az elzsidósodás végjátéka amit élünk, bárhová vessük a szemünket. A pénz hatalma az üzlet a lezüllesztés az ő világuk, ebben nem változtak azóta mióta betették a lábukat Kárpát medencébe, de a világ más tájain se más a helyzet. Azt tehetjük, hogy nem gyarapitjuk lehetőleg a vagyonukat, és például könyveiket se vesszük meg. Az újságosnál jómagamis láttam a "Leleplező" könyvet, de eszem ágában sincs megvenni, és elolvasni. Ami az értelmiség gerincét illeti, sem Szántai sem Molnár V.nem tudja kikerülni a zsidót mert mint fentebb irtam minden vezető poszton ott eszi őket a fene, és ha például múzeumi vagy adatgyüjtésre van szükségük mit tehetnek-és ráadásul még az előadásokon is mint szakértők szerepelnek a mi őstörténetünk boncolgatásánál.Semmi újat a természetükről nem tudnak mutatni, és ha kell nagyobb magyarok ,ha az érdekük úgy kivánja.A hazugság az amit profin művelnek.
Ezért azt tehetjük, hogy az elhallgatás taktikáját választjuk, és nem veszünk tudomást a könyveikről nem kritizáljuk őket, átnézünk rajtuk, de ha támadnak, keményen visszavágunk. A megmaradásunkról van szó, bizzunk jobban magunkban, és a változásban ami elhozza a tisztulást. Jó egészséget! Diána
Drábik könyve támadás (!), kommentárom pedig visszavágás volt, a tisztulás (tisztítás) szándékával. Sz. Gy.

16

2012.02.09

Nemo

Köszönet Dobszay Károly úrnak a 12. sz. alatti (2012. 01. 08-i), a Drábik ügyével kapcsolatos "felhomályosító", tartalmas és elemző hozzászólásáért!
"MillaNoa" itteni 14. sz. alatti bejegyzésével kapcsolatban: már "a jó öreg" Marx is megírta "A tőkében" (és egyebütt is), hogy az értelmiség mindig a mindenkori uralkodó-osztálynak csupáncsak a kiszolgálója (tisztelet a kivételeknek, persze), és sohasem vezető ereje - ezért nem is lehet csodálkozni azon, hogy a magyar értelmiség olyan, amilyen...
Erre rátesz még egy lapáttal, hogy - legalábbis a Kiegyezés óta - a magyar értelmiséget megrontja a talmudista-cionista-kabbalás zsidó befolyás, amely úgy érvényesül, hogy - értelmiségi területeken is - elfoglalta a társadalomban a kulcs-pozíciókat, s ezek birtokában döntően meghatározza az értelmiség viselkedését és viszonyulását a többi társadalmi osztályhoz ill. az egész társadalomhoz, annak lét-érdekeihez. Ezért - szerintem - nincs is olyan szinte, hogy "magyar értelmiség", hanem a nálunk "virító" értelmiség tkp. talmudista-cionista értelmiség... Ezt mutatja a színház-ügyből (Dörner és az Új Színház) a "nagy magyar biliben" kavart vihar.
Ezért kár szerintem a "magyar értelmiséget" szidni, hiszen az alig van..., ha van egyáltalán.
Hogy a "magyar értelmiségi lét" mennyire el van zsidósítva, mutatja, hogy pl. a Bartók-adón (amely komolyzenei adó) örökösen csakis Schiff Andrást - aki közismerten kőkemény vad-zsidó -, no meg a vén banya Prunyi Ilonát lehet hallani zongorázni, karmesterként meg Daniel Barenboim-ot, aki egy rohadtul anyagias zsidó alak (pl. egy zenei műsorban a Bartókon elmesélték, hogy a II. világháború után a Berlini Filharmonikusok sztrákjba léptek, mert magasabb volt a gázsija, mint az egész zenekarnak!!! Márpedig egy karmester lehet bármilyen jó, ennyire azért nem fontos és nélkülözhetetlen, mert végülis a zenét a muzsikusok "csinálják", s nem az előttük hadonászó pasas (a barokk korban eléggé ritkán alkalmaztak "karmestert"...). Mintha rajtuk kívül - ország-világon - nem is létezne más...
De hát ez is olyan dolog, hogy ki kaphatja manapság a Nobel-díjakat: csakis zsidó! Lásd "Emmerich" Kertészt; a - vélhetően - zsidó-feka "kutyulék" Barack Obamát, aki akkor kapott Béke-Nobel-díjat, amikor 30.000 fővel "megtoldotta" az afganisztáni USA-haderőt (ez egy igen komoly béke-tett lehetett!)...; a zsidó-terrorista Menáchem Begint, s sorolhatnám még. Nemo
A "zenei betétnek" külön örülök. Sz. Gy.

17

2012.02.09 

Ny. Tamás

Nem tudjátok kikerülni őket, mert minden kiszivárogattás is tőlük jön, csak ahhoz sokszor 1000 oldalnyi blablát is kell át olvasni, és akinek nincs kitartó kutatói vénája, meg jó intuíciója, még ezek után sem fogja felismerni a lényeget, és - mint a nagy magyar szellemi nihilben szokásos - vagy mindent elveti vagy isteníti a szerzőt! És meg egy : Drábik (is) azért sikeres itthon, mert kb. 20 év késéssel (amik világnyelveken már rég megjelentek és közhelyek) SZIVÁROGTAT KI bizonyos információkat a sok blabla között - mint ami már fent említve volt.
Másrészt ha itt Magyarországon tudnák, hogy milyen szinten állt már 20 éve is nyugaton a VALÓDI háttérhatalmi kutatás, akkor azokhoz az ezernyi lelkiismeretes kutatókhoz képes Drábik valóban csak egy epigon fecsegő, aki kimerül pusztán a politikai-gazdasági-materialisztikus boncolgatásban.
Azt hiszem fején van találva a szög!

18

2012.02.09 

 MillaNoa

@Diána-nak:
Teljes mértékben egyetértek, kivéve azzal, hogy ignorálnunk kellene őket. Muszáj tudomást vennünk róluk, ha nem
(tesszük), elkápráztatják naív embertársainkat, akik olyannyira felmagasztalják ezt a típust, hogy röhögve megvezet mindenkit, plusz megél a szájtátó, általában nyugdíjas hallgatóságból. Szerintem éppen hogy figyelnünk kell a ténykedésüket, kétezerkilencszázkilencvenér' szemfényvesztő trükkjeiket. Jó néhány évvel ezelőtt sok helyen hangoztatta az ő személyes gazdasági ötleteit a maga vehemens módján, például víztározók építése a tiszai és egyéb árvízek elvezetésére, később öntözés ezekből a tározókból, erdők telepítése, csatornák ásása. Azt is mondta, hogy az ehhez szükséges gépeket, eszközöket is meg kell teremteni, ami ugyancsak munkalehetőség és gazdaságélénkítés. Remek lenne, ha... Ezek nagyon jó (de nem új!) munkahelyteremtő tervek, többek között a cigányságot is munkára lehetne fogni. Drábik - szemmel láthatóan - benne van a "sűrűjében", mégsem fogadja meg az államvezetés a gazdasági tanácsait, ötleteit. Nahát ez az, ami elgondolkodtató. Csak hangoztatni tudja, miért nem tesz érte? Hangemberkedik, nem cselekszik. Felettébb különös. Ezzel a lényeghez értem: hagyják, h dumáljon, aztán hagyják, h tovább süllyedjen a nép. Mert nemzetről már sajnos nem lehet beszélni. Szóval ő maga a társadalmi gőzlevezető. Miért nem látom, hogy nyílt vitafórumon győz ködi a kormány tagjait a hasznos és sürgős teendőkről? Aztán miért nem látom/hallom, hogy Drábik doktor úr tervei alapján elindult ez meg az a fejlesztés, szabályozás stb. Azért, mert csak ötletelgetés megy a részéről. Nagyon jól tudja, h az ítéletet réges rég kimondták a (birka)népre és a magyar földre, ő pedig, mint aki jól végezte dolgát, nyugodt lelkiismerettel, jómódban tölti mégöregebb napjait. A mór megtette kötelességét,... Sajátságos szerepet játszik az öreg hókuszpók, nem kétséges.
Mi hozza majd el a változást, ami elhozza a tisztulást? Az, hogy bízunk magunkban? Ez édeskevés. Szerintem a legtöbb ember azt sem tudja, mi az: bízni magában. Ergo nem változik, nem tisztul semmi és senki. Hiszen rabszolga robotok fizikailag és szellemileg is. Csakis a szabad ember tud bízni magában. Ilyen pedig alig van ma ebben a kifosztott hazában. Nem ellentmondani akarok neked, csak a véleményemet magyarázom. Változás akkor lesz (már kezdődik, de még alig érzékelhető), mikor egyre többen mondanak le szinte mindenről a szabadságukért. Mert az ember szabadnak született, csak elfelejtette, amire a doktor "úr" és hasonszőrű "kollegái" jól rásegítettek szemfényvesztéssel, agymosással, megfélemlítéssel, liberalizmussal és járulékaival. MillaNoa
Ha egy szóba sűrítem hozzászólását, azt mondom (Drábik) sarlatán. Ha két szóval teszem ugyanezt, azt mondom veszélyes sarlatán. Sz. Gy.

19

 2012.02.09

MillaNoa 

@Nemo-nak
Igen, utópia azt hinnem, hogy az értelmiség bármit is tehet, tesz vagy felelős bármiért vvagy dolga lenne bármi is. De akkor mi a francért tanul sok évig száraz, seggelős tudományokat? Azért, hogy fülét-farkát behúzva, kevés fizetésből tengődjön és ne gondolkozzon, ne segítse a társadalmat hatalmas tudásával? Ez költői volt. Értettem, igenis. Nem várok már semmit az "értelmiségtől". A továbbiakban. Jómagam például sokkal nyitottabb, elemzőbb és érdeklődőbb vagyok, mint a tanári diplomás rokonom, aki szemellenzős, kellően merev és persze felháborodott, mert kevesli a pénzt. Milla Noa
Sokat olvasgatok, Hitlertől is, Lenintől is... Észrevettem, hogy az "értelmiség" (entellektüel) aposztrofálására hasonló kifejezéseket használnak. Egyszer kiírtam innen - onnan kb. tiz - tiz idézetet. Aztán, merő hülyeségből,fogadtam magammal, ha összemixelem az egészet később nem tudom szétválogatni a két klasszikust... Nyertem! Sz. Gy.

