Haddelhadd …

 

 

Esetem bizonyitja : nem veszélytelen vállalkozás az orbán rezsim parlamentjében a multról elmélkedni …

A Pallag Bizottság előtt május nyolcadikán tanuvallomást tettem és junius 6-án már be is érkezett a Pesti Központi Kerületi Biróságra
Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész "magáninditványa". Ebben "nagyobb Nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás" vétségével vádol mivel azt állitottam, hogy akadályozott a "debreceni olajügy" felgöngyölitésében és ezzel hivatali bünpártolást követett el.

Persze senki se gondolja, hogy e finom úr saját glaszékesztyüs kezével kiván Justitia szine előtt ledöfni. Erre a feladatra zsoldost fogadott és [mandzsettáival] annak háta mögött védi becsületét.

A Magyar Köztársaság független birája Dr. Kalina József úr az ügyet szeptember 22-ére már ki is tüzte és annak tárgyalására [?] kerek félórát [esetleg ötven percet - az idézések óraadatai rosszul olvashatók] szánt.

Én megelégszem az általam önmagamnak nyujtható védelemmel. Tekintettel azonban arra, hogy a birósági jegyzőkönyvezésről, mint a kriminálprocesszus egyik legfontosabb mozzanatáról, nincs tulságosan jó véleményem nyilatkozatomat előre irásbafoglaltam és elküldtem a Biróságnak.

Ha nem is közkivánatra közzéteszem periratomat - "nem kötelező olvasmány" jeligével.


 

 

T.

Pesti Központi Kerületi Biróság részére,

DUDAPEST.
Markó U.25.
1887.

Fenti számu büntető ügyemben az alábbi

n y i l a t k o z a t o t


teszem.

Az ügyben a Btk. 182.§. (2) bekezdése alapján a

valóság bizonyitásának


elrendelése indokolt a következők miatt.

A parlamenti vizsgálóbizottság 2000.05.08-i ülésére szóló meghivó azt tartalmazta, hogy a bizottság meg akar hallgatni az "olajügyekkel" kapcsolatos tapasztalataimról. Ilyen tapasztalatokra 1992.03.15 és 1993.10.14 között tehettem szert, mint hajdu bihar megyei főügyész. A bizottság előtt tett tanuvallomásom erre az időszakra vonatkozott.

Az ülésen elmondottakról készitett jegyzőkönyvet én nem kaptam meg - ellentétben a feljelentővel. Annak tartalmát nem ismerem, kivéve a magáninditványban citált szövegrészeket. Nyilatkozatom valóban kb. másfélórás volt. Annak keretében tényeket soroltam fel. Azokból vontam le azt a ténybeli következtetést, hogy munkám végzésében akadályoztatva voltam. Ehhez füztem azt a minősitő véleményemet, hogy az akadályoztatás -az elévülés kérdését nem érintve- kimeritette a hivatali bünpártolás törvényi tényállását.

A magáninditványból nem tünik ki, hogy magánvádló az ülés jegyzőkönyvét csatolta volna. Én pedig nem vagyok köteles citátumait bizonyitékként elfogadni. Indokolt tehát az ülésről készült jegyzőkönyvek beszerzése annál is inkább, mert sajátos módon magánvádló nem a konkrét tényállitásokat, hanem az általános jellegü megállapitásokat sérelmezi, amelyek valóságtartalmát éppen általános jellegükre tekintettel nem lehet bizonyitani. Én viszont az akadályoztatásra vonatkozó ténybeli következtetéseimet konkrét tényállitásaimra és az azokat alátámasztó irásbeli és egyéb bizonyitékokra támaszkodva vontam le.

Minthogy a szóbeli nyilatkozat dinamikája ezt követelte kötetlenül beszéltem, igy bizonyitékaimra csak általánosságban hivatkoztam. Okiratok esetében pl. azok iktatószámát és dátumát nem jelöltem meg. Bizonyitékaimat ugyan átadtam a bizottság vezetőjének, de a jelek szerint azok feldolgozása nem történt meg, igy most bárki tehet olyan "értékelő megállapitást", hogy sokat beszéltem, de mitsem bizonyitottam. [A jelek szerint e módszerhez folyamodott a Legfőbb Ügyészség is a Szeszák Dosszié "végleges" lezárása során ... ]

E hiányt pótlandó a bizonyitékokra apelláló történeti tényállást a következőkben v á z o l o m.

