Ugrás a hozzászólásokra

Frissítések 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

 

Cionista offenziva Magyarország ellen

Izrael a nagy békekötő...  


Sejtettem én, hogy a Magyar Parlament egyre inkább hasonlitani fog az Izraeli Knesszethez, de hogy a honatyák és honanyák nagykoaliciója egy hülye képviselő hülye indítványa miatt sárga csillaggal ékesíti hitvány önmagát, meglep kissé. Azt jelenti mindenesetre, hogy a törvényhozó hatalom a Cionizmus oldalán kötelezte el magát. Ők nyilván tudják mi a Cionizmus; de tudják választóik is? Aligha. Hát beszéljünk róla, ill. az "antiterrorista" terroristák terrortámadásáról.

Ha van kurtább valami a nyúlfaroknál, az a nép [demos] emlékezete. Erre épül a demokrácia [A demokrácia szó az ógörög δημοκρατία (demokratia) szóból származik, jelentése a nép uralma. A szó töve a δημος (démosz) nép szó, a κρατειν (kratein) jelentése uralkodni, a ία (ia) pedig egy képző.] Ez szabados fordításban, és a valóságban is, a kretének lát szat uralmát jelenti... Mindazonáltal arra gondoltam, hányok egy kis borsót a falra, hisz úgyis ráérek.

Tézisemet a baloldali kép segítségével próbálom levezetni. Felteszek egy kér dést. "Óh átlag magyar! Neked [akinek megadatott, hogy azzal az IQ-val, amit örököltél, négyévenként akár fülkeforradalmat csinálj], mi minden jut eszedbe a képről? Ha semmi, vagy úgyszólván semmi, megpróbálok segíteni. Persze a cikket nem muszály elolvasnod. Úgy lehet nem is szerzesz tudomást róla. Sebaj, neked már úgyis tökmindegy. Én meg miért is ne írjam le, ami a bögyömet nyom ja?

Ha mégis olvasásra adod a fejed, kezdhetjük is. Figyelj a szemüvegesre. Mit látsz? Hát egy ronda zsidót. De vigyázz, ne ítélj korán, hisz épp ez a két tulajdonság, amiről az ipse per abszolute nem tehet. Ne légy tehát zsigerből antiszemita!

Ha viszont azt mondom, az illető politikai tömeggyilkos, izraeli miniszterelnök és Nobel békedíjas egyszemélyben, mit szólsz hozzá? Hogy ez nem lehetséges? Már hogyne lenne lehetséges! Mi a magyarázat? Hát a Cionizmus természete!

Az ujkori politikai cionizmust a legnagyobb magyar találta fel. Széchenyi? Egy fenét! A Herzl Tivadar. Írt is róla egy köny vet "A zsidó állam" címen. Ez nálunk annyira fontos, hogy kiadtuk bélye gen is (150 Ft.). Mondanám, hogy olvassák el [itt a linkje ], de fölösleges, mert az elképzelt állam úgy hasonlít a létezőre, mint Lenin judeobolsevik demokráciája Marx tökére. A könyv 1896-ban jelent meg. Az első cionista világkongresszusra pedig, minő véletlen, 1897-ben Bázelben került sor. Ott, a jelek szerint, már a cionista világállam tervét vázolták fel. Erről is kiadtak egy könyvet utólag; igen kalandos körülmények között, és persze nem a zsidók. Kitalálják? Igen a Cion Bölcseinek jegyzőkönyveiről van szó. Ennek hitelességét a zsidók tagadják. Ez nem meglepő tekintve, hogy a Talmudnak sincs általuk hitelesnek elismert fordítása.

Visszatérve Herzl könyvére, van a benne néhány figyelemreméltó passzus. Ilyen az, hogy a zsidó is nemzet, pontosabban faj, amelynek jellegzetes szaga van, és magával (magában) hordozza az antiszemitiz must mindenüvé, ahová beteszi a lábát. Erre kellett Tivadarnak a bibliai őshaza (ahol a zsidók nem érzik egymás sza gát). Dehát ez a gyakorlatban nem így müködik. A zsidó továbbra is diaszpórákban él. Számára a külföld is zsidó bel föld és ott olyan büszke a fajára és a szagára, mint a melegek a végbélyílásukra, ill. a péniszükre.

De térjünk vissza a fenti szemüvegesre Beginre, akit a jelenkori Izrael történetébe kell ágyaznunk, mint "alapító atyát".

Az államalapités előzményei ismertek, persze nem eléggé széles körben, de nem mehetek vissza Kr.e. 3761. október 7 én 11 óra 10 perc 20 másodpercéig, azaz a Kr.e. 5761 évig, ahonnan a zsidók jogai datálódnak. A hírhedt "Balfour nyilat kozattól" indulok, amit már korábban körbe - körbe jártam [1, 2, 3, 4 ]. A nyilatkozat mogyoróhéjba tömörített lényege "1917. november 2-án adták ki, a brit kormánynak egy bizalmasan kezelt állami jelentése volt az Oszmán Birodalom szétosztásáról, miután az I. világháború véget ér. A levél a brit kabinet 1917 október 31-ei álláspontját mutatja, melyben a britek támogatják a cionistákat egy zsidó "nemzeti haza" létrehozásában Palesztinában, azzal a kikötéssel, ha ez nem jár együtt 'a területen' élő más népek önren delkezési jogainak csorbulásával." [Ami a népek önrendelkezési jogát illeti, ahhoz az angolok szerfölött értenek. Ez igazolják többszáz éves gyarmatbirodal muk történelmi eseményei...]

Itt adódik egy bökkenő. A mindentudó Goooogle a palesztina+angol+zsidó+viszály keresőszavakra semmiféle kombi nációban nem ad találatot (?), mintha ilyen nem is lett volna, pedig... Persze mielőtt kitört volna az igazi gyalázat történt egy és más. A történetekben igen sok a mese - meskete. A lényeg viszont az hogy 'a területen' mintegy ezer éve élő 'más' népet - a palesztinokat - részben kiírtották, részben elüldözték, részben rezervátumokba kényszerítették, és miután mindezt megtették [a bibliai ősökre (Józsué) emlékeztető aljassággal, ill. bestialitással], most folyton a békéről akarnak tárgyalni. Hogy voltaképp kivel és miről, nem világos.

A továbbiak megértéséhez szükséges visszapillantás keretében nem Izraelt, hanem Jeruzsálemet helyezem a történé sek középpontjába, mivel Izrael mint fogalom túlzottan cseppfolyós. E végtelenül hosszú és végtelenül bonyolult histó riát könyvek ezrei tárgyalják. Teljeskörü ismeretekre szert tenni nem lehet. Egy viszonylag rövid és mindenképp világos összefoglalás a Parókia Közösség honlapján jelent meg részletekben [ I, II, III ]. A lebilincselő história annak is érde kes lehet, aki nem kedveli a történelmet, netán a zsidókat se'. A következő szövegidézeteket ebből vettem.

A tanulmány szerint "Jeruzsálem vallási jelentőségét Dávid és Salamon uralkodása alapozta meg." Ehhez immár bátran hozzátehetjük, a politikait is. Dávid és népe azonban nem volt Jeruzsálemben őshonos, hanem csellel és erőszakkal foglalta el azt. Az erő joga azonban csak addig érvényes, amíg egy új erősebb hódító el nem ragadja a hadizsákmányt.

Dávid ls Salamon királysága az "Egységes Izraeli Királyság egy egykori királyság Izrael földjén. A történészek fennállá sát kb. Kr. e. 1020 és Kr. e. 930 közé datálják, bár a pontos dátumokban nincsen egyetértés.A Biblia szerint az egységes királyság előtt a zsidó törzsek konföderációban éltek a bíráknak nevezett ad hoc karizmatikus vezetők irányítása alatt." Ez mindössze 90 esztendő. Ezt követően Jeruzsálem számtalanszor cserélt gazdát. Évszázadokon átugrálva jutunk egy mérföldkőhöz "A zsidó háború vége Jeruzsálem lerombolása lett Kr.u. 70-ben. Titus római diadalívén láthatók a fogságba vitt zsidók a Menórával és a Templom kincseivel." Több mint érthető, hogy a zsidók ebbe nem nyugodtak bele. Következett a Bar Kochba féle lázadás "Hadrián (117-138) a zsidók kedvében akart járni, Jeruzsálemet is fel akarta építeni, de a régi templom helyén Jupiternek akart templomot emelni. Állítólag ez a terv robbantotta ki a felkelést, amely soha nem tapasztalt borzalmakkal 132-től 135-ig tartott." A Hősök, ahogy ez lenni szokott, pórul jártak. Ezt követően a történelem, ill. a népek betemették a romokat, az emlékeket és az eszméket is. Jeruzsálem zsidó, majd római kora után jöttek és évszázadokig álltak fent a bizánci, arab, jeruzsálemi keresztény királyság, mamelukok, ottomán - török, angol mandátum (1917 - 1948) és végül Izrael állam korszakai. Akinek képszerü látása van a mai Izraelt egy olyan síremléknek látja, amelyre a születés dátumát (1948) már rávésték, de a halálozásét még nem, minthogy a leendő halott még él. De meddig? Öröklét nem létezik. Halandók az egyének, a társadalmak, az államok és a vallások egyaránt. Kivétel nincs! Ennek legékesebb bizonyítéka épp Jeruzsálem története.