 20

2012.02.10

Gyöngyösi Zoltán

Az értelmiségnek nevezett réteg részletes élve-boncolgatásába nem kívánok belefolyni! Annyi megjegyzés azért megtehető, hogy túl azon, hogy oktatásuk szinte másról sem szól, mint egy tudati karámba terelésről, tudatmódosításról, melyet még motivál a lehetőségektől megfosztott ország országos és egyéni egzisztenciális gondja. Az alaphelyzet az, hogy gyakorlatilag az egész ország a zsidóság jólétéért küszködik! Leszűrhető, ez a rendszer a parazita zsidóságon kívül szinte senkinek sem felel meg! Európa-szerte! Mégis mit lehet tenni?
Talán feladni a passzivitást, s élni a háború óta béklyóként ránk-kényszerített demokrácia lehetőségével, megszervezni, fellépni, minden közszereplésre törekvő zsidó személy vonatkozásában, ami pedig az állam megkerülhetetlen kötelessége lenne, tekintettel arra, hogy a nemes gójok felé, a zsidóság esküképtelen!
Vagyis, eskühöz kötött beosztást, munkakört nem láthatnak el! Ma már ott tartunk, hogy zsidók "tanítják" a magyaroknak a magyar nyelvet, a magyar történelmet! Ez nonszensz! Sok-sok Drábik élvezkedik nálunk!
Gyöngyösi Zoltán

 21

2012.02.10 

Szerkesztő

Milla Noa 18, 19 sz. bejegyzései új árnyalatot képviselnek a vita stílusában. Örülök ennek. Gyöngyösi Zoltán 20 sz. bejegyzésének apropóján: a cikkekhez kapcsolódó, elfogadható hangnemben íródott hozzászólások esetében nincs "cenzúra". A 17. sz. bejegyzés Ny. Tamástól származik. Nem anonym tehát a szög fején találója...

 22

2012.02.10 

Anonym

 Gratulálok. Így kell egy értelmes cikket megírni

 23

2012.02.10 

István

Némi kis emlékeztetést, hogy a magyar nemességgel kapcsolatosan motíválja a nagy keserves helyzetet, hogy kissé bonyolódott az utolsó pár száz évben ez is.... A törökök kicsapása után lényegében csak penetráns habsburg-fan labanc lehetett magyar nemes, s ehhez jött még az elsö világháborút megelözö évek oltári biznisze, mikor kb 500 zsidó család vásárolt nemességet potom áron, a kialakult ár-tabella szerint.... (a lista megvan), s most ezek mind "ösi" \"magyar nemesek\", s jogosan kapkodnak a szemünk irányába, ha tiltakozni merészelnénk....
Az értelmiség helyzete detto. Ami kisértetiesen félre lett magyarázva, az a nemzetiségek arányos részvételére való próbálkozás az egyetemi képzésben, (30-as évek vége...) az már csak egy elvetélt kisérlet volt egy vissza fordításra.... A kommunista idök marxista elöképzése, ami késöbb egyszerüen helyettesítette a nemlétezö diplomát, még ma is ketyeg ... Most viszont már az egyetemi képzés olyan mélységeket üt meg, hogy jobbérzésü oktatók némán félrefordítják okos fejecskéjüket... s ez csak pár évtized után fog lecsendülni igazán.... Istvan 

 24

 2012.02.10

 Anonym

Kiválo cikk,amelyben láthato,hogy akarják az áljobbos erök az álbalos erök támogatását az igazi, tényle ges,nemzeti és nemztvédö erö ellen felhasználni. Ajánlanám mindannak akinek illuzioi vannak az áljob boldallal kapcsolatban. A Szolidaritás nevü,karhatalmi háttérrel,katonai felépitéssel kiépülö antimagyar puccsista szervezet (tudom mert ott vagyok köztük) egyetlen célja:proletár agyamentek visszacsalogatása a un.baloldalhoz,libásék piros szönyeg görditöi munkaköréhez,a "tömeg" szállitása  egy esetleges váltáshoz.Kónya novemberben nyiltan a váltás antidemokratikus lehetösögéröl beszélt, "ha szavazással ugy,ha nem, akkor amugy" értve ezalatt egy esetleges puccs lehetöségét.Remélem ez döntö érv lesz majd a eljövendö tényfeltárások és büntetöügy esetén. Ezze összefogni a jobbnak önmagárt beszél.Most látszik,a magyar mentalitás nem ismerése. Ha valakit szidnak, mint Orbán Viktort,az rokonszenvessé válik. Kiállunk mellette, mindennel,és mindenkivel szemben. Én másként gondolkodom Orbánról. Parlamentáris stílusban megírt hozzászólását viszont nem "cenzúráztam". Sz. Gy.

 25

 2012.02.10

Gyöngyösi Zoltán

A 21 bejegyzéshez. Istenigazában, módfelett tetszik honlapja, mély ismeretekkel felvértezett írásai, bátorsággal felvállalt szemlélete. Értem és megértem, elfogadom a normatívái alapján a cenzúráját, melynek    erős motivációja a több évtizedes szakmai protokoll, a protokoll, melyet magam nem gyakorlok.
Nincs neheztelés, sőt személyes hálát érzek, felvállalt tevékenységéért, mert megszerzett tudását és ismertségét, tekintélyét jó irányban kamatoztatja, természetesen szubjektív megítélésem szerint, amit viszont közel annyi évtized támaszt alá, mint amennyire Ön is támaszkodik. Bár más úton érkeztünk, a gondunk azonos, a magyar jelen és jövő, Magyarország! Gyöngyösi Zoltán

26

2012.02.10 

 Nemo

"MillaNoa" 19. sz. alatti (2012. 02. 09-i) bejegyzéséhez - kiegészítőleg.
Annak idején megvettem és nagy lelkesedéssel olvastam el a Szelényi Iván + Konrád György (mindketten zsidók, akik akkor még csak frissen végzett szociológusok voltak) szerző-párosnak "Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz" c. könyvét, amelyben a "létező szocializmusnak" nevezett társadalom-formációt akarták leleplezni, "bizonyítván", hogy a szocializmusban egy új uralkodó osztály: az értelmiség alakult ki és át új uralkodó osztályként, s a szocializmusban tulajdonképpen két osztály van: a (szocialista) értelmiség és a társadalom igavonó többi része (munkások, parasztok, kiskereskedők és kisiparosok - tehát az effektíve dolgozók osztálya). Tkp. a Kádár-rendszert bírálták, s taglalták e rendszer feudalisztikus vonásait is.
Arról azonban mélyen hallgattak, hogy ezen "szocialista értelmiség", tehát az új, a - szerintük - uralkodó osztály tagjainak túlnyomó része zsidó... - szembenállva a társadalom óriási többségét kitevő nem-zsidókkal!
Azóta rájöhettünk, hogy a "létező szocializmus" is egy osztálytársadalom, azonban nem éppen úgy, ahogyan Szelényi+Konrád a nevezett műben beállította, hanem úgy, hogy a szocializmus valójában a nemzetközi pénz-monopolista finánctőke egyik uralmi formája volt, amely - a pénzuralmi háttérhatalom számára nem bizonyult már eléggé hatékonynak, mert nem biztosította a dolgozó osztályoknak - a nevezett háttérhatalom számára mostanában kívánatos - "csontig hatoló" lerablását, mert - az ideológiája miatt - bizonyos, igen minimális szociális ellenszolgáltatást biztosítania kellett (azaz: visszajuttatni valamicskét a kizsákmányolás hasznából) a dolgozó rétegeknek.
Ezért kellett a "gengszterváltás", hogy még azt a minimális szociális visszatérítést is elrabolhassa a társadalomtól a nemzetközi pénzmonopolista háttérhatalom, valamint, hogy a szocializmus 70 éve alatt a dolgozó osztályok által létrehozott új értéket (gyárak, üzemek, bányák, erőművek, innovatív szellemi értékek, stb.) szintén ellophassa, s beolvaszthassa a maga globális részvény- ill. alapítványi magánvagyonába.
A csontig-hatoló lerablás manapság történik - nálunk is - lásd: "Ovi Viki\" 2/3-os ország-dúlását!
(Az "Ovi Viki" elnevezés nem az én leleményem, de találó! Mert ha volt/van Lukács (Löwinger)-óvoda, akkor van/lehet Soros(Schwartz)-óvoda is, melynek tagjai az összes hazaáruló Soros-ösztöndíjas - és ilyen alak a "nagy nemzeti Hős" Orbán Viktor is, azaz Ovi Viki...)
Egyébként meg a Kossuth-adón hallottam a 15:00 órai Hírekben, hogy Ovi Viki csatlakozik az EU fiskális egyezményéhez, azaz átadja a brüsszeli bürokratáknak, a pénzmonopolista-szolgáknak a magyar költségvetést és adóbehajtást.
Ezt nagyjából megsaccoltam néhány nemrég írott cikkemben...
Ezzel megtörténik/megtörtént Magyarország teljes ön-feladása - ehhez kellett Ovi Vikinek a 2/3!
Ezért! Ezért állították oda, ahol nap mint nap bohóckodik - vegyünk már neki egy bohóc-sipkát, mert bizonyára nem telik rá neki az összelopott vagyonkájából!
Mert - s ezt tessen már mindenkinek végre megtanulni! - a nagy vagyonok mindig bűnből (csalásból, lopásból, rablásból, sikkasztásból, korrupcióból stb.) születnek!!!
Egy ember ugyanis - a klasszikus példa szerint - egyetlen gombostűt sem képes létrehozni egy egész élet munkájával sem, mert ahhoz kellenek a kortársak és az elődök nemzedékeinek munka- és szellemi teljesítményei is (ez a társadalmi munkamegosztás lényege, értelme)! Nemo

27

2012.02.11

GyZoltán

Nemo és mindenki felé...
"...nagy lelkesedéssel olvastam el a Szelényi Iván + Konrád György (mindketten zsidók,..."
Vélem, hogy az átlaghoz képest, igen sok könyv van birtokomban. Bár nem szelektáltam, de vélem, hogy könyveim döntő többsége zsidók által íródott!
Ennek megfelelően következetesen található meg bennük a zsidó propaganda, vagy teljesen nyersen, vagy burkoltan, latens módon, de tetten érhetően!
E zsidó propaganda jelenlegi felkapott kulcsfigurájának tűnik Drábik is, ki, mint olvastam valahol az interneten, igen elkötelezetten foglalkoztat valami új pénz bevezetésén keresztül, a vagyon és a velejáró hatalom átmentésén...
Értékelt és tanulságos könyvem, "végre a biztosan nem-zsidó", bár általam elismert, Golda Meir "Életem" című dokumentumértékű munkája, kinek mértékadó őszintének ható gondolatát kénytelen vagyok a szövegkörnyezetből kiemelve elétek tárni:
"... De remélem megbocsátják, ha azt mondom, legsötétebb óráinkban az ő szellemük emléke öntött lelket belénk, inspirált a folytatásra, s hogy ne engedjük magunkat elsöpörni a föld színéről, csak hogy a világ többi lakója könnyebben élhessen." Bizony-bizony, ha a zsidók leszállnának a világ nyakáról, a nyakunkról, minden bizonnyal könnyebben élhetnénk! Fogadjátok szentírásként... GyZoltán 

28

2012.02.11 

Ny. Tamas

Amik itt a kommentekben is leírtak, tulajdonképpen pontos helyzetelemzések, mivel minden értelmes ember tisztában van azzal, hogy "honnan fúj a szél."
Ez már a kilencvenes években is így volt, mikor ( akkor még létező ) negyedrangú nemzeti lapokban is jelentek hasonló jó helyzetelemzések.
Az alapprobléma viszont még mindig az - és 1000 éve az -, hogy MIÉRT VAN ÓRIÁSI SZAKADÉK A SZAVAK ÉS A TETTEK KÖZÖTT??? Ny. Tamás