1993.01.25 - Ig.18-13/1993. sz. levelemben arról tájékoztattam a legfőbb ügyészt, hogy bizalmas információk, a Debreceni Vasuti Igazgatóság számitógépes nyilvántartásából nyert adatok, alapján egy olajvonat elfogása iránt rendelkeztem és a VPOP. Különleges Ügyek Osztálya -
Mészáros József alezredes- által foganatositott intézkedés alapján alapos gyanu merült fel arra, hogy Papp Imre hajdu biharmegyei rendőrfőkapitány az illetékes vámhatóság intézkedésre jogosult tisztjének illetéktelen befolyásolása utján, mint a miskolci illetőségü Hungária Privát Petrol Kft. érdekképviselője kieszközölte, hogy 66 tartálykocsi gázolajat HTO-ként vámkezeljenek. [Megjegyzés : ez mintegy 70.000.000 Ft. fogyasztási adóbevétellel röviditette meg a költségvetést.]

A levélből az is kiderül, hogy az ügyről
Pintér Sándor akkori országos rendőrfőkapitány Mészáros Józseftől szóbeli információt, majd irásbeli közlést is kért [és kapott] azzal az indokolással, hogy ez utóbbit a Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak fogja továbbitani, ahol ekkor már eljárás folyt Papp Imre és házastársa Ferenczy Flóra ellen más büncselekmények gyanuja alapján.

A Pintér Sándorral kapcsolatos információ birtokába ugy jutottam, hogy hivatalos visszajelzés hiányában telefonon kértem felvilágositást Mészáros Józseftől arranézve, hogy akciójuk milyen eredményt hozott.

Telefonbeszélgetésünk tartalmát rögzitettem. A Györgyi Kálmánnak irt levél erre félreérthetetlenül utal.

A beszélgetést tartalmazó hangszalag másolatát átadtam a parlamenti vizsgálóbizottságnak. Eredetije rendelkezésre áll és meggyőződésem szerint mindenfajta hitelességvizsgálatot kibir.

A szalagon hallható, hogy
Mészáros úr Papp Imre szerepét a szabálytalan vámkezelés tekintetében egyértelmüen tisztázottnak. ill. bizonyitottnak minősiti.

Györgyi Kálmánnak jelentettem azt is, hogy a Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatal vezetőjétől
Dr. Imolya Imrétől ugyancsak telefonon olyan felvilágositást kaptam, hogy Pintér ur a Hivatalt semmiről sem tájékoztatta, oda iratot nem továbbitott. Csupán aziránt érdeklődött telefonon, mikor fejezik be az ott folyó nyomozást - neki ugyanis rendeznie kell a felfüggesztés hatálya alatt űlló rendőrházaspár szolgálati viszonyát. Rögzitve lett az Imolyával folytatott beszélgetés is. Jelentésemből világosan kitünik ez is.

A levéllel az volt a célom, hogy rámutassak : a kizárás a Hajdu Bihar Megyei Főügyészség törvényi kompetenciájának törvénytelen kiiktatását jelenti egy olyan helyzetben, amikor veszélyes büncselekmények történnek a megye területén a megyei rendőrfőkapitány "védnöksége" alatt.

Györgyi Kálmán nem állithatja, hogy levelemről nincs tudomása, hiszen arra 1993.02.04-napján Nyfl.12.865/1992.sz. alatt személyesen válaszolt. Leszögezte, hogy a kizárás felől rendelkező
19.164/1992. sz. intézkedés megváltoztatására "törvényes indokot" nem talált.

Ugy tünik, a legfőbb ügyész levelének megirása előtt ezt a korábbi intézkedést nem olvasta el, tartalmára pedig rosszul emlékezett, mert az 1992.11.02-napján kelt 19.164/1992. sz. intézkedés, melyet egyébként Fábián János "jegyzett", csak Ferenczi Flórára vonatkozott ! Papp Imre csak később lett gyanusitott. Az intézkedés akkori indokát az képezte, hogy a nyomozati cselekmények a főkapitányság vezetőjét is érinthetik. Fábián ur szerint "A megyei rendőrfőkapitány és a megyei főügyész közötti kölcsönös együttmüködés és a szükséges munkakapcsolat alapján az ügy elfogulatlan megitélése egyik részről sem várható."

Azon tul, hogy a mondat második fordulata teljességgel érthetetlen, a korábbi kizárás Györgyi Kálmán általi "aktualizálása" voltaképp azt jelentette, hogy annak hatályát implicite kiterjesztette arra a Papp Imrére is, aki ellen akkorra már megindult az eljárás. Érintetlenül hagyta tehát a "kölcsönös együttmüködésre" vonatkozó fábiáni passzust, amely ezek szerint annak ellenére is "érvényes" maradt, hogy közben a főkapitány urral szemben ujabb sulyos büncselekmény : az olajjal való visszaélés alapos gyanuja merült fel.

Györgyi Kálmán hivatali precizitását, a tényekhez és a törvényekhez való viszonyulását jellemzi a mindössze két mondatos levelének második mondata.

