Hol a Piros ?

 A társasjáték folytatódik! Felhivásra holnap becsatolom a Pesti Központi Kerületi Biróságon azt a hangszalagot amit 1993.januárjában készitettem arról a beszélgetésről, amit Mészáros Józseffel a VPOP. különleges ügyek osztálya akkori vezetőjével készitettem amikor a "Magyarországon első olajvonatfogásról" tájékoztatott.

E beszélgetésben esik szó arról, hogy Hajdu Bihar Megye rendőrkapitányának akkori szerepe az olajvonat mozgatásában
"egyértelmüen" igazolást nyert. Mészáros ur mondja, hogy Pintér Sándor ur is érdeklődött az olajfogás iránt és arról irásbeli tájékoztatást kért azzal a szesszel, hogy azt a Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak szándékozik továbbitani, hogy ezek vizsgálhassák az akkor már felfüggesztett Főkapitány olajügyét is.

Ezután szólal meg a szalagon Imolya Imre a Nyomozó Hivatal vezetője és közli, hogy Pintér ur Őt telefonon hivta de nem azt kérdezte mikor-hova küldheti a papirost, hanem arról érdeklődött mikor zárják le [végre ...] a nyomozást, mert neki a Főkapitány és neje fegyelmi ügyét le kell zárnia.

Mit mondjak, nem voltam meglepve ...

Most hogy Györgyi és Fábián urak "rágalmazás" miatt feljelentettek a valóság bizonyitás keretében kénytelen vagyok komótosan kipakolni kofferem tartalmát.

Ennek keretében készült az alábbi birósági előterjesztés.


 

 

T.
Pesti Központi Kerületi Biróság részére!

2.B.24291/2000 sz. alatt 2000.09.27-én kelt meghagyásukra hivatkozással az alábbi

n y i l a t k o z a t o tteszem.

1./ Külön boritékban mellékelem a VPOP. Különmleges Ügyek Osztálya [volt] vezetőjével Mészáros József alezredessel ill. Dr.Imolya Imrével a Szegedi Ügyészségi Nyomozó hivatal vezetőjével folytatott telefonbeszélgetésekről készitett nagnófelvétel másolatát.

2./ A szalagon szerepel egy másik szalagon levő szöveg [kivonata] is. A Hajdu Bihar Megyei Rendőrkapitányságon Dr.Papp Imre volt rendőrfőkapitány eltávolitása után állománygyülést tartottak. Ezen az ORFK. Képviseletében Dr.Turós András rendőraltábornagy -akkori bünügyi igazgató- vett részt.

Hozzászólásából két részletet másoltam ki, melyek a hozzászólás elkülönitett témakörei, igy önmagukban is értelmezhetők, értékelhetők.

A hozzászólás egyik része azzal foglalkozik, hogy a megyei főügyészt elvszerü és bátor kiállásáért elismerés illeti mert ennek köszönhető, hogy a Főkapitányság müködését konszolidálni lehetett.

A másik rész azzal foglalkozik, hogy egyébként megengedhetetlen, hogy egy főügyész és egy megyei rendőrfőkapitány között olyan feszült viszony és bizalmatlanság keletkezzék, hogy vitás ügyeiket levelezés, ill. telefax üzenetváltások formájában intézzék.

Ennek ellenpéldájaként emlitette, hogy [bezzeg ... ]
a legfőbb ügyész és Dr.Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány kapcsolata, kapcsolattartásuk példaszerü és azon véleményének adott kifejezést hogy "ebben a viszony rendszerben" egy megyei főügyésznek is el kell tudnia magát helyezni ...

E szalag tartalmára a Dr.Györgyi Kálmánnak irott levélben kifejezett utalás történik.

A "példaszerü" kapcsolat esszenciális elemének véltem akkor is, vélem jelenleg is hogy a felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az irányitásuk alatt álló apparátusok müködése során keletkezett lényeges információkról.

3./ A valóságbizonyitás keretébe tartozónak vélem az alábbi tények és körülmények közhitelü felderitését, ill. értékelését.

A Mészáros Józseffel folytatott beszélgetésből világosan kiderül, hogy a "pétfürdői akcióról" dokumentáció készült, mely tartalmazza Szabó Sándor alhadnagy Papp Imrét terhelő vallomását is.