29

2012.02.11 

Cezarfi

Nemo 26sz. hozzászólásához.
Nemzetközi statisztikai adatok szerint a föld lakósságának átlagos (nem a legszegényebb országokban!)évi jövedelme, szorgalmas, becsületes munkával, 10 ezer dollárnak felel meg. Ebbôl a rezsi után elég komoly mutatvány lenne, ha valaki meggazadagodna. cezarfi

30

2012.02.11 

Anonym

Nem kell azon túlságosan csodálkozni, hogy a magyar értelmiség nemzetáruló. Az oktatás 150 éve KONTRA SZELEKTÁLT Habsburg-magyarellenes majd zsidó-kommunista majd liberál-kozmopolita szellemben nevel. Aki nagy nehezen megszerez egy felsőfokú diplomát, azért vállalja a sok tanulást, mert jó kereset, és könnyű munka lesz a gyümölcse. Utána, ha szerencséje és megfelelő hátszele van, valamint képes megkötni a Mefisztói alkut, és  tényleg jó fizetése lesz, akkor ezt normálisnak veszik. "Aki rosszul keres, miért nem tanult, mint ők?" Hányszor hallottam ezt tanár barátaimtól. Az  a legkevésbé sem érdekli őket, hogy a valódi értékteremtő réteg minimálbért visz haza, ha van munkája. De sajnos már olyan illuzióim sincsenek, hogy ha valami csoda folytán a régi arisztokrata magyar nemesi réteg vezetné az országot, akkor nem ugyanez a kizsákmányolás folyna. Ugyanis ez a réteg is csak a maga hasznát kereste. 1000 év alatt az jöhetett ide aki akart, behívta az olcsó oláh munkaerőt Erdélybe, átjátszotta a nemzeti vagyont a zsidók kezébe, aztán még 1920-ban azon reménykedett, hogy nem csonkolják meg az országot... Anonym
Ez a bejegyzés eredetileg ilyen formában érkezett. Milla Noa: Nem kell azon túlságosan csodálkozni... Ebben a formában úgy is lehetett értelmezni, hogy Milla Noa írta, vagy neki válaszol valaki. Az előbbire tippeltem, de kaptam egy hozzászólást.
"SOS Szeszák úr! A 30. hozzászólást nem én írtam, mégis az én nevemen fut. Kérem, javítsa (noha egyet is érthetek vele)! Köszönöm, MillaNoa " Nem akarnék az anonym hozzászólónak csalódást okozni, ezért korri gáltam tévedésemet. Őszintén szólva akkor lennék nyugodt, ha MillaNoa is írna egy saját hozzászólást....
Sz. Gy.
 

 31

2012.02.11 

cezarfi

Érdekességként, Hitler hogyan látta a parlamentális demokráciát kb 90 évvel ezelôtt. Az ideológiát át lehet szabni korszerüre, de az akkori megállapítások ma sem évültek el.
"Még ha szörnyû következményekkel járó határozatot is hoz a parlament, senki sem vállalja érte a felelősséget, senkinek sem lehet azt a terhére írni, mert ugyan bizony felelősségvállalást jelent, hogyha egy példátlan összeomlás után a kormány lemond? Ha a koalíció összetétele megváltozik? Vagy a parlamentet feloszlatják? Vagy egyáltalán lehet-e az emberek egy állandóan ingadozó többségét kérdőre vonni? Nincsen-e mindennemû felelősség gondolata személyhez kötve?
Vagy lehet-e egy kormány vezetőjét gyakorlatilag felelősségre vonni azokért a tettekért, amelyeknek léte és keresztülvitele kizárólag több ember akaratától és beleegyezésétől függ?
Hiszen lassanként nem is annyira az alkotó és teremtő gondolatok és tervek megvalósításában látják a vezető államférfiak feladatát, hanem sokkal inkább abban a mûvészetben, amellyel terveik nagyszerûségét a fejbólintó Jánosokkal elhitetik és e réven azok jóakaratú hozzájárulását kikoldulják.
Vajon a rábeszélő képesség éppen úgy az államférfiú kritériuma, mint a nagyvonalú elvek és elhatározások keresztülvitelét biztosító tulajdonságok?
Vajon a vezér alkalmatlanságát bizonyítja, ha nem sikerül a többé-kevésbé tiszta véletlenek segítségével egybegyûjtött hadat egy ideának megnyernie?
És vajon volt-e már egyáltalán olyan eszme, amelyet ez a tömeg megértett volna, mielőtt a siker a kérdéses eszme nagyságát bizonyította?
Vajon minden igazi nagy tett ebben a világban nem egyben a lángész tiltakozása is a tömeg tunyaságával szemben? Mit tegyen hát az az államférfiú, akinek nem sikerül e banda kegyét tervei számára kihízelegni?
Vesztegesse talán meg őket? Vagy talán polgártársai butasága miatt létkérdésekként felismert feladatok keresztülvitelétől álljon el, vonuljon vissza, vagy pedig maradjon mégis?"  
tinyurl.com/753ktp3 cezarfi
Jókor emlegeted Hitlert... Nemrég kaptam egy információt arról, hogy a Leleplező leleplezi Hitlert is, mint a zsidó nagytőke ügynökét. Ehhez egy durván hamisított fényképet is felhasznál. A "sztorival" kiegészitem a cikket - rövidesen. Amikor Hitler pártja megnyerte a választásokat Hitler ezekkel a szavakkal üdvözölte a Reichstagban a szociáldemokrata képviselőket. "Uraim, nyugodtan hazamehetnek. Önökre többé nincs szükség."  Sz. Gy. 

32

2012.02.12

cezarfi

A korábbi (31.sz.) Hitler idézet kapcsán, mielôtt bárki megvádolhatna, hogy részrehajló, elvetemült, náci gondolatokat idéztem, itt van néhány más is:
Euripidész, Démoszthenész, Thuküdidész szerint a demokrácia a törvények állama, amelyben mindenki írott jogokat birtokol, és ahol minden köztisztviselő számadással tartozik(!), s ekként a "jó rend", az eunómia meg valósításának eszköze.
Arisztotelésznél azonban a demokrácia a rossz államforma, melyre bár az egyenlőség a jellemző, de általában a vagyontalan tömeg uralmát jelenti. Mivel sem a vagyonos, sem a vagyontalan réteg nem emelkedik a másik fölé, de a vagyontalanok többen vannak, az ő akaratuk érvényesül. A vagyontalan szavazati joggal bíró tömeg eladja a szavazatát a demagógoknak, akik a szükségképpen kialakuló káoszban a rend utáni sóvárgást kihasználva megragadják a hatalmat, és zsarnokságot valósítanak meg(!).
Rousseau, majd az ő nyomán Kant továbbra sem látta jónak a demokráciát, hiszen abban ugyanazok alkotják a törvényeket, akik végrehajtják. És még egy:
"A szocialista demokráciát életünk végéig tanulni kell!" (Lenin) cezarfi

 33

2012.02.12 

Gyöngyösi  Zoltán

 A "Kiválasztottakban\" ugyanis az olvasható, hogy "1960-ban Bernben ... így fogalmazott Churchill. Németország megbocsáthatatlan bűne a II. világháború előtt az volt, hogy kísérletet tett gazdaságának kiszakítására a világkereskedelmi rendszerből, és arra, hogy kialakítsa saját pénzügyi rendszerét, amelyből a pénzvilág nem tud többé profitálni (...) Lemészároltuk a gaz disznót."
A futtatott "nagyok" is, tévedésbe esve, ritkán, de kimondhatják az igazságot. Esetében persze nem zárható ki, hogy éppen a túlzott konyakfogyasztásának az áldozata lett... Ez a bulldogagyú, bulldog képességű tömeggyilkos, népek gyilkosa, már az I. Világháborúban is megvillantotta tömeggyilkos hajlamát, a Dardanellák, a Gallipoli-félsziget harcai kapcsán. Akkor menesztették az Admiralitás Első Lordja tisztségéből. Népek, nemzetek sajnálatára, később mégis előszedték! Ez csak úgy kikívánkozott.., hiszen itt Hitlerről van szó. Arról a Hitlerről, aki a német népet kivezette a zsidóság mocsarából, akit a mai napig, minden módszerrel lejáratni szándékoznak!
Az utóbbi években már a létező legsúlyosabb, legaljasabb váddal is meggyanúsították, amihez képest Ilkei próbálkozása eltörpül, azt híresztelik, hogy nagyanyja Rothschildnál szolgálván.., szóval zsidó vér kering az ereiben... A nagyszerű, remek zsidó író:  Konrad Heiden; (1901 augusztus 7 - 1966 június 18 ) németországi születésű zsidó újságíró, aki a "náci" szót kitalálta. Münchenben született, 1939-től az USA-ban élt. Gyakran használta a "Klaus Bredow." álnevet.", Hitler "elfogultságtól mentes" életrajzi könyvében, aztán a veleszületett minden zsidó tulajdonságát bevetve, az irodalmi stilisztika minden tudományát felhasználva, olyan ordináré megfogalmazást produkált, hogy nem is értem, hogy miképp nem kapott Nobel-díjat, hiszen azt még egy Churchill is kaphatott, vagy akár Kertész...
Már pedig, ha Heiden nem produkálta ezen létező legsúlyosabb vádat, akkor az nagy valószínűséggel ténylegesen nem is létezik...
Az eszmefuttatás kapcsán vetődött fel bennem a gondolat, hogy Ön, mint Drábik értő olvasója, népszerűsítő híve, talán Önnek kellene Drábik jeles személyét felterjesztenie a Nobel-díjra, hiszen, ezt bárki megteheti... Kertész és Churchill után van esélye... bocs Gyöngyösi Zoltán

 34

2012.02.12 

Ny. Tamás

Azért azt hozzá kell tenni :
Most már nem Drabik-Tőke-Kőrösi-Lakatos stb. az igazi megmondó ember, hanem 2002-től (már megint ez a titokzatos 2002-es év!) fokozatosan Bogár László!
Ő egyre elfogadottabbá lett a jobbközéptől a szélsőjobbig, vagyis INTEGRÁLÓ emberként most már tömegek figyelnek rá!
Érdekes, hogy róla még komoly kritikát nem olvastam, pedig most a hivatalos tájékoztatás első szintjén is egyre gyakrabban megjelenik pl :

www.hirado.hu/Hirek/2012/02/12/08/Bogar_Laszlo_kemeny_velemenye_az_IMF_rol_ez_vedelmi.aspx
Ny. Tamás