"Az előterjesztésben felsorolt -büncselekmények gyanuját keltő- tényállitásait igazoló bizonyitékokat a Be. 122.§. (2) bekezdésének megfelelően sziveskedjék az eljárás lefolytatására kijelölt Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatalhoz eljuttatni."

Amint ez köztudott a Be. hivatkozott bekezdése igy szól :

"(2) Minden hatóság és hivatalos személy köteles a hivatali hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, vagy ha ez nem lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni."

Ez tehát azt jelenti, hogy Györgyi Kálmán engem mint büncselekmény nyomára bukkant és annak felderitése iránt hivatali hatáskörben intézkedő megyei főügyészt arra oktat ki, hogy máshol, más hatóságnál tegyek feljelentést és ahhoz csatoljam bizonyitékaimat.

Az idézett mondatból kiderül, Györgyi Kálmán nem csupán Fábián úr általa hivatkozott korábbi intézkedését, de az én "előterjesztésemet" sem olvasta el. Abból ugyanis világosan kiderül, hogy bizonyitékaimat -köztük a már többször emlegetett számitógépes "leporellókat"- bevezető intézkedésként átadtam a Debreceni Vám Nyomozó Hivatal vezetőjének
Lupkovics Györgynek és Hegedüs Gyula századosnak az NBH. helyi kirendeltsége vezetőjének.

Lupkovics ur helyes intézkedése nyomán került az anyag a VPOP. Különleges Ügyek Osztályához. Az Osztály intézkedése nyomán kiderült, hogy 5 tartálykocsi HTO-nak vámkezelt gázolajat már eladtak Ceglédre ill. Diósgyőrbe.
A maradék 61 "megkerült" Pétfürdőn ...

Nem tudni tehát, hogy az a férfiu aki akkoriban az Ország legfőbb ügyésze volt, mire gondolt, amikor a fenti sorokat leirta. Mit, hogy an kellett volna még bizonyitanom ? A "tárgyalásra" ütemezett mintegy félórás időkeretben majd nyilván megmagyarázza ...

Ami az eljárás folytatására kijelölt Szegedi Ügyészségi Nyomozó hivatalt illeti a legfőbb ügyészi leirat azt sejteti, hogy ő majd utánanéz a dolgoknak, azzal a nem lényegtelen eltéréssel, hogy nem tőlem kérik a már továbbitott "bizonyitékokat", hanem beszerzik a a Mészáros féle akció során készült anyagot, különös tekintettel
Szabó Sándor alhadnagy Papp Imrét terhelő vallomására, amelyet a magnófelvétel tanusága szerint "kemény faggatás" után tett.

A feltevés nem vált be. A Pintér úr által nem továbbitott jelentést, illetve a VPOP. eredményes villámakciójának iratait sem a Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatal, sem [később] a Borsod Abauj Zemplén Megyei Vám Nyomozó hivatal
nem szerezte be. Ennek jelentőségére és jogi minősitésére lentebb térek ki.

Információm szerint a VPOP. nyomozóinak arra a teljesen jogos kérdésére, hogy 66 tartálykocsi gázolajat milyen megfontolások alapján vámkezelt HTO-ként, Szabó Sándor azt a teljesen logikus választ adta, hogy erre Papp Imre vette rá. Valóban mi motiválhatta erre a veszélyes "vállalkozásra" ? A válasz annál is inkább logikusnak tünhet, hiszen Papp ur ugyanezzel próbálkozott korábban
Nagy Istvánnál a biharkeresztesi határvámhivatal parancsnokánál is.

Csakhogy amig Nagy István vallomása bekerült főügyészi "olajdossziémba" addig Szabó Sándor vallomását a VPOP.
"befagyasztotta" és ha hinni lehet Pallag László urnak, azt Arnold Mihály ur ismételt megketresésre sem volt hajlandó az olajbizottság rendelkezésére bocsájtani. Igy persze könnyü arról elmélkedni, hogy nem bizonyitottam esmmit ...

Persze a jegyzőkönyvek után nem most 2000-ben kellene az olajbizottságnak kereskednie. A Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak kellett volna 1993-ban. Nem tette. Erre lentebb visszatérek.

Tapasztalat, hogy nem minden dokumentumot lehet teljesen nyomtalanul eltüntetni, vagy csak ki nem adni.

Szabó Sándor alhadnagy urat Mészáros ur [a szalagon] egyszerüen "hülyének" minősitette. A testülettől fegyelmi uton elbocsájtották, más baja nem lett ...

Azért a dolog nem ennyire egyszerü és nem csak azért mert Mészáros ur nem ideg és elmeorvosszakértő ...