A brit "mandátum korszaktól" folytassuk a gombolyítást . Elöljáróban leszögezhetjük, hogy a népek mérhetetlen szen vedései legalább annyira következnek az angol érdekpolitizálásból, mint a zsidó agresszivitásból. Mélységesen igaz az a több változatban létező közmondás, hogy "Angliának nincsenek barátai, Angliának nincsenek ellenségei. Angliának csupán érdekei vannak ..." A (fent idézett) "Balfour nyilatkozattal" lett a mellény félre gombolva. Aztán a hitvány ENSZ hitvány elődje a Népszövetség folytatta. 1922. jul. 24-én hozott határozatával szentesitette a brit mandátumot. Ebben rendelkezett a Zsidó Ügynökség létrehozásáról, majd kimondta "Angliának kötelessége a Zsidó Ügynökséggel együtt müködve megkönnyíteni a zsidó bevándorlást ... A Földeladásoknál figyelembe kell venni az 'intenziv cionista kolonizá ció' érdekeit."  [Makai György: "Izrael Állam és a cionizmus" 119. old.] Beépült a határozat záradékába egy svédcsavar is "Minden palesztinai lakos polgári és vallási jogai védelemben részesülnek, bármely fajhoz, vagy valláshoz tartozzon is." [Ugyanott]

Mára nyilvánvaló, hogy Anglia a zsidók által elözönlött Palesztinában továbbra is uralkodni akart, a népek egymással szembeni kijátszásával, mint más gyarmatain. Úgy gondolta továbbá, hogy a mandátumterület egyetlen fegyveres ereje az angol gyarmati hadsereg lehet csupán. A zsidók nem így gondolták. "Helyesen" úgy vélték, hogy [zsidó módra] kolonizálni csak saját hadsereggel, azaz hóhérkülönítményekkel, lehet. Angliát maga a kolonizáció nem zavarta. A csalárd, ill. erőszakos földfelvásárlások, majd a fellahok tömeges kiűzése a földekről, nem keresztezte az angol érdeke ket.

A két hiéna mégis összemarakodott a zsákmányon!

A kezdetben alakult zsidó "önvédelmi" alakulatokat [Palmah] próbálták feloszlatni, de ez nem sikerült maradéktalanul. Látván azonban az 'intenziv cionista kolonizáció' által gerjesztett súlyos feszültségeket "Fehér Könyveket" kezdtek kiadni, amelyekben a bevándorlás korlátozását igérgették. Az 1930-as elsőt csendesen visszavonták. Majd mikor kitört az 1936-os "Nagy Felkelés" a brit hadsereg többezer embert ölt meg, ill. végeztetett ki. Ezzel a zsidók nem voltak mege légedve, hisz a brit hadsereg a földek elnéptelenítésére nem volt hajlandó, ill. igazán alkalmas. A félig - meddig tűrt, ill. támogatott Haganah és Irgun nevü szervezetek sem voltak maradéktalanul alkalmasak. Végülis az Irgunból kivált Abraham Stern harccsoport nyerte el a cionizmus pálmáját a "kétfrontos háborúban", amit a zsidók az angolok és a palesztinok ellen indítottak a TERROR eszközeivel. Az újkori terrorizmust a zsidók találták fel és alkalmazták tömegméretekben, megvalósíthatatlan (!) politikai és gazdasági céjaik megvalósítása érdekében.

A zsidó TERROR több forrásból táplálkozik. Az első és talán legfontosabb a "bibliai ihletés": a Mózes által előírt, Józsué által végrehajtott és Jahve szívének is kedves tömeges emberirtások gyakorlata. A második a frusztrációs düh, annak tudat alatti átélése kapcsán, hogy a Nagy Izrael hagymázos álma megvalósíthatatlan. A harmadik a civilizált "keresz tény" népek, ill. államok minden mértéket alulmúló aljas és gyáva cinkossága Palesztina új státusának kialakítása kap csán.

A zsidó TERROR nem csupán a palesztinok és az angolok ellen irányult, hanem az egész világ ellen, különös tekintettel a jogrendre, az erkölcsi világrendre, valamint a nemzetek biztonságára és szuverenitására. [Erre lentebb, a tények ismertetése után, még visszatérek.]

Az első tanulságos eset †Lord Moyne, Öfelsége kormánya közel-keleti ügyei Kairóba akkreditált miniszterének 1944. december 6-án történt meggyilkolása volt. Azért kellett meghalnia, mert tájé koztatta saját kormá nyát a palesztinai helyzetről, azaz nem falazott a zsidók nak... Eliahu Hakim és Eliahu Ben Zouri, zsidó terroristák, a "Stern banda" tagjai ölték meg gépkocsijában. A szadista drezdai mészáros Churchill brit miniszter elnök felháborodást szinlelt. "Nagy-Britannia kénytelen lesz megvál toztatni a cionizmussal kapcsolatos álláspontját, amennyiben Öfelsége kormá nyának törekvéseivel a cionizmus visszaél és olyan gengsztermódszerek alkalmazására használják fel, amelyek semmiben sem maradnak el a nácizmus módszerei mellett." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 23. old.] A müfelháboro dás nem a zsidóknak, hanem az angol Alsóháznak szólt. Öfelsége kormánya a cionista terrorizmus legodaadóbb támogatója ma is. Ami a "nácizmus módszereit" illeti, a III. Birodalom külföldön nem gyilkolta százszámra vélt, vagy valódi ellenségeit.

"1947. november 29-én az ENSZ Közgyűlése Palesztinát zsidó és palesztin államra osztotta." Jeruzsálem "szabad város" státust kapott [volna] nemzetközi igazgatás alatt.

Most három térképet illesztek ide. A Baloldali a '47-es ENSZ felosztás terve. A középső a jelenlegi fiktív Palesztina térképe, a jobboldali pedig a hírhedt "annexiós" térkép. 

 

 

 

A jobbszélső térképen, 2000-ben, még jól látható zöld "palesztin törmelék" azóta gyakorlatilag felszívódott. Itt épít Izrael legszívesebben új lakótelepeket, ill. húz falakat. Gázát pedig lövik... Azaz per ma nem lövik, viszont gőzerővel építkez nek az egykori Ciszjordániában, amiért az ENSZ megfigyelői státust adott a gázai kormányzatnak.

1.)
Kissé bővebben erről az ENSZ határozatról

Engem speciel az is zavar, hogy cionista (?) sajtópatkányok eltömeszelik a hírcsatornákat, hogy a magyar olvasó ne juthasson valós információkhoz. Hogy miről van szó?

A Népszabadság (csak) azt írja, hogy
 "2012.11.29-én Az ENSZ közgyűlése elsöprő többséggel, 138:9 arányban, 41 tartózkodás mellett szavazta meg New Yorkban helyi idő szerint csütörtök este, hogy Palesztina állandó megfigyelőből a szavazati joggal nem bíró megfigyelő ország státuszába avanzsáljon. Azt viszont csak az Oroszország Hangjából olvashatom, hogy "Az ENSZ Közgyűlése Izraeltől azt követelte, hogy vonuljon ki az 1967-ben elfoglalt Golán-fennsíkról, ne nevezze többé fővárosának Jeruzsálemet (!) és kezdjen béketárgyalásokat a palesztinokkal. A Közgyűlés dokumentumában kimondatott, hogy bármely intézkedés Izrael, vagyis a megszálló ország részéről, arra vonatkozólag, hogy Jeruzsálemben saját törvényeket, igazságszolgáltatást, és igazgatási rendszert vezessen be, törvénytelennek és jogtalannak számít. A dokumentumban kihangsúlyozzák azt is, hogy a mindent átfogó, igazságos és azonnali hatállyal meghozott döntés ebben a kérdésben figyelembe kell hogy vegye a törvényes aggályokat mind a palesztin, mind az izraeli részről”. És mi az izraeli válasz? Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő a kormány vasárnapi ülésén: 'Építkezünk (!) Jeruzsálemben, és ezt folytatjuk az összes olyan területen is, amelyek hez Izrael térképén stratégiai érdekek fűződnek'. Izrael 3000 új lakóegység építését jelentette be (zum trucc) , miután az ENSZ Közgyűlése csütörtökön "nem tag megfigyelő állam" szintre emelte a világszervezetben Palesztina státuszát. Ezért kérdem tisztelettel: mi indokolhatná egy olyan állam létezési jogának elsimerését, amely így viselkedik az egész világgal szemben. Megint kérdem továbbá, miről tárgyalhatna közvetlenül az izraeli állam és a nemlétező palsztin állam képviselete?

És mit tesztek ti "magyarok"? A
„Mindannyian Együtt Jeruzsálemért” zsidó alapítvány kalózlobogói alatt veritek a tamtamot. Tudjátok, kik ők? "A keresztény-zsidó párbeszéd erősítésére Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, és Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke. Az alapítvány célja Jeruzsálem jövőjének és múltjának, szellemi, vallási, kulturális jelentőségének, szerepének kutatása, képviselete, népszerűsítése révén a zsidó-keresztény civilizáció értékeinek erősítése." És mit gondoltok? Jeruzsálemért lehet "úgy" harcolni, ahogy "Bibi" Netanjahu (fent) meghirdette, az egész világgal szemben?

Nem! Itt a fegyvereké lesz a szó, úgy ahogy az eredeti történet folytatódik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.)
Tegyük tényszerüvé a nagy cirkusz cionista (!) jellegét.