35

2012.02.12 

MillaNoa

A 30. hozzászólás nem tőlem származik, ismétlem, viszont nagyon valószínű, hogy hozzám címezték  "MillaNoa:...\"). Ha megnézzük a szókészletét és stílusát, láthatjuk, hogy két különböző elme szülte. Amúgy, újraolvasva nagyon is igaz és egyetértek a 30. kommenttel.
Engem nagyon izgat, miként lehetne lassan, de hathatósan ellenállni a globalizátoroknak, megvédeni tulajdonlással természeti kincseinket. Az azóta megszűnt legújabb fórumban röviden kifejtettem az én tervezett taktikámat, melyet elméletben megszültem, gyakorlatban nem kezdtem (még) hozzá.
Ha valaki ismer olyan személy(eke)t, aki(k) vállalná(k) a vidéki, önellátó életformát, kérem, nyugodtan hívja fel rá a figyelmemet, én ugyanis a közösségben látom a megoldást, bár egyelőre nagyítóval sem találok vállalkozó szelleműeket, igaz, családi, ismerősi szinten kerestem eddig, most bővítem a kört.
Ny. Tamásnak: "MIÉRT VAN ÓRIÁSI SZAKADÉK A SZAVAK ÉS A TETTEK KÖZÖTT?" A politikusok és meghosszabbított csápjaik (Drábik János félék, Bogár L. stb.) az arcunkba hazudnak, azért, hogy meg nyugodjunk, minden a legnagyobb rendben megy.
A "jóurak" odafönt a népek érdekében törlik le a nemzetállamokat Európa térképéről, mindenkinek jobb lesz, ha létrejön az Európai Unió. Fentebb már írtam Drábik remek gazdasági terveiről, ötleteiről és arról, hogy ezeket a sürgető feladatokat mégsem végezteti el a kormány. Nyilván azért, mert a gazdaságot és a polgárokat a végsőkig le akarják gyengíteni, mikor már a nagybeteg nem fog tudni védekezni és akármilyen "segítséget" el fog fogadni a globalizátoroktól, mert ha nem, szembe kell néznie az európai rendvédelmi szervek haragjá val, azaz, ha ellenállunk, a nagy művelt Európa katonái fognak kinyírni minket. Most már nincs hova menekül ni. Egy idő után nem lesz hova hátrálni sem.
A remény soha nem fog kihunyni bennem, én hiszem, hogy nem tudják befejezni nagy művüket, győz majd az igazság és a szabadság, azaz a békében, egyszerűen élni akaró ember. Maximum nem "itt és most". Bízom az emberiség azon felében, amelyik "csak" élni akar.  MillaNoa
Kedves MillaNoa! Az egyének, de méginkább a társadalmi csoportok és a népek magatartását tulajdonképp a kényszerek irányítják. Az ázsiai népmozgá sokat a krónikus legelőhiány, a nyugati irányú honfoglalásokat pedig a népmozgások idézték elő.
A jelenlegi helyzet vizsgálatánál tehát - szerintem - abból kell kiindulni, hogy milyen kényszerek működnek. Nos a globalizálódott cion-kapitalizmus tömegével termeli az ilyen kényszereket. Gondoljunk csak az "arab tavasz" eseményeire, amelyek átrendezik Északafrikát és a Közel-Keletet. De bátran gondolhatunk Európára is, ahol az egyre erőszakosabb és egyre inkább terjedő tömegmozgalmak a kapitalizmus felszámolására törnek. E forradalmak megfékezésére a "terrorelháritó" terroralakulatok nem lesznek elégségesek. Erre jó példa Szíria esete. Ami Magyarországot illeti, a helyzet egyedi. A nemzetáruló zsidócsahos értelmiségnek sehol nikncs akkora befolyása mint nálunk. Az egyre nyomorultabb tömeg önvédelmi reflexeit ezért is nehéz kiváltani. Az egyik módszer kétségtelenül a felvilágosítás, azaz a "leleplezők" leleplezése. A másik a "vissza a természethez" mozgalom, azaz a "népvándorlás" a városokból a parlagon heverő vidékre, a "legelők" meg, illetve visszahódítása. A harmadik a fegyveres harc "elfogadása". Ez utóbbi kettő úgy müködiki, hogy valakik hozzákezdenek. [Tehát nem fortyognak és nem  másokat biztatnak, hanem belevágnak...] A pionirok is csak szállingóztak eleinte és csak aztán kezdtek tódulni Amerikába. Ami a fegyveres ellenállást illeti: valakinek le kell adnia az első célzott lövést. A többi megy magától. Hülyeséget beszélnék? Nem, hiszen mára a világnak úgyszólván minden pontján dörögnek a fegyverek. Tőlünk sem idegen az ilyesmi. Gondoljon a Sinka versre
                                                               
"Bús igájának fájára írja hát,
                                                    s mint annyiszor a megsárgult ezerévben
                                                          vérrel és vassal tanítja zsarnokát."
Amihez máris hozzákezdhetünk a következő. Mindenki tegyen valamit, lehetőleg ne egyedül, hanem többedmagával. Ossza meg tapasztalatait másokkal és igyekezzék őket a követésre biztatni. Az Országban "felszabadított" övezeteket kell létrehozni olyan "telepesekből" akik a maguk törvényei szerint élnek ... és halnak, mivel a "pakliban" ez is benne van. Nos ha van, vagy létrejön, ilyen telep szóljon.Odamegyünk, segítünk tettel és tanáccsal. [Évekig olvasgattam Siklaky István - Drábik barátja és szövetségese - terjengős írásait a magyar fennmaradásról. Tőle kérdeztem egyszer, van e már olyan közösség, amely az ő eszméi alapján működik. Azt mondta "még" nincs, de egy fiatal tanítványa egy ezerlelkes kisközség polgármestere lett, "majd" ő megcsinálja... Hát' nem csinálta. Síklaky könyvei pedig lassan megsárgulnak a könyvespolcon.
Ezt a bejegyzést honlapom olvasói tekintsék aféle külön "topic"-nak és szóljanak hozzá! Itt kell megjegyez nem: örülök a hozzászólásoknak, különösen azoknak, amelyek új adalékokkal egészítik ki mondanivalómat.
Sz. Gy.

 36

2012.02.12 

Anonym

A 4. sorszamon Ny.Tamas irja: "Bevallani a belso torvenyszekunk elott,hogy mar 1000 eve Lelkileg NEM VAGYUNK MAGYAROK!"
Kiindulasi pontnak is elfogadhato ez a gondolat,mert arra sarkallja az embert,hogy szamot vessen onmagaval,es akar masokat is buzditson annak kutatasara,vajon mi lehet az igazi oka annak,hogy a magyarsag idaig jutott a lejton. A legtobb ember nem ismeri el a lelek tisztasaganak fontossagat, aminek hianya okozza a felelem es a gyulolet elhatalmasodasat a fejekben,olyan cselekedetekre kesztetve a testet,melyeket "tiszta lelkiismeret" birtokaban egyebkent soha sem tenne meg az egyen. A lelki tisztulas folyamatat mindenki kepes elinditani,amolyan onvizsgalat formajaban, megallapitva,hogy milyen cselekedeteket kovetett el embertarsai ellen,kiemelkedoen hangsulyozva azokat,amiket kozvetlen hozzatartozoi,baratai es nemzettarsai elleneben elkovetett.Ezeket a megtortent esemenyeket termeszetesen nem lehet meg nem tortentte nyilvanitani,de mod van arra,hogy az elkovetett negativ tettek pozitiv cselekmenyekkel kivaltassanak,majd akar a jo tettek "uralkodova valhassanak".
Ami a legfontosabb:Az egyeneknek kepesnek kell lenniuk felismerni cselekedeteik sulyat, pozitiv,vagy negativ voltat,mert ennek hianyaban nem billentheto a merleg serpenyoje a jo cselekedetek iranyaba.
Ma az egyik legnagyobb problemat ez okozza,nem tudjuk meallapitani mivel,mit valtunk ki.A masik,hogy hangzatos politikai szavaknak ujra es ujra bedolunk,megfosztva ezzel sajat magunkat az osszefogas lehetosegetol.
A felulrol iranyitott tarsadalmak rakfeneje mindig kaoszhoz vezeti az emberi kozossegeket,hiszen a torvenyeket,szabalyokat azok allitjak fel.akik rendelkeznek masok feletti uralkodas kepessegevel,es egy ido utan csak a sajat holdudvaruk joletenek biztositasa koti le minden figyelmuket a hatalom megtartasa erdekeben.A tarsadalom tulnyomo tobbsegenek erdekei pedig kozombosse valnak szamukra,igy egyre nagyobb szakadek keletkezik a tarsadalmi letra fokai kozott,de megbomlik az egyseg is,mivel nincs kozos erdekervenyesites.
A magyarsag egysegenek megbomlasa a verszerzodes alkotmanyanak felreallitasaval kezdodott,de vajon kepesek leszunk-e lelkileg ujra MAGYARRA valni?
Ezzel teljes mértékben egyetértek! Sz. Gy.

37

2012.02.12 

Anonym

Nagyon értékes hozzásszólásokat olvastam itt, s kiemelném Ny. Tamás szemléletét. Nagyon örülök, hogy ilyen létezik. Sajnos én már hozzászoktam magyar értelmiséggel szemben egy hozzáálláshoz - mint egy hajlktalan, aki a kukában ennivalót keres: nem veszem észre a sok szemetet, csak az ehető falatokat.
Drábikkal és mindenkivel kapcsolatban ugyanezt teszem: kiveszem, ami nekem tetszik, s otthagyom a többit.
Drábik sok fontos dologról beszél, ír - amikről mások egy szót sem szólnak. Lásd Izlandi események, elmemanipuláció (mely nagyon is valós és itthon alulbecsülik a jelentőségét a szellemi sötétség miatt), háttérhatalmak jelentősége.
Szeszák úrnak igaza van abban, hogy a beszéde ezekről a dolgokról a tehetetlenséget sugározza és hipnotizálja az emberekbe, mert nem vázol semmilyen lehetőséget a cselekvésre, megoldásra. Vagy amit vázol az gyanús. De hát uraim - ez a feladat: ki kell válogatni a szemetet és feltámasztani a valódi értelmiséget, a valódi nemességet. A nemes ugyanis attól nemes, hogy kitart alapértékek és elvek mellett, melyek nem pusztán önző hatalmi és gazdagodási célokat szolgálnak, hanem mindannyiunk javát.
Az értelmiség egy nagy része is a "szellemi szarrágó" kategóriájába tartozik, akik csak azért írnak és gondolkodnak, mert ezért pénzt kapnak. Ezek hajlandók hazudni is. A nemes tudós és a nemtelen ravaszdi között is ez a különbség.Üdv.  
Vissza mutatnék az előző bejegyzésre és ahhoz füzött megjegyzésemre. Szent István a Nyugat segítségével a magyarság törzsi szervezetét zúzta szét, mondván az már nem sikk Európában és a magyarság elpusztul ha nem hajtja nyugati járomba a fejét. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a zsidóság esetében a törzsi szervezet nagyon is jól funkcionál. Képes alkalmazkodni minden kihíváshoz. Lehet bizarr a hasonlat, de említhetném az olasz maffiát is... Oda kell visszatérnünk, ahonnan eltereltek bennünket ezher évvel ezelőtt. Ennek a nézetemnek egyébként többször hangot adtam cikkeimben. Sz. Gy.