Abból a korból rendelkezésre áll
Csíkos Endre őrnagy megyei vámparancsnok 1993.02-05-napján kelt 2007/1993.sz. [válasz] levele amelyben a következők olvashatók.

" .... A konkrét 66 vasuti kocsirakomány vámkezelése során -mint a fegyelmi eljárás eddig készült iratai tanusitják- a vámkezelést végző Szabó Sándor zászlós sorozatos szabálytalanságokat követett el, december 30-án vámbiztositék követelése nélkül adott ki 25 vagon gázolajat, látszólag vette csak nyilvántartásba, mert a végleges behozatali nyilvántartási tételszám nem egyezik azzal amit a 25 vagon kiadásánál a vasuti értesitőlevélen feltüntetett. Olyan behozatali engedélyt fogadott el, amelyre a Hungária Privát Petrol Kft. számára nem lehetett volna vámkezelést elvégezni, kritika nélkül elfogadta a VÁM 91 nyomtatványon ügyfél m e g b i z o t t j a által feltüntetett árumegnevezést és nem vett vegyvizsgálati céllal mintát .... "

A Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatal "természetesen" nem szerezte be Szabó Sándor fegyelmi ügyének iratait sem. Igy nem tudható,
ki a "megbizott" akit az őrnagy ur szemérmesen nem nevez meg. Egyáltalán nem kizárt, hogy Papp Imre, de az sem változtat a lényegen, ha az illetőt történetesen Nagy Andrásnak hivják. Erről ugyancsak lentebb.

........................................................................................................

Közbevetőleg itt kell előadnom -nyugdijazásom és munkaköri átadásom
gyalázatos körülményeinek részletes taglalása nélkül- hogy a
Fábián János és Miks Antal helyettes titkárságvezető urak által bonyolitott iratátadás során 39.) tételszám alatt átadásra került Szabó Sándor 2007/1993.sz. fegyelmi ügyének összefüzött iratanyaga. Abból kiderül, hogy akkorra már elfelejtette [hagyták neki elfelejteni], hogy voltaképp miért végezte a vámkezelést ugy ahogy végezte ? [Nevezett általam tervezett letartóztatására nyugdijazásom miatt nem került sor ...]

40.) tételszám alatt vették át az emlitett urak az u.n. "nagy olajdossziét" I. - től V. -ig összefüzött kötetekben. E dossziéknak a Megyei Főügyészség, ill. a Legfőbb Ügyészség birtokában kell lennie. A továbbiakban hivatkozni fogok olyan iratokra, melyek az olajdossziékban kerültek lefüzésre.

........................................................................................................

A Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatal a rendőrházaspár ellen korábban indult büntető ügyben az alábbiak szerint intézkedett. Dr. Szabó Benedek ügyész 1993.02.11-én kelt Nyom.V/1/15.321/1992.sz. határozatával megszüntette Ferenczy Flóra ellen a gépkocsivezetői jogositványok visszaadása miatt inditott nyomozást. Egy gépkocsi jogtalan importjával kapcsolatban pedig vádjavaslattal élt mindkettőjükkel szemben.

Dr. Imolya Imre pedig 1993.02.23-án kelt ugyancsak a fenti számot viselő átiratával arról értesitett, hogy a nyomozás befejeződött és ennek eredményeképp a Megyei Főügyészség felé vádemelési javaslatot tettek Papp Imre és Ferenczy Flóra vonatkozásában csempészet büntette, ill. magánokirathamisitás vétsége miatt.

A vádemelésre sor került és a Szolnoki Városi Biróságnak mintegy öt év alatt sikerült is az ügyben döntést hoznia. Ennek során Papp Imrét
megrovásban részesitetteék, Ferenczi Flórát pedig felmentették. A büntető ügy száma : B. [...............]

Az ügyészi határozatban, ill. Imolya Imre értesitésében "olajügyről" szó sem esik, jóllehet [utasitásra] az olajügyről egy terjedelmes feljegyzést küldtem nekik.

Kéésemre erről Dr. Imolya Imre 1993.03.11-napján I
g. 41/1993.sz. alatt az alábbi "tanusitványt" adta.

"Tájékoztatom, hogy a hivatkozott feljegyzést február 9-én személyesen vettem át öntől Debrecenben. Az irat iktatási száma Ig.41/1993. ideje 1993.február 9. A feljegyzést ezt követően Dr. Merényi Kálmán megyei főügyész ur utasitására részére átadtam, aki azt. Ig45/1993.sz. 1993.február 22-én kelt átiratával a
Legfőbb Ügyészség Ügyészségi Nyomozások Osztálya vezetőjének [Dr. Vajda Alajos urról van szó] állásfoglalás kérése céljából megküldte."

Az irat további sorsa ettől kezdve általam már nem volt nyomonkövet

           hető ...