Nemrég [2011. novemberében] ülésezett Budapesten
az Izraelt Támogató Parlamenti Képviselők Nemzetközi Alapítványa (IIACF). A díszes társaság a nemzetközi sajtótájékoztatón történelmi  jogi és erkölcsi alapokra hivatkozva leszögezte, hogy "Jeruzsálem Izrael örök és oszthatatlan fővárosa. Vasárnap a nemzetközi konferen ciával párhuzamo san cionista nagygyűlést (!) tartott a Mindnyájan Együtt Jeruzsálemért Mozgalom a Hit Parkban Izrael-barát képviselők, számos hazai politikus, diplomata, valamint a Hit Gyülekezete részvételével. Az ünnepi rendezvényen Ilan Mor izraeli nagykövet a zsúfolásig telt csarnokban a gyülekezetben lévő „pozitív energiát" dicsérte, és megköszönte, hogy a zsidó állam nincs egyedül. Hálát adott azért, hogy országának vannak barátai Magyarországon és szerte a világban, akik nemet monda nak a terrorizmusra, és igent a békére. Az épületes história Németh Sándor honlapján olvasható. 
Vigan szarunk tehát az ENSZ-re, amely [lásd fentebb], felszólitotta Izraelt
ne nevezze többé fővárosának Jeruzsálemet (!) Mi következik ebből? Nemcsak (a gyagyás) Orbán masírozik szemben Európával, hanem cion bölcseinek magyarországi tábora is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 .)
"Támad" az ENSZ!
Kedves magyar cionista "honfitársaim"! Immár nyilvánvaló, hogy széllel szemben pi... -hadakoztok!
Az ENSZ
"
Közgyűlése felszólította Izraelt arra, hogy tegye lehetővé nukleáris létesítményeinek nemzetközi ellenőrzését. A helyi idő szerint hétfő este elfogadott határozatot 174 tagállam támogatta, 6 ellene voksolt, míg ugyancsak 6 ország tartózkodott a szavazástól. A legközelebbi tömeges utcai provokáció alkalmával ezt eszetekbe fogják juttatni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"1948. április 9-én, egy pénteki napon a kora hajnali órákban a Menachem Begin vezette Irgun terrorszervezet, valamint a Yitzhak Shamir irányítása alatt álló Stern gang fegyveresei rátámadtak a Deir Jászin nevű kicsiny, mindössze 750 lakosú palesztin településre. Az akció váratlanul érte a helyieket, mivel a falu kívül esett (!) az 1947-es ENSZ-felosztási terv nyomán Izrael számára juttatott terület határain." A lakosokat az utcára szólították, majd legéppuskázták. A halottak számán a történészek vitatkoznak...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.)
Egy "szemléletesebb" képet tettem be a korábbi helyett. Ezen több a hulla... Rájöttem, hogy a "Stern gang" keresőszavakra a Google többezer találatot ad. Ezek között találtam a Stern bélyeget is. Lám Izrael megbecsüli saját cionista gyilkosait. Jut eszembe, egy bélyegsorozatot kellene kiadni a gyilkosokról és ugyanúgy szétosztani a honatyák - honanyák között mint a sárga csillagokat, hogy a parlamenti ülések alatt nyalogat hassák kedvenceik hátsó felét.

Szivderitőek a palesztin exodus képei is a "Stern korból". Mutatóba ideillesztek egyet. Azt teszem hozzá, hogy a fenti "kivándorlási" adatok szerint többmillió ember járta ugyanezt a Golgotát mezitláb Palesztina útjain...

Hej' cionisták! Megemlegetitek még ezeket a "szép napokat"! Olvasgassátok csak a Tórát attól a paszustól, amely így kezdődik: "Szemet szemért..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Így születhetett meg vérben és vasban a "modern, demokratikus Izrael", azaz dehogyis született, 'újjáalakult' ...  "Az izraeli államot 1948. május 14-én alapították újjá. Az ország a történelmi Júdea és Izrael, ókori zsidó királyságok területén helyezkedik el." [Wikipédia]

Hogy mit kell a "véren és vason" érteni?

Először az első arab izraeli háborút, ami egyáltalán nem volt háború! Az izraeli hadsereg népirtó - elnéptelenítő "had járata" volt a palesztinok ellen. "függetlenségi háborúnak" is becézték. Állitólag a palesztin állam kikiáltása napján tört ki, azáltal hogy "arab hadseregek" támadtak Izraelre (?). Ilyen gyorsan még Guderian páncélosai se' tudtak vágtázni. A háború "demográfiai mérlege" mindenesetre a következő volt.
"A térségbeli viszonyok átrendeződésének következ ményeként több százezer palesztinnak kellett elhagynia addigi otthonát. Ennek máig tartó hatásai vannak a térség egészére nézve politikai és gazdasági szemszögből is. A palesztinok négy nagyobb hullámban hagyták el a későbbi Izrael területét, 1948 novemberéig bezárólag. A palesztinok a legnagyobb számban a környező arab országokba mene kültek, főleg Jordániába (1.800.000) Libanonba (300.000) Szíriába (414.000) de a ma a Palesztin Nemzeti Hatósághoz tartozó területeken (Gázai övezet) is több mint 600.000 minősül menekültnek. Az izraeli vezetés törvényeket hozott a palesztin 'visszavándorlás' megakadályozására, akik ezeket megszegik azok ellen fellépnek a hatóságok. A törvények lehetetlenné teszik, hogy korábbi palesztin földtulajdonosok visszakövetelhessék a birtokaikat." A zsidó bot egyik vége a "Visszavándorlási törvény". A másik végéről a "Visszatérési törvényről" lentebb lesz szó. 

Többször leírtam már, hogy a zsidóság alighanem a saját cionistáinak terrorizmusa miatt szenved a legtöbbet. Lehet túlozok, de olvassák el az alábbi tanulságos esetet.

"Az iraki zsidók, akik gyakorlatilag a 'babiloni fogság', azaz több mint két és félezer év óta éltek Mezopotámiában, illetve a mai Irakban, nem akartak Izraelbe menni ("alijázni") erre Izraelből küldött ügynökök ... megvásároltak több magasrangu kormánytisztviselőt és az ő közremüködésükkel bombamerényleteket hajtottak végre az iraki zsidók által látogatott középületek ellen. Többek között felrobbantották a bagdadi központi zsinagógát. A merényleteknek több halálos áldozatuk volt ... Megindult a kétségbeesett zsidók 'menekülése' Izraelbe." [Makai György: "Izrael Állam és a cionizmus" 230 old.  Kossuth 1973.]

A büdös brit oroszlán nemcsak †Lord Moyne meggyilkolását nyelte le, hanem annál sokkal cifrább dolgokat is. Maga Ben Gurion, Izrael későbbi elnöke, adott utasitást az izraeli terror alakulatoknak arra, hogy indítsanak fegyveres akciókat az angol csapatok, ill. katonai létesítmények ellen. Az eredményes terrorak ciókról kötetetket lehetne írni. Itt és most talán elég lesz egyetlen mondat.
"Az angol katonai rendőrség egy hónap alatt ötszáz (!) robbantást jegyzett fel. Gázától a sziriai határig 186 helyen rongálták meg a vasút vonalat." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 25 old.] Így már kezd érthetővé válni, miért ajvékolnak a zsidók a terror miatt - ha azt nem ők gyakorolják...

A britek persze léptek. Megindították az u.n. "Agatha hadmüveletet". Ez jól indult. Elkapdováltak és internáló táborokba dugtak vagy kétezer zsidó terroristát. Lefoglaltak fegyvereket, lőszereket és kompromittáló íratokat is. Ez utóbbiakat akkurátusan beszállították a jeruzsálemi King David Hotelbe, amely az angol titkosszolgálat a CIC [Criminal Investigation Department] főhadiszállása volt. Emiatt a Menachem Begin által vezetett Irgun felrobbantotta a szállodát. Több mint kétszáz halott maradt a romok alatt. Erre Begin azt mondta a "robbanás minden várakozást felülmúlt". Ez rá - a dögevőre - jellemző, mivel az iratok a CID páncélszekrényeiben sértetlenül átvészelték az akciót. A sikert tehát a halottak jelentették.

2.)
Egy kedves olvasóm figyelmeztetett hogy a robbanóanyagot tartalmazó tejeskannákat egy bizonyos Golda Meir csempészte be a szállodába. No és mit kapott érte? Izrael miniszterelnöke lett. Ez a "mindenkinek érdeme szerint" cionista elve, ill. gyakorlata. Több gyilkos miniszterelnök: Meir, Begin, Shamir, Sharon, Olmert, Netanjahu, stb. (!) bizonyítja ezt. [Rabin gyilkost kegyeletből hagytam ki a névsorból, mert őt - egy hozzátok hasonló "mégcionistább" cionista meggyilkolta...]

A következő "jellegzetes" akció †Folke Bernadotte gróf kivégzése volt. A gróf a háború idején Svéd Vöröskereszt Szervezet elnöke volt "és a zsidók tízezreit mentette meg a koncentrációs táboroktól." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 31 old.] 

[Más kérdés, hogy a világ és mi is az alighanem  szélhámos Raoul Wallenberget ünnepeljük ugyanezért...]

Szegény gróf, dehogy tudta, hogy a hiéna kacagása és hálája egyaránt hamis. Azt hitte, hogy mint a zsidók jóbarátja és az ENSZ palesztinai jószolgálati megbizottja meggyőződése szerint ügyködhet. Egy frászt! A zsidók elégedetlenek voltak vele, mert két nép és két állam méltányos érdekeit próbálta érvényre juttatni és a ketté nem szakítható Jeruzsálemnek nemzetközi státust javasolt. Sternék - akiket akkor Yitzhak Shamir dirigált - 1948 július 9-én nemzetközi sajtókonferenciát rendez tek és figyelmeztették Bernadotte-ot, ha nem hagyja el az ENSZ törzskarral együtt Palesztinát, úgy bánnak vele mint az angolokkal.

Bernadotte maradt, és lőn... 1948 szeptember 17-én gépkocsijában agyonlőtték a vele utazó francia ENSZ megfigyelővel Serot ezredessel együtt. A merénylet egyik szervezője erről később így számolt be.
"Amikor a kórházban a műtőasztalra helyezték, nyolc lövedéket találtak a testében ... egyet pedig a homlokában. A kegyelemlövést. Így szólt a parancs. Biztosak akartunk lenni." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 36 old.] És mi lett Shamirral? Miniszterelnök lett ő is. Tiszta sor, nemde?

Hogy is írta Radnóti?

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Ez az a kor, amelyet mindközönségesen a cionista terrorizmus korának nevezünk, melynek jelképe a sárga csillag, amivel manapság parlamenti képviselőink ékítik ronda porhüvelyüket. A gyilkosság további pikanté riája, hogy a gyilkos a jeruzsálemi rendőrfőnök házában dekkolt, amíg a "zűrzavar" el nem ült. A szervező pedig "Friedmann Jellin volt ... ezért nyolcévi börtönbüntetésre ítélték. ... Pár hónap mulva amnesz tiát kapott ... A börtönből egyenesen az izraeli parlament párnás székébe ült ... Még a rács mögött volt, amikor jelölték erre a magas funkcióra." [V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" 38 old.]

Az ENSZ és a [szemét] Nyugateurópa napirendre tért a dolog fölött.

Itt egy kis szünetet tartok - kimegyek hányni...

Izrael 1949.05.11-én lett az ENSZ tagállama és ripsz - ropsz már 1950-ben meghozták a "Visszatérési Törvényt", amely minden zsidó fajú (!) egyénnek biztosítja, hogy Izrael területén letelepedjen, azaz oda "visszatelepedjen". A Törvény teljességgel figyelmen kivül hagyja, hogy a térséget több mint ezer esztendeje palesztinok lakják. Azaz - miket zagy válok itt össze - dehogy hagyja figyelmen kivül. Begin 1958 október 28-án az alábbi "szózatot" intézte a katonákhoz.