38

2012.02.12 

Anonym

 Magam nem osztom egyik álláspontot sem, Gyula bátyám - sem azt, hogy Hitler csak úgy, a nemzetközi tőke segítsége nélkül tudott volna hatalomra kerülni ÉS maradni (radikális nemzeti álláspont), sem azt, hogy Hitler egyszerűen csak a nemzetközi tőke csicskása lett volna (ez az álkiszivárogtatók folyamatos sugalmazása).
Hitler egyszerűen csak
"HÜLYE" volt! - Ez az igazság!
Azonban kétségtelen : Jó szónok volt, a világtörténelem egyik legjobb szónoka, úgyhogy ezzel  a képességével MÁGIKUSAN ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLNI TUDTA AZ AKARATLAN TÖMEGET, sőt, az is kétségtelen, hogy a kora egyik LEGNAGYOBB MŰVELTSÉGŰ politikusa volt, mégis hülye volt, mert Ő SEM TUDTA (ahogy Sztálin sem),hogy a politikai érdekérvényesítéshez más is kell, nem csak erőszak, vagy a hatalom mágikus akarása : A 19. SZÁZAD ÓTA EGYSÉGES TITKOSSZOLGÁLATOK TÁMOGATÁSA!
Mert azok a nevetséges szervezetek, amiket Hitler (is) felállított, az csak TERMÉSZETES TÁPTALAJA VOLT A NEMZETKÖZI KÉMTEVÉKENYSÉGNEK, olyannyira, hogy magának a szervezetek vezetői is a Németor szággal ellenséges országok kémeiből kerültek ki! Lásd pl. Müller gestapo-főnök (az igazi Stirlitz!), aki NKVD-s volt, vagy Bormann szintén, vagy Canaris, aki angol kém volt stb.
Lehetett-e Hitlernek ilyen szervezeti támogatással bármi esélye, hogy megnyerje a háborút? Különösen úgy, hogy már a húszas évek elejétől az SA-egységeket is Moszkvából irányított ügynökök irányították?
Nos EZT nem látni, csak egy Hitler volt képes, aki nemcsak fizikailag volt gyengén látó, de úgy látszik, politikai realitásokra is vak volt!
Viszont PONT AZ A SZEREPET el tudta játszani, amit a finánctőke rászabott - mégpedig tökéletesen!
Magam álláspontja pedig itt csak abban különbözik mindkét tábortól, hogy Hitler nem öntudatosan, hanem csak ÖNTUDATLANUL volt a finánctőke
"csicskása"! Az általad használt jelzők helyett a szinonima szótár számos változatot kinál. A hülye helyett az "őrült", vagy a "fantaszta", a csicskás helyett az "eszköz" kifejezés illene jobban... Ha igaz, hogy Hitler a finánctőke által rászabott szerepet játszotta, úgy ez a zsidók kiírtására is vonatkozik.Sokan vélekednek így. A háború kitörésekor számos nemzetközi (közös tulajdonu) cég működött Nyugaton és Németországban is. Ezek a profitból szerződés szerint részesedtek. Szó sincs arról, hogy Németországnak grátisz nyujtottak volna "ajándékot" a háborúhoz. Azért használom az "ajándék" kifejezést, mert ilyen nincs a nemzetközi üzleti gyakorlatban. Arról meg ki tud, hogy a vesztes Németországnak mennyi háborús kölcsönt kellett visszafizetnie? Vagy azt mondjuk, hogy az orosz szövetségeseknek meg kellett fizetniük a kölcsönbérleti szerződés [lend and lease] keretében teljesített szállításokat, az ellenséges Németországnak pedig elengedték volna ugyanezt? Ami a szovjet beépülést illeti: hát nyugatra vajon nem épültek be az oroszok? És ha így volt, minden nyugati politikus csicskás, vagy hülye lett volna? Elég csak a Kim Philby sztorira gondolni. Sz. Gy.

 39

2012.02.13

Gyöngyösi Zoltán

"Drábik sok fontos dologról beszél, ír - amikről mások egy szót sem szólnak. Lásd Izlandi események,..."
Szólnak, szóltunk! Jó időben, történelmi pillanatban! Eredménytelenül! Nyilvánosságra hozott levélben fordultam a kétharmados eufóriás örömünnepet ülő Orbán Viktorhoz, az "Izlandi-utat" ajánlva, s egyben óva a görög-út követésétől. Megjelent Posta Imre honlapján 2010 június elején. Értékelhetetlen választ kaptam, nem véletlen, hogy igen epésen írtam Orbán képességeiről, itt a honlapon. Az nem érdekel, hogy eljátszotta saját pozitív esélyét, de az annál inkább, hogy Magyarország talán utolsó történelmi lehetőségét is! Antall: "az adósság megfizetése becsületbeli ügy\", jelentette ki annak idején! Tudomásom szerint, mintegy 22 milliárd, már akkor is jogtalan \"adósságot\" szeretett volna megadni, akkor még egy országnak kinéző országgal a háta mögött, nemzeti vagyonnal, iparral, mezőgazdasággal, még hadserege is volt! Az eredmény ismert!
A mai Orbán Viktor ugyan mit kezdhet az elődei, köztük Orbán Viktor, által végkép  mesterségesen, tudatosan megfizethetetlenné duzzasztott adóssághalmazzal? Egy, általa is, mesterségesen, tudatosan sárba-taposott, értékeitől ki- és megfosztott, még állami jogait is elvesztett zsidó tartománnyal, Simon Perezre utalva! E folyamat ellen fellépni mindenkinek kötelessége és joga fellépni! Vitathatatlan jogalapot nyújt az Aranybulla "Ellenállási Záradéka"! Gyöngyösi Zoltán

40

 2012.02.13

Ny. Tamás

Nem tudok ebben a kérdésben egyetérteni Veled, Gyula bátyám! Főleg a Hitler-romantikáddal (mellyel Veled talán itt sok kommententelő osztozik). Mivel tudatosan választottam ki azokat a jelzőket Hitlerrel kapcsolatban.
Hitler ugyanis nem volt őrült (mivel akkor nem lett volna annyi realitásérzéke sem, hogy vezessen egy feltámadni készülő birodalmat), hanem egyszerűen HÜLYE volt, vagyis nem rendelkezett elég BELÁTÁSSAL, éppen VILÁGNÉZETBŐL FAKADÓAN (ahol nála is csak fekete-fehér volt a képlet), hogy belelásson a világunkat mozgató ALAPVETŐ folyamatokba, és így már ELEVE a vesztes pozíciójából indult - ahogy TI IS, kedves nemzeti(szocialista) radikális-konzervatív Barátaim! - Ez az igazság, akármilyen fájdalmas is, de ezt 2012-ben talán már ki lehet mondani!
Ugyanis már Napóleon bukása utáni korszaktól NEM LÉTEZTEK NEMZETEK, MÁR AKKOR EGYSÉGES VOLT A FÖLDI NEMZETEK VEZETÉSE, úgyhogy minden eseménytörténeti blabla, amit tanítottak és elhitettek velünk, hogy itt akkor most nemzetek egységesültek és önállósodnak a 19. század közepén, (pl. német vagy olasz egység), vagy hogy a I. világháború a különböző nemzetek/birodalmak háborúja lett volna a nagyobb gyarmati tortaszeletért, épp úgy porhintés, mint az is, hogy A 2. VILÁGHÁBORÚ A NÉMET ÉLETTÉR VAGY NÉMET KONTINENTÁLIS HATALOM ÉRDEKÉBEN ROBBANT VOLNA KI.
A 2. világháború ugyanis egy teljesen OKKULT-SPIRITUÁLIS háború volt, de EGYÁLTALÁN NEM azokért a célokért, amit egy művelt nemzeti értelmiség most kapásból fel tud sorolni. Ny. Tamás

41

 2012.02.13

Anonym

Kedves 37-es Anonym hozzászóló!Hiányzik annak meghatározása, hogy az ősi hitünk és értelmiségünk miben volt más mint a római katolikus.

 42

2012.02.14

Gyöngyösi Zoltán

Igazán kiváló cím a "Tudatmódosítás"!
Kedves Ny.Tamás! Kezdek hitelt adni a gondolatnak, hogy taktikai felkészültséged nagy részét, a természetesen hamisított, "Sión bölcseinek jegyzőkönyveiből" merítetted...
"Nem tudok ebben a kérdésben egyetérteni Veled, Gyula bátyám! Főleg a Hitler-romantikáddal...!" Gondolom e kitételhez is gondosan válogattad meg szavaidat, miképp jelzőidet! Érzékelhető, hogy a megszerzett bizalmi tőkét, mire is kívánod felhasználni. Mondd, ennyire zavarja köreiteket az itt folytatott eszmecsere? Zavar, hogy Hitler olyat produkált Németországgal, minden árulás, a világ zsidóságának ellenére, aminek emlegeté sétől is minden zsidó megőrül!
Kiragadni a zsidóság parazita kezéből az aranytojást tojó tyúkot.., rémlik is, mintha a zsidóság válaszlépése, a világot megelőzve, valamiféle hadüzenet lett! Romantikának minősíteni azt, mikor egy keményfából faragott, sikeres nemzetet aljas, mocskos szándékokkal összetörnek... Tudjuk, létezik  internetkommandó, bízz bennük, majd ők segítenek... Gyöngyösi Zoltán
Valóban nagy a különbség a meggondolt mondanivaló és a meggondoltan alkalmazott jelzők között. Az utóbbiak csak az ellenfélnek, vagy álláspontjának kigúnyolására alkalmasak. Nem tagadom, hogy én nem "spirituálisan" gondolkodom. Megírtam, hogyan nyilatkozott Churcill arról, miért kellett Hitlert elpuszítani. Erre jön a "válasz", miszerint "A 2. világháború ugyanis egy teljesen OKKULT-SPIRITUÁLIS háború volt, de EGYÁLTALÁN NEM azokért a célokért, amit egy művelt nemzeti értelmiség most kapásból fel tud sorolni."
Ezzel nem tudok mit kezdeni, mert a puszta logikai állításnak sem felel meg. Minössze egy homályos célzás, és hol van még a logikai bizonyítás? Többször kifejtettem  már, hogy földhözragadt józan eszemtől nem vagyok hajlandó eltávolodni, rövid időre, ill. kis távolságra sem! Ha egy okkultista - spiritualista valamiről meg akar győzni, mondanivalóját magyarra kell átültetnie, hogy lássam mit tud. Hogy mit hisz abszolute nem érdekel. A honlapomon semmiféle hittannak nem adok teret. Idéztem már a sokszor elbégetett zsoltárt.

"Test már a kenyér. A bor igaz vér.
Hiszem ezt ámbár elmémbe nem fér."

Továbbá: a tömjénfüstöt nem állom, áradjon bár az "okkult spiritualisták", vagy a papok füstölőiből. Sz. Gy. 