A volt legfőbb ügyész önkényes, szakszerütlen és törvénysértő tevékenysége, ill. mulasztása már a fentiekből is kitünni látszik.

Az utólag bekövetkezett események azonban teljes mértékben igazolták 1993.01.25-én a legfőbb ügyész felé hangoztatott azon aggályomat hogy a Hajdu Bihar megyei Főügyészség törvényi kompetenciájának kiiktatása nem jogszerü intézkedés és további következményekkel járhat.

A 66 tartálykocsi nem volt lenyelhető, ezért Jakubcsik Ferenc ellen a nyomozást elrendelték, de "természetesen" ismét nem Debrecenben, hanem
Miskolcon. Az eljárásra a Vám és Pénzügyőrség BAZ. Megyei Hivatalát jelölték ki, minthogy Jakubcsik ur ott lakott ... Az ügy száma e hatóságnál 5/1993.

A Nyomozást a Miskolci Városi Ügyészség -Dr.Széll Gabriella- felügyelte. Az ügyészségi iratszám B.10.000/130/1993.

E "szerencsés" megoldásnak kettős eredménye mutatkozott.

Az egyik, hogy az olajvonat miatt le nem tartóztatott Jakubcsik urat olyannyira megviselte a nekem tulajdonitott "zaklatás", hogy lakóhelyén hamis számlák segitségével csalás utján mintegy ötvennmillió Ft. ÁFA. visszatéritést kért és kapott. Emiatt kétségtelenül nem lett volna jogom üldözni, de kiderült, hogy a legfőbb ügyész által számára és Papp Imre számára biztositott mentességből huzható előnyöket hamar felismerték és ugyszólván a bünüldözéstől legfőbb ügyészi elhatározással eltiltott megyei főügyész orra előtt kamatoztatták az alábbiak szerint.

Viszonylag korán ismertté vált, hogy a Hungária Privát Petrol Kft. mellett létezik egy Hajdu Privát Petrol Bt. is. Ennek beltagja -minő véletlen- Papp Imre. Egyik "kültagja" a Jakubcsik úr vezette Hungária Privát Petrol Kft. a másik kültag Nagy András ex rendőrszázados. A Bt. székhelye Debrecen, Szacsvay u.8. Történetesen Papp Imre lakása ...

Létrejött továbbá a Strázsa Bt. is. Ennek beltagja Papp Tamás, [Papp Imre fia]. Kültagja -névismétlés következik - Papp Imre és Nagy András, a Bt. cégszáma 0506002238/03.

Ez utóbbi cég épp 1993.02.12-én kelt szerződésmódositással vette fel tevékenységi körébe a nyomozási és biztonsági tevékenységet ... Mint utóbb felderült a repülőtéri olajmanipulálás biztonságát védte.

A fenti cégkapcsolat természetesen nem bizonyit önmagában semmit. A cégek azonban müködtek ...

Pintér Sándor ur 1993.02.15-napján bocsájtotta el Papp Imrét és Ferenczi Flórát [akiknek egészen ez év tavaszáig kellett arra várniuk, hogy elmaradt illetményeiket, jutalmaikat, stb. a költségvetésből megkaphassák és Ferenczy Flóra ráadásul alezredessé avanzsálhasson ... ]

Ugyanezen napon, pontosabban éjszakán a debreceni nagyállomás rendőrökből és vasutbizonsági alkalmazottakból álló vegyes járőre öt olajtartáylkocsi körül gyanus mozgást észlelt. A vagonok körül gépkocsik, többek között szivattyuval felszerelt gépkocsi is, parkoltak. Az ott előtalált három személyt igazoltaták, majd a vasuti rendőrség helyiségébe előállitották.
A névsor talán nem kelt meglepetést : Papp Imre, Ferenczi Flóra, Nagy András ...

Az esetről jegyzőkönyv készült, melyet
Dr. Rácsay Lajos alezredes mb. rendőrfőkapitány másnap hozzám felterjesztett. Mivel kiderült, hogy a tartálykocsikat utóbb a volt szovjet repülőtérre görditették, intézkedtem a Megyei Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya felé, hogy a tartálykocsikban szállitott anyagra vonatkozó adatokat deritsék fel.

Mint kiderült olyan olajról volt szó, melyet a Hungária Privát Petrol Kft. "importált" majd "eladott" a Hajdu Privát Petrol Bt.-részére. Vámkezelésre még HTO. - továbbeladásra már gázolaj került.

Ezidőben élte virágkorát a
Kiss Ernő által vezetett ORFK. Bünügyi Főigazgatóság Gazdaságvédelmi Főosztálya. E szerv lázasan gyüjtögette a megyei kapitányságokról az "olaj-anyagokat.