 "Nektek izraelieknek  nem szabad könyörületeseknek lennetek, amikor ellenségeitekkel leszámoltok. Nem rokonszen vezhetünk velük míg meg nem semmisítjük az. ú.n. arab kultúrát, amelynek romjain felépitjük a magunk civilizációját. ... Ha északra pillantunk, látjuk Szíria és Libanon termékeny síkságait ... Kelet felé az Eufrá tesz és a Tigris gazdag völgyeit... Irak olaját, nyugatra az egyiptomiak földjét. Nekünk nincs lehetősé günk a fejlődésre, amíg nem rendezzük területi problémáinkat az erő pozíciójából, amíg nem kényszerít jük az arabokat a teljes engedelmességre." [Makai György: "Izrael Állam és a cionizmus" 238. old.  Kossuth 1973.]

Most vizualizáljuk Begin, a zsidó rém, látomását [ami azonos a kollektív zsidó tudattal]. Az általa megjelölt terület többezer éves kultúrák, a nagy "folyami civilizá ciók" területe. Iránt nem említette a Mojse, mert Irán nem az arab, hanem a perzsa kultúrkörhöz tartozik. Az ám, de Iránnak meg atombombája lesz, ha lesz (...), tehát ugyanúgy le kell gázolni és meg kell semmisíteni, mint Irakot, akinek szintén nem volt atombombája... Mindegy, mert Babilon sáros a zsidók szemében a fogság miatt. A fogságból épp a perzsák szabadították meg izrael fiait [nem pedig Jóisten/Jahve, ahogy hirdetik], dehát az már régen volt. No meg Egyiptomnak is ideje kihúznia a gyufát, mert ott meg melózni kellett a zsidóknak, mikorra József dicsfénye megkopott. Azzal a rongyos tíz csapással még koránt sincs lekvittelve a zsidó számla.

Nem a mai cikkem témája, de a napnál világosabb, hogy Izrael állam, ill. a világzsidóság tényleg az "úgynevezett" arab kultúra megsemmisítésére törekszik. Ami azonban az arabok teljes engedelmességre kényszerítését illeti, hát azzal bizony bajok vannak... Itt és most ez sem téma.

Az ENSZ-nek, amelynek megbizottját felkoncolták a zsidók, eleinte még volt némi gerince. 1975. november 10-én 72 szavazattal 35 ellenében (32 hiányzással) elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében "A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetés egyik formája". 1991. december 16-án azonban 111:25 arányban (13 hiányzással) visszavonták ezt a határozatot. A cionizmus ezáltal szalonképessé vált...

Most itt tipródik hazánkban, hazánkon és vezényelni próbálja az antiszemitizmus elleni "népmozgalmat".

A zsidók a
"Háláchát", saját törvénykezésüket, óhajtják mindenütt bevezetni, nálunk is. Értsék meg, ezt mi nem akarjuk. Önök értik is. Híveik, hogy ne mondjam csahosaik, viszont nem.

Azok akik ma a Parlamentben és más nyilvános helyeken sárga csillaggal parádéznak talán nem tudják, hogy a tűzzel játszanak. A sárga csillagot a történelem szörnyü logikája szerint a csikos pizsa ma és rajta a háromszög váltja fel. Ezt hangoztatják önök is. Ha így gondolják, miért szórakoznak vele? Nem ismerik a magyar közmondást: "ne fesd az ördögöt a falra mert egyszercsak megjelenik". (?)

A cionistákat szolgálni, saját nemzetükkel szemben, látszólag kifizetődő üzlet. De nézzék csak a képen feszitő két daliás katonát. Anvar Szadat az egyik, Hoszni Mubarak a másik. Egykor Egyiptom "fáraói" voltak, de a cionizmust szolgálták mindketten. A hajdanán piramisokat építő egykori fellahok utódainak ez nem tetszett. Szadatot saját elitgárdájának katonái lőtték agyon egy parádén. Mubarakot a Tahrir téri lázadók taszították le a trónról és az "Arab tavasz" börtöné ben halt meg. Óh be ronda hulla lett belőle... Ebben a furcsa (hulla) "szépségversenyben" csak Szadat előzi meg. [L. a lenti képen.]

És tudják melyik képen látható még Szadat e cikk kereté ben? Hát felül a demonstrációs képen, a nézőnek háttal, a szemüveges Begin karjaiban (karmaiban) Lám ide vezethet a zsidó cimboraság.

És most engedjék meg nekem, hogy kilépjek kissé e cikk keretéből, illetve gondolatmenetéből annak érdekében, hogy gondolataimnál maradhassak... Izrael új fáraót talált Egyiptomnak a "Muzulmán Tetvériség" politikusa Mohamed Murszi személyében. Mára kiderült, hogy Izrael csak azért volt hajlandó leállítani tankjait a Gázai övezet határán, mert titokban megegyezett az áruló Murszival. Miben is? Hát csak abban, hogy Murszi az izraelieket és az amerikaiakat beengedi Egyiptomba, a Gázai övezethez, hogy egyiptomi területről kiindulva számolhassák fel az övezetbe vezető átkelőket és azokat a földalatti folyosókat, amelyeket az izraeli légierőnek nem sikerült az övezet bombázása során lerombolni. Murszi ennek jegyében ruházta fel önmagát teljhatalommal. Erre megint "lángolni" kezdetta Tahrir tér, de nemcsak a tér! Az egyiptomi tüntetők több „Muzulmán testvérek” mozgalmi irodát gyújtottak föl Alexandriában, Szuezben, Port Szaídban és Ismailiában. Legkevesebb 15 ember szenvedett károkat az egyiptomi zavargások ban. Erről adott hírt pénteken az arab al- Dzsazíra hírcsatorna." A jelek szerint a "fellahoknak" ez a legújabb zsidó pakli se' smakkol. De talán nem is ez a legnagyobb baj a gázai lukak körül. A baj az, hogy az övezetben bódorog egy beduin törzs, amely veszettebb még a talibánoknál is. Ezek garantálják az Egyiptom és a Gázai övezet közötti "kishatárforgalmat" és ezek robbantgatják az Egyiptomból Izraelbe vezető olajvezetékeket. Kiírtani pedig kb. úgy lehet őket, mint a tálibokat...

Murszi fáraó is predesztinálva van tehát arra, hogy dicstelen elődei dicstelen sorsára jusson. Majd lehozom a hulla képét ha elkészül (kikészítik). Kiváncsi vagyok, hogy mutat majd és hova illeszthető a szépséglistán. Tudom, morbid vagyok, de semmivel sem morbidabb, mint a helyzet.

* * *

Szóval kedves sárgacsillagos "honfitársaim", akik ma vidáman rajcsúroztatok a Kossuth téren és arénáztok holnap a Parlamentben, gondoljatok a benneteket körülölelő történelemre: a multra, a jelenre és főleg a jövőre, ne csússzon ki teljesen a kezeitek közül. Továbbá hogy nem minden papsajt!

6.)
Cion hülyéi.
Eddig ezen a honlapon csak "cion bölcseiről" volt szó, ami olyan tévhitet kelthetett, hogy a cionista, meg a bölcs egymás szinonímái.  Hogy ez mennyire nincs így, épp most igazolódott be a cionista hecckampány jóvoltából.
Vadai Mihály
Zsolt barátomtól egy szerfölött érdekes levelet kaptam. Hosszú, de érdemes elolvasni. A levél lényege, hogy az Egyesült Államokban közérdekü, sőt publikus adat a szenátorok és a szenátusi képviselők vallási hovatartozása is. A kimutatás egészét nem tehetem közzé, csupán egy darabkáját. A képecskére kattintva elolvashatják a teljes listát. Isten bizony nem azért pécéztem ki Kaliforniát, mert a lista némi zsidó túlreprezentált ságot igazol...

Namármost, ha hihetünk honi cionistáinknak, hogy a nyilvántartásba vétel a deportálással folytatódik, akkor sürgősen befogadási egyezményt kell kötnünk [az izraeliek után] az amerikai zsidókra is.  Képzel jék el, hogy mutatnának Barbara Boxer és Dianna Feinstein kisasszonyok kopaszra nyirva, csikos pizsamában, sárga csillaggal? Brr! Meg a zsidó kápók - fütykössel? Oóóh! Mentsük hát' át őket gyorsan. Csak egy dolog miatt aggódom, ha kiszállnak a repülőből nem facsarja majd az orrukat - a szag?


Még valamit. Egyre inkább a bögyömben van a cionista hecckampány zsidó krampusza Ungvári Tamás. A jó úr wikipédiás nacionáléjában olvasom "
Fulbright vendégprofesszorként négy esztendőt töltött a kaliforniai (!) Claremontban. IREX csereprofesszorként a Columbia, Yale és Harvard egyetemeken tartott előadásokat. Művelődéstörténetet tanított a Zsidó Egyetemen, a Rabbi Szemináriumban." Ennél fogva a kérdés úgy vetődik fel: hülye a professzor úr (?), vagy minket gojokat néz hülyéknek (?). Kérdéseimet rövidesen felteszem...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.)  Harc a "gój kultúra" ellen.

Ma [12.12.08] sztárügyvéd kollegám Dr. Magyar György étvágygerjesztően gömbölyded ábrázatára Nyitottam ki az ATV-t. Épp a zsidó - keresztény párbeszéd szükségességéről értekezett. Nem tehetek róla, de erről a zsidó - palesztin párbeszéd abszolut abszurd volta jutott eszembe. Annál is inkább, mert már tegnap este elolvastam "hazánkfia" Naftali Kraus értekezését a "gój kultúra elleni harcról", a közelgő Hanukka ünnep kapcsán.