Kiderül az is, hogy az ügymenetbe beleavatkozott
Pintér Sándor is kéretlenül [épp neki ugyanis nem jeleztem az olajvonatok mozgását, erre komoly és alapos okom volt], aki szóbeli informálódás után irásbeli jelentést, ill. tájékoztatást kért. A későbbiek szempontjából lényeges, hogy a hangszalag szerint Mészáros József nem a szokásos szolgálati postautvonalon és nem is Arnold Mihály titkárságán keresztül továbbitotta a Pintér Sándor részére a tájékoztatót, hanem átvitte neki [!].

Ez a körülmény kizárja, hogy a tájékoztató utólag "elkallódjék".

Korábbi nyilatkozatomban utaltam arra, hogy Pintér Sándor azzal az indokolással kért tájékoztatást, hogy azt továbbitsa a Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak. Imolya Imre hanganyagából és a később keletkezett okiratokból kitünik, hogy a továbbitás elmaradt ...

E körülmények tisztázása végett

i n d i t v á n y o z o mDr. Pintér Sándor és Mészáros József megidézését. [Utóbbi idézhető a Mészáros & Mészáros Tanácsadó Kft. cimén 1119. Budapest, Fehérvári u.89-95 sz. I.em. 110 ajtósz. Cimen.]

Dr. Györgyi Kálmán és Dr. Fábián János szerepének megitéléséhez a fenti körülmények tisztázása azért mellőzhetetlen, mert nevezettek jelentésem keretében hivatalos tájékoztatást kaptak arról, hogy Pétfürdőn olajvonat feltartóztatás történt és az annak keretében foganatositott meghallgatások Papp Imre tevékenységét illetően -Mészáros József szóhasználatával élve- "egyértelmüen" terhelő adatokat tártak fel.

A Györgyi Kálmánnak irott levél teljesen okszerü inditványt tartalmaz arranézve, hogy a "pétfürdői akció" anyagát szerezzék be, csatolják Papp Imre ügyéhez és ebben az irányban folytassák a nyomozást.

A legfőbb ügyész és helyettese ezt mellőzték - indokolás nélkül. A szegedi nyomozást befejeztették.

Fábián János pedig engem arról "tájékoztatott", hogy a Hajdu Bihar Megyei Vám Nyomozó Hivatal ill. az ORFK. Fegyelmi vizsgálat anyaga Papp Imrére vonatkozólag terhelő adatot nem tartalmaz ... Korábbi beadványomban kimutattam, hogy e két szerv Papp Imre vélt, vagy elkövetett büncselekményeit nem volt jogosult vizsgálni az ügyészségi nyomozó hivatalok kizárólagos illetékességére tekintettel. Az illetékes nyomozó hivatal pedig "időközben befejezte" a vizsgálatot Fábián úr klasszikus fogalmazása szerint.

Györgyi Kálmán és Fábián János tényfelderitést akadályozó magatartása e tényállásrész tekintetében a bizonyitás foganatositásával igazolható.

4./ A Pallag Bizottság, személyesen Pallag László bizottsági elnök irányában többször szorgalmaztam, hogy a VPOP. Különleges Ügyek Osztálya irattárából szerezzék be a "pétfürdői akció" iratait. Erre Pallag László személyes igéretet tett. A mai napon telefonérdeklődésemre közölte, hogy a Bizottság többizben intézett megkeresést Arnold Mihály urhoz, sikertelenül [?!].

Erre tekintettel

i n d i t v á n y o z o mAz Országos Vámhivatal megkeresését a hivatkozott vizsgálati anyag megküldése végett.

Debrecen, 2000.10.03-napján.

Melléklet : hangkazetta.

 Eddig az irás ! A Biróság kezében a döntés joga, módot nyujt e a két megnevezett uriembernek : a beszélőnek, és aki ről a beszélő beszél, hogy megmagyarázzák a hangkazetta tartalmát a Biróságnak és a közvéleménynek.

Biztosra vehető : e duettnek lenne hallgatója, nézője, olvasója ...

Erről egy előzetes felmérés is készülhet ha pl. a hangkazetta bizonyos akkordjai megszólalnak az Euro Astra Radio Hungary.cc. adásában. Utána legott internetes szavazás indulhat ahol tetszésnyilvánitás vagy egy kérdés feltétele mellett lehet voksolni.

Az egyik : "... szép volt fiuk !"
A másik : "... hogy volt fiuk ?"

Hát majd meglátjuk !

 

2000.10.12

"Olajügyész"