A Hajdu Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság Megyei Gazdaságvédelmi Osztálya 1993.04.30-án kelt többszöri átfogalmazás folytán szinte értelmezhetetlenné kozmetikázott
018/5-1993.sz. jelentése megállapitja, hogy " .... Az ügyben szereplő iratok rendőri szempontu feldolgozását folyamatba tettük. Ugy itéljük meg, hogy a Vám és Pénzügyőrség B.A.Z. Megyei Nyomozó Hivatala által ill. a Fővárosi Nyomozó Hivatal által 5/1993.sz. alatt Jakubcsik Ferenc miskolci lakos vám-csempészet bünügyében folytatott nyomozása és ebben eszközölt lefoglalás ügyével összefüggésbe hozható a Hajdu Privát Petrol Bt. értékesitő tevékenysége. "

Természetesen és kötelességszerüen felvilágositást kértem a Legfőbb Ügyészségtől arranézve, hogy Papp Imre felelősségét az olajügyekkel kapcsolatban miért nem vizsgálták.

Fábián János ur 1993.03.30-án [tehát másfél hónappal a "nagyállomási incidens" után] Nyfl. 12.865/1992/3/II. sz. leiratában a következő választ adta.

" ... A legfőbb ügyész .... 1993.feruár 4-én kelt Nyfl. 12.865/1992. sz. levelében kérte, hogy a tényállitásait igazoló bizonyitékait [megjegyzéseimet lásd fent] a Be. 122.§. (2) bekezdésének megfelelően sziveskedjék az eljárás [?] lefolytatására kijelölt Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak eljuttatni.


A Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatal csempészet büntette és más büncselekmény miatt Nyom. V/1.15.321/1992. számon dr. Papp Imre és Dr. Ferenczy Flóra ellen más ügyben folytatott nyomozást időközben b e f e j e z t e [!?].


Erre figyelemmel az ön által részükre megküldött 18/25/1993. Ig. sz. levelét - amelyben Papp Imre volt r. ezredes ujabb e s e t l e g e s büncselekmények elkövetésére utaló tevékenységéről is tartalmazott jelzést - felterjesztette a Legfőbb Ügyészségre az eljáró ügyészségi nyomozó hivatal kijelölése végett.


Tekintettel arra, hogy az ORFK. Fegyelmi Osztályának 24.Bü.I.390/1992. számu fegyelmi meghallgatási jegyzőkönyvei, valamint a Hajdu Bihar Megyei Vám és Pénzügyőrség Nyomozó Hivatalának Bü. 5/1993. sz. tanukihallgatási jegyzőkönyvei az ön által vázolt un. 'olajvonatokkal' összefüggésben a Dr. Papp Imre szerepére vonatkozó információit nem támasztották alá, vele szemben -és a kijelölés kérdésében- konkrét büntetőeljárási intézkedést nem kellett tenni."

Fábián János levele a hivatali bünpártolás bizonyitéka - a következők miatt.

· A rendőrtiszt házaspár vonatkozásában az ujabb büncselekmények alapos gyanuja fennforgott. Ügyüket sem az ORFK. Fegyelmi főosztálya, sem a Hajdu Bihar Megyei Vám és Pénzügyőrség Nyomozó Hivatala, sem a Borsod Abauj Zemplén Megyei Vám és Pénzügyőrség Nyomozó Hivatala nem volt jogosult vizsgálni ! Erre a kizárólagos illetékességi szaály miatt csak ügyészségi nyomozó hivatal lett volna jogosult. A Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatal azonban a vizsgálatot az olajügy vizsgálata nélkül befejezte, másikat pedig nem jelöltek ki !!

· A Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hivatalnak nem volt joga az ügyet az "olajbizonyitékok" negligálásával és a VPOP. nyomozati anyagának beszerzése nélkül "befejezni."

· Mindez a legfőbb ügyész tudtával, ill. kivánsága szerint történt, amint ez a következőkből ki fog tünni.

Fábián urnak 1994.04.07-i kelettel Ig.18-25/1993.sz. alatt válaszoltam. Eb
ből idézni szükséges a következőket. <I
>"Engedje meg felemlitenem, a Papp Imre és házastársa ügyében folytatott, illetve nem folytatott vizsgálatok és eljárások egyenesen igénylik annak közhitelü tisztázását, hogy mikor, hol, kik és milyen formában szegték meg az eljárási törvényeket. A magam részéről felajánlom teljes irattáramat és emléktáramat a vizsgálat elvégzése céljára. Engedje meg, hogy személyes megjegyzésként és csakis az ön számára füzzem hozzá, egy ilyen vizsgálat elvégzésére egy parlamenti bizottságot tartok alkalmasnak."