Nem most szúrt szemet nekem ez a bősz cionista, hanem jóval korábban, amikor elolvastam "Az ősi forrás" c. könyvét. Írtam továbbá egy blogot  s majd a tavalyi Hanukka ünnep kapcsán egy kommentárt "Judapest fényei" cimmel. Ez utóbbi megírására az késztetett, hogy Naftalin ur harcot hirdetett a "gój kultúra" ellen. Most ezt megismétli, imígyen [írása a képre kattintva elérhető.] Ebben ismétli korábbi önmagát és hozzáte szi "A zsidó történelem tele van csodákkal. Itt is, egy maroknyi nép elutasítja a rákényszerített hellén kultúrát, nemet mond az erőszakos szekularizációra, végül fellázad az önkényuralom ellen." Mit jelent mindez [belemagyarázás nélkül]. Azt mindenekelőtt, hogy a harc nem párbeszéd, ahogy a magyargyuri prédikálja. A hellén kultúra tulajdonképp azonos a fehér ember kultúrájával és részben azonos a keresztény kultúrával. Naftalin úr ugyanazt deklarálja , amit Menachem Begin a hadseregnek mondott, [lásd fentebb] hogy az arab kultúra romjain kell felépíteni a zsidó kultúrát, csak ő a fehér - keresztény világkultúra elpusztítását hirdeti. Ez arról árulkodik, hogy még Beginnél is hülyébb. A zsidó és arab kultúra ugyanis nem ötvöződtek olyan szorosan, mind a zsidó, ill. fehér- keresztény kultúra. Ennek a kultúrának az emlőit ill. anyagi forrásait szopják az olyan zsidó "magyarok", mint Kertész Imre és Konrád György, meg a magyar nyelv börtönébe szorult Kertész Ákos. Mi lenne ezekkel az urakkal, ha ivrítül kellene "prózálkodniuk" és a zsidó államtól igényelnének apanázst egy többszázmilliós film, vagy egy szabadpiacon eladhatatlan könyv kiadására. 

Adva van tehát egy megbuggyant zsidó szélsőséges és mit tesznek ellene hit és fajtársai. Miért nem határolódnak el, amint ezt tőlünk magyaroktól követelik minduntalan.

Köves Slomó(ka), Feldmájer Péter, Schweitzer József. Zoltai Gusztáv és ti többiek! Ugyan miért nem határolódtok el ettől a lököttől? Vagy nem is lökött? Hát persze hogy nem! Ő ugyanolyan cionista, mint ti vagytok. Egy követ fújtok vele és azt hiszitek egy szájból egyszerre lehet hideget is, meleget is fújni. Tévedtek. Mi a "gój kultúra" kurucai nem fogunk ehhez asszisztálni. És még azon is elgondolkodunk, hogy kultúra e valójában az amit ti annak neveztek. Ha harc, legyen harc. A hadüzenet gyalázata a tiétek.

2012.12.02

Sz. Gy. 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása, ami alatt azt kell érteni, hogy a valódi név helyett nicknevet (álnevet, becenevet) is lehet használni. Ilyen értelemben a "névhasználat" viszont kötelező! Kérem továbbá feltüntetni annak az írásnak a címét (címrészletét), amelyhez az olvasó hozzászól. Ezen "adatok" hiá nyában a hozzászólást nem teszem közzé! [Aki nevét mailcímét is megadja felvételre kerül levelező listámba és megkapja körleveleimet. Levélcímét a honlapon nem tüntetem fel.] Sz. Gy.  

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

12.12.03

Arma Gedeon

Ne feledjünk ki egy fontos típust a cionista terrorizmusból: amikor zsidók öltek zsidókat, hogy a túlélőket a Cionba kényszerítsék... Arma Gedeon Gondolom, ezt még a korábbi cikkhez írtad, de ide is passzol. Itt viszont megemlé keztem a bagdadi robbantásokról. L. fent. Sz. Gy. 

2

12.12.03

Gyöngyösi Zoltán

"...Akkurátusan beszállították a jeruzsálemi King David Hotelbe, amely az angol titkosszolgálat a CIC [Criminal Investigation Department] főhadiszállása volt. Emiatt a Menachem Begin által vezetett Irgun felrobbantotta a szállodát." Na, és ki szállította, csempészte be a robbanóanyagot tejeslányként tejeskannában? -Hát nem más, mint akit aztán Golda Meirként ismert meg a világ! Te aztán jól kiosztod a szépasszonyt. Tegyük hozzá, ő is miniszter elnök lett... Szép lenne, ha a forrást is megnevezném, hogy honnét értesültem, hol olvastam erről néhány évtizede, de nem emlékszem. Ez lehet az általad itt többször idézett V.P. Boroviczka: "Izraeli hírszerzők" mű is, amit, annak idején elég gyakran forgathattam, állapotát elnézve...
Gyula! Kérlek! Írásodon rajta van az indulat pecsétje! "Harag és részrehajlás nélkül" is, szigorúan racionális alapon, a gyakorlat által sok-ezerszeresen igazoltan is megállapítható, hogy nincs, nem létezik zsidó vallás! Semmiképp sem lehet vallásnak nevezni azt az emberiségellenes, soviniszta-rasszista ideológiát, ahol egyáltalán helyet kaphat olyan gondolat, hogy "...a nem-zsidók közt EGY SINCS, ki embernek neveztetnék." Mint megyei főügyész, annak idején eszedbe jutott, tudtál róla, hogy esetleg olyan "zsidó bíró" elé tárod az ügyet, kit nem köt a gójoknak, a gój államnak tett eskü? Aki, esetleg  "vallásából" eredően hullajelöltként tekintett rád, meg ügyedre is, mert a Talmud: "Az a nem-zsidó, aki a joggal foglalkozik, méltó a halálra."?
Na szépen vagyunk! Az egész életem  bűnben telt volna? Megnyugtattál... Vallásnak tekinteni, azt a szemléletet, amely csakis gazdasági szempontból, mint gazdasági tényezőt vesz számításba, az ólba zárt háziállat szintjén!? Szembe kell nézni a szigorú tényekkel, hogy mi a franc, mi a fészkes fene a zsidóság, a zsidó "vallás", a maga elembertelenedett ideológiájával, az emberekre kényszerített szabályaival, zsidó törvénytelenségeivel?!
Elkerülhetetlenül kell kimondani, hogy olyan, a belházasságok folytán nagy valószínűséggel genetikailag is sérült szűk embercsoport, kik a szigorúbbnál is szigorúbb maffiához hasonlatos szervezet létrehozásával a totális világuralomra törnek! Minden téren! Politikailag, gazdasági-pénzügyi, kulturális, oktatási, egészségügyi téren, kik uralják a hírközlést, uralják a médiát! Amennyiben nem került volna elvonásra az egyébként sem jogfolytonos alkotmányunk, amennyiben lenne alkotmánybíróságunk, az első dolgának kellene lennie, hogy az egyetlen lehetséges intézkedést meghozza ezen öncélú, maffia-jellegű szervezettel szemben, ami nem lehet más, mint a felszámolása minden rendű és rangú zsidó szervezetnek, gyülekezetnek, közösségnek! Addig, míg ezek az emberiségellenes zsidó szervezetek szabadon garázdálkodhatnak, bűnözhetnek, grasszálhatnak, demokráciáról nem beszélhetünk Magyarországon! Példa rá a sárga őrület, a megénekelt, jósolt sárga veszedelem! Gyöngyösi Zoltán
Magam is pedzegettem, hogy a zsidó szenvedések egyik fő okozója maga a zsidó. A 'szigorú maffiaszarvezet' jól kifejezi a zsidó "hitéletet". Fordnál olvastam, hogy az egyik zsidó kahal hogyan bánt azokkal a zsidó szülőkkel akik keresztény vagy világi iskolába akarták járatni a gyermekeiket. Sz. Gy.

3

12.12.03 

 Jenő

Mai hír, hogy az oroszok mellett a németek és az angolok is tiltakoznak az újabb zsidaj telepek ellen. Merkel maga szólította fel Izraelt. Mi üthetett ezekbe? Korábban nem nagyon csináltak ilyesmit. Talán elfelejtették a holocaust szörnyűségeit (cinizmus)? Érzik az új idők szeleit? Esetleg megjött a józan eszük? Nem tudom... Azt hiszem, Malvin azért reszket, mert már látja a kanyart.... Wallenberg egy egyszerű embercsempész volt, aki élt a kor adta lehetőségekkel, és az akkori törvényekkel szemben aranyért, pénzért papírokat adott az arra szorulóknak. Csak persze nem csinálta elég óvatosan, lebukott, aztán meghalt a szovjet fogságban. Én arra lennék kiváncsi, hogy mennyit adott le az SS-nek azért hogy behunyják a szemüket. Mert azt senki se mondja, hogy egy ilyen üzletet feltünés nélkül lehetett folytatni Eichmann orra előtt. Ha jól emlékszem az oroszok a német cimboraság miatt vélték kémnek. Ilyen emberekről naponta hallani itthon, leginkább szerbek művelik ezt az iparágat mostanában errefele. Persze az embercsempészet akkor is, ma is törvénybe ütközik. Akkortájt azonnali halál, ma pár év (gondolom, nem én vagyok itt jogász/ügyvéd). Hasonlóval foglalatoskodtak a parasztok is. Kimentek szekerükön a zsidókhoz és értékekért cserébe kenyeret, élelmet adtak nekik. Nem tudom, mit vártak akkor a magyaroktól a holoca usttal kapcsolatban? Tegyék kockára a saját életüket néhány bevándorlóért? Ez ma sem megy így. Ezek a sárga csillagos feltűnési viszketegségben szenvedő bohócok némi kezelésre szorulnának szerintem. Biztos van alapja annak a közmondásnak "ne fesd az ördögöt a falra, mert egyszercsak megjelenik."  Nekem lenn a garázsban van csillag, igaz az három ágú és krómozott. Nagy dolog... Most mire mentek ezzel? Egyszer "rettegnek", egyszer meg ennyire büszkék magukra? Ugyanaz, mint amikor Ferkóék önként tetették fel magukra a bilincset néhány hónapja... Szegény áldozatok... Felőlem bele is ugorhatnak a zajló Dunába, akkor se tudnak izgatni...
Úgy összességében elmondható a cionizmusról, hogy egy elmebeteg ideológia, gondolva itt Herzl elmeállapotára leginkább. Eredetileg olyan Izraelt akartak létrehozni - kicsit Begint ezzel kapcsolatban - amelynek a mai Jordánia is szerves része. Azonban ez nem jött össze. Meg se tudták volna tölteni annyi zsidóval, mivel nem volt annyi érdeklődő. Ma sincs. Szóval hiába állnak mögöttük Rothschildok, meg fél New York, istent játszani ők se tudnak.
De próbálgat ják. Sz. Gy.