 43

 2012.02.14

Ny. Tamás

A komment kommentje :
1. Üdv Gyöngyösi Zoltán, érzem   abból a sugárzásból, ami Tőled hozzám jön, hogy magyar vagy - ez nagyszerű, viszont számomra egy eszmecserének csak akkor van értelme, ha túl tudunk lépni a szokásos sablonokon. Mert hogy állandóan önmagam tükröződését keressem még 2012-ben is, ennek nem sok értelme van, az akkor puszta fecsegés lesz, annak a megerősítése, amit már amúgy is tudunk - vagyis egy narkózis, egy maszturbálás.
2. Magam viszont évek óta azért fáradozok, hogy az emberi tudatot új dimenziók felé nyissam, hogy végre megérthesse a világmindenséget mozgató VALÓDI erőket, tehát azokat az erőket (is), amelyekkel többek között azok is rendelkeznek, akiknek Ti is az ellenségei vagytok.
3. De lehet egyenlő egy ilyen küzdelem, amikor az egyik fél minden hiper-szuper technológiával rendelkezik, még olyanokkal is, amely messze-messze túlmutat a pillanatnyi hitetek által megengedett határokon, ugyanakkor a hatásait naponta ÉRZITEK, de nem tudjátok hová tenni racionálisan, éppen a hitrendszeretek miatt, miközben esetleg állandóan bizonyítékot követeltek annak a valóságáról, amelyben nyakig benne vagytok!
4. A Sion Bölcsei Jegyzőkönyve nem hamisított, az valódi, ennek ellenkezőjét viszont épp Drábikék állítják.
5. Az meg bizony elég nyomorúságos állapot lenne, hogy az érdekérvényesem  miatt nekem taktikai tudásra lenne szükségem, és ráadásul ezt pont a jegyzőkönyvekből venném.
6. Igen, gondosan megválogattam a szavaimat, Zoltán, mert durvábban is fogalmazhattam volna, azt ugyanis, hogy Gyula bátyám Hitler-képét, ahogy a Tiétekét is, egy nagy
baromságnak tartom - miért nem szabad ezt kimondni, mikor ÉPPEN MOST ugyanezt gondoljátok rólam? Ugyanakkor meg is indoklom a véleményemet, tehát nem üres vagdalkozásról van szó, éppen azért, hogy felvilágosítsalak bennetek.
7. És amikor egy magyar (is) elragadnak az érzelmek, rögtön nála is beindul az ügynöközési reflex (ezt mindenki megtapasztalta már, magam is átéltem, hogy azonnal beindul a Csurka-effektus)Mert ha egy nemzeti-ősmagyar-hazafi törzsasztalnál esetleg furcsa, érthetetlen hangok is hallatszanak, azt bizonyosan az ellentábor küldte - mint ahogy az állandó ellenségkeresés a szép régi klasszikus MIÉP-es összejöveteleken is szokásos volt. ÉPPEN EZÉRT ott is (MIÉP) a legértékesebbje hullott ki elsőnek, a talpnyalók meg megmaradtak.
8. Mert aki önállóan tud gondolkozni, AZT BIZONYOSAN NEM LEHET BEKATEGORIZÁLNI - ez a világtörténelemben soha, senkinek sem sikerült; lehet őket ugyan ellehetetleníteni, nevetségessé tenni, likvidálni, de sémák közé szorítani soha - ugyanis épp ezért megy előre a világ, hogy vannak, akik nem sablonok szerint gondolkoznak.
9.Ilyen emberek tehát csakis MELLÉRENDELÉS szintjén hajlandók kommunikálni,  olykor éppen ezért nagyon kritikusak, tehát nem hajlandók csak azért az ájult tisztelet köreit befutni, hogy eredetiség nélküliségüket azzal leplezzék, hogy egy falkavezérhez dörgölőznek.
10. Nem zavarna, kedves Barátom, ha Hitler produkált volna valamit, de sajna nem produkált semmit! - Vagy ezt állítod produktumnak : az Odera-Neisse-ig visszatolt keleti határokat? Az agyonbombázott városokat, a 6 millió halottat, a német függetlenség végleges felszámolását, és végeredményben a mai Németország multikulturális katyvaszát, azaz a teljes nemzethalált.
Ezzel szemben mit tudott nyújtani a német népnek Hitler, ami pozitív volt? Kamaszos militarista romantikát, ami akkor kurvára jól imponált 14-18 éves srácoknak, de Moszkva és Sztálingrád alatt egy kicsit rájuk fagyott a mosoly.
Ja és közben még zsidók bajszát is húzogatták, olyannyira, hogy 1938-ig egy  Heinrich Kissinger nevű \"ősgermán\" srác is vígan élhetett tőkepénzesként ebben a világ zsidóságának ( retorika szintjén ) hadat árja birodalomban - pedig ha most időgéppel odautaznál, Zoltán, BIZONYOSAN Fideszes dejavu-érzésed lenne!
11. Vagy azt is tagadod, Zoltán, hogy Hitler úgy kellett a világ zsidóságának, mint egy falat kenyér? HISZEN MINDENT VÉGREHAJTOTT NÉMETORSZÁGGAL, AMIT TERVEZTEK VELE - SŐT, MÉG TÖBBET IS!
12. És ahogy Henry Kissingerré vedlett főszarkeverő mondta egykor : \"MINDIG VIGYÁZTUNK ARRA ( vajon kik is?), HOGY NÉMETORSZÁG NE LEGYEN TÚL KICSI, DE TÚL NAGY SE, HANEM CSAK AKKORA LEGYEN A POTENCIÁLJA, HOGY HÁBORÚT TUDJON KIROBBANTANI ÉS TOTÁLIS HÁBORÚT VÍVNI, DE MEGNYERNI SEMMIKÉPPEN SE LEGYEN KÉPES.
13. Na, ezért volt hülye Hitler, mert PONT EZT nem tudta.
14. A tudatlan ember pedig mindig EGY MAGASABB TUDATOSSÁG ESZKÖZE - ahogy az egész emberiség is!
Kedves Ny. Tamás! Szövegeiddel nem az a bajom, hogy zavarosak, állításaid légből kapottak, stb., hanem az, hogy képtelen vagy mások oktalan sértegetése nélkül "érvelni". Figyelmedbe ajánlottam már a szinonima szótárt, annak érdekében , hogy válogasd meg kifejezéseidet, azaz moderáld magad. Erre képtelen vagy. Emiatt zavaró "vendégszereplésedet" ezzel a bejegyzéssel tekintsd befejezettnek. Mint házigazda kiteszem a szűrét annak a "vendégnek" aki az asztalra köp. Te pedig ezt teszed, tudatos és kitartó pimaszsággal. Próbálkozz olyan helyeken, ahol megtűrnek. Sz. Gy. 

44

2012.02.15

Huliganthropus Agriensis 

...és milyen érdekes, hogy Magyarország is milyen "kicsi" ma, s egyre kisebb...
Ellenben zsidóország már kontinentális, sőt mondhatni bolygónyi hatalomra tett szert. Régebben ez nem így volt, mikor még valódi szkíták voltak a hun-magyarok, akikben igazi nemzeti öntudat élt. Ismerték őseiket, családfájukat, eltérően a mai "modern" embertől, aki legfeljebb a dédszüleit tudja megnevezni, öt-tíz-húsz generációra már nem lát vissza. Egyesek szerint a kritikus tömeg 7000 magyar, akik még tudnak nemzetet építeni, létrehozni a romokból. Talán vagyunk még - leszünk még ennyien.
Azonban tudni kell, a birodalmak -ha elérték a maximumukat- összeomlanak, mint a szupernovák. Egy villanás a nagy "dagadás" végén, és vége. Nyomot ugyan hagynak maguk után, sokáig jól láthatót, de azon túl, hogy avítt régiségként rájuk tekintünk, értelmüket-értelmetlenségüket fel nem fogjuk, s ha felfognánk sem alkalmaznánk szándékosan (bár a történelem ismétli önmagát, így hasonlóságokat bőven találni). Most a zsidók által épített világbirodalmon van az összeomlás sora. Amíg mi túléltünk sok nagy pusztulást, nemzetirtást, feldarabolták országunkat, ahogy István négyeltette Koppánnyt a majmolt nyugat kívánalmára elfelejtve igazi gyökereinek irányát, mi mégis feltámadunk újra és újra titkon. Nem is titkon, csak csendben, nem kérkedve a feltámadással.
A zsidók viszont vélt és túlreklámozott, s már-már önmaguk által is igaznak hitt felsőbbrendűségükben, kiválasztottságtudatukban most olyannyira túllőttek a célon, hogy visszájára fordult tervük. Ennek következménye lesz a teljes eltűnésük, ha kitör az újabb háború, melyet éppen ők kezdeményeznek, mint az eddigieket is sorra. Akiket nem lincselnek meg bankárként-uzsorásként, nemzetáruló parazitaként bármely országban, azok azt is letagadják majd, hogy valaha találkoztak zsidóval, nem még, hogy maguk is azok. Majd lassan beolvadnak, felszívódnak más nemzetekben Izrael állam pusztulása után.
Már nem kell nekik a Kánaán földje, európai nép akarnak lenni. S ahogyan akkor nem volt szabad hely a Közel-keleten a kánaániták földjén, ma sincs helye, területe egy új népnek Európában. A mi országunkra pályáznak. Pedig száz-százötven évvel ezelőtt még szégyen volt zsidónak lenni ezen a kontinensen, ma pedig antiszemitizmussal vádolnak, ha hazafi létemre szót emelek a zsidóparazitizmus ellen bármely fórumon. A liberalizmus dogmája soha nem volt a Szent Korona sajátja. Ide meghívtak ugyan több népcsoportot is nemzetalkotónak a  hun-magyar törzsszövetség tagjai, ha azok vállalták az asszimilálódást, a nemzetazonosságot velünk, de zsidót és cigányt soha senki nem hívott. Ma viszont jönnek hívatlanul. A vendégszeretetünkre, sajnálatunkra apellálnak főként, mikor majd "háborús menekültek"-ként tömegesen ellepnek bennünket, betelepülve az előre felépített lakóparkokba.
Most, itt (természetesen máshol is) kijelentem, hogy ÉN ezt nem hagyom! Ilyen vendég ide nem kell. Ha szükséges erővel, tűzzel-vassal megvédem Hazámat a zsidók területfoglaló hordái ellen, vállalva minden kockázatát és következményeit tetteimnek, de hangsúlyozva a Magyar Haza védelmében, hazafiként, a ma is hatályos, bár nem alkalmazott Szent Korona Alkotmány ide vonatkozó pontjait betartva és alapvetésnek fogadva, megfogadva. Remélem társaim is lesznek e nem kívánt, de esetlegesen szükségszerű nemzetvédő harcban, s nem csak a szavak éles kardját használók. Bevallom, tenni eddig én sem tettem. A döntéshozók közelébe sem kerültem, de nem vagyok kevesebb, sem gyávább, mint az egyiptomi, iráni, vagy akár görög nemzetvédő harcosok. Tőlük csak az értékeiket akarják elvenni, tőlem a hazámat.
(a fentiek nem csak szóömlések, csak tudjátok, vannak akik a legrosszabbra is készülnek testileg-lelkileg, az elhatározás megvan ha jön a baj (bár ne jönne), s "amazoknak" is szól, készülhetnek gerillaakciókra, mint Gázában, ha új-izraelt szándékoznak építeni a buckalakók a Kárpát-medencében. Nem ülünk tovább tétlenül) Huliganthropus Agriensis
A hozzászólás egy asszociációt keltett. A birodalmak elkerülhetetlen sorsát illetően egyetértünk. A zsidóság ókori mini birodalmát a rómaiak szétzúzták, ezáltal az amúgy is nomadizáló nép szétszóródott a világon. Majd létrehozta közelkeleti újbirodalmát, de többet is tett ennél. A globalizáció révén zsidó birodalommá alakította az egész viágot. Kérdés, hogy erre a világbirodalomra mennyiben érvényesek azok a szabályok, amelyeket Spengler "A Nyugat alkonyában" fogalmazott meg. Úgy gondolom, a kultúrmorfológia a zsidó világra is érvényes. A globalizáció ugyanis voltaképp miniatürizálta a bolygót. Lerövidítette a földrajzi távolságokat és felgyorsította a politikai, gazdasági, szellemi (!) folyamatokat. Ebben az összenyomott térben mérhetetlen feszültségeket halmozott fel. Létrehozott továbbá egy homogén világtudatot, amely egy mondatba sűríthető: a zsidók az okai a világ bajainak. Az ok felismerését az ok kiküszöbölésének kell követnie. Ez a folyamat azonban nem történhet beolvadással, felszívódással. Ezt a lehetőséget maga a zsidóság játszotta el azzal, hogy világuralomra törő felsőbbrendű fajként definiálta önmagát. Sz. Gy.