E sorokban implicite már bennefoglaltatik azon meggyőződésem hogy törvénysértés történt !

E levelemre a Nyomozásfelügyeleti Főosztály [Dr. Molnár Ervin ügyész] válaszolt 1993.04.13-án Nyfl.12.865/1992.sz. alatt - mindössze annyit, hogy a gázolajüggyel kapcsolatos okmányokat juttassam el a B.A.Z. Megyei Főügyészségnek. Erre egyébként ismétlődően utasitottak - kifejezésre juttatva ezzel, hogy a "debreceni olajügyet" továbbra is Borsodban óhajtják vizsgáltatni ...

...................................................................................................
Nem a jelen ügyre tartozik az a vizsgálat, amelyet az uj legfőbb ügyész utasitására folytattak a "Szeszák ügyben". Ennek az a végkövetkeztetése, hogy a Legfőbb Ügyészség annakidején az olajügyek vizsgálatában egyáltalán nem korlátozott. E megállapitás sulyosan iratellenes. Ellentétben áll annak az egykoru levelezésnek a tartalmával, melyet a Legfőbb Ügyészséggel és a B.A.Z. Megyei Főügyészséggel folytattam. Erre -más helyen- visszatérek.
..................................................................................

A jelen ügyre az tartozik, hogy a debreceni repülőtéren garázdálkodó két olajszőkitő banda [a Jakubcsik és Papp urak által irányitott "cégcsoport" és a
Rektor János által irányitott Oil Barrel Kft.] nemcsak a hepciáskodó megyei főügyész, hanem a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet "érdeklődését" is kiváltotta annak kapcsán, hogy a kivonult szovjet repülőalakulat által előidézett olajszennyezés eltávolitásával megbizott szakcég azt tapasztalta és jelentette a KVSZ.-nek, hogy az "olajtársaságok" részéről rászennyezés történik.

E tárgyban a vizsgálatot május - juniusban
Csuja László folytatta. Jelentése és levelezésünk anyaga elfekszik a "nagy olajdossziékban".

1993. juniusában a Balmazujvárosi Rendőrkapitányságtól bejelentést kaptam arról, hogy Tiszacsegén egy termelőszövetkezeti száritóban olajszőkitőüzemet rendeztek be azokkal a tartályokkal, amelyeket Jakubcsik Ferenc és Rektor János urak a debreceni repülőtérről szállittatak el "bevizsgálás" ürügyén.

[Rektor úr és társai ellen a Debreceni Városi Biróság előtt 1995.05.09-én benyujtott vádirat alapján B.1110/1995. sz. alatt "folyik" az eljárás. Jakubcsik Ferenc és társai ügyét a Hajdu Bihar Megyei Biróság zárta le, Jakubcsik ur vonatkozásában négy és fél év szabadságvesztéssel. A Papp házaspár nem volt a társak között. Nekik más megoldást ajándékozott a sors és az uj belügyminiszter ...]

A Balmazujvárosi Rendőrkapitányság jelentése alapján saját hatáskörben és saját felelősségemre intézkedtem az addigra már kiüritett debreceni repülőtéri olajszőkitő telepen történtek rekonstruálása és a tiszacsegei telep felszámolása érdekében. Nyomozni ugyanis még mindig B.A.Z. megye nyomozott ...

A helyszini eljárásokat személyesen vezettem. Azokról jegyzőkönyvek, video és fényképfelvételek készültek. Beszereztük -többek között- a Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség szakvéleményét annak kimutatására, hogy a társaságok által használt tartályok üledékeiben az olajszennyezésre utaló komponensek kimutathatók e. Kimutathatók voltak !

A nyomozás során a kutatások kiterjedtek Jakubcsik Ferenc tiszacsegei házára is. Ennek egyik helyiségében még originált teli savashordók és egyéb kellékek nyertek lefoglalást. [Bizonyitékok a "nagy olajdossziéban".]

Ezidőben Hajdu Bihar Megyében több olajszőkitő volt előzetes letartóztatásben, mint az egész országban.

A történtek tanulságaként 1993.09.03-napján Ig. 345/1993. sz. alatt "véleményes jelentést" irtam a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Főosztályának cimezve.

Ebben ismét benne van annak megállapitása, ami miatt ellenem most Györgyi Kálmán és Fábián János urak feljelentést tettek.

"A Megyei Főügyészség kizárása és annak az események alakulásától független fenntartása -miként ezt már januárban jeleztem- a Megyei Főügyészséget is gátolja törvényi feladatainak teljesitésében mégpedig igen fontos szektorokban, ideértve az ügyészi szervezet bünmegelőzési és bünüldözési jogosultságait, kötelezettségeit" [13.old.(1) bek 3) mondat.]