 4.

12.12.03

Zoltán ?

Gyula! Putyinrol irt cikked merhetetlen aggodast tukroz az olvaso lelkebe.Es ez az a terulet,amelyet sem az ellenseges,sem a barati kozeg nem tud felismerni,mert nincs hozza erzekszerve.Leteznek jolelku es rosszlelku emberek,akik egymas gondolatat keptelenek kitalalni,es sokszor keson veszik eszre,hogy a masik enyhen szolva atbaszta oket.A massag sajnos mar csak ilyen,akkor tudjuk meg a kulonbseget,amikor mar benne vagyunk,es nincs belole visszaut.Putyin elnok tudja,mit csinal.Az en elgondolasom szerint ez az allamferfi azon munkalkodik,hogy a III.vilaghaborut elkeruljuk.Ezert igyekszik minden partnerevel korrekt modon viselkedni,bar nem tudhatjuk,mit tenne,ha Oroszorszag nem lenne a mai szorongatott helyzeteben,amit irasaid rendkivul jol(neha mar jobban a kelletenel)tukroznek.Vajon mit tehet a minden fajta macska altal korbezart eger akkor,amikor nem lat mas kiutat,mint a meg meglevo kis barlangjanak megorzeset. Szerintem Putyin elnok Ur amugy sem rughat labdaba Moszkva koltsegvetesenek elfogadasaban,ebben a kerdesben nincs jogkore. Es,hogy egy masik nagymultu nep vezetojet is vedelmembe vegyek kis mertekben-Angela Merkelrol esik szo-,ot talan nem kellene ennyire letenni,hiszen egy elore megtervezett nyomvonalon halad az egesz nemet gazdasag a II.vilaghaboru ota. Es itt jon egy husba vago kerdes!
Olvastam valahol,hogy a hitleri Nemetorszag mintegy 30 millio dollarnak megfelelo hitelt kapott Horthy Miklos Magyar Kiralysagatol,amit termeszetesen azota sem egyenlitettek ki. A kamatos kamatokkal szamolva szep kis summat jelenthetett ez az ugynevezett rendszervaltas idejen.Az osszeget vissza lehetett volna kovetelni,ha az ugynevezett szabad parlament a Magyar Kiralysag jogutodjanak tekinti az 1989-ben kikialtott Magyar Koztarsasagot. Tudsz errol valamit,Gyula?
Mielőtt méltatnám a kitünő írást, szeretném  tudni ki írta. A Zoltán csak feltételezés. Ha a hozzászólás szerzője nem  méltóztatik (ál)nevét megadni törlöm a hozzászólást. Sz. Gy.

5

12.12.03

?

 Gyula!Az offenziva nem csak Magyarorszag ellen folyik mar tobb ezer eve,hanem egesz Europa ellen.Ok voltak az ugynevezett neander volgyiek, akik behoztak Europaba a foldmuvelessel eloallithato tobblettermelest, melybol kovetkezett a tarsadalmi egyenloseg felborulasa,azaz az oskozossegi tarsadalom egy profitorientalt rendszerbe valtott at,melynek meg napjainkban sincsen vege.  Válasz ugyanaz. Sz. Gy.

6

12.12.04

OKOLONIA

Kedves Gyula! Ma reggel, miután elovastam az új ckket és a hsz-eket, azon gondolkoztam, hogy mit is tehetnék hozzá? Sokat nem, az már biztos. Amiért mégis írok, az azért van, mert zsigerből olyan érzéseim jöttek elő, hogy a parlamenti  "sárgázás" ELTERELÉS, PROVOKÁCIÓ. Előkészítése valaminek, amit nem csak érezni szokás a mi goldolkodás világunkban. Itt valami megint nem az, aminek látszik. Nem tudok másra gondolni, mint a lelki terrorizmus legújabb 9.11-ére. A Jobbik látszólagos toronytámadása okot ad egy parlamenti párt politikai megsemmisítésére.  Újabb alkotmány ellenes törvény kierőszakolására.Semmi sincs ok nélkül, s nem véletlen az időzítés sem.
Közeleg a karácsony és közeleg a hanukásás ideje. Közeleg a magyar nemzet megaláztatásának következő fázisa is.Látom felfedődni a csahos kormány parasztvakításos előremenekülési kísérletének szükségletét.
Tiltakozó és ellentiltakozó tüntesések kiprovokálásának, a nemzetért aggodó és cselekedni is hajlandó rétegének bokorból kiugrasztásának. Elengedhetetlennek tartom az ÉBERSÉGET! Üdv OKOLONIA
Érdekes gondolat ez a "toronytámadás" . A Jobbik pénzforrásairól mit sem lehet tudni, így mindent fel lehet tételezni. Az a feltételezésed, hogy rendezett provokációról van szó, messzemenő célokkal, megalapozottnak látszik. Sz. Gy.

 7

12.12.04 

HangOk

Csak ezt a cikket osztanám meg, ha lehet. Gilad Atzmon a zsidó hatalom vége HangOk Katt rá! Sz. Gy.

 8

12.12.04 

 FSavanyu

Szerintem azért merték főlcsillagozní magukat, hogy megmutassák már nem félnek tőlünk. Minden az ő kezükbe van, az ipar- mezőgazdaság- bankok- oktatás- média- stb. A magyarok kisemmizve, le fegyverezve, és nemsokára ki éheztetve  az energia szolgáltatást bármikor megszüntethetik. Nálunk lesz a legnagyobb szabadtéri bőrtön.  A cionzsidók katonailag kiképezve, felfegyverkezve külföldről segitséget nemigen kapunk! Odaértünk, hogy ezt a csatát pusztakézzel kell megvivnunk a gépfegyverekkel szemben. Fsavanyu...

9

12.12.04

Szerkesztő

Egy Alzheimer-kórhoz hasonló epidémia ütötte fel a fejét olvasóim között. Hiába rimánkodok, egyesek nem képesek egy nicknevet feltüntetni. Átmeneti megoldásként a "Slendrián" nicknevet adományozom a figyelmetleneknek. Ha a hozzászólásoknak nem akad gazdájuk, ideértve a 4, 5 sz. hozzádzólásokat is, törlöm a bejegyzéseket. Sz. Gy.

 10

12.12.04 

 "Slendrián"

Nem szándékom túlzottan leegyszerűsíteni a világ dolgait, bár a rendszerezés miatt ezt mindig meg kell tenni. Már a kezdetek óta különböző jóslatokba bocsátkozik az ember, mint ha csak magától a teremtőtől hozná az üzenetet. Nem gondolom, hogy akár a leg-leg zsidó is tervezéssel, csalással, vagy bármilyen módon képes volna több száz évre megszabni a világ rendjét. Egyszerűen csak élősködők, akiknek lételeme a haszonlesés. Mindenesetben a nyereség a lényeg. Ehhez még társul valamiféle egyeszség a teremtővel, aki őt "kiválasztottá" tette” (Ha ilyen undorító humora van az úrnak…).

 11

12.12.05

OKOLONIA

Tisztelt  "Slendrián"! Idézet Tőled: "Nem szándékom túlzottan leegyszerűsíteni a világ dolgait...".
Bizony azt tetted. Oly mértékben egyszerüsítetted le, hogy az már szinte véget is vethetne minden további elmélkedésnek. Élősködők és pássz! Hát nem! Igenis terveznek! Lásd Talmud, lásd Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve. Ezek után tervnélküliséget vizionálni, nos több, mint figyelmetlenség. Üdv OKOLONIA

 12

12.12.05

OKOLONIA

Kiegészítésként, valamint a "TERVEZETTSÉG"-ről egy link következik:
Jovőnk.info: Ébred mar az oroszlan - video üdv OKOLONIA