45

2012.02.15

GyZoltán

Kedves Ny.Tamás!
Feltételezem, hogy továbbra is olvasod,  az általad végül is elítélt honlapot.
A megszólítás ne tévesszen meg, csak annyira helytálló, mint amennyire hamisítványnak neveztem a "jegyzőkönyveket"!
Két eset lehetséges veled kapcsolatban:
1. kissé alulfizetett
[.......] vagy, ezért nem is törekedtél igazi minőségi munkára...
2. nem
[.......], hanem az újabban legyártott értelmiség egy kísérleti korai példányát képviseled, annak minden jellegzetességével.
Félretéve a jelen pillanatban méltatlan, de feléd jogosan kijáró gonoszkodást, kénytelen vagyok tájékoztatni, hogy mindarra amire csak utaltál is, már találkoztam velük, részletesen kitárgyalt formában...
Megjegyzem, eszméletlen sokat olvastam, eszméletlen sok ismeretet felszedve, annyira sokat, hogy már megrettenek saját tudatlanságomtól, mert még mindig újabb és újabb ablakok nyílnak, s korlátaimat tudomásul véve, na nem is folytatom, mert nem rád tartozik.Gyzoltán  
Sértő kifejezések "eliminálva" Sz. Gy.

46

 2012.02.15

Huliganthropus Agriensis  

Most pillantok a Drábik könyv borítójára, s megütötte a szemem a hatágú csillag, az abból, annak csúcsaiból kiolvasható "MAMA" karakterkombináció. Ha feltesszük, hogy sok nyelven ennek jelentése anya -igaz éppen a héberben nem, s a betűk sem értelmezhetőek ott jelentéshordozóknak ebben a formájukban- játszunk el a gondolattal. A cirkumcízió bizony megviseli az elszenvedőjét, legyen mégoly fiatal is. Egyfajta lelki és testi aberrációt okozhat, szexuális identitászavart, különbözőség- és alsóbbrendűség-érzést. Ezt csak fokozza a beltenyészet, a ma sem ritka testvérházasság, a kultúrájukból adódó alá-fölé rendeltségi viszony, a szigorúan kötött szokásrend. A gyakori megalázás, testi fenyítés sem használ a szellemnek, vallásuk, szent könyveik abszurditásai pedig elképesztőek, megdöbbentőek más civilizációk számára, s vélhetően ők maguk sem viselik könnyebben. Ne is csodálkozzunk azon, hogy a zsidók ma, oly sok ezer év múltán ennyire degeneráltak. De honnan indultak? Voltak-e különbek még az elején? Kijelenthetjük, hogy nem. Az első zsidó az én olvasatomban Ábrám fia, Izsák. Ő ugyebár egy olyan szerződés eredményeként látta meg a napvilágot, melyet az "Úr" erőltetett egy idős emberre, akit épp akkor kergettek ki Ur városállamból. Nos, ezzel az Izsákkal volt valami "gond", elrontott lombikbébi, mert isteni létrehozója el akarta pusztítani, mikoris apjának tűzre kellett volna őt tennie áldozatul, a "szeretet Istenének" parancsára. Izsák fia, a későbbi Jákob szintén "segítséggel" született, de vele már a teremtő Isten sem bírt, csak megsebezni tudta az élet-halál kézitusa végére, amitől az sánta lett. Láthatjuk tehát, hogy valahonnan valakitől különleges hatalmat, képességeket, bizonnyal eltérő genetikai kódot kapott a zsidóság akkor még kisszámú családi közössége, s e vérvonalat, így a tudást kívánták megtartani a belterjességgel. Itt kell, és lehet különbséget tenni az arab és a zsidó között. Ha mindkettő ősapja Ábrám, az egyik Isteni beavatkozásra született, míg a másik nem, azaz "normál" ember. De normális-e bármelyikük is? Sem Iszmáel, s leszármazottai, sem Izsák és vérvonala nem nevezhető annak. Akkor hol keressük a hibát? Ábrámnál, a szerződő emberi félnél? Az evolúció sok mindenre képes, szörnyetegeket hozhat létre csak egyetlen gén mutációjával. Itt, ha az Úr döntött minden más teremtménye ellenében Ábrám mellett, akkor már az Úr-nál is baj lehetett mentálisan. Ha nem Isteni beavatkozás volt, akkor Darwin ördöge rövid idő alatt kétszer is alkotott. S ezt a hibát az evolúció a mai napig nem volt képes helyrehozni. Ezen a két apró hibán pedig rajtaveszthet a Föld bolygó, ha nem sikerül mint egy lázas reakcióval -lángtengerbe borítva a világot- elpusztítani a kórokozókat.Huliganthropus Agriensis A lángtenger után a föld a patkányok bolygója lenne. Ha a föld népességét egyetlen szervezetnek tekintjük és rájövünk, hogy betegségét egy hibás gén okozza, a génsebészet módszerével ez a gén eltávolítható a szervezet elpusztítása nélkül. Sz. Gy.

47

 2012.02.15

Anonym

Elhangzott egy kérdés hozzám intézve: "Kedves 37-es Anonym hozzászóló!Hiányzik annak meghatározása, hogy az ősi hitünk és értelmiségünk miben volt más mint a római katolikus."
Nem tudom. Sajnos nem éltem akkoriban és türelmem, erőm sincsen már arra, hogy nekiálljak felkutatni a bizonyítékokat és a hazugságtenger mögé rejtett valóságot e tekintetben. Amit tudok tenni, az a valódi értékek kiválogatása és megfogalmazása. Ezek hatásukban és értékükben megfigyelhetőek a jelenkori világunkban is. Ilyenek: a cselekvő szeretet, a hajlandóság, az önmagammal szembeni őszinteség, A türelem, a kitartás, a pártatlanság, a vád nélküli önvizsgálat és mások (külső hatások) vizsgálata, a helytelen tettek felismerése (sajátjaim) és a jóvátétel stb. Mondhatnám tovább mert korántsem teljes, de eddig ezt tudtam összeszedni.
Hitler teljesítménye bámulatos, de ő is hozzá akart nyúlni a pénzrendszerhez.
[Mint Kennedy...] Ami pedig a nemzetközi rablóhorda igen érzékeny pontja. Itt összefognak mindig, még ha máskor össze is lehet őket ugrasztani. Mára ugyan nyilvánvalóvá vált, hogy a föld pusztulását hozza magával ezen csoportoknak a tevékenysége. A bankok felsővezetéséről és ezek tulajdonosairől van szó. A pénzkibocsátókról. A végtelen növekedést célul kitűzőkről és ennek támogatóiról. Hiszen a bankok bűncselekmény alapján adnak ki hitelt: olyan pénzt kölcsönöznek, mely nem is létezik. Ezáltal valós alap nélküli növekedést produkálnak. Ez a folyamat fajult el odáig, hogy ma már nem maradhat üzlet talpon, mely nem vesz fel hitelt, hiszen aki felvesz hitelt az kinyírja a többit (hiszen ledolgozhatatlan előnyhöz jut ezáltal). Ezért minden nagy cég és országok is eladósodnak. Ez a folyamat elkerülhetetlenül végleges pusztulásba taszítja a földi létezést. Hacsak valai Isteni csoda nem történik.
A spiritualitás a testi lelki és szellemi ügyek együttesét jelenti szerintem. Az okkultizmushoz nem értek, de tudom, hogy a fejünkből bizonyíthatóan távozik egy mérhető energia (fMRI, EEG) és a szemünkből is (Dr. Colin Ross kutatása). Ezeket Hitler is kutattatta és használt tudatalatti manipulációs technikákat is (pl a beszéde alatt sugárzott nemtudommilyen majd utánanézek frekvenciák).
Szóval ez tudományos tény. Létezik egy olyan csatorna, amit nevezhetünk morphogenetikus mezőnek, kollektív tudattalannak, központi intelligenciának vagy Istennek, vagy okkult hatalomnak. Ki hogyan közelíti meg, de kétségbe csak az oktalanok vonják ezeket a tényeket.
Nagyon jó lenne utána nézni ennek a témának. Gondolom, nagy érdeklődéssel olvasná mindenki. Félreértés ne essék! Nem a szellemtudományok "ellensége" vagyok, hanem a zavaros okkultizmusé.Ny. Tamásnak felajánlottam, hogy fejtse ki nézeteit. nem tette. Sértő jelzőkkel vagdalkozott továbbra is. Az aurát sem látjuk szabad szemmel, mégis elismerjük létezését.  Sz. Gy.

48

  2012.02.15

Huliganthropus Agriensis
 

Gyula Bátyám! (mivel mások is így szólítanak, s nem tudom tegezhetem-e Magát, avagy magázhatlak-e Téged:) Tegezhetsz, a "Bátyám" jelző mellőzésével!
A láz, a betegségre adott természetes testi reakció sem okozza a beteg szervezet feltétlen halálát, csak abban az esetben, ha a kórság annyira elharapódzott, hogy a többi élőlény védelme érdekében ez egy szervezet halála elkerülhetetlenné válik. A zsidók száma a világban ma nem indokolja a bolygó totális pusztulását, de a zsidó-bérencekkel együtt már igen. Szerencsére ez utóbbiak egyik jellemző vonása a "köpönyegforgatás", s ezt a gyakran alkalmazott tulajdonságukat kihasználva-felhasználva menekülhetünk meg mi is a vég kezdetén. Az új világ kezdete-végén pedig már nem lesz zsidó (szerintem). Nemrég olvastam Posta Imrénél, hogy a Pápa ellen merénylet készül(t). Ő a 111. a sorban, s egy régi jóslat szerint az utolsó pápa a 112. lesz, a "római Péter", kinek ideje alatt jön el az a végzet, melyről a Biblia, s a maja naptár is említést tesz. De valamik-valakik végső pusztulása nem jelenti minden élőnek halálát. A vízözön után is maradtak túlélők... a maja teremtéstörténet pedig többszöri teremtésről beszél, kísérletek soráról, míg elkészült a megfelelő "minőség".(Popol Vuh) Ha pedig kimerül egy bánya, be kell azt zárni, be kell robbantani. Ha az emberiség elvégezte feladatát, s a telepített parazita nem végezte ki saját magával együtt, be kell ezt is robbantani, nehogy szétszóródjunk az istenek világában, mint a gombaspóra, beoltva, felpezsdítve az előttünk titkolt világmindenséget... Huliganthropus Agriensis
Ha a zsidók százszorosan érdemlik sorsukat, a csahosok ezerszeresen. Szerintem mindössze arról van szó, hogy a fertőző gócot és a fertőzött szövetrészeket együtt kell kiégetni a szervezetből.