Maga az összeállitás egyébként arról szól, hogy a Legfőbb Ügyészség contra legem gyakorolt felügyeleti tevékenysége tette lehetővé a helyi olajmaffiák tevékenységét és akadályozta meg időbeni felszámolásukat.

Jellemző, hogy a jelentésre a cimzett Nyomozás Felügyeleti Főosztályon kívűl és tul Györgyi Kálmán ur is szükségesnek látta álláspontjának kinyilvánitását 1993.09-30-napján Nyfl.12.051/1993/4 - II. sz. alatt.

" ... Felhivom a főügyész urat, hogy a Papp Imre és neje ellen korábban indult büntetőeljárás intézéséből történt kizárásáról [nota bene : ilyen kizárás nem történt - lásd fentebb ... ] rendelkező, álláspontommal mindenben megegyező, intézkedés minden szakmai alapot nélkülöző kifogásolásával hagyjon fel. Amennyiben a Nagy András és társa ellen inditott bünügyben Papp Imre, vagy Ferenczy Flóra büncselekmény elkövetésével v o l n a alaposan gyanusitható a Be. 36.§. (1) és (2) valamint a Be. 37.§. (1) bekezdésében irt szabályoknak megfelelően utasitom, hogy a gyanusitottá nyilvánitást megelőzően, az iratok felterjesztése mellett az ügy intézéséből történő kizárását kezdeményezze."

* * *A fenti adatok által bizonyitott
tényekből vontam le okszerü következetést arra, hogy a Legfőbb Ügyészség és személyesen Györgyi Kálmán legfőbb ügyész és Fábián János legfőbb ügyész helyettes szabálytalanul korlátozták az általam vezetett testületet törvényes intézkedési jogosultságainak gyakorlásában.

Erről alkottam és fogalmaztam meg azt a
véleményemet, hogy hivatali bünpártolás történt. Ezt továbbra is fenntartom !

A történet folytatása -álláspontom szerint- ezen eljárás tárgyához kapcsolódik.

A renitens megyei főügyész nyugdijazása természetes következménynek tekinthető. Némiképp rendhagyó módon alakult Györgyi úr védenceinek : Papp Imrének és Ferenczi Flórának az életpályája.

Némi várakoztatás után magától értedődően és alanyi jogon felvételt nyertek a Hajdu Bihar Megyei Ügyvédi Kamarába.

A bejegyzés előtti kényszerpihenő idején a Fővárosi Biróság előtt P.25.924/1993.sz. alatt 24.000.000 Ft. és jár. megfizetése iránt pert inditottak a Legfőbb Ügyészség ellen azon az alapon hogy a Hajdu Bihar Megyei Főügyész jogtalan intézkedéseivel ennyi vagyoni és nemvagyoni kárt okozott nekik.

Követelésük összegét később némiképp devalválták - mintegy 4.500.000 Ft.-ra. Utóbb tárgyalást mulasztottak. A per szünetelőbe került, majd folytatási kérelem hiányában megszünt. Ebből arra lehetett következtetni, hogy ilyen csekély összegért nem óhajtanak biróságra járni ...

Kiderült azonban, hogy másról van szó !
Orbán Péter országos rendőrfőkapitány úr parancsa alapján -egyelőre nem tudni milyen jogalapon- erkölcsileg és főleg anyagilag "kártalanitották" őket nyilván véletlenül épp 24.000.000 Ft. körüli összeggel, sőt Ferenczi Flórát alezredessé is előléptették ...

Mindez még Györgyi Kálmán úr hivatali idejére esik. Persze a dologhoz sem Pintér Sándor urnak sem Györgyi Kálmán urnak nincs semmi közük - legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint.

 

A folytatólagos tárgyalásra szóló idézés alapján észleltem, hogy az ellenem tett két feljelentés közul a fajsulyosabb tárgyalási időszükségletét a Biróság 30 percre limitálta.

Amennyiben ez az időtartam nem az eljárás folytatása valaminő akadálya megállapitására, hanem az ügy "érdemi" tárgyalására van szánva ugy a nemzetközi eljárásjogi normarendszerben a "tisztességes eljáráshoz való jog" érvényesülése nem látszik biztositottnak. Emiatt az ügyben eljáró biró és Biróság

k i z á r á s á r alesz indokolt inditványt tennem.

Ugyanezen beadványomat a Fábián János magáninditványa alapján indult B.24.294/2000. sz. ügyben is előterjesztem. A benyujtott magasabb példányszám erre utal.

Dr.Szeszák Gyula.

 

 


Egy]előre ennyit. A többi a tárgyaláson fog kiderülni. A témára visszatérek.

Minden olvasónak üdvüzlettel.

2000.09.18

Szeszák Gyula
     
vádlott.