 13

12.12.05 

Cezarfi

Szeretnék néhány gondolattal hozzájárulni a blog témájához. Elôször: Izrael megalapitásához kik szorgos kodtak a bölcsô körûl? Theodor Herzl  és ”The World Zionist Organization” jól ismert. Az már kevésbé ismert, hogy az SS és a Gestapo aktivan tevékenykedett a cionista zsidó állam megteremtésének érdekében www.tinyurl.com/33qjnu  és maga Hitler is ebben látta a ”végsô megoldást” az európai zsidó kérdés terén a 2.V.H. kirobbanását megelôzôen. Az 1933 aug. 7. aláírt ”Átruházási szerzôdés” www.tinyurl.com/a27t4zn  segítségével 60000 zsidót és 100 millió dollárt sikerûlt kimenteni Palesztínába. Az frissen sûlt Izrael elsô patrónusa az akkori Szovjetúnió volt. David Ben-Gurion az elsô izraeli miniszterelnök az izraeli marxista Mapam párt vezetôje volt www.tinyurl.com/awpwqt3 . Igaz, mindez ma már történelem, de kitûnôen ilusztrálja a zsidóság fantasztikus lúlélô képességét, hogyan tudnak  szinte bármit a saját céljaik elérésére felhasználni. A tények láttán az evolúció is ezt a képességet részesíti elônyben. Mindíg az erôsebb kutya kölykei jutnak elöny höz. Míg a történelem során Magyarország lassan abrosznyira zsugorodott, addig a zsidóság csak gyarapo dott. Melyik stratégia az eredményesebb? Elôre bocsájtom, hogy én 1967 óta kûlföldön élek, vagyis számomra Magyarország léte vagy nemléte nem életfontosságú. Ugyanakkor, mint a gyerekek akik szeretik szûleiket, bár kik is ôk, nekem is van érzelmi kötôdésem Magyarországhoz. Mondhatom, mint József Attilla: érted harag szom, nem ellened... Egy biztos, a sikeres zsidó túlélési ösztön,  felfelé, gyôzelemre, hatalomra törekvés nem fog magától megszûnni. Az élet maga is ezt jutalmazza, nap, mint nap.
Fordítsunk a kérdésen (jóllehet tudom, hogy ez sokak zsebében bicskát nyit, de ez nem érdekes most. Nem ez az érzelmektôl fûtött bicskanyitogatás okozta-e eddig mindig Magyarország vesztét?): Milyen formában lehetne velûk egyûttmûködni, ami mindkét fél számára kedvezô és ésszerû lehetne? Ha náci Németország képes volt rá, akkor Magyarország is meg tudná tenni. Ehez természetesen szûkség lenne erôs központi hatalomra, ami megszabja és betartatja a játékszabályokat mindenkivel egyformán. Nem engedné meg pl. a seftelô magyar elitnek sem, hogy apját-anyját eladja bagóért, mint a renszerváltáskor történt legutóbb.
A másik alternatíva a kölcsönös holokauszt lenne, aminek a közös EU-Nátó-IDF (izraeli fegyveres erôk) békefentartó erôi vetnek majd véget és az akkor létrehozott mégcsonkább Magyarország-skanzen-rezervátum tengôdhet az odalátogató, csikós-gulásch romantikát keresô  kûlföldi turisták baksisából. A kûlföld valószínûleg egykedvûen vállat vonva menne tovább, kit érdekelnek a magyarok? A hun, kelta, mongol birodalom is eltûnt és hány embernek okoz ez álmatlan éjszakát? A nagyhatalmak nem törôdnek azzal, hogy az ország árbócán milyen zászló leng, csak legyenek számukra hasznos csatlósok. cezarfi
A zsidóság "életrevalósága" tagadhatatlan tény. Én is sokat törtem  már  a fejem  a zsidó titok nyitját keresve. Az egyik tényező épp a zsidó gondolkodás dialektikus kettőssége, amellyel az eseményekeket "egyrészt - másrészt" alapon szét tudják bontani egy káros és egy hasznos komponensre. Az utóbbit lovagolják meg, kétségtelen sikerrel. A náci Németország végülis nem tudott velük együttműködni, ígyhát kiírtotta őket. Az együttmüködés egyébként nem zsidó - magyar, hanem  zsidó - világ probléma. A világ lassan, de biztosan arra a belátásra jut, hogy nem lehet (!) velük együttműködni. A korlátozás és a kiszorítás politikája váltja fel az együttműködési illúziókat. A történelem azt igazolja, hogy a befogadó társadalmak előbb - utőbb irtani kezdték a zsidókat. A jelenkor annyiban más a korábbiaknál, hogy a földrajzi távolságok lerövidültek és "összepréselődött" az idő is. A felgyorsult  esemé nyek így drámaibbak, azért is mert közel hozza és "felhangositja" őket a technika. A te filantrópiád tiszteletre méltó, de már eltávolodott a korszellemtől. Sz. Gy.

   14

  12.12.05

   Anonim20

A USA, orosz, stb. wikipediában mindenkinek a származása szerepel sok generációra visszamenően (a tudósoktól a celebekig, a sorrend az én értékrendem szerinti) csak itthon nem beszél erről senki. Még annyit: ők "szabhatják", már! Közeleg a végük a világban, és akkor itt is vége az uralmuknak! Ilyen jól sehol nem éltek a világtörténelemben, mint nálunk, főleg 1945 óta máig. Bicskanyitogató! Meg is mondják többen őszintén közülük, hogy ez az egyik legjobb hely, azért vannak még itt. Sokan, akik összelopták magukat, már távoztak. Bárki nézzen bele  anonim20
Lehet túloz az, aki a bosszú népének minősíti a zsidókat, mint jómagam is. Ennél nagyobb tulzás lenne őket a "hála népének" minősíteni. Mindig mindenütt visszaéltek a vendégjoggal. Mondhatnánk, kivül tágasabb. De hol van a kivül? Ez volt a III. Birodalom kezdeti dilemmája is... Sz. Gy.

 15

  12.12.06

Gyöngyösi Zoltán

(" Mondhatnánk, kivül tágasabb. De hol van a kivül? Ez volt a III. Birodalom kezdeti dilemmája is... Sz. Gy.")
Ez a lényeg a zsidó társadalmi gengszterek, a német társadalom parazitái számára! A szövetségesek tűzzel-vassal, fegyverrel izolálták Németországot, minden eszközt bevetve, az egy zsidó is sok elve alapján, hogy egyetlen zsidó se hagyhassa el Németországot. Németország minden kezdeményezését visszautasították e kérdésben. Ami pedig a "kiirtásukat" illeti, túl-reprezentálásuk okán is, vélem, hogy könnyebb volt a "kiirtást" túlélni, mint a szovjet hadifogoly tábort. A hírek szerint a brit-francia hadifogság sem volt sétagalopp! Gyz
Összeesküvés elméletnek indult, lassan történelmi közhellyé válik, hogy a zsidókat - Hitlerrel  - maguk a zsidók irttatták ki. A cikkben nem mentem tovább az angolok által kiadott "Fehér Könyveken", de enélkül is tudjuk, hogy Anglia még a menekülőket is feltartóztatta, nehogy Palesztina földjére lépjenek. Amerika pedig nem emelte a zsidó bevándorlási kvótát. Megte hették volna ezt ha a cionista háttérhatalom ebben a vészkorszakban nem játssza a "három majom" szerepét?

16

12.12.06

OKOLONIA

Kedves Cezarfi! A 13.hsz-edben ez volt a döntő csapás számomra: "Elôre bocsájtom, hogy én 1967 óta kûlföldön élek, vagyis számomra Magyarország léte vagy nemléte nem  életfontosságú."  Le kéne szoknod az ideírásról! Ez nálam kibaszta a biztosítékot! (Elnézést a biztosíték valóban kemény kifejezés volt!) Üdv OKOLONIA
Cezarfinak az általad kifogásolt mondata valóban rosszul sikerült. Cezarfival külön levelezésben is állok, azon túl, hogy közzéteszem hozzászólásait. Mint büntetőjogász ismerem az "énidegen" cselekvés fogalmát. Úgy vélem, ez a mondat énidegen Cezarfi részéről, akinek magyarhűségét nincs okom kétségbe vonni. [Esetleg nem vette be a gyógyszerét, beüthette a fejét, vagy egyszerüen ballábbal kelt fel aznap (?)] Gyula

 17

 12.12.06

Szerkesztő

A fenti vitaanyag kapcsán elfelejtettem valamit (újra) megemliteni. A "kivül - belül"  problematikáról van szó. Hitler eredetlieg úgy gondolta, hogy a zsidókat "könyvjóváírással" átveszi a Nyugat. Akkor került sor a Wannsee konfe renciára mikor rájött, hogy átverték. Csak ismételgetem  magam ha újból ideírom: a birkenau tipusu megoldás nem ismételhető. A megoldás az, hogy a nemzeti (!) államokon belül (!)  kell olyan gazdasági, társadalmi, vallási formációkat kialakítani, amelyek immunrendszere maradéktalanul kiszűri a zsidó beszivárgás és kártevés minden formáját. Erre alkalmas - lett volna - Hitler Németországa és alkalmasak a jelenlegi Németországban (plusz a többi nyugateurópai államban) fenyegetően terjeszkedő iszlám népközösségek is. Tetszik - nem tetszik, Európának újra elő kell vennie a Mein Kampfot és újra kell fogalmaznia annak faj,- illetve nemzetvédelmi elgondolásait. Erre nem csupán a zsidó, de az iszlám terjeszkefés miatt is szükség van. Ebben az esetben a zsidóságot nem kell Madagaszkárba szállítani. Számukra biztosítani kell hogy egy "Birobidzsánban" békében éljenek és boldogítsák egymást. Ebben a formációban azonban az utcaseprést is nekik kell végezni... Páratlan értékü "segédanyag" ehhez Szolzsenyicin "Együtt" c. kétkötetes írása!
Gondoljunk csak bele, hány náció telepedett le a honfoglalás után a Kárpát medencében. Ezek vagy asszimilálódtak és maradéktalanul (!) felolvadtak a magyar néptestben, vagy megőrizték nemzeti identitásukat és többé - kevésbé zárt területi (!) elkülönülésüket. (A zsidósággal szerencsére nincs asszimilációs probléma, hisz "legjobbjai" Konrád, Kertész, Esterházy, stb. ebben a kérdésben szerencsére letették a garast.) Ezekkel semmi baj nem volt, amig a zsidóság nem döntött úgy, hogy szétrágja, szétrázza az Osztrák Magyar Monarchiát, ami persze nem Trianonban kezdődött, hanem száz évvel korábban... E felvetésre azért kérnék észrevételeket, mert erről szólna a következő kommentár, amelyben figyelembe vehetném az olvasók elgondolá sait is. Sz. Gy.

18

 12.12.06

 Arma Gedeon

A Jobbik születésének mocskos hálószobatitka, valamint OV "szabadságharcának" hitele: olvasható "A Lauder-kapcsolat" c. blogon. Cionista tömeggyilkos a Jobbik mögött? OV a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő politikusok listáján? Arma Gedeon  A blogodat belinkeltem. Elolvasom és majd reagálok rá. Sz. Gy.