 49

2012.02.17

Gyöngyösi Zoltán

A "Hitler-képnek" kötelezően hamisnak kell lennie! Megköveteli a hamis alapokra, ideákra épült világ... Hitler tevékenységét, jelentőségét, felmérni, megítélni, véleményem szerint, csak alapos történelmi háttérismerettel lehet, és szabad megközelíteni... Az ismereteknek feltétlenül fel kell ölelnie a többszáz éves, következetesen, a mai napig tartó, hagyományosan Európa-ellenes brit politikát, aminthogy meghatározó Moszkva történelmi szerepe is, Szibéria leigázásától, meghódításától, a világtörténelem eddigi legnagyobb hadseregének, Európa lerohanására szervezett, és felkészített Vörös-hadsereg létesítéséig.
Továbbá szükségszerű kitérni a társadalmi-gazdasági folyamatok megvilágítására, az ideológiák világméretű harcára, melyből a jelenlegi felállás szerint, leginkább, az emberiségellenes, soviniszta-rasszista, sátáni elveket valló cionizmus látszik uralkodóvá válni, főleg azok után, hogy eredményesen volt képes terrorista szerepre kényszeríteni az USA fegyveres erőit! Ezeket, az évtizedeket igénylő ismereteket felszínre hozni, megjeleníte ni, számomra lehetetlen feladatot jelent, nem is vállalkozhatom rá. Marad a dolog kijelentés szinten: vállalom a Hitler "romantikát"! Gyöngyösi Zoltán

50

2012.02.18

Cezarfi

Szeretnék közzétenni néhány (többnyire) szubjektív gondolatot:
A jelenlegi, európai tragikomédia szinpadán (nagy valószínűséggel le fog gördülni a függöny, ha akadozva is, hisz sok Euróból kiválóan élô/sködô tisztviselô foggal-körömmel kapaszkodik az euróba) március végére. Ezt saját meglátásomon kívül két dologgal próbálom indokolni:
1) Az amerikai Donald Bradley által már az 1940-es években kigondolt Bradley Siderograph (miután az 1940-es években meghúzott grafikon az elmult 70 évben elég pontosan fedte és fedi a jelenlegi amerikai/nemzetközi gazdasági  élet, ill. a tözsde hullámzását, valószínüleg nem fog nagyban eltérni a közeljövôben sem.)
2) Több, (fôleg amerikai) kritikusan gondolkodó gazdasági szakember, hogy csak néhányat említsek pl.:
www.martinarmstrong.org/economic_projections.htm vagy www.shankystechblog.blogspot.com/ egybevágó véleménye szerint március 6-20. periódus után a jelenlegi helyzet tarthatatlan lesz.
A görög csôd tulajdonképp nem Görögország csôdjét jelentené (hisz azok a szerencsétlenek már többet szenvednek, mintha egyszerüen hagyták volna az országot becsôdölni), hanem az ezt követô láncreakció a nemzetközi bankok/befektetôk/nagytôke/globális finánciális elit hatalmi (a hitel hatalmára épülô) pozícióit/létét veszélyezteti. Ezért van szûkség valamennyi EU polgár, sőt a jövendô nemzedék utolsó garasára is. Nehogy összedöljön a hitel/kamat kártyavár.
Sajnos(számukra!) a kártyavár egyre jobban kezd ingadozni, úgyhogy nyárig belátják, hogy ha igy megy tovább akkor visszavonhatatlanul beszorulnak a sarokba.  Mielött végleg elvesztenék a cselekvési szabadságukat, Izrael és USA valószínüleg "megelôzô csapást" próbál mérni Iránra. (Vagy gyôzünk és maradunk, vagy pusztuljon mindenki más is felkiáltással) A Perzsa öböl környéki anyahajók közt van olyan amit 2015-ig ki kellene vonni a forgalomból, mert elöregedett.  A legmegfelelöbb egy váratlan iráni 9/11-szerü támadás által történô "roncsbontás" lenne, amit aztán meg lehetne bosszulni.  Az orosz hadvezetés terveket dolgoz ki arra, hogy még az idén nyáron bekövetkezik a háború. 
www.presstv.com/detail/227019.html,  tinyurl.com/7srhdvy
Az iráni válasz következtében Izrael valószínüleg lakhatatlan lesz az elkövetkezô 40-50 évben.
Ráadásul az orosz vezérker fônöke szerint Oroszország nukleális fegyverekkel válaszolna az ország létét fenyegetô külsô veszélyre. 
tinyurl.com/7srhdvy          
A kérdés az, hogy hány izraeli menekültet és mekkora visszavonuló csapategységeket fog Magyarország befogadni és ez mennyire fogja az országot katonai célpontá minôsíteni? Valamint hogyan fog a politikai vezetés és a lakóság a fent vázolt rémálomra reagálni? Cezarfi
Pont most írok egy Irán-cikket. A hozzászólás oda fog passzolni. Majd átmásolom. Sz. Gy.

51

2012.02.19

 Cezarfi

Csak, hogy még egy kis olajat öntsek az 50.sz. tüzre: "A totális összeomlás (The Total Collapse)
A 3.VH garantáltan
www.tinyurl.com/2d3zqv2 Cezarfi Lassan egy háborús gyujtogatóvá képezed át magad... 

52

2012.02.19

 Cezarfi

51.sz.-hoz. Nem akarok gyujtogatni többet, mint annyit ami kissé mevilágítja a körülöttünk végbemenô dolgokat különbözô szögbôl. Azok akiknek feladata lenne a megvilágítás (média, ma már nem újságírók, csak a médiánál vannak. Tisztelet a kivételes fehér hollóknak!) azok inkább tüzoltó fecskendövel járkálnak.
Gyakran úgy érzem, hogy manapság szabad országokban szabad emberek azt teszik és gondolják amit szabad. cezarfi

 53

2012.02.26

 Nemo

A "Hitler-romantika" témájához lenne egy-két észrevételem:
Kétségtelennek tűnik, hogy Hitlernek voltak bizonyos történelmi érdemei a német nép jólétét illetően, azonban az bizonyos, hogy a végkifejlet katasztrofális volt mind a német népre, mind a világ jövőjére vonatkozóan.
Ennek vélhető oka, hogy valójában nem igazán mérte föl, hogy milyen ellenséggel szemben és hogyan veszi föl a harcot...
A főhős a Hamlet c. Shakespeare-tragédiában azt mondja barátjának, Horationak (Arany János remek fordításában), hogy: "Derék dolog a tűzmestert saját aknája által vetni föl..." - ez jó ugyan szlogennek ("Vili mester" tele van ilyenekkel, pl.: "Lovat, lovat! Országomat egy lóért!\" a III. Richárd végén), de cselekvési haditervnek semmiképpen.
Hitler tehát ott követhette el a fő hibát, hogy a zsidó törzsi/faji rasszizmussal (a "kiválasztott nép" ideológiája és gyakorlata) egy másik rasszizmust (a német nép ill. az árja népek felsőbbrendűségének teóriáját) szegezte szembe.
Bizonyos ugyanis, hogy - kulturális és "neveltségi", sőt akár viszonylagos értelmi ill. mentalitásbeli eltéréseik ellenére is - erkölcsi értelemben a különböző népek az emberiség nagy családjában egyenértékűnek tekintendők, és az elmaradottabb népeket a fejlettebb népeknek "kutya kötelességük" lenne a magasabb színvonalú létezéshez hozzásegíteniük - persze nem erőszakkal (itt követték el a történelem során a legtöbb és elemi (!) hibát).
Ismeretes; hogy pl. az ukránok a II. világháborúban a német hadsereget felszabadítóként fogadták, azonban a németek a náci faji gőggel ezt a fogadtatást lerombolták, holott ki kellett volna használniuk, pl. Ukrajna függetlenségének (vagy legalább autonómiájának) beígérésével az új - Németország-vezette és vélhetően a zsidó világuralmi rendszertől független - Európában.
Tehát nem lehet ugyanazon, vagy hasonló módszerekkel legyőzni egy uralmi rendszert (rasszizmust ellen-rasszizmussal), hanem az ellenszernek gyökeresen másnak kell lennie, mint amely ellen kitalálták ill. megvalósítják, bevetik. Hitler ezért tkp. zsidó-epigon volt az ideológiáját tekintve... Neki a zsidó-világuralom elleni harc vezéreként, más népeket szövetségesül meghívva kellett volna föllépnie, s nem "élettér-hódító ként"! Magyarán: a népek közös Európáját kellett volna meghirdetnie, amelyben a népek kölcsönösen egymást támogatják - mégha német vezetéssel is... Az "Oszd meg, és uralkodj!" elvét ugyan lehet alkalmazni, de mindenképpen csak időlegesen, és - sajnálatosan - további problémákat szül a népek között.
Jézus ezen elvvel ellentétben azt vallotta, hogy: "Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, sem rossz fa jó gyümölcsöt. Amely fa rossz gyümölcsöt terem, kivágattatik, és tűzre vettetik." (A Katolikus Egyház ill. a Jezsuiták ezen elvhez nem ragaszkodtak - le is züllött mindkettő!) Erkölcsileg tehát a rosszból nem keletkezhet jó, s a jóból nem keletkezhet rossz. Márpedig a történelem azt bebizonyította, hogy valamely társadalom minél inkább megközelítette erkölcseiben az "abszolút erkölcsi értékeket", annál fejlettebb és tartósabb volt az a társadalom (pl. inkák, egyiptomi ó- és középbirodalom, hun birodalom, perzsa birodalom, Kína és India egyes korszakaikban). Hitler zsidó-epigonságáról vagy dr. Fejér Lajos, vagy pedig Marschalkó Lajos is említést tesz valamelyik művében (hogy melyikük, már nem emlékszem pontosan). Nemo
A kettős cikkel sikerült megmozgatnom kissé az olvasók fantáziáját. Ez már az 53-ik bejegyzés...
Hitler számára nem lehet utólag egy olyan receptet összeállítani, amelyről ma kijelenthetnénk, ha azt követte volna, a világ sorsa másként alakult volna. Az utókor nem ilyen alapon ítél a nagyokról (Nagy Sándor, Attila,Napoleon, Mao stb.) hanem szétválogatja a maradandót és az elenyészőt. Nagy Sándor "esztelen" hadjáratainak hozadéka a görög kultúra elterjesztése volt akkora területen, amely több ezerszerese a kis Macedónia területének. Róma az átvett görög kultúrával ezt a gyakorlatot folytatta. Napoleon a francia nagyság szimbóluma maradt a szörnyű véráldozatok és a háborús vereség ellenére is. A kínaiak valósággal vérft pisáltak, amíg úgy letisztitották Maot, hogy el lehetett helyezni a mauzóleumban. Hitler életműve összehasonlítható (!) a fentiekével! Hitler olyan ideológiai társadalmi, ill. gazdasági modellt alkotott, amely egyetlen alternatívája a judeobolsevizmusnak, ill. a judeokapitalizmusnak. A jelenkor és a jövő számára Hitlernek van a legtöbb mondanivalója a nagyok közül. Ezért a "legnépszerűbb író" a világon. Sz. Gy.