19

 12.12.06

 OKOLONIA

Rendben! Akkor várjuk a jobblábas kelést! Üdv OKOLONIA

20

 12.12.06

 Cezarfi

A 13 sz. toldaléka. A filantrópikus érzelmeim, ha egyáltalán, akkor Magyarországgal szemben támadtak fel. Igaz, hogy a jelenlegi társadalom, szinte elkerûlhetetlenûl összeomlásra van itélve. De milyen távon? A jelenlegi világuralom birtokosai semmi képpen sem hajlandók csak úgy, simán távozni. Ha ôk vesznek vesszen mindenki más is. Ez a fájdalmas huzakodás eltarthat még 8-10 évig. A bukásig rendelkezésûkre áll minden hatalmi eszköz az ”idô elötti”, elhamarkodott, érzelmektôl fûtött lázongások megtorlására. Annál is inkább, mert mindenûtt, Magyarországon is, létezik egy elég nagy számú, önkéntes, kollaboráns káder réteg, aki mindíg készen áll saját magát prostituálva, hazát családot eladni, csak nekik legyen 100 dollárral több a zsebûkben. Amíg ilyen önkéntes ”kápók” állnak sorban szolgálatkészen, addig Magyarország vonzó marad minden uralkodni vágyó ”schiebler” számára. Elsôdleges lenne elôször a saját porta körül rendet teremteni.
Az idô elôtti, megfontolatlan, szervezetlen, érzelmektôl vezérelt cselekedetek következményeitôl szeretném megmenteni Magyarországot. Elég 56-ra gondolni. Mindegy, hogy spontán népfelkelés, vagy kûlföldrôl kirobbantot kísérlet volt-e, az alapot igazi népi elégedetlenség adta meg. És mi lett a nóta vége? A kûlföld reagálását Márai: Menybôl az angyal c. verse ilusztrálja legjobban
www.tinyurl.com/2vbjxz  A Szovjetúniónak a magyar forradalom leverése céljából kialakított csapatösszevonásában  több páncélos, harci repûlögép és gyalogság vett részt, mint amit az összesített európai Nato haderô fel tudott mutatni. Nem is sietett senki segíteni. A végeredmény közismert. Szeretném, ha Magyarország nem vállalná fel ez alkalommal az áldozati bárány szerepét.  A környezô országok valószínûleg örömmel vállalkoznának a nemzeti forrongások leverése után az újonnan feldarabolt országrészek rendfenntartásában, azzal a kûlönbséggel az I. V.H.-t követô Kis-Antant megszállással összehasonlítva, hogy ez alkalommal az IDF is részt venne a ”rendteremtésben”. Ez, nem hiszem, hogy a legforróbb vérû ”hazafinak” is célja lehetne. A nemzetközi helyzet közben élezôdik: francia és USA egységek felkészûlnek Szíria megtámadására, hogy megakadályozhassák a szíriai tömegpusztító fegyverek bevetését www.tinyurl.com/auwx894 . Lásd az iraki forgató könyvet, nincs szûkség újra. cezarfi

 21

12.12.06

Slendrián

Gyula üdvözletem. Ha Budapestet eleve Judapestként aposztrofáljuk az azt jelenti odaadtuk ahogy  én a szegény szomszédnak a takarót! A Gondolat és maga a szó teremt, itt is sok helyen is berzenkedtek a zsidó betelepüléstől vezetéstől és eleve olyanért berzenkedtek amit lelketekben már ŐVÉNEK szólitotok! A parlament épületére rábigyesz tett csillagról ue. a véleményem. Ha igy csináltok totál skizofrén a lelkiségetek! Hát csak gondolkozzatok rajta el! Van egy ország amit szeretné a államalkotó népe megvédeni és nemcsak a foglalók de az ellenkezők is judapesteznek..... Magyarul egyetértenek a nevében! Minden olvasóm tán' nem sizofrén. Válaszoljanak ők. Sz. Gy.

 22

12.12.06 

 Siggo

"A náci Németország végül is nem tudott velük együttműködni, így hát kiírtotta őket."
Ezt azért te sem gondolhatod komolyan.Ez így ebben a formában nem igaz.
Ami a Holokausztot illeti, a Honlap igen sok helyén leírtam, milyen tényalapokból következtetek arra, hogy szervezett zsidóirtás folyt. Én most nem állítok össze egy külön kivonatot részedre. Nézz utána ha kedved tartja és időd engedi. Nézd csak meg a háború előtti és utáni USA vöröskereszt által elérhető népszámlálási adatokat Európára vonatkozólag.Tudod mi derül ki? Hogy több zsidó volt a háború után mint előtte.Hogy lehetséges ez? Akkor kiket öltek meg? Olyan statisztikákat nem ismerek, amelyek zsidó szaporulatot igazolnának. Ha te tudsz ilyet, oszd meg velem és az olvasókkal.
Az eltűnt zsidókat Sztálinon kell keresni.Ő egymaga többet megöletett mint a háború óta az összes aki meghalt.
Azt is megirtam, hogy Sztálin  a német megszállás alá kerülő területekről több mint egymillió zsidót evakuált a "Nagy Földre" és ezzel megmentette őket; miközben Amerika ragaszkodott a bevándorlási kvótákhoz, az angol haditenge részet pedig a menekülthajókat feltartóztatta, ill. vissza irányította Európába.
"Én is sokat törtem  már  a fejem  a zsidó titok nyitját keresve. Az egyik tényező épp a zsidó gondolkodás dialektikus kettőssége, amellyel az eseményekeket 'egyrészt - másrészt' alapon szét tudják bontani egy káros és egy hasznos komponensre. Az utóbbit lovagolják meg."   Ebben igazad van csak nem úgy ahogy te értelmezed. Az aztán dialektikus, hogy beáldozzák a honfitársuk ezreit ha az érdekük úgy kívánja.Ez ugyan a cionistákra jellemző de akkor ki írta a Talmudot? A cionisták is zsidók.Tehát saját fajtáját sem kíméli a hatalmi harcban.Olyan meg nem létezik,hogy zsidó gondolkodás.Mert nehogy azt mondd,hogy minden zsidó egyformán gondolkodik.Te úgy gondolkodsz mint a cionista zsidók? Na ugye. Egyet magyarázz meg nekem. A zsidó az nép, vallási csoport,kisebbség vagy egy emberi faj mint fekete,fehér,sárga,"rézbőrű" vagy mongoloid? Ha nem, akkor miért zsidó és miért nem fehér vagy valami más? Tisztelettel:siggo!
 Hozzászólásod második része nem tartalmaz megválaszolandó valódi kérdéseket.  Sz. Gy.

23

12.12.07

Cezarfi

A 22. h.sz. utolsó kérdésére: mi az, hogy zsidó? Idéznék egy választ amit néhány éve kaptam egy budapesti zsidótól, mikor magam is ezt kérdeztem tôle. Azt mondta: "Figyelj ide! Zsidónak lenni nem vallás, vagy faj, vagy nemzeti összetartozás kérdése. Zsidónak lenni, az egy életforma. Ha te úgy viselkedsz és élsz mint egy zsidó, akkor zsidó vagy fûggetlenûl attól, hogy katólikus templomba jársz el gyónni, vagy komunista partértekezleteken veszel részt." Szerintem eddig ez volt a legtalálóbb meghatarozás. cezarfi

 24

12.02.07

OKOLONIA

Kedves Slendrián! Fővárosunk nem attól lett Judapest, mert mi gondolatban lemondtunk az eredeti nevéről, jogainkról stb.. E nevet AZUTÁN kapta, miután azt a csahosok eladták új gazdáiknak. Gondolj csak főpolgármester és csapata "áldásos évtizedeire"! Jelenleg azért nevezzük így, hogy felhívjuk az "alvajárók" figyelmét e sajátos és sajnálatos tényre, FŐVÁRUSUNKAT MEGSZÁLLTA AZ ELLENSÉG! Ezért szimbolizálja a parlament csillaga is, mintegy diagnózis. Ami a skizofréniát illeti: " olyan kóros mentális állapot, amelyet a mentális folyamatok összeomlása, a gondolatok, érzések és cselekedetek közötti összhang felbomlása, rossz érzelmi alkalmazkodás, érzékcsalódások és téveszmék jellemeznek".Ezek közül melyik illik a lelkületünkre? Szerintem érdemes megismerni az idegen szavakat, mielőtt nagy nyílvánosságra hoznánk "tájékozottságunkat"! Üdv OKOLONIA

25

12.02.07

 GyZoltán

 "Siggo" felé. Előző véleményemet megismételve, tartom, hogy a zsidóság, vallásnak kinevezett, totális hatalmi ideológiát valló, hatásosan megszervezett, hatásosan vezetett, tökélyre-fejlesztett maffia-szövetség, mely különböző szinteket takar, ahol ugyanolyan fontos szerep, a paravánt jelentő "jó-zsidó", mint a pénzügyi machinációkat, pénzügyi válságokat megtervező, kiváltó, vagy éppen háborús helyzetet teremtő, azt indító csoportosulás. Kérdésnek inkább azt tekinteném, hogy az emberiség ellen elkövetett bűntetteknek a zsidóság mennyire volt kiváltó oka, avagy ártatlanul csak a gyutacs, vagy a katalizátor szerepet töltötte e be? Gyöngyösi Zoltán

 26

 12.12.08

Harangi Árpád

Kedves Barát'im! "Gyulánk" (ejh, ha egy Kündü is teremhetne mellé?!) már megint, fején találta a szöget:IGEN, hadüzenet nélküli ('KULTÚRA- közi') HÁBORÚ ZAJLIK - több száz - és ezer éve. A "gój kultúra" nevében ajánlanék egy videót,amiben egy izraeli veterán tábornok  fia nyilatkozik alább http://www.youtube.com/watch?v=-IVKoUcclYo:
Mindezek ellenére vagy éppen ezért: BÉKÉS ADVENTET és ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDANNYIUNKNAK - Harangi Árpád
Kösz! Tegyük hozzá, hogy magyar feliratos. Sz. Gy.

27

13.03.20

R&T

Szaniszló kicsinálásának forgatókönyve (dezsávű) Bakay Kornél kényszernyugdíjazására emlékeztet. Szegény professzor úr egészsége akkor megrendült. Most viszont elégtételt kapott, őt is kitűntették. Várom, mikor fogja a cionista sajtó Szaniszló mellé besorolni. Az ATV már tett rá kísérletet.
PS: Hány zsidó felekezet is van Magyarországon? Több, mint keresztény/keresztyén? Szeszák úrnak javasolom, hogy a fenti felsorolásba nyugodtan vegye be a Hit Gyülekezetét. És akkor hogyan is állunk az egyházak állami támogatásával? Ezt sem ártana megbeszélni. r&t
Az egyházak kérdése rövidesen megjelenik a honlapomon. Nem vághatok elébe a dolgoknak. Inkább javaslom, nézegesd a honlapot. [Most jól kitoltam veled...] Egyébként a kitüntetés "visszakérése" a hülyeség új csúcsa, szerintem a Guinness rekordok könyvében a helye... Sz. Gy.